Αρχική Επίκαιρη Νομοθεσία ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ 2133/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις…..ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ)…. συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ 2133/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις…..ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ)…. συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις

ΑΑΑ 1

Συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις», με τις οποίες τροποποιούνται τα άρθρα 43 και 44 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.2961/2001(Α΄266).

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας