facebook
Αρχική Νομολογία Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

Κατηγορία: Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

Άρθρο

Χαρακτηρισμός Ναρκωτικών Ουσιών – Προϋπόθεσεις – Ελαφρυντική Περίσταση της Ειλικρινούς Μετάνοιας

Είναι δυνατή τυχόν προσθήκη, αφαίρεση ή μεταφορά ουσιών και επομένως μία ΚΥΑ
που προσθέτει ή αφαιρεί μία ουσία υπόκειται στον κανόνα του άρθρου 2 παρ.1 Π Κ
και η εφαρμογή της ελέγχεται υπό το πρίσμα του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε ΚΠΔ.
Η απλή μεταφορά σε άλλο πίνακα της ίδιας διατάξεως είναι αδιάφορη σε σχέση
  με τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. 
2.Ελαφρυντική Περίσταση της Ειλικρινούς Μετάνοιας

Άρθρο

Συκοφαντική Δυσφήμηση σε βάρος Δικηγόρου Αδίκημα Τελεσθέν δια Δικογράφου – Ως «Τρίτος» Θεωρείται και ο Δικαστικός Κύκλος

1.Συκοφαντική Δυσφήμηση σε βάρος Δικηγόρου Αδίκημα Τελεσθέν δια Δικογράφου – Προϋποθέσεις   2.Ως «Τρίτος» Θεωρείται και ο Δικαστικός Κύκλος    Απαραίτητη προϋπόθεση για την στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφήμισης αποτελεί ο ισχυρισμός ή η διάδοση από τον δράστη, γεγονότος που δύναται να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του, με οποιονδήποτε...

Άρθρο

Νομιμοποίηση των Εταιριών Διαχείρισης ως Μη Δικαιούχοι Διάδικοι – Εξαίρεση του Δικονομικού μας Συστήματος  

1.Νομιμοποίηση των Εταιριών Διαχείρισης ως Μη Δικαιούχοι Διάδικοι Εξαίρεση του Δικονομικού μας Συστήματος   Εξαίρεση του ΚΠολΔ αποτελούν οι Εταιρίες Διαχείρισης, όπου δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4354/2015 έχουν την εξουσία να δικάζουν και να δικάζονται επ ονοματί τους για ορισμένη διαφορά που ωστόσο δεν είναι φορείς. Απαραίτητη προϋπόθεση η άσκηση της...

Άρθρο

Θεμελίωση Χρησικτησίας επί Οροφοκτησίας – Προϋποθέσεις

Θεμελίωση Χρησικτησίας επί Οροφοκτησίας  1.Χωριστή κυριότητα ιδρύεται επί ορόφου οικοδομής ή διαμερίσματος ορόφου και αναγκαστική συγκυριότητα αποκτώμενη αυτοδικαίως στα μέρη όλου του ακινήτου, που χρησιμεύουν σε κοινή απ’ όλους χρήση. Οι κοινόχρηστοι χώροι προσδιορίζονται είτε με συστατική δικαιοπραξία είτε με ιδιαίτερη συμφωνία.   Δύναται η θεμελίωση τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας μόνο επί συστημένης ήδη χωριστής...

Άρθρο

Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά την Τήρηση Δημοτολογίου – Αστική Ευθύνη Δήμου από Χορήγηση Πιστοποιητικού Πλησιεστέρων Συγγενών σε Τρίτο

1. Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά την Τήρηση Δημοτολογίου 2. Αστική Ευθύνη Δήμου από Χορήγηση Πιστοποιητικού Πλησιεστέρων Συγγενών σε Τρίτο      (άρθρ. 105, 106 ΕισΝΑΚ) 3. Αοριστία Αγωγής Εν προκειμένω, έγινε δεκτό πως: (α) η τήρηση δημοτολογίου από τον εναγόμενο Δήμο συνιστά συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, επομένως, εμπίπτει στο πεδίο...

Άρθρο

Μη Καταβολή Μισθωμάτων από Δυστροπία Μισθωτή – Παράλειψη Έκδοσης και Χορήγησης Εξοφλητικών Αποδείξεων Είσπραξης Μισθωμάτων – Ένσταση Εξόφλησης Μισθωτή)

Εν προκειμένω, η πληττόμενη δέχθηκε πως με βάση τους όρους του μισθωτηρίου συμφωνητικού η καταβολή των μισθωμάτων θα έπρεπε να αποδεικνύεται αποκλειστικά με έγγραφη απόδειξη του εκμισθωτή, πλην όμως η δικονομική αυτή συμφωνία καταργήθηκε στην συνέχεια ατύπως, καθώς ο ενάγων εισέπραττε πάντοτε το μίσθωμα σε μετρητά, χωρίς να εκδίδει και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις, γεγονός που αποδέχθηκε και η εναγομένη, λόγω της εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε μεταξύ τους από την  μακρόχρονη, (επί 20ετία), γνωριμία και την συνεργασία τους και πριν ακόμα υπογραφεί η ένδικη σύμβαση.

Άρθρο

Αναγκαστική Εκτέλεση – Ανακοπή Μεταρρύθμισης Πίνακα Κατάταξης Δανειστών – Εκκαθάριση Εξόδων Εκτέλεσης – Βάρος Απόδειξης

1.Αναγκαστική Εκτέλεση 2.Ανακοπή Μεταρρύθμισης Πίνακα Κατάταξης Δανειστών 3.Εκκαθάριση Εξόδων Εκτέλεσης 4.Βάρος Απόδειξης   Η αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης γίνεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού με βάση τα έγγραφα και τις αποδείξεις, που κατατίθενται από το δικαιούχο αυτών και βρίσκονται στο φάκελο του πλειστηριασμού. Ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος απαιτείται να προβεί, όχι σε απλή αναφορά...

Άρθρο

Ακύρωση Αναγκαστικής Εκτέλεσης ως Μέτρο Εξαιρετικής Σκληρότητας – Έκφανση της απαγόρευσης καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος αποτελεί νομίμως η αρχή της αναλογικότητας.

Ως λόγος ανακοπής της αναγκαστικής εκτέλεσης κατ’ άρθρον 933 ΚΠολΔ, μπορεί νομίμως να στοιχειοθετηθεί η προφανής αντίθεση της επισπευδόμενης διαδικασίας στα αντικειμενικά όρια της καλής πίστης ή των χρηστών ηθών ή του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος
2.Έκφανση της απαγόρευσης καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος αποτελεί νομίμως η αρχή της αναλογικότητας.

Άρθρο

Αθρόα Εισροή Ομβρίων Υδάτων σε Κατοικία εξαιτίας Παράνομης Παράλειψης Κατασκευής Δικτύου Απορροής Ομβρίων Υδάτων –

Εν προκειμένω, επιδικάστηκε αποζημίωση για την αποκατάσταση της υλικής ζημίας που υπέστησαν αμφότεροι οι ενάγοντες, καθώς το Δικαστήριο έκρινε πως τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας, κατά την κατασκευή του επίμαχου έργου οδοποιίας, μη νομίμως παρέλειψαν να κατασκευάσουν στο συγκεκριμένο τμήμα, όπου βρίσκεται η κατοικία των εναγόντων, δίκτυο απορροής των ομβρίων υδάτων με εσχάρες, φρεάτια και αγωγούς, που να παροχετεύουν τα όμβρια ύδατα στους εγγύτερους φυσικούς ή τεχνητούς αποδέκτες, δίκτυο το οποίο ήταν απαραίτητο λόγω της μορφολογίας του εδάφους.

Άρθρο

Αναγκαστική Κατάσχεση Ακινήτου Υποκατάσταση – Αντισυμβατική Διενέργεια Πλειστηριασμού – Αποζημίωση

«Εν προκειμένω η εναγομένη Τράπεζα δια των αρμοδίων οργάνων της προέβη στη διενέργεια του ανωτέρω πλειστηριασμού κατά τρόπο αντισυμβατικό, αφού ο ενάγων είχε εκπληρώσει την ανειλημμένη δια του ανωτέρω συμφωνητικού υποχρέωσή του και είχε καταβάλει προς αυτήν τις δόσεις που είχε συμφωνηθεί, ήτοι αυτός είχε εκπληρώσει την παροχή του, ενώ η εναγομένη, καίτοι όφειλε - αφού ο ενάγων εκπλήρωσε την παροχή του - να ματαιώσει τον ανωτέρω πλειστηριασμό κατά τα συμφωνηθέντα μεταξύ τους, ήτοι όφειλε να παραλείψει τη διενέργειά του, εντούτοις αυτή κατά παράβαση των συμφωνηθέντων προέβη στη διενέργεια του ανωτέρω πλειστηριασμού από υπαιτιότητά της, με αποτέλεσμα ο ενάγων να υποστεί ζημία, συνισταμένη στην αξία του ακινήτου του που πλειστηριάσθηκε (άρθρα 382 σε συνδ. με άρθρο 287, 297, 298 ΑΚ)».