facebook
Αρχική Αναιρετική Διαδικασία

Ετικέτα: Αναιρετική Διαδικασία

Άρθρο

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (AK 931) 40.000 ευρώ (αντί των πρωτοδίκως 30.000 ευρώ)

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (AK 931) 40.000 ευρώ (αντί των πρωτοδίκως 30.000 ευρώ) - Αποκλειστικά υπαίτιος ο οδηγός του περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας,  που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο - Παραβίαση Ερυθρού Σηματοδότη.

Άρθρο

Προσβολή Προσωπικότητας Νομικού Προσώπου Ανώνυμης Εταιρίας από Παράνομη και Υπαίτια Συμπεριφορά (Αδικήματα Συκοφαντικής και  Απλής Δυσφήμησης) – Ηθική Βλάβη 10.000 ευρώ – Αναιρετικός Έλεγχος

Διαδικασία ( 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ) Το Νομικό Πρόσωπο σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας του
όπως η υπόληψη του δικαιούται όπως και το φυσικό πρόσωπο να ζητήσει προστασία κατά τα άρθρα 57 και 59 του ΑΚ
3.Ηθική Βλάβη (ΑΚ 57, 59, 914, 932)  10.000 ευρώ 
Προσβολή της  φήμης και του κύρους της ενάγουσας ως προς τον τρόπο λειτουργίας της, την εμπορική της πίστη, την επαγγελματική της υπόληψη και γενικά το εμπορικό της μέλλον
Απορριπτέος  ως απαράδεκτος λόγω αοριστίας ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολΔ

Άρθρο

Παραδεκτό Ενόρκων Βεβαιώσεων – Αναιρετική Διαδικασία – Παρά το Νόμο Κήρυξη ως Απαραδέκτου και Μη Λήψη Υπόψη  Ένορκης Βεβαίωσης  που προσκόμισε με επίκληση ο διάδικος

Παρά το Νόμο Κήρυξη ως Απαραδέκτου και Μη Λήψη Υπόψη  Ένορκης Βεβαίωσης  που προσκόμισε με επίκληση ο διάδικος
Παραδεκτή η λήψη Ένορκης Βεβαίωσης ενώπιον του καθ΄ ύλην αρμόδιου οργάνου αλλά ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΥ

Άρθρο

Ζημία από Αδικοπραξία συνεπεία Τροχαίου Ατυχήματος Επιδικαστέος ο αναλογούν ΦΠΑ των Δαπανών Επισκευής

1.Ζημία από Αδικοπραξία συνεπεία Τροχαίου Ατυχήματος    Επιδικαστέος ο αναλογούν ΦΠΑ των Δαπανών Επισκευής του Λεωφορείου της ενάγουσας  ιδιοκτήτριας εμπορικής εταιρίας και της μίσθωσης άλλου οχήματος 2.Αναιρετική Διαδικασία (κατ’ άρθ. 559 αριθ. 1α ΚΠολΔ)    Απορριπτέος  ο λόγος αναίρεσης της αναιρεσείουσας Ασφαλιστικής Εταιρίας Ουδεμία διάταξη νόμου προβλέπει τον συμψηφισμό του ΦΠΑ της ζημίας ειδικά στην περίπτωση αποζημίωσης...

Άρθρο

Απόκτηση Κυριότητας με Ειδική Έκτακτη Χρησικτησία σε Ακίνητα του Δημοσίου Διόρθωση Ανακριβών Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών

Διόρθωση  Ανακριβών Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών στα Βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου  
Αναιρετική Διαδικασία (κατ΄άρθ. 559 αριθ.1 και 19 ΚΠολΔ)
Απορριπτέος ο λόγος αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου
Με Αδιατάρακτη Νομή με Καλή Πίστη των δικαιοπαρόχων του ενάγοντος επί του επιδίκου ακινήτου για χρονικό διάστημα πολύ μεγαλύτερο των 30 ετών, ήτοι από το έτος 1956 έως την έναρξη ισχύος του ν. 3127/2003, στις 19.3.2003. 

Άρθρο

Λύση Ασφαλιστικής Σύμβασης με ΑΝΤΙΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ Ασφαλιστή και Ασφαλισμένου

Αναιρετική Διαδικασία - Γνωστοποίηση Λύσης – Λήξης Ασφαλιστικής Σύμβασης – Προϋποθέσεις
1.Αναιρετική Διαδικασία  (άρθρ. 559 αριθ.1 ΚΠολΔ)
2.Γνωστοποίηση Λύσης – Λήξης Ασφαλιστικής Σύμβασης – Προϋποθέσεις
(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – τεύχος Οκτώβριος 2023)
Δεν μπορεί να αντιταχθεί κατά του ζημιωθέντος τρίτου (άρθ. 11α ΠΔ 237/1986 που κωδικοποίησε το Ν. 489/1976 και το οποίο προστέθηκε με το άρθ. 9 του Ν. 3557/2007 και πριν αυτό αντικατασταθεί  με το άρθ. 169 παρ.15 Ν. 4261/2014).   

Άρθρο

Ψυχική Οδύνη (ΑΚ 932) 340.000 ευρώ (Με το νόμιμο Τόκο Επιδικίας) – Απορριπτέος ο Αναιρετικός Λόγος περί παραβίασης Αρχής Αναλογικότητας και Υπέρβασης Εξουσίας του Δικαστηρίου ως προς το Ύψος των επιδικασθέντων ποσών

Ψυχική Οδύνη  (ΑΚ 932) 340.000 ευρώ (αυξητική τάση) Με το νόμιμο Τόκο Επιδικίας Αναιρετικός Έλεγχος Επιδικαζόμενων Ποσών (άρθρ.559 αρ.1 ΚΠολΔ)   Απορριπτέος ο Αναιρετικός Λόγος περί παραβίασης της Αρχής Αναλογικότητας και της Υπέρβασης Εξουσίας του Δικαστηρίου ως προς το Ύψος των επιδικασθέντων ποσών (1) (Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Αύγουστος Σεπτέμβριος 2023)   Το Μονομελές Εφετείο, με την...

Άρθρο

Πραγματογνωμοσύνη ως Αποδεικτικό Μέσο Τοξικομανίας – Αναιρετική Διαδικασία (αρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ ΚΠΔ) – Ελαφρυντική Περίσταση της Τοξικομανίας

Αναιρετική Διαδικασία (αρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ ΚΠΔ)
Αναιρείται  απόφαση του Τριμελούς Κακουργημάτων Αθηνών ελλείψει Ειδικής και Εμπεριστατωμένης Αιτιολογίας.
Ελαφρυντική Περίσταση της Τοξικομανίας

Άρθρο

Τεκμήριο Αθωότητας – Διάφορος Κρίση Ποινικού και Αστικού Δικαστηρίου – Δεν καθιερώνεται Δεδικασμένο στην Αστική Δίκη από Απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου

1.Τεκμήριο Αθωότητας Διάφορος Κρίση Ποινικού και Αστικού Δικαστηρίου Δεν καθιερώνεται Δεδικασμένο στην Αστική Δίκη από Απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου   2.Αναιρετική Διαδικασία κατ’ άρθρ.559 αρ.1 ΚΠολΔ Απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος Αναίρεσης Το Πολιτικό Δικαστήριο Δεν υποχρεούται να αποδεχθεί την Ποινική Αθώωση Πρέπει όμως να συνεκτιμήσει τις Αθωωτικές Αποφάσεις Χάριν σεβασμού του τεκμηρίου Αθωότητας   3.Παράσυρση...

Άρθρο

Διαγραφές Χρεών Αγρότη προς την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με Χρέωση του Ειδικού Λογαριασμού του Άρθρου 1 Ν. 128/1975 Καθεστώς Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Καθεστώς Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων   Τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως η αναιρεσίβλητη, δεν κηρύσσονται σε πτώχευση αλλά μπορεί να τεθούν σε κατάσταση ειδικής εκκαθάρισης η οποία, αντιθέτως με ότι συμβαίνει στην πτώχευση, γίνεται αντιληπτή αποκλειστικά ως συλλογική διαδικασία διοικητικής φύσεως, που κινείται από την εποπτεύουσα αρχή και όχι με πρωτοβουλία των πιστωτών και οδηγεί στη...

  • 1
  • 2
  • 5