facebook

1.Ψυχική Οδύνη 230.000 ευρώ

Για τον θάνατο του ανυπαίτιου 17ετούς επιμεριζόμενα:

Ανά 100.000 ευρώ σε κάθε γονέα, 30.000 ευρώ στην γιαγιά.

2. Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων ΙΧΕ και μοτοσικλέτας Προτεραιότητα του εκ Δεξιών – Παραβίαση

3.Άδεια Ικανότητας Οδήγησης– Έλλειψη Δεν τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με την πρόκληση του ατυχήματος

4.Κράνος Μοτοσικλετιστή  – Έλλειψη – Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος – Απορριπτέα

5.Ολική Καταστροφή Οχήματος

 

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων  ΙΧΕ και μοτοσικλέτας

Προτεραιότητα του εκ Δεξιών – Παραβίαση (1)

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ οχήματος, ο οποίος οδηγώντας με ταχύτητα υπερβαίνουσα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, εισερχόμενος σε διασταύρωση άνευ σημάνσεως, παραβίασε την εκ δεξιών προτεραιότητα, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με μοτοσικλέτα, ο οδηγός της οποίας αιφνιδιασθείς δεν έιχε περιθώρια αντίδρασης (παράβαση διατάξεων άρθρ.12§1, 19§§1 και 3, 20§1 και 26§5 του ΚΟΚ). Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί περί συνυπαιτιότητας του οδηγού της μοτοσικλέτας, με βάση τον ισχυρισμό ότι το ανωτέρω ΙΧΕ όχημα εισήλθε πρώτο στη διασταύρωση, καθότι σε καμία διάταξη του ΚΟΚ δεν ορίζεται ότι η προτεραιότητα σε ισόπεδο οδικό κόμβο ανήκει σ’ εκείνον που εισέρχεται πρώτος σ’ αυτόν. Επιπροσθέτως δεν αποδείχθηκε ότι, το ΙΧΕ όχημα είχε διανύσει το μείζον του πλάτους της διασταύρωσης, ώστε να θεωρηθεί ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας μπορούσε να αντιληφθεί αυτό από αρκετή απόσταση και να διακόψει την πορεία του, προβαίνοντας σε σταδιακή μείωση της ταχύτητάς του, αλλά βρισκόταν στο μέσο περίπου της διασταύρωσης.

Άδεια Ικανότητας Οδήγησης– Έλλειψη (2)

Δεν τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με την πρόκληση του ατυχήματος

Το γεγονός ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας οδηγούσε χωρίς να κατέχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ άδεια ικανότητας οδήγησης (παράβαση άρθρ 94 παρ. 3α του ΚΟΚ), δεν συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση του επιδίκου ατυχήματος, εφόσον από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν προέκυψε ότι επέδειξε κάποια αμέλειά ως προς την οδήγηση. Μόνη δε η από τον οδηγό παράβαση διατάξεως του ΚΟΚ δεν αρκεί για να θεμελιωθεί πταίσμα του οδηγού για το ατύχημα, χωρίς τη διαπίστωση ότι η παράβαση αυτή συντέλεσε στο βλαπτικό εκείνο αποτέλεσμα.

Κράνος Μοτοσικλετιστή – Έλλειψη

Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος – Απορριπτέα

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του μοτοσικλετιστή επήλθε συνεπεία των βαρέων κακώσεων στα άνω και κάτω άκρα, στο θώρακα και στην κοιλία. Επομένως κρίθηκε απορριπτέα ως αβάσιμη η προβληθείσα ένσταση συντρέχοντος πταίσματος στην πρόκληση του θανάτου του, λόγω μη χρήσεως από μέρους του προστατευτικού κράνους.

Ψυχική Οδύνη 230.000 ευρώ

Για τον θάνατο του ανυπαίτιου 17ετούς επιμεριζόμενα:

Ανά 100.000 ευρώ σε κάθε γονέα.

30.000 ευρώ στην γιαγιά.

Ολική Καταστροφή Οχήματος

Η αξία της μοτοσικλέτας ανερχόταν κατά τον χρόνο του ατυχήματος στο ποσό των 2.350 ευρώ, ποσό που υπολείπεται του κόστους επισκευής της. Συνεπώς το εν λόγω όχημα είναι οικονομικά ασύμφορο να επισκευασθεί και πρέπει να θεωρηθεί ολοσχερώς κατεστραμμένο.

1.Προτεραιότητα του εκ δεξιών σε ισόπεδο οδικό κόμβο άνευ σημάνσεως βλ. σχετικώς και Μον.Πρ.Αθ. 95/2018 ΕΣυγκΔ 2018/190

Οι οδηγοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις υπάρχουσες στις οδούς πινακίδες κατά το χρόνο κυκλοφορίας τους στις οδούς αυτές, οι οποίες τοποθετούνται και αλλάζουν με απόφαση της αρμόδιας διοικητικής αρχής, απόφαση την οποία δεν οφείλουν να γνωρίζουν οι κινούμενοι επί των οδών οδηγοί για τους οποίους η προτεραιότητα καθορίζεται από την υπάρχουσα επί των οδών σήμανση – σηματοδότηση και ελλείψει αυτών από τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ.

Για την προτεραιότητα σε ισόπεδο οδικό κόμβο, (ο οποίος δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 26 παρ. 5 στοιχ. α – δ), δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι μία εκ των οδών είναι περισσότερο κεντρική, εφόσον αυτή δεν έχει χαρακτηρισθεί ως οδός προτεραιότητας κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 52 του ΚΟΚ. Μον.Πρ.Χαλκ. 18/2012, ΕΣυγκΔ 2012/401.

Το γεγονός ότι η οδός που κινείτο ΙΧΦ όχημα είναι επαρχιακή ή έστω κεντρικότερη σε σχέση με τη δημοτική οδό που κινείτο ο γεωργικός ελκυστήρας, δεν ασκεί καμία επιρροή στο ζήτημα της προτεραιότητας, αφού δεν πρόκειται για “αυτοκινητόδρομο ή εθνική οδό ή οδό ταχείας κυκλοφορίας”, οι οποίες έχουν κατ’ εξαίρεση του ανωτέρω κανόνα πάντοτε προτεραιότητα (άρθρο 26 παρ. 5 εδ. α΄ Κ.Ο.Κ). Εφ.Λαρ. 179/2008, ΕΣυγκΔ 2009/109

Contra Νομολογία

Συνυπαίτιος μπορεί να κριθεί και ο έχων την προτεραιότητα οδηγός, εισερχόμενος σε ισόπεδο οδικό κόμβο, εάν δεν οδηγούσε το όχημά του με σύνεση και διαρκώς τεταμένη την προσοχή του, ρυθμίζοντας την ταχύτητά του ώστε να αποφύγει τυχόν ατύχημα επί του κόμβου. ΑΠ 39/2013, ΕΣυγκΔ 2013/308, ΑΠ 1658/2002, ΣΕΣυγκΔ 2005/240.

Εάν και ο εκ δεξιών κινούμενος (έχων προτεραιότητα) έχει υπερβολική ταχύτητα, τότε ενδεχομένως να είναι συνυπαίτιος κατ’ άρθ. 300 Α.Κ.

Υπαιτιότης 60% του εξ αριστερών κινουμένου και 40% του εκ δεξιών γιατί οδηγώντας με μεγάλη ταχύτητα δεν την ανέκοψε ενόψει ισόπεδου κόμβου. Εφ.Αθ.4955/2001, ΣΕΣυγκΔ 2004/267.

2. Άδεια Ικανότητας Οδήγησης– Έλλειψη

Το γεγονός ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας δεν είχε εφοδιασθεί με άδεια ικανότητας οδηγού, δεν συνετέλεσε αυτό καθαυτό, στη σύγκρουση, καθόσον η παράλειψή του αυτή, ενόψει των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε ατύχημα, δεν βρίσκεται σε αιτιώδη συνάφεια με αυτό, Εφ.Αθ.4998/2006, ΕΣυγκΔ 2008/452 ομοίως και, Εφ.Δωδ. 236/2001, ΣΕΣυγκΔ 2001/552, Μον.Πρ.Αθ.2867/2009, ΕΣυγκΔ 2009/469, Μον.Πρ.Αθ.2646/2008, ΕΣυγκΔ 2014/50.

Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι σχετικοί λόγοι αναίρεσης της Εφετειακής απόφασης που έκρινε ότι, ο θανών αν και δεν ήταν εφοδιασμένος με άδεια ικανότητας οδήγησης, είχε, όμως, εκπαιδευτεί να οδηγεί κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας του. Μόνη, η έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης, δεν τον καθιστά συνυπαίτιο στην επέλευση του επίδικου ατυχήματος, γιατί η παράβαση αυτή δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το επελθόν αποτέλεσμα. Με την κρίση του αυτή το Εφετείο δεν παραβίασε, ευθέως, με εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή, τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3 (Ρ-2), 12 παρ. 1, 17 παρ. 8α και β και 21 παρ. 2 ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), ούτε τα διδάγματα της κοινής πείρας κατά την υπαγωγή των προπαρατιθέμενων πραγματικών περιστατικών που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη νομική έννοια της αιτιώδους συνάφειας. ΑΠ 944/2017, ΕΣυγκΔ 2017/363

Αναιρείται Εφετειακή απόφαση που δεν έλαβε υπόψη της το προσκομιζόμενο έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών – Τμήματος Χορήγησης αδειών οδήγησης του ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο οδηγός μοτοσικλέτας είχε πετύχει στις γραπτές εξετάσεις και στην πρακτική εξέταση (πορεία), προκειμένου να λάβει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας. Έτσι δεν καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι το Εφετείο έλαβε υπόψη του και συνεκτίμησε το στοιχείο αυτό, το οποίο ήταν κρίσιμο για την οδηγική ικανότητα του θανόντος οδηγού της δίκυκλης μοτοσικλέτας και την εντεύθεν αποκλειστική υπαιτιότητα του, ενόψει της παραδοχής της προσβαλλόμενης ότι αποκλειστικά υπαίτιος του θανατηφόρου τραυματισμού του ήταν ο ίδιος ο οδηγός της δίκυκλης μοτοσικλέτας, διότι οδηγούσε την μοτοσικλέτα χωρίς να έχει την άδεια ικανότητας οδήγησης μοτοσικλέτας. Επομένως δεκτός ως βάσιμος ο εκ του αριθ. 11γ’ του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης, ΑΠ 213/2016, ΕΣυγκΔ2016/447

Contra Νομολογία

Με τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, κρίθηκε με ισχύ δεδικασμένου ότι κατά το χρόνο του ατυχήματος, ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος οδηγός της μοτοσικλέτας δεν κατείχε την απαιτούμενη κατά νόμο άδεια ικανότητας. Το γεγονός ότι κατείχε δίπλωμα οδήγησης μοτοποδηλάτου δεν αναπληρώνει την ως άνω έλλειψη. Η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της έλλειψης αυτής και της πρόκλησης του ατυχήματος τεκμαίρεται αλλά και συνάγεται από την έλλειψη εμπειρίας που επέδειξε ο ως άνω οδηγός κατά την οδήγησή της, όταν συνέβη το πιο πάνω ατύχημα. Το ότι μετά το ατύχημα ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος απέκτησε την ως άνω άδεια ικανότητας οδήγησης για μοτοσικλέτα δεν έχει καμία έννομη συνέπεια, διότι η έλλειψη αυτή δεν αναπληρώνεται με την εκ των υστέρων απόκτηση αυτής. Επομένως το παρεμπιπτόντως ενάγον “Επικουρικό Κεφάλαιο” έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του παρεμπιπτόντως εναγόμενου, για όποιο ποσό υποχρεωθεί αυτό να καταβάλει στον ενάγοντα των κύριων αγωγών, για λογαριασμό του, Μον.Πρ.Αθ.2257/2015 ΕΣυγκΔ 2016/533.

Κείμενο Απόφ. Μον.Πρ.Αθ…..

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας