facebook

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων

Παραβίαση Ερυθρού Σηματοδότη

Απόδειξη υπαιτιότητας και από Βιντεοληπτικό Υλικό

 

Αποκλειστική υπαιτιότητα του εναγόμενου οδηγού (ως προς τον οποίο έγινε παραίτηση από τον ενάγοντα του δικογράφου της εφέσεως και της αγωγής του), διότι δεν κατέβαλε την αναγκαία επιμέλεια και προσοχή του μετρίως συνετού οδηγού και δεν ακινητοποίησε το όχημά του μπροστά από τον φωτεινό σηματοδότη που είχε στην πορεία του και έδειχνε κόκκινο, ώστε να διέλθει το όχημα που οδηγούσε ο ενάγων  που είχε στην πορεία του ένδειξη πράσινου σηματοδότη (παραβάσεις  άρθρων 12.παρ1, 6 παρ.1 περ. β ΚΟΚ).   

 

 Αποδεικτικά στοιχεία των συνθηκών του ένδικου ατυχήματος και της αποκλειστικής υπαιτιότητας του εναγόμενου οδηγού, μεταξύ άλλων: α)  το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα καταγραφής από παρακείμενο κατάστημα,  β) η ένορκη βεβαίωση του αδελφού του ενάγοντα, ο οποίος την επομένη του ατυχήματος πήγε στον τόπο του ατυχήματος για ανεύρεση μαρτύρων από παρακείμενα καταστήματα και ύπαρξης  κάμερας καταγραφής.

 

Ηθική Βλάβη  (932 ΑΚ) 15.000 ευρώ

 

Επιδικάσθηκε στον αναίτιο ενάγοντα, ηλικίας 29 ετών, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το εύλογο ποσό των 15.000 ευρώ, ο οποίος συνεπεία του ένδικου τροχαίου ατυχήματος υπέστη ανοικτό κάταγμα – εξάρθρημα ποδοκνημικής αριστερά, χειρουργήθηκε (1ο χειρουργείο) με ανοικτή ανάταξη δισφυρίου κατάγματος ποδοκνημικής και εσωτερική οστεοσύνθεσης  έξω σφυρού με πλάκα – βίδες Optimum, τοποθέτηση συστήματος Minar και συγκράτηση δελτοειδούς συνδέσμου με άγκυρες,  παρουσίασε άτυπη πνευμονία με πλευριτικές συλλογές του δεξιού πνεύμονα, νοσηλεύθηκε επί 21 ημέρες στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση  έγινε αφαίρεση των υλικών οστεοσύνθεσης της πρώτης επέμβασης. 

  

 

Πλασματική Δαπάνη Οικιακής Βοηθού  (άρθρ.930 παρ.3 ΑΚ)

2.400 ευρώ μηνιαίως επί 3 μήνες και συνολικά 7.200 ευρώ 

για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στον ενάγοντα η μητέρα του

 

Μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο ο ενάγων αδυνατούσε επί 3 μήνες να αυτοεξυπηρετηθεί και είχε ανάγκη βοήθειας από τρίτο πρόσωπο την οποία του πρόσφερε η μητέρα του,  αποτιμωμένων των υπηρεσιών της σε 80 ευρώ ημερησίως,  ήτοι 2. 400 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 7.200 ευρώ (.2.400 ευρώ Χ  3 μήνες).

Δικονομικά Θέματα (1)

Ερημοδικία Διαδίκου στην Πρωτοβάθμια Δίκη

Υποχρεωτική η Προφορική Συζήτηση Ενώπιον του Εφετείου 

 

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο  242 παρ.2 ΚΠολΔ περί κοινής δήλωσης και δεν είναι επιτρεπτή η παράσταση  κατά τη συζήτηση  με κοινή δήλωση των διαδίκων ότι δεν θα παρασταθούν κατά τη συζήτηση.

 

 Με την τυπική παραδοχή της εφέσεως, η οποία λειτουργεί ως υποκατάστατο της αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας, εξαφανίζεται η πρωτόδικη απόφαση στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους, χωρίς να απαιτείται η ευδοκίμηση προηγουμένως κάποιου λόγου της έφεσης και αναδικάζεται η υπόθεση από το Εφετείο, ενώπιον του οποίου η συζήτηση γίνεται προφορικά (άρθρ. 524 παρ.1 και 2, 528 ΚΠολΔ).

Εν προκειμένω  η  ένδικη αγωγή  συζητήθηκε ερήμην του ενάγοντος και τελικά απορρίφθηκε. Κατά  την προφορική συζήτηση  της εφέσεως του  κατά της πρωτόδικης απόφασης   ο εκκαλών- ερημοδικασθείς ενάγων  παραιτήθηκε νομότυπα  με προφορική του δήλωση που νόμιμα καταχωρήθηκε  τόσο του δικογράφου της εφέσεως του και της αγωγής του ως προς τον πρώτο εναγόμενο – εφεσίβλητο  όσο και των αναφερομένων στην απόφαση αγωγικών του κονδυλίων του, καθώς επίσης νομότυπα προέβη σε διόρθωση της ένδικης αγωγής του όπως αναλυτικά στην απόφαση. Η κρινόμενη έφεση  συζητήθηκε παρουσία των διαδίκων και  έγινε δεκτή εν μέρει η ένδικη αγωγή του ενάγοντος.   

 

Απόφ. Μον.Εφ.Αθ….

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας