Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931)-150.000 ευρώ (όσο και πρωτοδίκως)

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) – 150.000 ευρώ (όσο και πρωτοδίκως)  Ιατρού – Γναθοχειρουργού μόνιμα αναπήρου εφ’ όρου ζωής, σε ποσοστό 85% (βαρειά κρανιοεγκεφαλική κάκωση  με απότοκο τετραπάρεση- κινητική αναπηρία, διαταραχές συμπεριφοράς, πολλαπλά κατάγματα, έκτοπες οστεοποιήσεις)    Συνεπεία του ένδικου τροχαίου ατυχήματος από αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου, όπως κρίθηκε με δύναμη δεδικασμένου με τελεσίδικη απόφαση που εκδόθηκε επί προηγούμενης αγωγής του ενάγοντος, ο ενάγων ιατρός – γναθοχειρουργός, ηλικίας 45 ετών κατά το ένδικο ατύχημα ( 2/8/2013), με  απόφαση  των αρμόδιων ΚΕΠΑ κρίθηκε μόνιμα ανάπηρος σε ποσοστό 85% συνεπεία του ένδικου τραυματισμού του (βαρειά κρανιοεγκεφαλική κάκωση με...

Παράσυρση Πεζού εκτός Διαβάσεως Μέθη Οδηγού και Πεζού

Παράσυρση Πεζού εκτός Διαβάσεως Μέθη Οδηγού και Πεζού    Συνυπαιτιότητα 60% του οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου, ο οποίος οδηγώντας με υπερβολική ταχύτητα (70 χ/ω αντί του ανώτατού επιτρεπομένου ορίου των 50 χ/ω) και υπό την επήρεια μέθης (0.68 gr/lt  στο αίμα κατά την πρώτη μέτρηση και 0,64 gr/lt κατά την δεύτερη μέτρηση) αντιληφθείς από απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων τον πεζό να επιχειρεί να διασχίσει το οδόστρωμα από δεξιά προς τα αριστερά σε σχέση με την πορεία του οχήματός του δεν προέβη σε αποφευκτικό ελιγμό ή και τροχοπέδηση, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα (παράβαση άρθρων 12 παρ. 1, 19...

Ηθική Βλάβη (ΑΚ 932) 100.000 ευρώ – Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ.559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ – Έννοια του Ευλόγου

Ηθική Βλάβη (ΑΚ 932) 100.000 ευρώ (1) Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ   Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε με ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο με το να επιδικάσει ως εύλογο και δίκαιο το ποσό των 100.000 ευρώ  εξ ΑΚ 932 (αντί των 300.000 ευρώ πρωτοδίκως επιδικασθέντων) στον αναιρεσείοντα, δεν υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας και δεν παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας, που ελέγχονται από τον Άρειο Πάγο ως πλημμέλειες από τους αρ. 1 και 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. (Ολ.ΑΠ 9/2015) ούτε τις ουσιαστικές διατάξεις, τις οποίες εφάρμοσε, αφού...

Ατύχημα στην Αλλοδαπή Εναγωγή στην Ελλάδα του Αντιπροσώπου Ζημιών της Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρείας

Ατύχημα στην Αλλοδαπή  Εναγωγή στην Ελλάδα του Αντιπροσώπου Ζημιών της Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρείας Κατωτέρω δημοσιεύουμε σχετικό σχόλιο επί της Αποφ. Ειρ.Αθ. 3647/2020 Δημοσιευθείσα στο τεύχος μας,  4ον, Μάιος – Ιούνιος 2021, σελ. 313 υπό Βασιλείου Λευκαρίτη του Σωτηρίου Δικηγόρου Θεσσαλονίκης Η Οδηγία 2000/26/ΕΚ (γνωστή ως 4η οδηγία) υποχρέωσε τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του ΕΟΧ που ασκούν στον τόπο εγκατάστασης τους τον κλάδο ασφάλισης 10 «αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα» να διορίσουν σε κάθε άλλο κράτος μέλος, εκτός αυτού που έλαβαν την επίσημη έγκριση για την έναρξη της δραστηριότητάς τους, αντιπρόσωπο ζημιών, ο οποίος θα...

Προστατευτικό Κράνος-Ποια πρόσωπα έχουν υποχρέωση χρήσεως – Συνέπειες από την παράλειψη της χρήσεως γενικά και σε περίπτωση ατυχήματος υπό Αθανασίου Γ. Κρητικού, Αντιπροέδρου του Α.Π.,  ε.τ.

Προστατευτικό Κράνος-Ποια πρόσωπα έχουν εκ του Νόμου σχετική υποχρέωση χρήσεως Συνέπειες από την παράλειψη της χρήσεως γενικά και σε περίπτωση ατυχήματος υπό Αθανασίου Γ. Κρητικού, Αντιπροέδρου του Α.Π.,  ε.τ. Άρθρα – Απόψεις Προστατευτικό Κράνος Ποια πρόσωπα έχουν εκ του Νόμου σχετική υποχρέωση χρήσεως Συνέπειες από την παράλειψη της χρήσεως γενικά και σε περίπτωση ατυχήματος υπό Αθανασίου Γ. Κρητικού,  Αντιπροέδρου του Α.Π.,  ε.τ.     Aντίστοιχη υποχρέωση προς τη ζώνη ασφαλείας είναι για τους οδηγούς και τους επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο η υποχρέωση να φέρουν προστατευτικό κράνος. H σχετική υποχρέωση επιβάλλεται με το άρθ. 12 §6 του N. 2696/1999...

Δικαίωμα Επικοινωνίας Γονέα με Τέκνο 1520 Α.Κ – Έννοια Συμφέροντος Τέκνου – θα ληφθούν υπόψη και τα πορίσματα της εξελικτικής ψυχολογίας παιδοψυχιατρικής

                                          Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου                                            www.esd.gr                                                                                                          ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ...

ΤΑΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ