facebook

Ψυχική Οδύνη 250.000 ευρώ επιμεριζόμενα στους συγγενείς

Το ύψος των επιδικαζόμενων ποσών ελέγχεται αναιρετικά ως εύλογο (1)

 Απορρίπτεται ο σχετικός λόγος αναίρεσης Εφετειακής Απόφασης που επιδίκασε ανά 80.000 ευρώ στη σύζυγο και στο υιό του 39χρονου θανόντος σε τροχαίο ατύχημα, 50.000 ευρώ στην μητέρα και ανά 20.000 ευρώ σε καθεμία από τις αδελφές του, (όσο και πρωτοδίκως).

 Κρίνοντας, έτσι, το Εφετείο, δηλαδή με το να καθορίσει τη χρηματική ικανοποίηση των αναιρεσιβλήτων λόγω ψυχικής οδύνης, στα ποσά αυτά, δεν παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας, ούτε υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας, δεδομένου ότι τα ποσά αυτά, κατά την κοινή πείρα, τη δικαστηριακή πρακτική και τη συνείδηση για το δίκαιο, δεν υπερτερούν, και μάλιστα καταφανώς, εκείνων που συνήθως επιδικάζονται σε παρόμοιες περιπτώσεις χρηματικής ικανοποίησης.

 Αναιρετικός έλεγχος κατ΄άρθρ. 559 1 και 19 ΚΠολΔ

Δεν εμπίπτει στον αναιρετικό έλεγχο ο βαθμός – η βαρύτητα του πταίσματος και στο ποσοστό κατά το οποίο πρέπει να μειωθεί η αποζημίωση, διότι η κρίση αυτή σχηματίζεται από την κατ’ άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ αναιρετικά ανέλεγκτη εκτίμηση των πραγματικών γεγονότων, χωρίς την υπαγωγή τους σε νομική έννοια.

Ο αναφερόμενος στο εν λόγω άρθρο 559 αριθμ. 19 ΚΠολΔ όρος “ζητήματα”, επί των οποίων η έλλειψη, ανεπάρκεια ή αντίφαση αιτιολογιών καθιστούν την απόφαση αναιρετέα, είναι ταυτόσημος του όρου “πράγματα”, των οποίων η παρά το νόμο λήψη ή μη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει λόγο αναίρεσης από τον αριθμό 8 του ίδιου άρθρου. Δεν αποτελούν “πράγματα”, οι νομικοί ισχυρισμοί και η νομική επιχειρηματολογία, καθώς και εκείνοι οι ισχυρισμοί που ανάγονται στην επίκληση των αποδεικτικών μέσων και του περιεχομένου τους, στη βαρύτητα ενός αποδεικτικού μέσου και γενικά στην εκτίμηση των αποδείξεων, στην ανάλυση και στάθμισή τους και την αιτιολόγηση του εξαγόμενου πορίσματος, που διατυπώθηκε στην απόφαση σαφώς, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ, εκτός αν δεν είναι σαφές και πλήρες το πόρισμα και για το λόγο αυτόν γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.

Σύγκρουση Ομορρόπως Κινουμένων

Οδήγηση υπό την επίδραση τοξικών ουσιών

(κοκαΐνη – κανναβινόλες)

Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού ΙΧΕ α΄ οχήματος ο οποίος κινούμενος με υπερβολική ταχύτητα (100 χ/ω αντί του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των 50 χ/ω), υπό την επίδραση τοξικών ουσιών (κοκαΐνη σε συγκέντρωση 5000 ng/ml ούρων, και κανναβινόλες σε συγκέντρωση 300 ng/ml ούρων), προσέκρουσε στο ομορρόπως κινούμενο β’ όχημα, ο οδηγός του οποίου θέλησε να αλλάξει λωρίδα κυκλοφορίας και προς το σκοπό αυτόν κατηύθυνε το όχημά του προς τη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας (όντας περίπου στο όριο των δύο αυτών λωρίδων (δεξιάς και μεσαίας). Αποτέλεσμα της παραπάνω συγκρούσεως ήταν η εκτροπή ανατροπή του β’ οχήματος σε παρακείμενο αγρό και ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού.

Άδεια Ικανότητας Οδήγησης  – Έλλειψη

Δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το τροχαίο ατύχημα (2)

Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι σχετικοί λόγοι αναίρεσης της Εφετειακή απόφασης που έκρινε ότι, ο θανών αν και δεν ήταν εφοδιασμένος με άδεια ικανότητας οδήγησης, είχε, όμως, εκπαιδευτεί να οδηγεί κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας του. Μόνη όμως, η έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης, δεν τον καθιστά συνυπαίτιο στην επέλευση του επίδικου ατυχήματος, γιατί η παράβαση αυτή δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το επελθόν αποτέλεσμα. Με την κρίση του αυτή το Εφετείο δεν παραβίασε, ευθέως, με εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή, τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3 (Ρ-2), 12 παρ. 1, 17 παρ. 8α και β και 21 παρ. 2 ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), ούτε τα διδάγματα της κοινής πείρας κατά την υπαγωγή των προπαρατιθέμενων πραγματικών περιστατικών που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη νομική έννοια της αιτιώδους συνάφειας, δεδομένου ότι, παρά όσα για το αντίθετο υποστηρίζει η αναιρεσείουσα, στην πληττόμενη απόφαση αναφέρεται, τόσο η παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου, όσο και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της συμπεριφοράς αυτής και της επέλευσης του επίδικου τροχαίου ατυχήματος.

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Ψυχική Οδύνη – Το ύψος των επιδικαζόμενων ποσών ελέγχεται αναιρετικά.

Αναιρείται κατ΄άρθρ.559 αρ.1 ΚΠολΔ Εφετειακή απόφαση που επιδίκασε ως εύλογη αποζημίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω Ψυχικής Οδύνης:

12.000 ευρώ στη σύζυγο θανόντος (αντί 80.000 ευρώ πρωτοδίκως).

7.000 ευρώ σε καθένα από τα τέκνα (αντί των 80.000 πρωτοδίκως).

2.000 ευρώ στον γαμβρό, 8.000 ευρώ στην μητέρα.,2.000 ευρώ στον εγγονό,

(αντί των 20.000 ευρώ πρωτοδίκως στον γαμβρό, μητέρα και εγγονό). ΑΠ.705/2016, ΕΣυγκΔ 2017/10.

 Αναιρείται Εφετειακή Απόφαση που επιδίκασε ηθική βλάβη στον  ενάγοντα 15.000 ευρώ (αντί των 30.000 ευρώ – επιδικασθέντων πρωτοδίκως). Με την κρίση του αυτή το Εφετείο υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας, αλλά και παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας, αφού το εν λόγω ποσό, κατά την κοινή πείρα, την δικαστηριακή πρακτική και την περί δικαίου συνείδηση, υπολείπεται, (και μάλιστα καταφανώς), του συνήθως επιδικαζομένου σε παρόμοιες περιπτώσεις. ΑΠ 629/2017, ΕΣυγκΔ 2017/156.

 Η επιδίκαση από το Εφετείο ποσού 90.000 ευρώ, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης,  στον αναιρεσίβλητο – παθόντα, που  βρίσκεται  σε  αφασία (άγρυπνο κώμα) και δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον, δεν παραβιάζει  ευθέως, με εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή, την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ, ούτε τα διδάγματα της κοινής πείρας. ΑΠ 1059/2017, ΕΣυγκΔ 2017/298

 2. Άδεια Ικανότητας οδήγησης  – Έλλειψη – Δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το τροχαίο ατύχημα

Βλ. ομοίως …..

ψυχική οδύνη

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας