facebook

Άρθρο Γεωργίου Κ. Αμπατζή

1.Η Πρόσφατη Αντικατάσταση του Άρθρου 7 του Ν. 489/1976

(άρθρο 50 του νόμου 4949/2022  – ΦΕΚ Α΄126/30-6-2022)

(Εξαίρεση από την υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

του οδηγού – κυρίου – κατόχου ασφαλισμένου κλπ

του ζημιογόνου αυτοκινήτου) – ΕΝΝΟΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

 

  1. H Διατήρηση σε Ισχύ της Διάταξης

του Άρθρου 19 παρ.5 του ν.489/1976

(Περιορισμός της Ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου,

όταν συντρέχει ως υπόχρεος Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης

ή Ασφαλιστικό Ταμείο, παρά την αντίθεση αυτής προς τη νομοθεσία της Ε.Ε).

 

ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΚΑΤΑΦΑΝΟΥΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ  ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

υπό  Γεωργίου  Κ. Αμπατζή

Δικηγόρου ε.τ.

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Αν ρίξει κάποιος μία ματιά στη νομοθεσία μας που αναφέρεται στην υποχρεωτική Ασφάλιση  Αστικής  Ευθύνης θα διαπιστώσει την ύπαρξη μελανών σημείων, τα οποία συρρικνώνουν το εύρος και την έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης, με συνέπεια να ακυρώνεται στην ουσία η λειτουργία του θεσμού σε αυτές τις περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι εκείνη του πρόσφατα καταργηθέντος άρθρου 7 του νόμου 489/1976, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 4  του ΠΔ 264/1991, και η δεύτερη περίπτωση του άρθρου 19 παρ. 5 του ίδιου νόμου, όπως αυτή διαμορφώθηκε με το άρθρο 5 παρ.3 του  ίδιου ΠΔ.

Η αρνητική χροιά αυτών των μελανών σημείων  οφείλεται στο γεγονός ότι το ελληνικό κράτος έχει δείξει αδικαιολόγητη αδράνεια στο να ενσωματώσει έγκαιρα και αποτελεσματικά στη νομοθεσία της χώρας μας, όπως υποχρεούται, τις σχετικές διατάξεις των  Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συμβαίνει κυρίως και κατά έναν περίεργο τρόπο, όταν οι Οδηγίες αυτές έχουν ως στόχο την αποτελεσματικώτερη προστασία των ζημιωθέντων σε τροχαίο ατύχημα έναντι του ασφαλιστή.

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αναδείξει τις, εν μέρει άγνωστες ακόμα και στον νομικό κόσμο της χώρας μας, δύο πάρα πάνω περιπτώσεις μη εφαρμογής, ή της πολύ καθυστερημένης, ενσωμάτωσης των Οδηγιών αυτών στο εσωτερικό μας δίκαιο, με συνέπεια την περιωρισμένη προστασία των ζημιωθέντων έναντι του ασφαλιστή, σε σύγκριση με τους πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ένωσης, και τη συνακόλουθη παραβίαση του κοινοτικού κεκτημένου.

 

 

A.-  ΠΡΩΤΗ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 

Ι.  ΟΙ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7  ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ 489/1976

(Καταργηθείσα Διάταξη)

 

Στο άρθρο 7 του νόμου 489/1976 ορίζονταν τέσσερις κατηγορίες προσώπων, των οποίων η ζημιά που είχε ως γενεσιουργό αιτία την σωματική τους βλάβη η οποία τους προξενήθηκε από αυτοκινητικό ατύχημα δεν εκαλύπτετο από τον ασφαλιστή, επειδή τα πρόσωπα αυτά δεν εθεωρούντο τρίτοι κατά τη διατύπωση του νόμου.

Τα πρόσωπα αυτά, τα οποία εξαιρούντο από την ασφαλιστική κάλυψη για τις ζημιές που υφίσταντο τα ίδια, είναι τα ακόλουθα.

1)Ο οδηγός  του αυτοκινήτου που προξένησε τη ζημιά. 2)  Κάθε πρόσωπο του οποίου  η ευθύνη καλύπτετο από τη σύμβαση ασφάλισης. ( Πρόκειται για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ.1 του εν λόγω νόμου, δηλαδή τον κύριο και τον συγκύριο, τον κάτοχο και τον συγκάτοχο, τον προστηθέντα στην οδήγηση ή τον υπεύθυνο του ασφαλισμένου αυτοκινήτου . 3) Εκείνος που έχει καταρτίσει με τον ασφαλιστή  την ασφαλιστική σύμβαση και 4) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι  νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα. Ετσι δεν λειτουργεί  υπέρ των προσώπων που ανήκουν σε μία από τις πάρα πάνω κατηγορίες  η ασφαλιστική προστασία που προβλέπεται για τους τρίτους στα άρθρα 2 παρ.1 εδ.α και 6 παρ.2 εδ.α΄ αυτού του νόμου. Κατά συνέπεια αν αυτά τα πρόσωπα υφίσταντο σωματική βλάβη δεν εδικαιούντο αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρία η οποία εκάλυπτε το ζημιογόνο αυτοκίνητο. Επίσης και οι συγγενείς αυτών των προσώπων δεν εδικαιούντο να λάβουν  χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, αν τα πρόσωπα αυτά εθανατώνονταν.  Η άρση αυτή της ασφαλιστικής κάλυψης επεκτεινόταν και στην αντίστροφη περίπτωση κατά την οποία ο συγγενής του θανατωθέντος είχε μια από τις πάρα πάνω ιδιότητες, οπότε αυτός δεν εδικαιούτο  να λάβει από την ασφαλιστική εταιρία χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης.

Με το άρθρο 50 του νόμου 4949/2022 (ΦΕΚ Α΄126/30-6-2022), αντικαταστάθηκε το πάρα πάνω άρθρο 7 του νομού 489/1976 και υπό τη νέα αυτή διατύπωση καλύπτονται πλέον ασφαλιστικά όλα τα πάρα πάνω πρόσωπα που εξαιρούντο από την ασφαλιστική κάλυψη, εκτός από τον οδηγό του αυτοκινήτου  που προξένησε τη ζημιά[1].

ΙΙ. Η   ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ   ΤΟΥ   ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ    ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ

 

Με την θέσπιση…..

 

 

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας