facebook
Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί θανατώσεως προσώπου Ψυχική Οδύνη 275.000 ευρώ Απόφ. Εφ.Λαμ. 64/2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΕΛ.319

Ψυχική Οδύνη 275.000 ευρώ Απόφ. Εφ.Λαμ. 64/2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΕΛ.319

Ψυχική Οδύνη 275.000 ευρώ

Επιμεριζόμενα ανά:
100.000 ευρώ στην σύζυγο
Ανά 50.000 ευρώ σε καθεμιά από τις δύο θυγατέρες
Ανά 25.000 ευρώ σε καθεμία από τις τρεις αδελφές


Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων

Αποκλειστική υπαιτιότητα του εισελθόντος πλαγιολισθείνοντας στο αντίθετο ρεύμα πορείας, αποκλείοντας την κανονική πορεία του κανονικώς αντιθέτως κινουμένου. Ολική Καταστροφή Οχήματος

Η επισκευή του βλαβέντος οχήματος κρίθηκε αδύνατη, αλλά και ασύμφορη, δεδομένου ότι το κόστος του θα ήταν πολύ μεγαλύτερο της αξίας του οχήματος. Επιδικάσθηκε το ποσό της αγοραίας αξίας του οχήματος της, αφαιρούμενης της αξίας των σωζομένων υπολειμμάτων, η οποία στην προκειμένη περίπτωση ανέρχεται σε 300 ευρώ, αφού λόγω της φθοράς των μηχανικών μερών του αυτοκινήτου τα εναπομείναντα παρουσιάζουν μηδαμινή αξία. 


Απόφ. Εφ.Λαμ. 64/2009
Πρόεδρος Παναγ. Χατζηπαναγιώτης
Εισηγητής Κωνστ. Κωσταρέλλου
Δικηγόροι Ευθύμιος Καραΐσκος & Ζήσ. Ευθυμίου & Κων. ΚαραγκούνηςΚείμενο Απόφ. Εφ.Λαμ.64/2009

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1.- Κατά της με αριθμό 111/208 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, η οποία εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών, που αφορούν απαιτήσεις αποζημιώσεως για ζημιές που προκλήθηκαν από αυτοκίνητο και από τη σύμβαση ασφαλίσεως του (άρθρο 681 Α ΚΠολΔ) ασκήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα οι εξής εφέσεις: 1) η με αριθμό κατάθεσης 76/2008 των εναγουσών και 2) η με αριθμό κατάθεσης 104/2008 της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ». Πρέπει, επομένως, να γίνουν τυπικά δεκτές και αφού συνεκδικασθούν λόγω της συνάφειας που υπάρχει μεταξύ τους αλλά και για οικονομία χρόνου και δαπάνης (άρθρο 246 ΚΠολΔ) να ερευνηθούν περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων τους.
2.- Με την από 2-3-2007 αγωγή τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας οι ενάγουσες και ήδη εκκαλούσες εκθέτουν ότι στον τόπο και χρόνο και κάτω από τις συνθήκες που περιγράφουν έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα, κατά το οποίο ο Χ1, σύζυγος της πρώτης, πατέρας της δεύτερης και τρίτης και αδελφός της τέταρτης, πέμπτης και έκτης, οδηγώντας το ΜΙΖ ____ ΙΧΕ αυτοκίνητο, κυριότητας της πρώτης από αυτές, συγκρούστηκε με το ΜΙΝ ____ ΙΧΕ αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο Ψ1, ασφαλισμένο στην εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του συγγενή τους και την ολοσχερή καταστροφή του αυτοκινήτου της πρώτης από αυτές (ενάγουσας). Περαιτέρω εκθέτουν ότι το ατύχημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του αυτοκινήτου που ήταν ασφαλισμένο στην εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία και ζητούν, μετά την μετατροπή του καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό, να αναγνωριστεί ότι η τελευταία υποχρεούται να καταβάλλει: στην πρώτη ενάγουσα α) ως αποζημίωση λόγω ολοσχερούς καταστροφής του αυτοκινήτου της το ποσό των 8.0000 ευρώ, β) για έξοδα κηδείας το ποσό των 2001 ευρώ, γ) για την κατασκευή του τάφου 1.600 ευρώ και δ) για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης 250.000 ευρώ, σε καθεμία από την δεύτερη και τρίτη ενάγουσα το ποσό των 200.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης και τέλος σε καθεμία από τις τέταρτη, πέμπτη και έκτη ενάγουσες το ποσό των 100.000 ευρώ για την ίδια αιτία (ψυχική οδύνη). Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφαση του δέχτηκε εν μέρει την αγωγή και αναγνώρισε ότι η εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των 56.601 ευρώ, στη δεύτερη το ποσό των 40.000 ευρώ, στην τρίτη το ποσό των 40.000 ευρώ και σε καθεμία από τις τέταρτη, πέμπτη και έκτη το ποσό των 20.000 ευρώ. Κατά της απόφασης αυτής παραπονούνται τώρα αφενός οι εκκαλούσες & ενάγουσες με την ένδικη έφεσή τους ως προς το ύψος των αναγνωρισθέντων ότι οφείλονται σ αυτές ποσών και ζητούν να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη. Κατά το μέρος και τα κεφάλαια που εκκαλείται έτσι ώστε η αγωγή τους να γίνει δεκτή στο σύνολό της, αφετέρου δε η εναγόμενη & εκκαλούσα ασφαλιστική εταιρεία με την ένδικη έφεση της για τους αναφερόμενους σ αυτή λόγους που αφορούν κακή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητεί να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη και να απορριφθεί η αγωγή των εναγουσών στο σύνολο της, διαφορετικά να μεταρρυθμιστεί η εκκαλουμένη κατά το ποσοστό συνυπαιτιότητας του οδηγού του αυτοκινήτου της πρώτης ενάγουσας.

3.-Από την εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού που προσκομίστηκε ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και ειδικότερα από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος που εξέτασαν οι ενάγουσες στο ακροατήριο του Δικαστηρίου εκείνου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά συνεδρίασης, καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την 8-12-2006 και περί ώρα 9.35 π.μ. ο Ψ1 οδηγούσε το ΜΙΖ ____ ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της πρώτης ενάγουσας, συζύγου του, και κινούνταν στην ΝΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Αθήνα. Την ίδια ημέρα και ώρα, ο Ψ1 οδηγούσε το ΜΙΝ ____ ΙΧΕ αυτοκίνητο του, που ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του στην εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε.» και κινούνταν στην ΝΕΟ οδό με κατεύθυνση αντίθετη από αυτή του συγγενούς των εναγουσών, δηλαδή προς Θεσσαλονίκη. Στο 194ο χιλ/τρο της ως άνω οδού, η οποία στο σημείο εκείνο είναι ευθεία, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,80μ. εκάστη, συνολικά 7,60μ. και διπλή διαχωριστική γραμμή, με μικρή κατωφερική κλίση στην προς Θεσσαλονίκη κατεύθυνση, ο Ψ1 έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε και πλαγιολισθαίνοντας αριστερά σχετικά με την αρχική πορεία του εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή και επέπεσε με σφοδρότητα με τη δεξιά πλάγια πλευρά του στην εμπρόσθια πλευρά του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο Χ1. Η κατάσταση της οδού ήταν ξηρή, οι καιρικές συνθήκες καλές και δεν περιορίζονταν η ορατότητα, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων ήταν κανονική (βλ. έκθεση αυτοψίας της τροχαίας). Αποτέλεσμα της σύγκρουσης των δύο οχημάτων υπήρξε ο θανάσιμος τραυματισμός και των δύο οδηγών και η πρόκληση υλικών ζημιών στα αυτοκίνητα. Μετά τη σύγκρουση το αυτοκίνητο του Ψ1 ανατράπηκε και ακινητοποιήθηκε στη βοηθητική λωρίδα της εθνικής οδού κτυπώντας το αυτοκίνητο του Χ1 και από την αριστερή του πλευρά κυρίως στο ύψος της πόρτας. Το δε αυτοκίνητο του τελευταίου (Χ1) ακινητοποιήθηκε εκτός του οδοστρώματος επί του πρανούς. 
Η σύγκρουση οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του οδηγού του ασφαλισμένου στην εναγομένη αυτοκινήτου Ψ1, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα πλαγιολισθαίνοντας, απέκλεισε την περαιτέρω ομαλή πορεία του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο Χ1, ο οποίος κινούνταν στη βοηθητική λωρίδα, δηλαδή στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος, τροχοπέδησε όσο ήταν δυνατόν λόγω της αιφνιδιαστικής εισόδου του οδηγού Ψ1στο ρεύμα του και προσπάθησε να ελιχθεί και άλλο προς τα δεξιά, δεν μπόρεσε όμως παραταύτα να αποφύγει τελικά τη σύγκρουση. Η πορεία του αυτοκινήτου του Χ1, τα ίχνη τροχοπέδησης, οι τελικές θέσεις των αυτοκινήτων, τα ίχνη ολίσθησης του αυτοκινήτου του Ψ1 που οδηγούν στο αντίθετο ρεύμα ακριβώς στο σημείο συγκρούσεως που και αυτό βρίσκεται κατά το πλείστον στη βοηθητική λωρίδα αποτυπώνονται εμφανώς και με λεπτομέρεια τόσο στις προσκομισθείσες φωτογραφίες, όσο και στο σχεδιάγραμμα που συνέταξε η τροχαία. Ο ισχυρισμός της εναγομένης ότι το αυτοκίνητο του Χ1 έβαινε με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη των 80 χιλ/τρων που είναι το όριο στο σημείο εκείνο με ειδική σήμανση, δεν ελέγχεται ως βάσιμος κατ’ ουσίαν. Συγκεκριμένα ίχνη τροχοπέδησης 11,20μ. σύμφωνα με τους πίνακες Παπαδογιάννη που χρησιμοποιεί και η τροχαία για τον υπολογισμό της ταχύτητας φανερώνουν ταχύτητα 50χιλ/τρων. Αλλά και ο πραγματογνώμονας που διόρισε ο υιός του ασφαλισμένου στην εναγομένη οδηγού, ____, η έκθεση του οποίου προσκομίζεται ανάγει την ταχύτητα σε 87 χιλ/τρα την ώρα. Η υπέρβαση του επιτρεπομένου ορίου κατά 7 έως 10 χιλ/τρα από τον Χ1 δεν ευρίσκεται σε αιτιώδη σύνδεσμο με το αποτέλεσμα της σύγκρουσης, το οποίο θα ήταν το ίδιο και με ταχύτητα 80 χιλ/τρων. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο Χ1 δεν μπορούσε να προβλέψει την αιφνιδιαστική και χωρίς προειδοποίηση είσοδο του αντιθέτως κινούμενου αυτοκινήτου στο δικό του ρεύμα πορείας, παρόλα αυτά δε προέβη σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την αποφυγή του ατυχήματος (τροχοπέδηση, ελιγμός προς τα δεξιά) στις οποίες δεν προέβη ο οδηγός του αυτοκινήτου που ευθύνεται για τη σύγκρουση. Τέλος αποδείχθηκε ότι ο οδηγός Χ1 φορούσε κατά την ώρα της σύγκρουσης ζώνη ασφαλείας. Συνεπώς απορριπτέο κρίνεται το περί συνυπαιτιότητας του ανωτέρω οδηγού κεφάλαιο της έφεσης της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας. 

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι το αυτοκίνητο της πρώτης ενάγουσας υπέστη εκτεταμένες βλάβες και συγκεκριμένα όπως αποδεικνύεται από την έκθεση επιθεώρησης οχήματος, την ιδιωτική γνωμοδότηση του πραγματογνώμονα _____, στον οποίο ανατέθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από τον _____, υιό του οδηγού του ασφαλισμένου στην εναγομένη του οχήματος, καθώς και από τις προσκομιζόμενες φωτογραφίες, όλο το εμπρόσθιο τμήμα του έχει καταστεί άμορφη μάζα, ήτοι καταστράφηκε το σασί, ο άξονας, η μηχανή, το παρμπρίζ, η μπροστινή μάσκα με την μετώπη, οι δείκτες κατεύθυνσης, τα μπροστινά φτερά και φανάρια, το καπό, ο ουρανός και όλη η μπροστινή αριστερή πόρτα. Επίσης από τη σύγκρουση η μπροστινή πλευρά έχει υποχωρήσει κατά 40 εκατοστά και από τη δύναμη της σύγκρουσης υποχώρησαν οι θόλοι του συστήματος ανάρτησης των τροχών με τα μπροστινά φτερά, που από τη δύναμη της σύνθλιψης διέρρηξαν τα μπροστινά πλαστικά, ενώ και οι μπροστινές ζάντες παραμορφώθηκαν από την σύγκρουση. Στο πίσω μέρος έσπασε το δεξί πίσω φανάρι, το πίσω παρμπρίζ και τα δύο πλευρικά τζάμια, των πίσω επιβατών, αλλά και τα τζάμια της πόρτας του οδηγού και του συνοδηγού. Το άνω όχημα, ήταν εργοστασίου κατασκευής «DAEWOO», τύπου KLAT, μοντέλο 2000 και είχε αγορασθεί από την πρώτη ενάγουσα καινούργιο την 25-1-2000, είχε δε διανύσει μέχρι τον χρόνο του ατυχήματος περί τα 80.000 χιλιόμετρα. Η αξία του κατά τον χρόνο του ατυχήματος ανερχόταν σε 5.000 ευρώ. Η επισκευή του ήταν αδύνατη, αλλά και ασύμφορη, δεδομένου ότι το κόστος του θα ήταν πολύ μεγαλύτερο της αξίας του οχήματος. Εξάλλου στις 17-1-2007 το εν λόγω αυτοκίνητο διαγράφηκε από τα μητρώα κυκλοφορούντων οχημάτων μετά από δήλωση της πρώτης ενάγουσας. Επομένως το αυτοκίνητο της τελευταίας υπέστη καθολική καταστροφή και δικαιούται για το λόγο αυτό ως αποζημίωση το ποσό της αγοραίας αξίας του οχήματος της, αφαιρούμενης της αξίας των σωζομένων υπολειμμάτων, η οποία στην προκειμένη περίπτωση ανέρχεται σε 300 ευρώ (λόγω της φθοράς των μηχανικών μερών του αυτοκινήτου τα εναπομείναντα παρουσιάζουν μηδαμινή αξία) ένσταση την οποία είχε προτείνει πρωτοδίκως η εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία. 

Περαιτέρω η πρώτη ενάγουσα δαπάνησε για έξοδα κηδείας το ποσό των 2.001 (βλ. απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών _____) και για την κατασκευή του τάφου το ποσό των 1.600 ευρώ (βλ. υπ’ αριθ. 220/31-12-06 απόδειξη του _____) και συνολικά για την παραπάνω αιτία το ποσό των 3.601 ευρώ, δεν αποδείχθηκε δε ότι εισέπραξε χρήματα για την ίδια αιτία από κάποιο ασφαλιστικό οργανισμό. Συνέπεια της σύγκρουσης τραυματίστηκε ο συγγενής των εναγουσών Χ1, υποστάς βαρεία ινιοαυχενική κάκωση, θωρακοκοιλιακή κάκωση (βλ. ιατροδικαστική έκθεση) συνεπεία των οποίων κακώσεων ο θάνατος του ήταν ακαριαίος. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι οι ενάγουσες, σύζυγος θυγατέρες και αδελφές αυτού υπέστησαν ψυχική οδύνη από το θάνατο του στο επίδικο ατύχημα. Ο αποβιώσας, ηλικίας 59 ετών, συμβίωνε με την πρώτη ενάγουσα αρμονικά και βοηθούσε αυτή που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας στις καθημερινές της δραστηριότητες. Μετά το θάνατο του η πρώτη ενάγουσα πέραν του ότι έχασε το στήριγμα της, στεναχωρήθηκε πολύ με αποτέλεσμα η υγεία της να υποστεί περαιτέρω επιβάρυνση (βλ. προσκομιζόμενα ιατρικά πιστοποιητικά). Οι δεύτερη και τρίτη ενάγουσες, θυγατέρες του αποβιώσαντος είχαν επίσης στενό ψυχικό δεσμό και αγάπη με αυτόν, ενώ και οι λοιπές ενάγουσες, αδελφές του, είχαν στενούς και άρρηκτους συναισθηματικούς δεσμούς με τον αποβιώσαντα και ο θάνατος του που προήλθε αναπάντεχα προκάλεσε σε όλες τις ενάγουσες έντονη ψυχική οδύνη. Για τη χρηματική ικανοποίηση αυτής και τον καθορισμό του ύψους της, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του τα εξής προσδιοριστικά επιμέρους στοιχεία: α) την αποκλειστική υπαιτιότητα του αδικοπραγήσαντος οδηγού του αυτοκινήτου που ήταν ασφαλισμένο στην εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, β) την ηλικία του θανόντος (59 ετών), γ) τον βαθμό συγγένειας εκάστης των εναγουσών, δ) τον βαθμό της ψυχικής ταλαιπωρίας, της θλίψης και του πόνου που δοκίμασε καθεμία από αυτές, καθώς και τις λοιπές προσωπικές σχέσεις και περιστάσεις, ε) την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των μερών, εκτός από την περιουσιακή κατάσταση της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας, η ευθύνη της οποίας είναι εγγυητική. Ενόψει των ανωτέρω πρέπει να αναγνωρισθεί ότι στην πρώτη ενάγουσα οφείλεται το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη που υπέστη, στη δεύτερη και τρίτη των εναγουσών το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στην καθεμία από αυτές και στην τέταρτη, πέμπτη και έκτη των εναγουσών το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, στην καθεμία από αυτές. Τέλος η πρώτη ενάγουσα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι δικαιούται συνολικά το ποσό των 108.301 ευρώ (4.700 η αξία του αυτοκινήτου + 3.601 τα έξοδα κηδείας και μνημείου + 100.000 ευρώ χρηματική ικανοποίηση). Το πρωτοβάθμιο συνεπώς δικαστήριο το οποίο με την εκκαλουμένη απόφαση έκανε κατά ένα μέρος δεκτή την αγωγή και αναγνώρισε ότι οι ενάγουσες δικαιούνται τα αναφερόμενα σ&; αυτή (εκκαλουμένη) και μνημονευόμενα ειδικότερα στην υπ; αριθ. 2 σκέψη της παρούσας ποσά, έσφαλλε στην εκτίμηση των αποδείξεων, ως προς το ύψος των δικαιουμένων από αυτές (ενάγουσες) ποσών. Για τους λόγους αυτούς πρέπει, αφού απορριφθεί η με αριθμό κατάθεσης 104/2008 έφεση της ασφαλιστικής εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ» ως κατ΄ουσίαν αβάσιμη και καταδικασθεί αυτή στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των εφεσιβλήτων του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό, να γίνει δεκτή η με αριθμό 76/2008 έφεση των εναγουσών, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη, να κρατηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο αυτό, να δικαστεί η αγωγή και να γίνει αυτή δεκτή κατά ένα μέρος ως βάσιμη κατ& ουσίαν σύμφωνα με τα παραπάνω. Η εναγόμενη πρέπει να καταδικαστεί σε μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγουσών και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, λόγω της μερικής ήττας της (άρθρα 106, 178, 183 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζετε στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει κατ αντιμωλίαν των διαδίκων.
Συνεκδικάζει τις αναφερόμενες στο σκεπτικό εφέσεις.
Δέχεται αυτές από τυπική άποψη.
Απορρίπτει κατ ουσίαν την με αριθμό κατάθεσης 104/2008 έφεση της ασφαλιστικής εταιρείας ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ.
Καταδικάζει την εκκαλούσα στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των εφεσιβλήτων του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει σε τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
Δέχεται κατ ουσίαν την με αριθμό κατάθεσης 76/2008 έφεση των εναγουσών.
Εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση.
Κρατεί την υπόθεση.
Δικάζει την αγωγή.
Δέχεται αυτήν κατά ένα μέρος.
Αναγνωρίζει ότι η εναγομένη υποχρεούται να καταβάλει στις ενάγουσες τα εξής ποσά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής: 1) στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των εκατόν οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ενός (108.301) ευρώ, 2) στη δεύτερη ενάγουσα το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, 3) στην τρίτη ενάγουσα το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, 4) στην τέταρτη ενάγουσα το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, 5) στην πέμπτη ενάγουσα το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και 6) στην έκτη ενάγουσα το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. Και
Επιβάλλει στην εναγομένη ένα μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγουσών και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, το οποίο ορίζει σε εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ.-
Κρίθηκε,