Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί σωματικών βλαβών Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας ΑΚ 931 150.000ευρώ Βράχυνση κάτω άκρου και σπληνεκτομή

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας ΑΚ 931 150.000ευρώ Βράχυνση κάτω άκρου και σπληνεκτομή

  Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση επιδικάσθηκε στον ενάγοντα (ανήλικο παθόντα) ποσό 150.000 ευρώ, λόγω της μονίμου αναπηρίας που προξενήθηκε σ΄αυτόν εξαιτίας του ενδίκου ατυχήματος

 

 Ηθική Βλάβη 100.000 ευρώ – Παράσταση Πολιτικής Αγωγής για Ηθική Βλάβη ή Ψυχική Οδύνη χωρίς επιφύλαξη για την επί πλέον αξίωση παράγει δεδικασμένο – Εξαιρέσεις (2)

 

 

Αποζημίωση επί Σωματικής Βλάβης Ανηλίκου Δικαιούχος των Νοσηλίων ο Ανήλικος και όχι οι καταβαλλόντες γονείς (3)

 

 

 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας