facebook

1.Ψυχική Οδύνη

Αναιρετικός Έλεγχος Επιδικαζόμενων Ποσών

(άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ)

Παραβίαση Αρχής Αναλογικότητας και

Υπέρβαση των ακραίων ορίων Διακριτικής ευχέρειας

του Δικαστηρίου λόγω επιδίκασης Ευτελών Ποσών

 

Το Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης με την προσβαλλόμενη απόφασή του επιδίκασε  για Ψυχική Οδύνη

στους συγγενείς των θανόντων, (ηλικίας 43 ετών και του ανηλίκου τέκνου της ηλικίας  3 ετών, οι οποίοι επέβαιναν στο ζημιογόνο φορτηγό):

Ανά 15.000 ευρώ για κάθε γονέα της θανούσας κόρης τους  ηλικίας 43 ετών

Ανά 10.000 ευρώ στον παππού και στην γιαγιά για το θάνατο του ανήλικου εγγονού τους ηλικίας 3 ετών 

15.000 ευρώ στον υιό της θανούσας μητέρας του ηλικίας 43 ετών

 8.000 ευρώ στον ετεροθαλή αδελφό του ανηλίκου θανόντος ηλικίας 3 ετών

 8.000 ευρώ στην αδελφή της θανούσας 43 ετών

 

 

2.Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος (ΑΚ 300)

λόγω επιβίβασης ως Υπεράριθμος  σε όχημα

ΚΑΙ  Έλλειψης Ζώνης Ασφαλείας

 

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,

τεύχος Μάιος – Ιούνιος 2023)

Το Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης με την προσβαλλόμενη απόφασή του επιδίκασε  για Ψυχική Οδύνη στους συγγενείς των θανόντων, (ηλικίας 43 ετών και του ανηλίκου τέκνου της ηλικίας  3 ετών, οι οποίοι επέβαιναν στο ζημιογόνο φορτηγό):

 

Ανά 15.000 ευρώ για κάθε γονέα της θανούσας κόρης τους  ηλικίας 43 ετών

Ανά 10.000 ευρώ στον παππού και στην γιαγιά για το θάνατο του ανήλικου εγγονού τους ηλικίας 3 ετών 

 15.000 ευρώ στον υιό της θανούσας μητέρας του ηλικίας 43 ετών

  8.000 ευρώ στον ετεροθαλή αδελφό του ανηλίκου θανόντος ηλικίας 3 ετών

 8.000 ευρώ στην αδελφή της θανούσας 43 ετών λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τον υψηλό βαθμό  συνυπαιτιότητας των θανόντων στην πρόκληση του θανάτου τους, την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των εναγόντων, η οποία ήταν καλή, και ιδιαίτερα  λαμβάνοντας υπόψη  ότι οι συγκεκριμένοι ενάγοντες κατοικούν στη Γεωργία, μια χώρα με πολύ χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο από την Ελλάδα (βλ. προσκομιζόμενη εκτύπωση ιστοσελίδας Καταλόγου χωρών ανά κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ονομαστικό), κατά την οποία το Σεπτέμβριο του 2011, ήτοι ένα έτος μετά το επίδικο τροχαίο ατύχημα, το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Γεωργίας ήταν 2.629,440 δολάρια ΗΠΑ, ενώ το αντίστοιχο ΑΕΠ της Ελλάδας – παρόλο που αυτή είχε ήδη εισέλθει στην παρούσα οικονομική κρίση – ανερχόταν σε 28.610,680 δολάρια ΗΠΑ, δηλαδή οι Έλληνες πολίτες κατά μέσο όρο είχαν ενδεκαπλάσιο εισόδημα των Γεωργιανών, οπότε τα ανωτέρω επιδικαζόμενα ποσά στους συγκεκριμένους ενάγοντες έχουν μεγάλη αγοραστική αξία στη Γεωργία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση του εναγομένου ΓΔΑ του οποίου η ευθύνη είναι εγγυητική.

Κρίθηκε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση επιδικάζοντας τα παραπάνω ποσά λόγω ψυχικής οδύνης, παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας, που επιβάλλεται να τηρείται για τη σύγκριση της έκτασης της ψυχικής οδύνης και του ποσού της χρηματικής ικανοποίησης για την αποκατάστασή της και υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας, δεδομένου ότι το ποσό αυτό, κατά την κοινή πείρα, τη δικαστηριακή πρακτική και τη συνείδηση για το δίκαιο, υπολείπεται, και μάλιστα καταφανώς, εκείνου που συνήθως επιδικάζεται σε παρόμοιες περιπτώσεις, σύμφωνα με όσα δέχθηκε το Δικαστήριο ουσίας ότι αποδείχθηκαν σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος και την προαναφερθείσα συγγενική σχέση των τώρα αναιρεσειόντων με τους ως άνω αποβιώσαντες κατά το ένδικο τροχαίο ατύχημα, παραβιάζοντας  ευθέως τις διατάξεις των άρθρων 932 Α.Κ., καθώς και των άρθρων 2 παρ. 1 και 25 του Συντάγματος, σε συνδυασμό και με το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

Δεκτός ως βάσιμος ο τρίτος λόγος αναίρεσης εκ του άρθρου 559 αριθ.1 ΚΠολΔ. Γενομένου δε δεκτού του τρίτου λόγου αναίρεσης παρέλκει η εξέταση της βασιμότητας του  πρώτου λόγου αναίρεσης εκ του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ με τον οποίο πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για ανεπαρκείς αιτιολογίες  σε σχέση με την σύγκριση του βιοτικού επιπέδου της Ελλάδας με την Γεωργία, καθόσον ο πρώτος λόγος αναίρεσης ταυτίζεται κατ’ αποτέλεσμα   με τον τρίτο λόγο που  έγινε δεκτός ως βάσιμος.       

 

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ 

                              

Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος (ΑΚ 300)

λόγω επιβίβασης ως Υπεράριθμος  σε όχημα

ΚΑΙ  Έλλειψης Ζώνης Ασφαλείας (1)

 

 α) Το συντρέχον πταίσμα της επιβαίνουσας θανούσας στο ζημιογόνο φορτηγό εκτιμήθηκε  σε ποσοστό 50%, αφενός λόγω μη χρήσης ζώνης ασφαλείας και  αφετέρου λόγω επιβίβασης  υπεράριθμων επιβατών στο ανωτέρω φορτηγό, το οποίο εκ κατασκευής είχε δύο θέσεις  στην καμπίνα του συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού και συνεπώς έφερε δύο ζώνες ασφαλείας, και ως εκ τούτου αντικανονικά επιβιβάσθηκαν  σ’αυτό πέραν του οδηγού δύο επιβάτες. 

 β) το συντρέχον πταίσμα αμφοτέρων των γονέων του επιβαίνοντος ανηλίκου τέκνου τους στο ζημιογόνο φορτηγό εκτιμήθηκε σε ποσοστό 50%, αφενός λόγω μη χρήσης κατάλληλου καθίσματος και ζώνης ασφαλείας και αφετέρου λόγω επιβίβασης  υπεράριθμων επιβατών στο ανωτέρω φορτηγό (παραβάσεις άρθρων 12 παρ.5 και 33 παρ. Β ΚΟΚ). Σημειωτέον ότι το ανωτέρω ποσοστό 50%  συνυπαιτιότητας αμφοτέρων των γονέων του ανηλίκου τέκνου τους δεν πλήττεται με την ένδικη αναίρεση.  

 

 Απόφ. ΑΠ

Ψυχική Οδύνη

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας