Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί θανατώσεως προσώπου Ψυχική Οδύνη 120.000 ευρώ στον συνυπαίτιο οδηγό Το συντρέχον πταίσμα του οδηγού

Ψυχική Οδύνη 120.000 ευρώ στον συνυπαίτιο οδηγό Το συντρέχον πταίσμα του οδηγού