facebook

Ψυχική Οδύνη 700.000 ευρώ 

Επιμεριζόμενα ανά:

200.000 ευρώ στην μητέρα

200.000 ευρώ στον πατέρα

200.000 ευρώ στον αδελφό

100.000 ευρώ στην γιαγιά

Κατώτατα Όρια Ασφαλίσματος για τροχαία ατυχήματα μετά την 1.11.2007 τα 2.500.000 ευρώ

εάν υπάρχουν πέραν του ενός θύματα – ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ ΑΝΑ 200 χιλ. ευρώ σε κάθε γονιό και αδελφό
Υποχρέωση κίνησης στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος
Η διάταξη έχει τεθεί για να εξασφαλίσει την ακώλυτη κυκλοφορία αυτών που κινούνται στο ίδιο ρεύμα και όχι για την αποφυγή σύγκρουσης με έτερα οχήματα.

 

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων ΙΧΕ με μοτοσικλέτα

Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού ΙΧΕ ο οποίος χωρίς να σταματήσει  στο μέσο του οδοστρώματος για να ελέγξει την κίνηση των αντιθέτως κινουμένων, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα, επιχειρώντας να στρίψει κάθετα αριστερά ως προς την αρχική του πορεία,  με αποτέλεσμα να αποκόψει την πορεία της αντιθέτως κανονικώς κινουμένης μοτοσικλέτας. Το Δικαστήριο εκτίμησε ότι η πρόκληση του ατυχήματος δεν οφείλεται στην υπερβολική ταχύτητα της μοτοσικλέτας, αλλά στο γεγονός ότι ο ανωτέρω εναγόμενος υπαίτιος οδηγός δεν ήλεγξε το ρεύμα πορείας που έπρεπε να ελέγξει διότι μπερδεύτηκε, λόγω της συνήθειας του να οδηγεί για χρόνια στην αριστερή πλευρά του δρόμου, ως κάτοικος Νοτίου Αφρικής, όπου τα οχήματα κινούνται στα αριστερά.

Υποχρέωση κίνησης στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος (1)

Η διάταξη που προβλέπει την υποχρέωση πορείας στο άκρο δεξιό της οδού έχει τεθεί για να εξασφαλίσει την ακώλυτη κυκλοφορία αυτών που κινούνται στο ίδιο ρεύμα και όχι για την αποφυγή σύγκρουσης με έτερα οχήματα. Η υποχρέωση αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε οχήματος, και κυρίως τις διαστάσεις του.

Επομένως ένα αυτοκίνητο πλάτους 3-4 μέτρων επιβάλλεται να κινείται στο άκρο δεξιό, εφόσον λόγω πλάτους θα καταλάβει μεγαλύτερο τμήμα του οδοστρώματος και θα παρακωλύσει την κυκλοφορία των άλλων οχημάτων που κινούνται στο ίδιο ρεύμα.

Όταν όμως πρόκειται για μοτοσικλέτα (η οποία καταλαμβάνει μικρότερο πλάτος οδοστρώματος), το γεγονός ότι η πρόσφυση στο δρόμο με δύο μόνο τροχούς επιβάλλει στους οδηγούς της μοτοσικλέτας να κινούνται σχεδόν στο μέσον του δρόμου, όπου το οδόστρωμα είναι πιο ομαλό, καθώς πολλές φορές στο Ελληνικό Οδικό Δίκτυο, λόγω της κακής συντήρησης μέρος του οδοστρώματος, παρουσιάζονται ανωμαλίες και διαβρώσεις. Εξαιτίας δε της επαφής του με χωμάτινο τμήμα ή πρανή ή βρίσκονται σε αυτό πέτρες ή χαλίκια (τα οποία μπορεί να αποβούν μοιραία για τις μοτοσικλέτες) μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα λόγω της ευαίσθητης ισορροπίας της μοτοσικλέτας.

Υπολογισμός Ταχύτητας Οχήματος

Υπολογισμός Αποστάσεων βάσει Αεροφωτογραφιών (2)

Σύμφωνα με ανάλυση του μηχανικού μηχανολόγου, βάσει των κανόνων φυσικής, σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται η ταχύτητα από τις διαστάσεις των αποτυπωμάτων των οχημάτων που εμπλέκονται στην σύγκρουση και συγκεκριμένα από το βάθος, πλάτος και μήκος αυτών.

Υπολογισμός αποστάσεων, βάσει αεροφωτογραφιών που προσκομίζονται και από τις οποίες και με την εφαρμογή κλίμακας και σύγκρισης των δεδομένων αποστάσεων προκύπτει ακριβώς  η απόσταση μεταξύ δύο σημείων που το δικαστήριο ερευνά για τον καταλογισμό της υπαιτιότητας.

Αρμοδιότης Δικαστηρίου

Επί συναφών αγωγών κατατεθειμένων σε διαφορετικά δικαστήρια

Όταν δύο συναφείς αγωγές κατατεθούν σε δύο διαφορετικά δικαστήρια αποκλειστικά αρμόδιο τοπικά για όλες τις αγωγές είναι το δικαστήριο το οποίο έχει επιληφθεί πρώτο.

Πρόσφορη Αιτιώδης Συνάφεια

Κατά την επικρατούσα στην Ελλάδα θεωρία της πρόσφορης αιτίας, αποκαθίσταται η ζημία, η οποία οφείλεται όχι σε κάθε αιτία, αλλά μόνον εκείνη που είχε γενικά την τάση και την ικανότητα να οδηγήσει σ’ αυτή, σύμφωνα με την πορεία των πραγμάτων και όχι ζημία που προκλήθηκε από απρόοπτο, ή τυχαίο, ή έκτακτο περιστατικό, ή που οφείλεται στην ιδιομορφία της συγκεκριμένης περίπτωσης. Η πρόσφορη αιτιώδης συνάφεια δεν αίρεται όταν στην επέλευση ή στην έκταση της ζημίας ή στην διάρκεια της ανικανότητας για εργασία συντέλεσε και ειδική προδιάθεση του ιδίου του παθόντα, ούτε αποτελεί σύμφωνα με την νομολογία βάση για την μείωση του ποσού της αποζημίωσης.

Η  προχωρημένη ηλικία του παθόντα που συχνά αποτελεί παράγοντα αυξημένου κινδύνου (εφόσον καθιστά το άτομο πιο ευάλωτο σε μετατραυματικές επιπλοκές) συνιστά μεν ειδική προδιάθεση του παθόντα αλλά κατά τα προεκτεθέντα  δεν διακόπτει τον αιτιώδη σύνδεσμο.

 

Κατώτατα Όρια Ασφαλίσματος για ατυχήματα μετά την 1.11.2007 τα 2.500.000 ευρώ εάν υπάρχουν πέραν του ενός θύματα

 

Ένσταση Περιορισμού Ευθύνης Ασφαλιστή

Σύμφωνα με την με το άρθρο 1 παραγρ. 1,2α, 2β υποπαραγρ.3 της  οδηγίας 2005/14/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την αστική ευθύνη που προκύπτει από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων τα ελάχιστα όρια ασφάλισης για αξιώσεις από αυτοκινητικό ατύχημα διαμορφώνονται υποχρεωτικά στο ποσό των 1.000.000 ευρώ για την περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος με ένα θύμα και 5.000.000 ευρώ για την περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα θύματα ανεξαρτήτως αριθμού. Στα κράτη μέλη χορηγείται πενταετής προθεσμία προσαρμογής των Εθνικών Νομοθεσιών τους στις διατάξεις της ανωτέρω οδηγίας  (με ημερομηνία έναρξης ισχύος της την 11η Μαΐου 2005). Στην ίδια παράγραφο του άρθρου 1 παραγρ. 2β της οδηγίας 2005/14/ΕΕ προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη μέσα σε τριάντα μήνες από την θέση σε ισχύ της οδηγίας, δηλαδή στις 11-10-2007, υποχρεούνται να αυξήσουν τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπουν οι νομοθεσίες του στο ήμισυ τουλάχιστον των ελαχίστων ορίων που προβλέπει το ίδιο άρθρο.

Επομένως, από τις 11-1-2007 τα ελάχιστα όρια ασφαλίσματος διαμορφώνονται στο ποσό των 500.000 ευρώ κατ’ ελάχιστον, σε περίπτωση ατυχήματος στο οποίο έχει υποστεί σωματική βλάβη ένα θύμα και στο ποσόν των 2.500.000 ευρώ στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα θύματα ανεξαρτήτως αριθμού. Αν περάσουν άπρακτες οι προθεσμίες προσαρμογής των εθνικών νομοθεσιών στις διατάξεις των οδηγιών, οι διάδικοι που αντλούν δικαίωμα από αυτές μπορούν να τις επικαλεσθούν τα δε δικαστήρια τις εφαρμόζουν υποχρεωτικά.

Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκε ότι η ένσταση του ασφαλιστή, περιορισμού της ευθύνης του, έως του ελάχιστου ορίου των 500.000 ευρώ, δεν είναι νόμιμη εφόσον στο επίδικο ατύχημα θανατώθηκαν δύο άτομα.

Ψυχική Οδύνη

Ψυχική Οδύνη 700.000 ευρώ (3)

Επιμεριζόμενα ανά:

200.000 ευρώ στην μητέρα

200.000 ευρώ στον πατέρα

200.000 ευρώ στον αδελφό

100.000 ευρώ στην γιαγιά

Προσωρινώς εκτελεστό το 50% των επιδικαζόμενων ανωτέρω ποσών.

Έξοδα Κηδείας – Δικαιούχοι – Περιεχόμενο (4)

Την σχετική αξίωση δικαιούνται να αξιώσουν από τον υπεύθυνο του θανάτου του εκείνοι που επωμίζονται αυτά κατά νόμο, οι οποίοι είναι οι προς διατροφή του υπόχρεοι ή οι κληρονόμοι του ή ένας από αυτούς, εφόσον πράγματι κατέβαλε αυτά. Η  αξίωση αυτή έχει το χαρακτήρα αποζημίωσης και δεν επιδιώκεται με κληρονομικό δικαίωμα, ως στοιχείο της κληρονομιάς, συνεπώς δεν χωρεί επιμερισμός της με βάση την κληρονομική μερίδα.

Στα έξοδα κηδείας περιλαμβάνονται η δαπάνη για την αγορά φέρετρου, λουλουδιών για τη διακόσμηση του φέρετρου και της εκκλησίας, δημοσίευση νεκρώσιμων αγγελιών, τα δικαιώματα ναού, αμοιβές των συμμετασχόντων θρησκευτικών λειτουργών και ιεροψαλτών και τέλος τα έξοδα που απαιτούνται για την καθ’ εαυτό ταφή έξοδα [μεταφορά νεκρού στο νεκροταφείο, δικαιώματα για την ταφή, δικαιώματα γραφείου κηδειών, δαπάνη μίσθωσης και κατασκευής μαρμάρινου τάφου, έθιμα, μετά την ταφή]. Αντιθέτως δεν περιλαμβάνονται, τα έξοδα μνημοσυνών ή προμήθειας πένθιμων ενδυμασιών, ως επίσης και τα φιλοδωρήματα στο νεκροταφείο, οι καταθέσεις στεφανιών και σταυρών από άνθη.

Σχόλια-Παρατηρήσεις

1)   Υποχρέωση Κίνησης στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος

Η υποχρέωση πορείας στο δεξιό της οδού έχει τεθεί για να εξασφαλίσει την * ακώλυτη κυκλοφορία αυτών που κινιούνται στο ίδιο ρεύμα και όχι για αποφυγή σύγκρουσης με αυτόν που παραβιάζοντας την πινακίδα STOP εισέρχεται στο ρεύμα πορείας του κανονικώς κινουμένου. ΑΠ 192/2004 ΣΕΣυγκ∆ 2004/259, Εφ.Κερκ. 282/2007 ΣΕΣυγ∆ 2008/378.

Η διάταξη του άρθρου 16 παρ.2 του ν.2696/99 (ΚΟΚ) έχει θεσπισθεί για να διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων που ακολουθούν το ίδιο ρεύμα πορείας και όχι για την αποφυγή συγκρούσεως,  με  αντιθέτως κινουμένους.  Βλ. Εφ.Κερκ. 282/2007 ΣΕΣυγκΔ 2008/380, Εφ.Αθ. 7074/2001 ΣΕΣυγκΔ 334

2) Υπολογισμός Ταχύτητας Οχήματος  – Υπολογισμός Αποστάσεων βάσει αεροφωτογραφιών

·     Αισιοδοξία οφείλει να μας διακατέχει όταν οι λειτουργοί  της θέμιδας αποδεικνύουν ότι μπορούν να κατανοούν, εκτός των διδαγμάτων της κοινής πείρας και λογικής, και τις βασικές αρχές της φυσικής δυναμικής του τροχαίου ατυχήματος. Είναι εφικτός συνεπώς, ο υπολογισμός της ταχύτητας του οχήματος από τις διαστάσεις των αποτυπωμάτων των οχημάτων που εμπλέκονται στην σύγκρουση και συγκεκριμένα από το βάθος, πλάτος και μήκος αυτών. Επιπρόσθετα ο υπολογισμός αποστάσεων, βάσει αεροφωτογραφιών που προσκομίζονται και από τις οποίες και με την εφαρμογή κλίμακας, καταδεικνύει τις δυνατότητες της τεχνολογίας τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιεί ο σύγχρονος δικαστής, αναφορικά με τον προσδιορισμό βασικών στοιχείων, αναγκαίων στον καταλογισμό της υπαιτιότητας.

3)  Ψυχική Οδύνη – Ύψος επιδικαζόμενων ποσών

·      Συγχαρητήρια στην δικαστικό λειτουργό της κατωτέρω  δημοσιευόμενης απόφασης που στο σκεπτικό της, αναφορικά με την επιδίκαση της ιεράς αξίωσης για χρηματική ικανοποίηση λόγω Ψυχικής Οδύνης, έλαβε υπόψη της όλες τις παραμέτρους για τον σχηματισμό της δικανικής της πεποίθησης με επάρκεια, πληρότητα και περισσή γνώση των πορισμάτων της ιατρικής επιστήμης (ψυχολογίας – παιδοψυχολογίας) και  κοινωνιολογίας, αναφέροντας θέσεις αποδεκτές από τον μέσο άνθρωπο στην χώρα μας. Συγκεκριμένα ποιος θα μπορούσε να αρνηθεί ότι, η απώλεια του τέκνου στιγματίζει εφόρου ζωής τους γονείς, εφόσον αυτοί θα «Στερούνται την αγάπη που βιώνουν από την σχέση τους με το παιδί τους, την χαρά να το βλέπουν να μεγαλώνει να ζει να δημιουργεί και να πραγματοποιεί τα όνειρά του. Ο θάνατος του παιδιού τους είναι ίσως η μεγαλύτερη δυστυχία που μπορεί να βιώσει η ανθρώπινη φύση». Συνακόλουθα ο θάνατος του αδελφού στιγματίζει εφόρου ζωής τον ανήλικο έφηβο αδελφό του, εφόσον τον τραυματίσει και θα επηρεάσει την ψυχοσύνθεση του για το υπόλοιπο της ζωής του. Όπως και η κατωτέρω απόφαση αναφέρει «το κενό όμως και το τραύμα που αυτός υπέστη σε τόσο νεαρή ηλικία θα επηρεάσουν την διαμόρφωση του χαρακτήρα του και τις μελλοντικές επιλογές του σε ένα επίπεδο και με τρόπο που δεν μπορεί να σταθμιστεί. Οι νεώτερες μελέτες της παιδοψυχολογίας και παιδοψυχιατρικής αναφέρουν ότι τραύματα από χαμό γονιών και αδελφών ασκούν επίδραση ακόμα και στο υποσυνείδητο επίπεδο επηρεάζοντας βαθιά τον χαρακτήρα και την ανάπτυξη τους και συγκαταλέγονται στις πιο στρεσσογόνες εμπειρίες στην ζωή ενός παιδιού».

·      Ομοίως και αναφορικά με τις σχέσεις παππούδων – γιαγιάδων στην Ελληνική Οικογένεια είναι αυταπόδεικτος ο δεσμός που αναπτύσσεται μεταξύ αυτών και των εγγονών τους, αφού σύμφωνα με τη λαϊκή ρήση «του παιδιού μου το παιδί, δύο φορές παιδί». Ποιος μπορεί να αντιτάξει ότι ακόμα και στις σύγχρονες μνημονιακές μέρες που βιώνουμε, η συμβολή των παππούδων και γιαγιάδων είναι όχι μόνο καθοριστική αλλά και επιβεβλημένη στην λειτουργία της οικογένειας, αφού όπως και στην απόφαση αναφέρεται ο παππούς και η γιαγιά  «λόγω ωριμότητας και έχοντας την πολυτέλεια του ελεύθερου χρόνου, που δεν είχαν πιθανότατα όταν μεγάλωναν τα δικά τους παιδιά χρόνου, αφοσιώνονται στα εγγόνια τους, χτίζοντας μαζί τους μία πολλές φορές από τις πιο ιδιαίτερες δυνατές σχέσεις της ζωής τους».

·      Τέτοιου είδους αποφάσεις αναδεικνύουν το καταλυτικό συμπέρασμα του κ. Στυλιανού Πατεράκη, Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου ετ.,  στο έργο του «Η Χρηματική Ικανοποίηση λόγω Ηθικής Βλάβης», ο οποίος μεταξύ άλλων στην σελ. 428 αναφέρει  «Η προσωπικότητα των Ελλήνων Δικαστών και κυρίως η επιμέλεια, το ήθος, η προσωπική αξιοπρέπεια και η πνευματική ελευθερία αυτών, αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα προκειμένου να λειτουργήσει στη χώρα μας, με ορθότερο τρόπο, ο θεσμός της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης».

·      Αναμένουμε μιμητές ιδιαίτερα στον δεύτερο βαθμό, από τους πλέον εμπείρους δικαστές μας.

4)  Έξοδα Κηδείας

Η αξίωση αυτή έχει το χαρακτήρα της αποζημιώσεως και δεν επιδιώκεται με κληρονομικό δικαίωμα, ως στοιχείον της κληρονομίας, ώστε να χωρίσει επιμερισμός με βάση την κληρονομική μερίδα.  Βλ. Ομοίως και Εφ. Θες.1735/1993 ΕΣυγκΔ 1994/294, Μον.Πρ.Αθ. 3705/1990 ΣΕΣυγκΔ 1991/114,  Μον.Πρ.Θεσ.22529/2004 ΣΕΣυγκΔ 2005/332.

Με τα έξοδα κηδείας του θανατωθέντος βαρύνεται κατά πρώτο λόγο όποιος κατά νόμο υποχρεούται σε διατροφή του θανατωθέντος. Η θέση αυτή δικαιολογείται με τη σκέψη ότι τα έξοδα θεωρούνται ως προέκταση των εξόδων διατροφής. Αν ο θανατωθείς διατρέφεται ο ίδιος από τα εισοδήματα της εργασίας ή της περιουσίας του, τότε τα έξοδα κηδείας,  κατ’άρθρ. 1831 ΑΚ βαρύνουν τους κληρονόμους, οι οποίοι δικαιούνται να τα απαιτήσουν από τον υπεύθυνο του θανάτου του ή ένας από αυτούς, εφόσον κατέβαλε αυτά. Εφ.Αθ.4998/2006 ΕΣυγκΔ 2008/455

Ψυχική Οδύνη 700.000 ευρώBANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας