Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί θανατώσεως προσώπου Ψυχική Οδύνη Επιβαίνοντος – Το συντρέχον πταίσμα του οδηγού δεν καταλογίζεται στον επιβάτη του αυτοκινήτου που θανατώθηκε

Ψυχική Οδύνη Επιβαίνοντος – Το συντρέχον πταίσμα του οδηγού δεν καταλογίζεται στον επιβάτη του αυτοκινήτου που θανατώθηκε

Αναιρετική Διαδικασία

Ψυχική Οδύνη Επιβαίνοντος (1)

Το συντρέχον πταίσμα του οδηγού

δεν καταλογίζεται στον επιβάτη του αυτοκινήτου που θανατώθηκε,

αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 300 ΑΚ

 

  Δηλαδή ένα τέτοιο συντρέχον πταίσμα δεν επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη, ως προσδιοριστικός παράγοντας, για τον καθορισμό του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης των μελών της οικογένειας του θανατωθέντος, εκτός εάν συντρέχει νόμιμος λόγος εφαρμογής της διάταξης της παραγρ. 2 του άρθρου 300 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για το πταίσμα των προσώπων, για τα οποία ευθύνεται εκείνος που ζημιώθηκε.

 

 Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση απορρίπτεται ως αβάσιμος ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης, διότι 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας