facebook
Αρχική Νομολογία

Κατηγορία: Νομολογία

Άρθρο

Παραδεκτή η λήψη Ένορκης Βεβαίωσης ενώπιον του καθ΄ ύλην αρμόδιου οργάνου αλλά ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΥ- Δεκτή Αναίρεση

Το Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφασή του έκρινε ως  ανυπόσταστο αποδεικτικό μέσο  (κατ΄άρθρο 424 ΚΠολΔ) και δεν έλαβε υπόψη του για το σχηματισμό της δικανικής του πεποίθησης την ένορκη βεβαίωση του μάρτυρα, που λήφθηκε κατόπιν κλήσης της εκκαλούσας, στην Καβάλα ενώπιον της συμβολαιογράφου Καβάλας,  η οποία είναι τοπικά αναρμόδια, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 421 ΚΠολΔ, δοθέντος ότι δεν κατοικοεδρεύει στην έδρα του Δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η ένδικη αγωγή (Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών), ούτε στον τόπο κατοικίας ή διαμονής του  μάρτυρα, ο οποίος είναι η Θεσσαλονίκη και όχι η Καβάλα.  

Άρθρο

Επίσπευση Αναγκαστικής Εκτέλεσης από την Αντιπρόσωπο της Αρχικής Δικαιούχου Εταιρίας Ειδικού Σκοπού – Εκτελεστός Τίτλος – Διαταγή πληρωμής – Έλλειψη Ενεργητικής Νομιμοποίησης – Αίτηση Αναστολής Αναγκαστικής Εκτέλεσης – Δεκτή Άνευ Εγγυήσεως

Οι αιτούντες ζητούν την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης άνευ εγγυήσεως που επισπεύσθηκε εις βάρος τους από την καθ΄ης η αίτηση διαχειρίστρια της αρχικής διαδίκου αλλοδαπής εταιρίας  ειδικού σκοπού, μέχρι έκδοσης οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας εφέσεως τους κατά της πρωτόδικης απόφασης που απέρριψε την ανακοπή τους.   Ειδικότερα με τον πρώτο λόγο της έφεσής τους οι εκκαλούντες ισχυρίζονται ότι η καθ’ ης η ανακοπή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στερείται ενεργητικής νομιμοποίησης για την επίσπευση σε βάρος τους αναγκαστικής εκτέλεσης.

Άρθρο

Προσβολή Προσωπικότητας Νομικού Προσώπου Ανώνυμης Εταιρίας από Παράνομη και Υπαίτια Συμπεριφορά (Αδικήματα Συκοφαντικής και  Απλής Δυσφήμησης) – Ηθική Βλάβη 10.000 ευρώ – Αναιρετικός Έλεγχος

Διαδικασία ( 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ) Το Νομικό Πρόσωπο σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας του
όπως η υπόληψη του δικαιούται όπως και το φυσικό πρόσωπο να ζητήσει προστασία κατά τα άρθρα 57 και 59 του ΑΚ
3.Ηθική Βλάβη (ΑΚ 57, 59, 914, 932)  10.000 ευρώ 
Προσβολή της  φήμης και του κύρους της ενάγουσας ως προς τον τρόπο λειτουργίας της, την εμπορική της πίστη, την επαγγελματική της υπόληψη και γενικά το εμπορικό της μέλλον
Απορριπτέος  ως απαράδεκτος λόγω αοριστίας ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολΔ

Άρθρο

Παραδεκτό Ενόρκων Βεβαιώσεων – Αναιρετική Διαδικασία – Παρά το Νόμο Κήρυξη ως Απαραδέκτου και Μη Λήψη Υπόψη  Ένορκης Βεβαίωσης  που προσκόμισε με επίκληση ο διάδικος

Παρά το Νόμο Κήρυξη ως Απαραδέκτου και Μη Λήψη Υπόψη  Ένορκης Βεβαίωσης  που προσκόμισε με επίκληση ο διάδικος
Παραδεκτή η λήψη Ένορκης Βεβαίωσης ενώπιον του καθ΄ ύλην αρμόδιου οργάνου αλλά ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΥ

Άρθρο

Ζημία από Αδικοπραξία συνεπεία Τροχαίου Ατυχήματος Επιδικαστέος ο αναλογούν ΦΠΑ των Δαπανών Επισκευής

1.Ζημία από Αδικοπραξία συνεπεία Τροχαίου Ατυχήματος    Επιδικαστέος ο αναλογούν ΦΠΑ των Δαπανών Επισκευής του Λεωφορείου της ενάγουσας  ιδιοκτήτριας εμπορικής εταιρίας και της μίσθωσης άλλου οχήματος 2.Αναιρετική Διαδικασία (κατ’ άρθ. 559 αριθ. 1α ΚΠολΔ)    Απορριπτέος  ο λόγος αναίρεσης της αναιρεσείουσας Ασφαλιστικής Εταιρίας Ουδεμία διάταξη νόμου προβλέπει τον συμψηφισμό του ΦΠΑ της ζημίας ειδικά στην περίπτωση αποζημίωσης...

Άρθρο

Απόκτηση Κυριότητας με Ειδική Έκτακτη Χρησικτησία σε Ακίνητα του Δημοσίου Διόρθωση Ανακριβών Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών

Διόρθωση  Ανακριβών Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών στα Βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου  
Αναιρετική Διαδικασία (κατ΄άρθ. 559 αριθ.1 και 19 ΚΠολΔ)
Απορριπτέος ο λόγος αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου
Με Αδιατάρακτη Νομή με Καλή Πίστη των δικαιοπαρόχων του ενάγοντος επί του επιδίκου ακινήτου για χρονικό διάστημα πολύ μεγαλύτερο των 30 ετών, ήτοι από το έτος 1956 έως την έναρξη ισχύος του ν. 3127/2003, στις 19.3.2003. 

Άρθρο

Σύμβαση Μισθώσεως – Πραγματικά Ελαττώματα του Μίσθιου – Μη εύρυθμη λειτουργία wifi και internet λόγω υγρασίας

Έντονη υγρασία του μισθίου, μη λειτουργία θυροτηλεφώνου, μη εύρυθμη λειτουργία wifi και internet λόγω υγρασίας στην ηλεκτρονική καλωδίωση του μισθίου
Έλλειψη Συνομολογημένων Ιδιοτήτων
Μη παροχή της συμφωνημένης θέρμανσης, μη απόδοση του συμφωνηθέντος και υποδειχθέντος χώρου στάθμευσης στην πιλοτή, που αποδείχθηκε, ότι ανήκει σε ιδιοκτήτη άλλου διαμερίσματος

Οι παρεχόμενες κατά συρροή αξιώσεις του μισθωτή υπάρχουν διαζευκτικώς
Συνεπώς, η επιλογή της μιας αποκλείει την άσκηση των λοιπών, υπό οποιαδήποτε μορφή, είτε κυρίως είτε επικουρικώς,
εφόσον αφορούν στο ίδιο χρονικό διάστημα (ΟλΑΠ 50/2005), χωρίς να μπορεί να μεταβάλλεται  κατά τη βούληση του μισθωτή

Άρθρο

Λύση Ασφαλιστικής Σύμβασης με ΑΝΤΙΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ Ασφαλιστή και Ασφαλισμένου

Αναιρετική Διαδικασία - Γνωστοποίηση Λύσης – Λήξης Ασφαλιστικής Σύμβασης – Προϋποθέσεις
1.Αναιρετική Διαδικασία  (άρθρ. 559 αριθ.1 ΚΠολΔ)
2.Γνωστοποίηση Λύσης – Λήξης Ασφαλιστικής Σύμβασης – Προϋποθέσεις
(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – τεύχος Οκτώβριος 2023)
Δεν μπορεί να αντιταχθεί κατά του ζημιωθέντος τρίτου (άρθ. 11α ΠΔ 237/1986 που κωδικοποίησε το Ν. 489/1976 και το οποίο προστέθηκε με το άρθ. 9 του Ν. 3557/2007 και πριν αυτό αντικατασταθεί  με το άρθ. 169 παρ.15 Ν. 4261/2014).   

Άρθρο

Διαμεσολάβηση – (Άρθρο 3 Ν. 4640/2019) – Προσκόμιση Ενημερωτικού Εγγράφου Δυνατότητας Διαμεσολαβητικής Διευθέτησης Διαφοράς με Ημερομηνία Μεταγενέστερη της Κατάθεσης της Αγωγής

Προσκόμιση Ενημερωτικού Εγγράφου
Δυνατότητας Διαμεσολαβητικής Διευθέτησης Διαφοράς με Ημερομηνία Μεταγενέστερη της Κατάθεσης της Αγωγής
3.Απορριπτέος ως Αβάσιμος ο λόγος Εφέσεως  (Άρθρο 3 Ν. 4640/2019)

Άρθρο

Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων Κακοτεχνίες στο Οδόστρωμα (Λακκούβες) – Σπληνεκτομή Αποζημίωση εξ ΑΚ 931 25.000 ευρώ και Ηθική Βλάβη 25.000 ευρώ – Άσκηση Εφέσεως κατ’ Ερήμην Πρωτοβάθμιας Αποφάσεως

Κακοτεχνίες στο Οδόστρωμα (Λακκούβες) με προειδοποιητική πινακίδα Κ-9
2.Κίνηση  Μοτοσικλέτας στο Μέσον του Οδοστρώματος αντί  στο άκρο Δεξιό του Οδοστρώματος (16 παρ.1 ΚΟΚ) (1)
   Αποζημίωση επί  Μονίμου Αναπηρίας 25.000 ευρώ (ΑΚ 931)
3.Σπληνεκτομή
  Αποζημίωση επί  Μονίμου Αναπηρίας 25.000 ευρώ (ΑΚ 931)
4.Ηθική Βλάβη (932 ΑΚ)  25.000  ευρώ
5.Βελτιωμένη Τροφή  Άνευ Ιατρικής Γνωματεύσεως
6.Απώλεια Εισοδήματος - Διαφυγόντων Κερδών  Ποδοσφαιριστή 
7.Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος (300 ΑΚ) λόγω μη Ανεύρεσης άλλης Εργασίας
8.Μελλοντικές Πλαστικές Χειρουργικές Επεμβάσεις