facebook
Αρχική Νομολογία Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων Επικουρικό Κεφάλαιο – Δεν ευθύνεται για τα εκ προθέσεως ατυχήματα

Επικουρικό Κεφάλαιο – Δεν ευθύνεται για τα εκ προθέσεως ατυχήματα

Τροχαίο Ατύχημα από Πρόθεση

δεν καλύπτεται Ασφαλιστικώς (1)

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 εδ.β΄ του νομος 489/1976, όπως αυτός κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/1986 και συμπληρώθηκε με μεταγενέστερους νόμους, δεν καλύπτεται ασφαλιστικά η αστική ευθύνη του οδηγού, καθώς και του ιδιοκτήτη, που είχε προστήσει στην οδήγηση τον οδηγό, ο οποίος προκαλεί, εκ προθέσεως , ατύχημα σε τρίτο πρόσωπο, δηλαδή όταν χρησιμοποιείται το αυτοκίνητο ως μέσος τέλεσης αδικήματος. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλιστής, επιτρεπτώς προβάλλει την σχετική ένσταση απαλλαγής και κατά του τρίτου ζημιωθέντα. Όταν στο αυτό δικόγραφο, συνενάγονται ο υπαίτιος οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου και ο ασφαλιστής και αναφέρεται ότι η ζημία του παθόντα – ενάγοντα οφείλεται σε πρόθεση του οδηγού, τότε η αγωγή είναι μη νόμιμη, κατά το μέρος της που στρέφεται κατά του ασφαλιστή, αφού στο περιεχόμενο αυτής περιλαμβάνεται ισχυρισμός που περιέχει περιστατικά τα οποία αποτελούν ένσταση καταχρηστική –   διακωλυτική της γένεσης του δικαιώματος της ασφαλιστικής κάλυψης και λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο.

 

Απουσία σχέσης Πρόστησης

μεταξύ ιδιοκτήτη ζημιογόνου οχήματος και οδηγού

 

Στη περίπτωση που δεν υπάρχει σχέση πρόστησης μεταξύ του υπαιτίου οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου και του ιδιοκτήτη αυτού, τότε η ευθύνη του ιδιοκτήτη έναντι του ζημιωθέντα τρίτου καλύπτεται από τον ασφαλιστή.

 

 

Επικουρικό Κεφάλαιο

Δεν ευθύνεται για τα εκ προθέσεως ατυχήματα

 

Σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας, η ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι υποκατάστατη της ευθύνης του ασφαλιστή. Εάν ο ζημιωθείς τρίτος, δεν έχει αξίωση αποζημίωσης κατά του ασφαλιστή (όπως π.χ. στην προαναφερόμενη περίπτωση της εξαίρεσης της ευθύνης του ασφαλιστή – ατύχημα προκλήθεν από πρόθεση), ΔΕΝ ευθύνεται ούτε το υποκατασταθέν στη θέση του ασφαλιστή Επικουρικό Κεφάλαιο.

 

.

Αναίρεση

κατ΄ άρθρ. 559 αρ.14 ΚΠολΔ

 

Ενταύθα αναιρείται κατ’ άρθρ. 562 παρ.2 εδ.β’ και 559 αριθ. 1 και 14 ΚΠολΔ Εφετειακή απόφαση που απέρριψε την παρεμπίπτουσα αγωγή του Επικουρικού Κεφαλαίου, (λόγω εξαίρεσης της ευθύνης του για ατυχήματα προκληθέντα από πρόσθεση), επί τω λόγω ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο προέβαλε το πρώτον με το εφετήριο δικόγραφο, τον σχετικό ισχυρισμό της εξαίρεσης της ευθύνης του για ατυχήματα προκληθέντα από πρόσθεση, χωρίς να δίνει κάποια εξήγηση για την βραδεία προβολή του παραπάνω ισχυρισμού, ο οποίος δεν γεννήθηκε μετά την τελευταία συζήτηση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Το Εφετείο, όμως όφειλε να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως και πολύ περισσότερο, να μην απορρίψει, ως απαράδεκτο τον προβληθέντα με λόγο έφεσης ισχυρισμό του εναγομένου της παρεμπίπτουσας αγωγής Επικουρικού Κεφαλαίου, που αφορούσε το νόμω βάσιμο αυτής, (την οποία και μόνον αφορούν οι λόγοι αναίρεσης) και την οποία, έπρεπε να απορρίψει ως νόμω αβάσιμη, καθόσον ο ασφαλιστής και κατ’ ακολουθία και το υπεισελθόν στη θέση αυτού Επικουρικό Κεφάλαιο, απαλλάσσονται από την ευθύνη έναντι των υποχρέων προς αποζημίωση του τρίτου προσώπων, κατά το αρθ.6 παρ.1 εδ.β του Ν. 489/1976

 

 

 

Απόφ. ΑΠ 1505/2012

Προεδρεύων : Σπυρίδων Ζιάκας (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Χαράλαμπου Ζώη)

Εισηγητής : Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου

Μέλη : Παναγιώτης Ρουμπής – Βασίλειος Λαμπρόπουλος – Μιλτιάδης Σπυρόπουλο

Δικηγόροι : Αργυρώ Γρατσία-Πλατή – Χρίστος Βαρδάκας

 

 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις

 

1) Ζημίαι εκ προθέσεως

Ένστασις Ασφαλιστού ότι το ατύχημα εγένετο εκ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ του ησφαλισμένου, οπότε ΔΕΝ θεμελιώνεται ευθύνη του ασφαλιστού, έναντι του ζημιωθέντος ΤΡΙΤΟΥ (άρθρ 6 παρ.1 ΠΔ 237/1986 Πρώην νομος 489/76). ΤΟΤΕ γεννιέται ευθύνη του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, οπότε ΔΕΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΑΙ ΕΥΘΥΝΗ εις βάρος του ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ και επομένως ΔΕΝ τίθεται θέμα ΑΝΑΓΩΓΗΣ του ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ του ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ. Εφ.Αθ. 2438/1989 ΕΣυγκΔ 1991/124.

 

Ζημίαι εκ Προθέσεως προκαλούμεναι ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΣ καθ΄όσον ο νόμος περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως των αυτοκινήτων, (αρθρ 6.1 νομος 489/76) ΕΞΑΙΡΕΙ ζημίας προκαλουμένας α) ΕΚ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ, όπως επίσης β) και τας υπό Κλέπτου οδηγού. Επομένως δεκτή ένσταση του Ασφαλιστού προτεινομένη και κατά του ζημιωθέντος Τρίτου, όστις δικαιούται να διεκδικήσει τις ζημίες του από τον υπαίτιον ή από το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΠ 271/1989, ΣΕΣυγκΔ 1991/123

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας