facebook
Αρχική Νομολογία

Κατηγορία: Νομολογία

Άρθρο

Μη Καταβολή Βεβαιωμένων Χρεών προς το Δημόσιο – Ποινική Ευθύνη – Νέα ρύθμιση άρθρ. 25 παρ.1 Ν 1882/1990 με την ευμενέστερη διάταξη του άρθρου 469 νέου ΠΚ (Ν. 4619/2019)

1.Μη Καταβολή Βεβαιωμένων Χρεών προς το Δημόσιο Ποινική Ευθύνη   2.Νέα ρύθμιση  άρθρ. 25 παρ.1 Ν 1882/1990 με την ευμενέστερη διάταξη του άρθρου 469 νέου ΠΚ (Ν. 4619/2019, που ισχύει από 1/7/2019   3.Αναιρετική διαδικασία (κατ΄άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και  Ε ΚΠΔ) Βάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης του κατηγορουμένου Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση του...

Άρθρο

Θάνατος Ανηλίκου από Αδέσποτη Βολίδα – Συνδέεται Αιτιωδώς με την Παράλειψη Λήψης Κατάλληλων Προστατευτικών Μέτρων από τα Αστυνομικά Όργανα – Αστική Ευθύνη Δημοσίου – Ψυχική Οδύνη 490.000 ευρώ

1.Αστική Ευθύνη του Δημοσίου από Παράλειψη Λήψης Προληπτικών Μέτρων για την Καταπολέμηση της Εγκληματικότητας   2.Θάνατος Ανηλίκου από Αδέσποτη Βολίδα το συμβάν συνδέεται Αιτιωδώς με την Παράλειψη Λήψης κατάλληλων Προστατευτικών Μέτρων από τα Αστυνομικά Όργανα   3.Ψυχική Οδύνη 490.000 ευρώ (όσο και Πρωτοδίκως)   4.Κριτήρια προσδιορισμού ψυχικής οδύνης: Δεν λαμβάνεται υπόψη η δημοσιονομική κατάσταση του...

Άρθρο

Αποζημίωση Διαφυγόντων Κερδών Δικηγόρου – αποτελεί μέγεθος που προσδιορίζεται μόνο υποθετικά ΑΡΚΕΙ η πιθανότητα πραγματοποίησής τους – Μέλλουσα Ζημία Νοσηλίων – Περιλαμβάνονται και οι Μελλοντικές Πλαστικές Επεμβάσεις – (Μετεγχειρητικές Ουλές)

Με την προσβαλλόμενη απόφαση του το Εφετείο απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμο το κονδύλιο της ενάγουσας δικηγόρου για διαφυγόντα κέρδη με την αιτιολογία ότι δεν αποδεικνύεται από κανένα αποδεικτικό μέσο και με σαφή τρόπο ποιες συγκεκριμένες υποθέσεις δεν ανέλαβε ως δικηγόρος η ενάγουσα λόγω της αδυναμίας ορθοστασίας και δυσκολίας βάδισης και ποια ήταν η προσδοκώμενη αμοιβή...

Άρθρο

Ευθύνη Τράπεζας, ΕΠΕΥ και Προστηθέντων Υπαλλήλων για Πλημμελείς Επενδυτικές Υπηρεσίες προς Καταναλώτρια

Η υπαίτια παραβίαση των υποχρεώσεων του Κανονισμού Δεοντολογίας ΕΠΕΥ συνιστά παρανομία  και επάγεται Αδικοπρακτική Ευθύνη (914 ΑΚ)  Eν προκειμένω, κρίθηκε ότι οι εναγόμενοι – εκκαλούντες παραβίασαν την κύρια υποχρέωση κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών προς τους αδαείς επενδυτές και είναι, καταρχήν, η παροχή ορθών και πλήρων συμβουλών προς τους επενδυτές, ώστε η ενημέρωση αυτών (ως...

Άρθρο

Κατ΄ Εξαίρεση Νομιμοποίηση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων για την Άσκηση Διαδικαστικών Πράξεων υπό το Παράλληλο Καθεστώς Ν. 3156/2003 και 4354/2015 – Παραπομπή στη Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου

Κατ΄ Εξαίρεση Νομιμοποίηση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων για την Άσκηση Διαδικαστικών Πράξεων υπό το Παράλληλο Καθεστώς Ν. 3156/2003 και 4354/2015 Παραπομπή στη Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου   Εν προκειμένω, κρίθηκε ομόφωνα πως, με δεδομένη την ανακύψασα στη νομολογία διάσταση ως προς το ανωτέρω θέμα (ΑΠ 822/2022, ΑΠ 1102/2022), πέραν του ότι δημιουργείται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος,...

Άρθρο

Επίκληση Ποινικής Απόφασης σε Πολιτική Δίκη ΔΕΝ συνιστά Ανεπίτρεπτη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1.Επίκληση Ποινικής Απόφασης σε Πολιτική Δίκη ΔΕΝ συνιστά Ανεπίτρεπτη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα   2.Όλοι οι πολίτες μπορούν να κάνουν χρήση των αποφάσεων αυτών ενώπιον των Δικαστηρίων   3.Νόθος Αντικειμενική Ευθύνη  (άρθρ. 23 ν. 2472/1997, 23 Οδηγίας 95/46/ΕΚ, 57, 59, 299, 932 ΑΚ)   Εν προκειμένω, κρίθηκε πως ο ισχυρισμός του ενάγοντος – εκκαλούντος ότι...

Άρθρο

Παραγραφή εν Επιδικία – Αντισυνταγματική η εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 1 Ν. 4139/2013

Παραγραφή εν Επιδικία (άρθ. 101 παρ. 1 Ν. 4139/2013) Αντισυνταγματική η εφαρμογή του  άρθρου 101 παρ. 1 Ν. 4139/2013 και στις εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση αλλά η παραγραφή της απαίτησης είχε ήδη επέλθει,  βάσει του προϊσχύσαντος δικαίου έως τις 20-3-2013   Απόφ. ΑΠ.Ολ. Απόφ. ΑΠ. (Ολμ. )7/2022 Δικαστές της...

Άρθρο

Αναιρετική Διαδικασία (κατ’ άρθρ. 559 αριθ. 11γ ΚΠολΔ) – Μη λήψη υπόψη των Πρακτικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας που κήρυξε το δικαστήριο αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά

Αναιρετική Διαδικασία (κατ’ άρθρ. 559 αριθ. 11γ ΚΠολΔ) Μη λήψη υπόψη των Πρακτικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας που κήρυξε το δικαστήριο αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά και τις περιεχόμενες σ΄ αυτά μαρτυρικές καταθέσεις   (Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Ιούλιος 2022)   Δεκτός ο λόγος αναίρεσης   Ο εκ...

Άρθρο

Αναγκαστική Εκτέλεση – Άμυνα του καθ’ ου η Εκτέλεση Εγγυητή Βάσει Διαταγής Πληρωμής – Ένσταση Διζήσεως (άρθρο 855 ΑΚ) – Ακυρότητα Αναγκαστικής Κατάσχεσης εις Χείρας Τρίτου λόγω μη ύπαρξης Δεδικασμένου

1.Αναγκαστική Εκτέλεση Άμυνα του καθ’ ου η Εκτέλεση  Εγγυητή Βάσει Διαταγής Πληρωμής   2.Ένσταση Διζήσεως  (άρθρο 855 ΑΚ) Παρεπόμενη η Ευθύνη του Εγγυητή  Δικαίωμα του Εγγυητή να αρνηθεί  την καταβολή της οφειλής μέχρι ο δανειστής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση κατά του  Πρωτοφειλέτη και αυτή αποβεί άκαρπη Δεκτός ο λόγος Ανακοπής του Εγγυητή   3. Ο Εγγυητής...

Άρθρο

Σπληνεκτομή – Ηθική Βλάβη: 30.000 ευρώ και Αποζημίωση Επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 20.000 ευρώ – Ψυχική Οδύνη 250.000 ευρώ – Τροχαίο Ατύχημα στην Αλλοδαπή (Βουλγαρία) – Δικαιοδοσία Ελληνικών Δικαστηρίων – Εφαρμοστέο Δίκαιο το Ελληνικό Δίκαιο

1.Τροχαίο Ατύχημα στην Αλλοδαπή (Βουλγαρία) Δικαιοδοσία Ελληνικών Δικαστηρίων Εφαρμοστέο Δίκαιο το Ελληνικό Δίκαιο   2.Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων Οχημάτων Παραβίαση Διπλής Διαχωριστικής Γραμμής Είσοδος στο Αντίθετο Ρεύμα Κυκλοφορίας   3.Ψυχική Οδύνη 250.000 ευρώ Ανά 80.000 ευρώ στους δύο γονείς  Ανά 40.000 ευρώ στα δύο αδέλφια  10.000 ευρώ στη γιαγιά εκ μητρικής γραμμής   4.Ζώνη Ασφαλείας Επιβαινόντων...