facebook
Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων ΙΧΕ και
Μοτοσικλέτας

Αποκλειστική υπαιτιότητα της οδηγού του ΙΧΕ οχήματος, η οποία οδηγώντας με μεγαλύτερη της επιτρεπόμενης ταχύτητας (70 χλμ/ω αντί του επιτρεπόμενου
ορίου των 30χλμ/ω), δεν κινήθηκε στο δεξιό μέρος της οδού, πέρασε τη 
διπλή συνεχόμενη διαχωριστική γραμμή και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με
αποτέλεσμα να συγκρουσθεί μετωπικά με την αντιθέτως κανονικά κινούμενη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο θανών οδηγός (παράβαση άρθρων 5 παρ. 3α, 8α,12
παρ.1, 16 παρ.1,4, 19 παρ.1, 2, 3, 20 παρ.2 σε συνδ. με άρθ. 4 παρ.3 ΚΟΚ).

 

Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης (1)
Οδήγηση υπό την επίδραση Τοξικών ουσιών – Κάνναβης
Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστή – Απορριπτέα

Στα ούρα της εναγομένης οδηγού ανιχνεύθηκε η ουσία 11-nor-Δ9-ΤΗC-9- καρβοξυλικό οξύ (11-nor THC-COOH), που αποτελεί τον κύριο μεταβολίτη της Δ9-
τετραϋδροκανναβινόλης, η οποία είναι 
δραστικό συστατικό της κάνναβης. Όμως δεν αποδείχθηκε βάσιμος ο ισχυρισμός της παρεμπιπτόντως ενάγουσας
ασφαλιστικής εταιρίας ότι η ανίχνευση τοξικών ουσιών στο αίμα της ασφαλισμένης της οδηγού συνδέεται αιτιωδώς με το ατύχημα. Τούτο διότι το γεγονός της ύπαρξης μόνο
του ανωτέρω 
μεταβολίτη της Δ9- τετραϋδροκανναβινόλης υποδηλώνει ότι η χρήση κάνναβης από την οδηγό είχε γίνει το λιγότερο είκοσι (20) ώρες πριν από το ένδικο
ατύχημα, αφού η 
δράση της κάνναβης εμφανίζει το μέγιστο αποτέλεσμά της σε είκοσι (20) λεπτά περίπου μετά τη χρήση της, ενώ σε τρεις (3) περίπου ώρες, η
δράση της έχει εξαφανιστεί, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ιατροδικαστή και την ένορκη κατάθεση του ίδιου στο ακροατήριο της πρωτοβάθμιας δίκης. Κατά συνέπεια,
το γεγονός ότι 
η χρήση πριν από αρκετές ώρες της ανωτέρω ναρκωτικής ουσίας από την παρεμπιπτόντως εναγομένη οδηγό, μη συνεπικουρούμενο και από άλλες
περιστάσεις οι οποίες δεν προέκυψαν εν προκειμένω, δεν αποδείχθηκε ότι επηρέασε την ικανότητά της περί την οδήγηση. Στην πρόκληση του ένδικου τροχαίου
ατυχήματος και των συνεπειών του (θανάσιμου τραυματισμού του οδηγού της δίκυκλης μοτοσικλέτας) 
συνετέλεσαν αποκλειστικά και μόνο οι ανωτέρω παραβάσεις
του ΚΟΚ από την παρεμπιπτόντως εναγομένη οδηγό.

Κατά συνέπεια, απορρίπτεται ως αβάσιμη η παρεμπίπτουσα αγωγή της ασφαλιστικής εταιρίας, εφόσον δεν αποδείχθηκε από κανένα αποδεικτικό στοιχείο οι
περιστάσεις που επικαλείται η παρεμπιπτόντως ενάγουσα ασφαλιστική εταιρία και ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη η παρεμπίπτουσα αγωγή της.

Η εκκαλουμένη απόφαση που δέχθηκε, έστω με εν μέρει διαφορετικές αιτιολογίες, ότι η ανίχνευση τοξικών ουσιών στο οργανισμό της οδηγού του
ζημιογόνου αυτοκινήτου δεν συνδέεται αιτιωδώς με το ένδικο ατύχημα 
και το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, δεν έσφαλε ως προς την
ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και την εκτίμηση των αποδείξεων, και αφού 
συμπληρωθούν οι αιτιολογίες της (άρθρ. 534 ΚΠολΔ), απορρίπτεται ο σχετικός
λόγος έφεσης της παρεμπιτόντως ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρίας, με τον οποίο
επαναφέρονται οι ως άνω ισχυρισμοί της.

Video ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ψυχική Οδύνη – Δικαιούχος και η Μνηστή
 Ο θανών είχε μνηστευθεί την πέμπτη ενάγουσα στις 15/8/2014, με την οποία ήταν ζευγάρι από το Νοέμβριο του 2008, και ο γάμος τους είχε προγραμματιστεί το

Σελίδα 2


αργότερο μέχρι το καλοκαίρι του 2018. Μετά τον αρραβώνα τους ζούσαν μαζί αρμονικά αρχικά στην μητρική του κατοικία και από το Σεπτέμβριο του 2016 σε
μισθωμένο διαμέρισμα 
στο όνομα και των δύο, στο οποίο εξακολουθούσε η μνηστή του να διαμένει και μετά το θάνατο του μνηστήρα της.

Ψυχική Οδύνη 350.000 ευρώ


Επιμεριζόμενα ανά:
80.000 ευρώ σε καθένα γονέα
ανά 
60.000 ευρώ σε καθένα από τα δύο αδέλφια
50.000 ευρώ στη μνηστή
20.000 ευρώ στην γιαγιά
(Σ.Σ. όσο και πρωτοδίκως)

Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης – Μέθη Οδηγού
Χρήση Τοξικών Ουσιών

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3557/2007, για να τύχει εφαρμογής ο όρος της ασφαλιστικής σύμβασης περί εξαίρεσης από την κάλυψη του ατυχήματος που
προκλήθηκε υπό την επήρεια μέθης ή τοξικών ουσιών, πρέπει η μέθη ή η χρήση τοξικών ουσιών από τον υπαίτιο οδηγό 
να συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση του
ατυχήματος.

Αίτημα κατ΄ εξαίρεση επιδίκασης
Τόκου Υπερημερίας

Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ορθά εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις και επιδίκασε τα ανωτέρω ποσά στους ενάγοντες λόγω ψυχικής οδύνης με το νόμιμο
τόκο υπερημερίας, με την αιτιολογία ότι οι επιδικαζόμενες αξιώσεις τους για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής τους ανάγονται στην εύλογη κρίση του Δικαστηρίου.

Προσεπίκληση

Δεν επιτρέπεται να προσεπικληθεί ήδη διάδικος (άλλος συνεναγόμενος), όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση η προσεπικαλουμένη, συνεναγομένη στην κύρια
αγωγή, οδηγός, χωρίς να θίγεται, ως προς την ανωτέρω, η ενωθείσα με την προσεπίκληση, παρεμπίπτουσα αγωγή.

Σχόλια Παρατηρήσεις
Με την κατωτέρω τελεσίδικη δημοσιευόμενη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, επικυρώθηκε η πρωτόδικη υπ΄αριθ. 373/2019 απόφαση του Μον.Πρ.Αθ.

(δημοσιευμένη στην ΕΣυγκΔ 2019/193), τόσο ως προς την αποκλειστική υπαιτιότητα της οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου, όσο και ως το ότι η
ανίχνευση τοξικών ουσιών στον οργανισμό της οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου δεν συνδέεται αιτιωδώς με το ένδικο ατύχημα 
και το θανάσιμο


Σελίδα 3


τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, και επιδίκασε τα ανωτέρω κονδύλια για ψυχική οδύνη όπως και πρωτόδικα.

 

Απόφ. Μον.Εφετ.Αθ……

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας