facebook

ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Περιεχόμενα Τεύχους Ιούλιος 2023
Άρθρα- Απόψεις
 Το Δικόγραφο της Αγωγής μεταξύ των Συμπληγάδων της Αοριστίας και της Αρνησιδικίας – Τροχαίο Ατύχημα σε Οδό υπό Κατασκευή – Το Ορισμένο της Αγωγής στην Έννομη Σχέση της Πρόστησης, υπό Γεωργίου Αμπατζή, Δικηγόρου ε.τ. Σελ. 322
Αοριστία Αγωγής
Πρόστηση – Παθητική εις Ολόκληρον Ενοχή Σελ. 335

 

Τα Είδη της Αοριστίας της Αγωγής
Διάκριση μεταξύ Νομικής και Πραγματικής Αοριστίας. Σελ. 333
Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 100.000 ευρώ
Απορριπτέος ως Αόριστος ο λόγος αναίρεσης ως προς το ύψος του επιδικασθέντος ποσού και συνεπώς απορριπτέος ως απα­ράδεκτος, διότι στο δικόγραφο της αναίρεσης δεν αναφέρεται ποιες είναι οι παραδοχές της προσβαλλομένης απόφασης ως προς το είδος και το μέγεθος του τραυματισμού του ενάγοντος, το είδος της δεκτής γενομένης αναπηρίας αυτού, καθώς και το λόγο για τον οποίο ο τραυματισμός αυτός και η αναπηρία του τον καθιστά ισόβια ανίκανο προς εργασία και επηρεάζει την κοινωνική του εξέλιξη, ώστε να ερευ­νηθεί η συνδρομή ή μη της εκ του αριθμού 1 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. αποδιδόμενης πλημμέλειας. Σελ. 341
 
Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 120.000 ευρώ
(Αυξητική Τάση – πρωτοδίκως 70.000 ευρώ)
Επιδικάσθηκε στον ενάγοντα το ποσό των 120.000 ευρώ κατ΄ άρθρο 931 ΑΚ, αντί του εσφαλμένως πρωτοδίκως επιδικασθέντος ποσού των 70.000 ευρώ, λόγω της μόνιμης αναπηρίας του (σπαστική τετραπάρεση, κάκωση αυχενικού μυελού, άτονη κύστη με διαλείποντες καθετηριασμούς, κινητική αναπηρία κάτω άκρων – τετρα­πληγία). Σελ. 374
Απώλεια Εισοδήματος του Παθόντος
Αυτοδίκαιη Μεταβίβαση των Αξιώσεων στον Ασφαλιστικό του Φορέα – ΙΚΑ
 
Κρίθηκε ότι το Εφετείο, με το να οδηγηθεί στην κρίση του και να αφαιρέσει από την οφειλόμενη στον ενάγοντα αποζημίωση για απώλεια εισοδημάτων, τις παροχές που έλαβε ως επιδότηση από το ΙΚΑ, για το χρονικό διάστημα από 1/7/2016 έως και Μάρτιο 2018, και όχι έως 31/7/2018 όπως παραπονείται με την αναίρεση της η αναι­ρεσείουσα ασφαλιστική εταιρία, δεν παραβίασε ευθέως τις διατάξεις ουσιαστικού δι­καίου των άρθρων 929 ΑΚ και 10 παρ. 5 του ν.δ. 4104/1965, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4476/1965, σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του ν. 1654/1986, τις οποίες ορθώς εφάρμοσε – Απορριπτέος ο λόγος Αναίρεσης. Σελ. 342

 

Δεδικασμένο
Δεν Αποτελεί η Δίκη Μεταξύ του Κυρίως Ενάγοντος και των εξ Αναγωγής  εις Ολόκληρον Υπόχρεων Εναγομένων. Σελ. 343
Ένορκη Κατάθεση Μάρτυρα  – Αναιρετική Διαδικασία
Μη Λήψη Υπόψη  της ένορκης κατάθεσης μάρτυρα, ο οποίος εξετάστηκε με επιμέλεια και του αναιρεσείοντος στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης – Αποδεικτέος Ισχυρισμός περί Έλλειψης υπαιτιότητας στο πρόσωπο του Ιδιοκτήτη του Οχήματος και ΜΗ Οδηγού λόγω Μέθης του Οδηγού – Αναιρετική Διαδικασία (άρθ. 559 αριθ. 11γ ΚΠολΔ) Δεκτός ο λόγος Αναίρεσης. Σελ. 366
 
Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος (300 ΑΚ)
Παράλειψη του ενάγοντος να Ασκήσει άλλο Επάγγελμα
Στοιχεία Ορισμένου της ένστασης
Για το ορισμένο της εκ του άρθρου 300 ΑΚ ένστασης απαιτείται η αναφορά των λόγων για τους οποίους ο παθών πρέπει να αλλάξει ή να ασκήσει νέο επάγγελμα, ποιο ακριβώς επάγγελμα και τα εισοδήματα που θα αποκομίζει από το νέο επάγ­γελμά του. Επιπλέον η ένσταση αυτή πρέπει να προβληθεί πρωτοδίκως και στην κατ΄ έφεση δίκη με επαναφορά του ισχυρισμού αυτού με λόγο εφέσεως ή πρόσθετο λόγο και όχι με τις προτάσεις. Σελ. 341

 

Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης
Οδήγηση Άνευ Νόμιμης Ελληνικής Άδειας Οδήγησης
Ένσταση Καταχρηστικής Άσκησης Δικαιώματος  (ΑΚ 281) – Δεκτή
Απορριπτέα η Αναγωγή της Ασφαλιστικής Εταιρίας
Κατά τις πα­ραδοχές του Εφετείου, πριν τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, η ασφαλισμένη – εναγομένη είχε προσκομίσει στην ενάγουσα την άδεια ικανότητας οδήγησης (Αλβανίας) που κατείχε, και συνεπώς είχε γνωστοποιήσει σε αυτήν την έλλειψη ελλη­νικής άδειας ικανότητας οδήγησης, και παρόλα αυτά η ενάγουσα κατάρτισε την ένδικη ασφαλιστική σύμβαση και εισέπραξε το αναλογούν ασφάλισμα. Η ενάγουσα ασφαλιστική εταιρία συνέχιζε με διαδοχικές συμβάσεις ασφάλισης να ασφαλίζει το όχημα της εναγομένης επί πενταετία, χωρίς ποτέ να υποδείξει στην τελευταία ότι πρέπει να προβεί στην έκδοση ελληνικής άδειας οδήγησης, και χωρίς να την ενημε­ρώσει για τις δυσμενείς συνέπειες από την έλλειψη ελληνικής άδειας ικανότητας οδήγησης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Σελ. 392
Ηθική Βλάβη ( ΑΚ 932) 130.000 ευρώ –
(Αυξητική Τάση – πρωτοδίκως 90.000 ευρώ) επιδικάσθηκε στον ενάγοντα το ποσό των 130.000 ευρώ, αντί του εσφαλμένως πρωτοδίκως επιδικασθέντος ποσού των 90.000 ευρώ. για τον βαρύτατο τραυματισμό του και της συνεπείας αυτού μόνιμης αναπηρίας σε ποσοστό 93%. Σελ. 374
 
Παράσυρση Πεζής  σε Ανώνυμη Κοινοτική Οδό χωρίς Πεζοδρόμιο και Έρεισμα
Αποκλειστικά υπαίτιος κρίθηκε ο οδηγός του ΙΧΦ, ο οποίος ενώ είχε σταθ­μεύσει το όχημά του στην ανώνυμη κοινοτική οδό για να φορτώσει παραγγελίες, και η πεζή βάδιζε στην ίδια άνευ πεζοδρομίου ή ερείσματος και διαβάσεων ανώνυμη κοινοτική οδό παράλληλα με τη δεξιά πλευρά του ακινητοποιημένου Φορτηγού, έχοντας διανύσει οκτώ μέτρα πριν ξεκινήσει το φορτηγό, ο οδηγός του οποίου ξεκίνησε ανέ­λεγκτα από τη θέση στάσης, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι δίπλα στο ακινητοποιημένο όχημά του βάδιζε η πεζή, την οποία μπορούσε να αντιληφθεί από τους τρεις καθρέ­πτες στη δεξιά πόρτα του οχήματός του που του επέτρεπαν να έχει ορατότητα στη δεξιά πλευρά του φορτηγού και σε όλο το μήκος του, με αποτέλεσμα ξεκινώντας το φορτηγό την πορεία του να παρασύρει την πεζή με τον εμπρόσθιο δεξιό τροχό του, την έριξε στο οδόστρωμα και συνεχίζοντας την πορεία του χωρίς να σταματήσει την καταπλάκωσε με τους πίσω τροχούς του φορτηγού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Σελ. 385
Πλασματική Δαπάνη Οικιακής Βοηθού 
Εξωϊδρυματικό Επίδομα(άρθρ. 42 παρ.1 και 3 Ν.1140/1981)
Αναβλή­θηκε η έκδοση οριστικής απόφασης (άρθρο 249 ΚΠολΔ), προκειμένου να προσκομιστεί βεβαίωση του ΕΦΚΑ από την οποία να προκύπτει: α) αν ο ενάγων έλαβε εξωϊδρυματικό επίδομα λόγω της αναπηρίας του, την έκταση, το ποσό και της διάρκειας του επιδόματος, και β) αν ο ενάγων έλαβε ή δικαιούται να λάβει επιδότηση ή σύνταξη λόγω της ανικανότητας του προς την εργασία του, ατο­μική επιχείρηση, κρεοπωλείο, ποιο ποσό καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί στο μέλλον και το χρονικό διάστημα των ασφαλιστικών αυτών παροχών. Σελ. 374
Σύγκρουση Οχημάτων ΙΧΕ και Μοτοσικλέτας κατά την Έξοδο από Θέση Στάθμευσης
Παραβίαση Μονής Συνεχούς Διαχωριστικής Γραμμής
Αποκλειστική υπαιτιότητα της οδηγού του ζη­μιογόνου αυτοκινήτου, η οποία στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, διότι αυτή αιφνίδια και ανέλεγκτα εξήλθε από την προσωρινή θέση στάθμευσης σε ιδιωτικό χώρο καταστημάτων, διέσχισε κάθετα το ρεύμα πορείας προς Κέρκυρα, παραβιάζον­τας τη μονή συνεχή διαχωριστική γραμμή του οδοστρώματος, επιχείρησε παράνομα αριστερό ελιγμό, με συνέπεια να παρεμβληθεί σε μικρή απόσταση στην κανονική πο­ρεία της μοτοσικλέτας που οδηγούσε ο ενάγων, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυ­ματισμό. Σελ. 373
Ψυχική Οδύνη 550.0000 ευρώ
Επιδικάστηκαν στους στενούς συγγενείς της αναίτιας θανούσας πεζής, ηλικίας 69 ετών, για την χρηματική τους ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης από το θάνατό της, τα παρακάτω επιμεριζόμενα ποσά: 70.000 ευρώ στο σύζυγο, ανά 70.000 ευρώ σε καθένα από τα τρία τέκνα (σύνολο 210.000 ευρώ), ανά 35.000 ευρώ σε καθένα από τα τέσσερα αδέλφια ( σύνολο 140.000 ευρώ),  ανά 20.000 ευρώ σε καθένα από τα πέντε εγγόνια (σύνολο 100.000 ευρώ), ανά 10.000 ευρώ σε καθένα από τις δύο νύμφες και ένα γαμβρό (σύνολο 30.000 ευρώ). Σελ. 385
Ψυχική Οδύνη – (ΑΚ 932) 380.000 ευρώ
Αναιρετικός Έλεγχος
Απορριπτέος ο Αναιρετικός Λόγος περί παραβίασης της Αρχής Αναλογικότητας και
της Υπέρβασης Εξουσίας του Δικαστηρίου ως προς το Ύψος των επιδικασθέντων ποσών. Κρίνοντας έτσι το Εφετείο, δεν παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας, ούτε υπε­ρέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας, δεδομένου ότι τα ποσά αυτά, κατά την κοινή πείρα, την δικαστηριακή πρακτική και την συνείδηση για το δίκαιο, δεν υπερτερούν και μάλιστα καταφανώς, εκείνων που συνήθως επιδικάζονται σε παρό­μοιες περιπτώσεις χρηματικής ικανοποίησης. Σελ. 360