facebook
Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2020

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2020

ΕΤΗΣΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ-ΕΛΛΕΙΨΗ

Κρίθηκε ότι το γεγονός ότι ο θανών οδηγός της μοτοσικλέτας δεν κατείχε την απαιτούμενη κατά νόμο άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας έως 125 κυβ. εκατ. (παράβαση άρθρ. 94 παρ.1 του ΚΟΚ), κατείχε όμως άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου έως 50 κυβ. εκατ, δεν αποδείχθηκε ότι τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το επελθόν αποτέλεσμα του επίδικου ατυχήματος. Ειδικότερα, η έλλειψη αυτή καθεαυτή της ανωτέρω άδειας οδήγησης δεν μαρτυρεί χωρίς άλλο ανικανότητα ή ανεπάρκεια περί την οδήγηση μοτοσικλέτας έως 125 κυβ. εκ., και δεν ήταν ικανή κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, ούτε μπορούσε αντικειμενικά να επιφέρει κατά την συνήθη και κανονική πορεία των επελθόν ζημιογόνο αποτέλεσμα, διότι το ένδικο ατύχημα κάτω από τις παραπάνω συνθήκες που αυτό συνέβη δεν θα αποφευγόταν ακόμη και αν ο οδηγός της μοτοσικλέτας ήταν εφοδιασμένος με τέτοια άδεια,   και του ότι αυτός γνώριζε, παρά την έλλειψη αυτή, να οδηγεί και οδηγούσε την δίκυκλη μοτοσικλέτα κανονικά στο ρεύμα πορείας του, και ενεργώντας κατά τα προαναφερόμενα, χωρίς έστω αποτέλεσμα τις ενδεδειγμένες ενέργειες, προς αποφυγή του ατυχήματος. Σελ. 519

Κρίθηκε, ότι το γεγονός ότι ο ενάγων μοτοσικλετιστής δεν διέθετε την απαιτούμενη από το νόμο άδεια ικανότητας οδήγησης ΔΕΝ συνδέεται με την πρόκληση του ένδικου ατυχήματος, καθόσον αυτός δεν είχε το περιθώριο αποφυγής του. Επομένως, απορριπτέος ως αβάσιμος ο προταθείς από τους εναγόμενους ισχυρισμός περί αποκλειστικής υπαιτιότητας του ενάγοντος στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος. Απορριπτέα ως αβάσιμη και η κατ΄άρθρ. 300 ΑΚ ένσταση συνυπαιτιότητας του ενάγοντος στην έκταση και φύση του τραυματισμού του κατά ποσοστό 80%, λόγω της οδήγησης χωρίς της σχετικής άδειας ικανότητας, καθόσον η απουσία άδειας ικανότητας εν προκειμένω δεν συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση του ατυχήματος.        Σελ. 55

ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ – ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥΣ

(Βλ. ΤΡΟΧΑΙΑ ΜΕ ΖΩΑ-ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥΣ)    Σελ. 623

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΗΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΚ 930 ΠΑΡ.3)

Η προσβαλλομένη απόφαση ορθά έκρινε ότι ο ενάγων – αναιρεσίβλητος, υπάλληλος Τράπεζας, δικαιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 930.3 ΑΚ να αξιώσει αθροιστικά τα διαφυγόντα κέρδη του, κατά το χρόνο της ανικανότητας του προς εργασία συνεπεία του τραυματισμού του, ήτοι, τόσο τους μισθούς και τα επιδόματα που του καταβλήθηκαν από την εργοδότρια του Τράπεζα όσο και ισόποση αποζημίωση από την αναιρεσείουσα, ανερχόμενη στο ποσό των 26.088,62 ευρώ, και το οποίο επιδίκασε στον ενάγοντα και υποχρέωσε την αναιρεσείουσα στην καταβολή του. Απορρίπτεται ο λόγος αναίρεσης .          Σελ. 578

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΗΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ-ΑΚ 931 ΠΑΡ.3

(Βλ. και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ)           Σελ. 55

ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

(Βλ. και ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ – ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΕΞΙΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ και ΚΡΑΝΟΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΗ-ΕΛΛΕΙΨΗ   )          

Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του ένδικου τραυματισμού της ενάγουσας (κάκωση δεξιού γόνατος) και της μετατραυματικής ερπητικής ουλοστοματίτιδας αγγείτιδας τύπου πολύμορφου ερυθρήματος “Σύνδρομο Steven Jonson” (νεκρόλυση στο πρόσωπο, άνω και κάτω άκρα, μάτια, στόμα, κόλπο, και σε ολόκληρο το σώμα) προκληθέν λόγω της μετατραυματικής φαρμακευτικής αγωγής που έλαβε το μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο “brexin” προς αντιμετώπιση του τραυματισμού της στο ένδικο ατύχημα κατά σύσταση των ιατρών. Σελ. 204

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ΙΧΕ αυτοκινήτου, ο οποίος οδηγώντας υπό την επίδραση τοξικών ουσιών (ψευδαισθησιογόνα – παραισθησιογόνα), ως η έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας με ταχύτητα 100 χλμ/ω (ανώτατο επιτρεπόμενο όριο 80 χλμ/ω) και πίσω από το ΙΧΕ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ενάγων στη δεξιά λωρίδα, ενήργησε αιφνίδια ελιγμό προς τα δεξιά και εισήλθε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, μη λαμβάνοντας υπόψη του την απόσταση από το προπορευόμενο αυτοκίνητο του ενάγοντος και την ταχύτητα με την οποία εκινείτο, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με το εμπρόσθιο μέρος του αυτοκινήτου του στο πίσω δεξιό μέρος του αυτοκινήτου του ενάγοντος.Στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος δεν συνετέλεσε πταίσμα του ενάγοντος. Το γεγονός δε ότι αυτός κινιόταν με ταχύτητα 90 χλμ/ω, ήτοι μεγαλύτερη κατά 10χλμ/ω του επιτρεπόμενου ορίου των 80χλμ/ω, δεν συνετέλεσε αιτιωδώς στην επέλευση του ατυχήματος ή την έκταση των ζημιών, καθώς λόγω της αιφνίδιας και δυνατής ώθησης που δέχτηκε το αυτοκίνητό του αυτός δεν θα είχε περιθώρια αντίδρασης και επαναφοράς του αυτοκινήτου και αν ακόμη οδηγούσε με ταχύτητα 80χλμ/ω.         Σελ. 500

ΑΚ 268

Οι εφεσίβλητοι – ενάγοντες επί της ένστασης παραγραφής των ενδίκων αξιώσεών τους, που πρόβαλαν οι εναγόμενοι – αναιρεσείοντες, απαντώντας – πρότειναν την αντένστασή τους, περί επιμήκυνσης της 5ετους παραγραφής των αξιώσεών τους σε 20ετία. Η ανωτέρω αντένσταση κρίθηκε και ως ουσιαστικά βάσιμη καθότι οι ένδικες αγωγικές αξιώσεις των εναγόντων (θετικές και αποθετικές ζημίες), καλύπτονται από το δεδικασμένο της εκδοθείσας το 2003 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Συγκεκριμένα αυτές, ως απότοκες από την απρόβλεπτη επιδείνωση της υγείας της ενάγουσας, αρχόμενη από το 2001, δεν έχουν υποκύψει στην πενταετή παραγραφή του άρθρ. 937 ΑΚ, αφού από το 2001 που άρχισε η νέα αυτή παραγραφή μέχρι την τελεσιδικία της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που επήλθε μετά από τριετία από τη δημοσίευσή της (2006), δεν παρήλθε πενταετία. Επομένως ο χρόνος παραγραφής των ένδικων αξιώσεων των εναγόντων επιμηκύνθηκε σε εικοσαετία, που εν προκειμένω δεν έχει παρέλθει. Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι, το Εφετείο αντικαθιστώντας με την αναιρεσιβαλλόμενη τις αιτιολογίες της εκκαλουμένης, ως προς την απόρριψη της ένστασης πενταετούς παραγραφής, την οποία πρωτόδικα παραδεκτά πρότειναν οι αναιρεσείοντες – εναγόμενοι και ακολούθως, κατά παραδοχή του εκ του άρθρ. 268 ΑΚ περί επιμήκυνσης της παραγραφής σε εικοσαετία ισχυρισμού που πρόβαλαν οι ενάγοντες – αναιρεσίβλητοι, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 268 εδ.1 και 937 παρ.1 ΑΚ απορρίπτοντας την έφεση.      Σελ. 23

ΑΚ 930 ΠΑΡ.3-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΩΦΕΛΕΙΩΝ

(Βλ. ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΗΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ – ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ και ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΠΟΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣκαι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ)

ΑΚ 931

(Βλ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ – ΑΚ 931)

ΑΚ 931 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΩΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΑΝΟΝΤΟΣ

Στην προκειμένη περίπτωση ο αρχικός ενάγων – παθών, κατά τον επόμενο του ατυχήματος χρόνο και μέχρι την ημέρα του θανάτου του, πάσχοντας από σπαστική τετραπληγία, παρουσίαζε την σωματική και διανοητική αναπηρία ως άμεση συνέπεια του τραυματισμού του και της εξαιτίας αυτού βλάβης της υγείας του, η οποία ήταν μόνιμη και διαρκής. Η ως άνω κατάσταση της υγείας του αρχικού ενάγοντος, ο οποίος κατά τον χρόνο του ατυχήματος ήταν 43 ετών, εργαζόταν ως ελαιοχρωματιστής και είχε σύντροφο (δεν αποδείχθηκε αν είχε συνάψει νόμιμο γάμο), είχε δυσμενή επίδραση στο μέλλον αυτού, κοινωνικό και οικονομικό, χωρίς να μπορεί η ζημία του αυτή να καλυφθεί εντελώς από τις επιδικαζόμενες με βάση τις ΑΚ 297, 298, 299, 929, 932 αποζημιωτικές χρηματικές παροχές. Ενταύθα κρίθηκε απορριπτέος ο εκ του αρθρ.559 αρ.1 ΚΠολΔ για εσφαλμένη εφαρμογή της διατάξεως του άρθρ. ΑΚ 931, επειδή ο δικαιούχος αυτής απεβίωσε και συνεπώς εξέλιπε η αναγκαία για την επιδίκασή της προϋπόθεση, ήτοι το μέλλον. Τούτο διότι η έννοια του μέλλοντος στην ανωτέρω διάταξη δεν εντοπίζεται μόνον στο προσδόκιμο όριο ζωής του παθόντος, αλλά προεχόντως στη δυσχερώς προσδιορίσιμη ποσοτικά περιουσιακή ζημία που υφίσταται από την αναπηρία του κατά τον από το ατύχημα και μετέπειτα χρόνο ζωής του, η επιδίωξη της οποίας είναι δυνατή με αγωγή, όπως εν προκειμένω. Επιπρόσθετα η επίδικη εκ του άρθρ. 931 ΑΚ αξίωση κατά την διάρκεια της επιδικίας του θανόντος – αρχικού ενάγοντος – περιλαμβάνεται στην κληρομιαία περιουσία του, η οποία σαν σύνολο περιήλθε στους υπεισελθόντες στην δικονομική του θέση εξ αδιαθέτου κληρονόμους του. Συντρέχει, λοιπόν, νόμιμη περίπτωση να αναγνωριστεί το δικαίωμα των νομίμων κληρονόμων του αρχικού ενάγοντος – παθόντος σε εύλογη κατά τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ αποζημίωση, ανερχόμενη στο ποσό των 20.000 ευρώ, μετά από συνεκτίμηση του είδους και του βαθμού της αναπηρίας του, της ηλικίας του και της συνυπαιτιότητάς του στη επέλευση της βλάβης της υγείας του.      Σελ. 7

ΑΚ 932

(Βλ.. ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ – ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ)

ΑΚ 937

Η ένσταση παραγραφής εν επιδικία την οποία προβάλλει ο εφεσίβλητος, λόγω παρόδου της διετίας του άρθρου 7 Ν. ΓΠΝ/1911 δεν ερευνάται ως άνευ αντικειμένου, καθότι κατά την αγωγή ευθύνεται ως προστήσας τον οδηγό του ζημιογόνου αυτοκινήτου και επομένως η ευθύνη του είναι εξ αδικοπραξίας εκ του άρθρου 922 ΑΚ, η οποία υπόκειται στην 5ετή παραγραφή του άρθρου 937 ΑΚ, η οποία εν προκειμένω δεν έχει παρέλθει.        Σελ. 295    

ΑΚ 937 ΠΑΡ.1

(βλ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 5ΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 20ΕΤΙΑ)        

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 50.000 ευρώ πλέον Ηθική Βλάβη – ΑΚ 932 90.000 ευρώ α) Ακρωτηριασμός αριστερού κάτω άκρου πάνω από το γόνατο με δημιουργία κολοβώματος και β) επιπλεγμένο υπερδιακονδύλιο κάταγμα δεξιού μηριαίου οστού ανοικτό του ιγνύος. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ .       Σελ. 414

Ο 35χρονος ενάγων υπέστη ηθική βλάβη, για την οποία δικαιούται χρηματική ικανοποίηση, το ύψος της οποίας, λαμβανομένων υπόψη μεταξύ άλλων των συνθηκών του επίδικου ατυχήματος, της αποκλειστικής υπαιτιότητας του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος, την έλλειψη πταίσματος του ζημιωθέντος, την φύση και την βαρύτητα της μόνιμης σωματικής βλάβης (ακρωτηριασμός κάτω άκρου) , το σωματικό πόνο του, τη διάρκεια της νοσηλείας του, την υποβολή του σε συνεχείς ιατρικές εξετάσεις, την εν γένει σωματική και ψυχολογική ταλαιπωρία που υπέστη, πρέπει να οριστεί, στο ποσό των 120.000 ευρώ, το οποίο, μετά από στάθμιση των κατά νόμο στοιχείων, (άρθρο 932 του ΑΚ), κρίνεται ως εύλογο. Σελ. 124          

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αποκλειστικός υπαίτιος ο οδηγός του ΙΧΕ αυτοκινήτου, ο οποίος στην επίδικη διασταύρωση επιχείρησε αιφνιδιαστικά ελιγμό – αλλαγή κατεύθυνσης προς τα αριστερά χωρίς να διακόψει την πορεία του και να ελέγξει την κίνηση οχημάτων, στο αντίθετο ρεύμα και να αναμένει την διέλευσή τους, ακόμα και αν άλλο όχημα του παραχώρησε προτεραιότητα (που δεν αποδείχθηκε), με συνέπεια με την αμελή αυτή συμπεριφορά του να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα όπου εκινείτο κανονικά η μοτοσικλέτα του ενάγοντος και να παρεμβληθεί στην πορεία της         Σελ. 437

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(Βλ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΧΟΥ)

ΑΛΛΑΓΗ ΛΩΡΙΔΑΣ ΑΙΦΝΙΔΙΑ

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού που επιχείρησε αιφνίδια αλλαγή από την δεξιά λωρίδα στη αριστερή, με πιθανή πρόθεση να επιχειρήσει παράνομη αναστροφή, εφόσον στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε απαγορευτική σήμανση και συνεχόμενη διπλή διαχωριστή γραμμή (παράβαση άρθρ. 21 παρ.1,2 και 12 παρ.1 του ΚΟΚ).   Σελ. 379     

ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αγωγή αποζημίωσης παθούσης κατά της εδρεύουσας στη Βουλγαρία Ασφαλιστικής Εταιρείας. Ο αλλοδαπός ασφαλιστής του ζημιογόνου στην αλλοδαπή αυτοκινήτου μπορεί να εναχθεί από την παθούσα ελληνική εταιρεία ταχυμεταφορών με έδρα την Ελλάδα ενώπιον του ελληνικού δικαστηρίου, με αίτημα αποζημίωσης. Εφαρμοστέο το Βουλγάρικο Δίκαιο ως δίκαιο του τόπου που διαπράχθηκε το αδίκημα, αλλά και ως δίκαιο που διέπει την σύμβαση ασφάλισης ενόψει των ειδικών συνθηκών. Νόμιμη Επίδοση Αγωγής στον Αντιπρόσωπο Δικανονισμού Ζημιών Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρίας (μετά σχετικών παρατηρήσεων Αλκίνοου – Θωμα Κωνή, Σελ. 622)       Σελ. 616

ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

(Βλ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ)     

ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο ζημιωθείς μπορεί να ασκήσει ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου της κατοικίας του σε κράτος -μέλος ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή, εφόσον το οικείο δίκαιο επιτρέπει την άσκηση τέτοιας αγωγής και ο ασφαλιστής έχει την έδρα του στο έδαφος κράτους – μέλους. Ήδη τέτοια ρύθμιση εισάγεται με το άρθρο 5 της Πέμπτης Κοινοτικής Οδηγίας της 11-5-2005, η οποία θα έπρεπε να καταστεί εσωτερικό δίκαιο μέχρι 11-6- 2007. Συνεπώς ο αλλοδαπός ασφαλιστής του ζημιογόνου στην αλλοδαπή αυτοκινήτου μπορεί να εναχθεί από τον παθόντα και μόνιμο κάτοικο της Ελλάδος ενώπιον Ελληνικού δικαστηρίου, με αίτημα επιδίκαση αποζημιώσεως για τη ζημία την οποία υπέστη από αυτό.Αναιρείται Εφετειακή απόφαση που δέχθηκε ότι, δεν υπάρχει διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, ως προς την πρώτη ενάγουσα, ερμηνεύοντας εσφαλμένα τον Κανονισμό (Ε.Κ) με αριθμό 44/2001 του Συμβουλίου της 22 Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις και ειδικότερα, τη διάταξη του άρθρου 60 παρ. 1 περ. β αυτού, (σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1β και 11 παρ. 2 του Κανονισμού), αναφορικά με το κρίσιμο ζήτημα της έδρας της 1ης αναιρεσείουσας, που καθιερώνεται ως βάση της διεθνούς δικαιοδοσίας των Ελληνικών Δικαστηρίων, αρκούμενο σε λιγότερα στοιχεία, από όσα η ανωτέρω ουσιαστική διάταξη απαιτεί για την πλήρωση του πραγματικού αυτής. (Βλ. και Τροχαια στην Αλλοδαπή)        Σελ. 102

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

(Βλ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ -Ν.4364/2016)            Σελ. 230

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Η ασφαλισμένη οδηγός της παρεμπιπτόντως ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρίας δεν ειδοποίησε την τελευταία για το ένδικο ατύχημα άμεσα και πάντως όχι εντός οκτώ (8) ημερών από του ατυχήματος, καθώς νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο από 8 έως 12/10/2010 χρονικό διάστημα για το οποίο δικαιολογείται. Ενώ δεν ειδοποίησε την ασφαλιστική της εταιρία για το επόμενο διάστημα, αλλά απέστειλε με ΦΑΞ στην τελευταία στις 15/3/2011 αντίγραφο του δελτίου συμβάντων της τροχαίας. Έτσι, κατά το χρόνο εκείνο επισκευάσθηκε το λεωφορείο και η ασφαλιστική εταιρία δεν μπόρεσε να διορίσει πραγματογνώμονα για την εκτίμηση των ζημιών. Συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτή η παρεμπίπτουσα αγωγή και να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει στην παρεμπιπτόντως ενάγουσα ασφαλιστική εταιρία το ποσό των 2.000 ευρώ, ζημία την οποία υπέστη από την υπαίτια συμπεριφορά της εναγόμενης.   Σελ. 538

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ

(Βλ. και ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ ΕΠΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ )

ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙ ΑΠΛΗΣ ΟΜΟΔΙΚΙΑΣ

Αναίρεση επί Απλής Ομοδικίας – Τροχαίο Ατύχημα -Απευθύνεται κατά του Αντιδίκου και Όχι κατά του Απλού Ομοδίκου Απορριπτέα ως Απαράδεκτη η Αναίρεση Κατά Του Απλού Ομοδίκου (Μη Αντιδίκου) (άρθ. 577 παρ.2 ΚΠολΔ)Εξαιρείται όταν η προσβαλλόμενη απόφαση περιέχει ευνοϊκή διάταξη για τον απλό ομόδικο και συγχρόνως βλαπτική για τον αναιρεσείοντα. Δεν συντρέχει εξαίρεση εν προκειμένω καθόσον η ένδικη αγωγή απορρίφθηκε ως προς το εναγόμενο Επικουρικό Κεφάλαιο ως εις ολόκληρον υπόχρεο με την αναιρεσείουσα απλή ομόδικό του.    Σελ. 577      

ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑ ΜΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΑΡΘΡ.553 ΠΑΡ.1 εδ.β ΚΠολΔ

Η κρινόμενη αναίρεση κατά της δεύτερης αναιρεσίβλητης, ως προς την οποία η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι οριστική, καθόσον αναβλήθηκε ως προς αυτήν η έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας από αυτήν έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, προκειμένου να συμπληρωθεί κατά τα αναφερόμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση έλλειψη ως προς τη δικαστική παράστασή της, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, αφού ως προς την διάδικο αυτή η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι οριστική.    Σελ. 352         

ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Καταδίκη κατηγορουμένων με ελαφρυντικά άρθρ. 84α, σε πρόστιμο 40 ευρώ στον καθένα. Έλλειψη Ειδικής και Εμπεριστατωμένης Αιτιολογίας (άρθρ. 93 παρ.3 του Συντάγματος, 139 ΚΠΔ) της απόφασης ως προς τη στοιχειοθέτηση της αξιόποινης πράξης του άρθρου 89 του ΚΟΚ. Η καθολική παραπομπή στο κατηγορητήριο που αποτελεί το διατακτικό της καταδικαστικής απόφασης δεν την χαρακτηρίζει ως αιτιολογημένη απόφαση. Δεκτός ο εκ του άρθρου 510 παρ.1 Δ’ ΚΠΔ Λόγος Αναίρεσης. Σελ. 361    Σελ. 360

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡ. 559 ΑΡ.1 ΚΠολΔ

Απορριπτέος ο εκ του αρθρ.559 αρ.1 ΚΠολΔ για εσφαλμένη εφαρμογή της διατάξεως του άρθρ. ΑΚ 931, επειδή ο δικαιούχος αυτής απεβίωσε και συνεπώς εξέλιπε η αναγκαία για την επιδίκασή της προϋπόθεση, ήτοι το μέλλον. Τούτο διότι η έννοια του μέλλοντος στην ανωτέρω διάταξη δεν εντοπίζεται μόνον στο προσδόκιμο όριο ζωής του παθόντος, αλλά προεχόντως στη δυσχερώς προσδιορίσιμη ποσοτικά περιουσιακή ζημία που υφίσταται από την αναπηρία του κατά τον από το ατύχημα και μετέπειτα χρόνο ζωής του, η επιδίωξη της οποίας είναι δυνατή με αγωγή, όπως εν προκειμένω. Επιπρόσθετα η επίδικη εκ του άρθρ. 931 ΑΚ αξίωση κατά την διάρκεια της επιδικίας του θανόντος – αρχικού ενάγοντος – περιλαμβάνεται στην κληρομιαία περιουσία του, η οποία σαν σύνολο περιήλθε στους υπεισελθόντες στην δικονομική του θέση εξ αδιαθέτου κληρονόμους του. Συντρέχει, λοιπόν, νόμιμη περίπτωση να αναγνωριστεί το δικαίωμα των νομίμων κληρονόμων του αρχικού ενάγοντος – παθόντος σε εύλογη κατά τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ αποζημίωση, ανερχόμενη στο ποσό των 20.000 ευρώ, μετά από συνεκτίμηση του είδους και του βαθμού της αναπηρίας του, της ηλικίας του και της συνυπαιτιότητάς του στη επέλευση της βλάβης της υγείας του.   Σελ. 7

Το Εφετείο με το να απορρίψει ως ουσιαστικά αβάσιμο το σχετικό κονδύλιο ποσού 11.300 ευρώ, που αφορά την αγορά ανυψωτικού μηχανήματος στην κουπαστή της κλίμακας, για τις ανάγκες ανόδου και καθόδου του ενάγοντος στο διαμέρισμά του στον τρίτο όροφο, δεν υπέπεσε στην από τον αριθ. 1 ΚΠολΔ του άρθρου 559 πλημμέλεια της διατάξεως του άρθρου 298 ΑΚ, αλλά ούτε και εκείνης του άρθρου 929 ΑΚ, τις οποίες ορθώς δεν εφάρμοσε.   Σελ. 177         

Από τη σύγκριση των σωματικών βλαβών αμέσως μετά το ατύχημα και της σημερινής κατάστασης της υγείας του, η επιδείνωση της υγείας του αναιρεσείοντα δεν ήταν αντικειμενικά διαγνωστή, κατά το πέρας της αρχικής δίκης. Επομένως, το Εφετείο με το να δεχθεί ότι ο ενάγων και ήδη αναιρεσείων δεν επικαλείται απρόβλεπτη επιδείνωση της υγείας του, εσφαλμένα ερμήνευσε την ουσιαστική διάταξη του άρθρου 929 ΑΚ σε συνδυασμό με τα άρθρα 914, 297, 298 ΑΚ με μη υπαγωγή των περιστατικών, που εκτίθενται στην αγωγή στο πραγματικό των ανωτέρω ουσιαστικών κανόνων δικαίου, τους οποίους παραβίασε ευθέως και συνεπώς ιδρύεται η αναιρετική πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ. 1 περ. α’ ΚΠολΔ.       Σελ. 282   

Το Εφετείο ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε και δεν παραβίασε της περί παραγραφής διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, καθόσον από την επέλευση του ατυχήματος (22/10/2001) έως την δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης 245/2005 του Εφετείου Αιγαίου της 20/7/2005, δεν είχε συμπληρωθεί πενταετία και οι ένδικες αξιώσεις των αναιρεσιβλήτων – εναγόντων, αφού δεν είχαν παραγραφεί μέχρι τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης υπόκεινται πλέον στην εικοσαετή από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης παραγραφή. Απορριπτέος ο σχετικός λόγος αναίρεσης άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ με τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα.          Σελ. 351

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 50.000 ευρώ πλέον Ηθική Βλάβη – ΑΚ 932 90.000 ευρώ α) Ακρωτηριασμός αριστερού κάτω άκρου πάνω από το γόνατο με δημιουργία κολοβώματος και β) επιπλεγμένο υπερδιακονδύλιο κάταγμα δεξιού μηριαίου οστού ανοικτό του ιγνύος. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ – Μη Παραβίαση της Αρχής της Αναλογικότητας ούτε και Υπέρβαση των Ακραίων Ορίων της Διακριτικής Ευχέρειας του Δικάσαντος Εφετείου – Απορριπτέος ο σχετικός λόγος αναίρεσης (559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ).        Σελ. 414

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 εδ. γ’ του Ν. 489/1976 (θεσπίσθηκε προς εναρμόνιση με το άρθρ. 2 παρ. 2 της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ της 30/12/1983), τα πράγματα που μεταφέρονται με το ίδιο αυτοκίνητο εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης. Από τη διάταξη αυτή, προκύπτει, ότι με τη σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από αυτοκινητικό ατύχημα δεν καλύπτονται ζημίες που προκλήθηκαν σε μεταφερόμενα με το ίδιο αυτοκίνητο πράγματα. Η ρύθμιση του ν. 489/1976 (άρθ. 2 επ.) περί υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα δεν αφαιρεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα επιτρεπτής σύναψης προαιρετικής ασφάλισης, για το πέρα από το προβλεπόμενο στο νόμο (κατώτατο ποσό) όριο ευθύνης του ασφαλιστή ή για κινδύνους που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση. Έτσι, για την ασφαλιστική κάλυψη των πραγμάτων που μεταφέρονται με το ίδιο αυτοκίνητο και αποκλείονται από την υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης, πρέπει να μεριμνήσει ο ιδιοκτήτης τους συνάπτοντας με τον ασφαλιστή χωριστή σύμβαση κάλυψης ιδίων ζημιών.   Σελ. 493

Απορρίπτεται ο εκ του άρθρου 559 παρ.1 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης του Δημοσίου για επιδίκαση υπερβολικών ποσών στους στενούς συγγενείς του ανυπαίτιου θανόντος στην πρόκληση του ένδικου τροχαίου ατυχήματος, συνυπαίτιου σε ποσοστό 30% στην πρόκληση του θανάσιμου τραυματισμού του λόγω μη χρήσης κράνους. Με την προσβαλλόμενη απόφαση του Εφετείου επιδικάσθηκαν λόγω ψυχικής οδύνης τα παρακάτω χρηματικά ποσά: 60.000 ευρώ στη σύζυγο, 52.000 ευρώ στο καθένα από τα δύο τέκνα, 15.000 ευρώ στο καθένα από τα τρία ανήλικα εγγόνια,12.000 ευρώ   στη νύμφη. Σελ. 593

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις – Έκπτωση Νοητικών Λειτουργιών – Επιληπτικές Κρίσεις – Κάκωση Αορτής – Επιδικασθέν ποσό 20.000 ευρώ – Αναιρετική Διαδικασία (άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ)

Παραβίαση της Αρχής της Αναλογικότητας (άρθρ. 25 παρ.1 του Συντάγματος) και υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου. Κρίθηκε, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του Εφετείου επιδικάζοντας στον ενάγοντα το ποσό των 20.000 ευρώ λόγω της μόνιμης βαριάς αναπηρίας του κατ΄ άρθρο 931 ΑΚ, υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας αλλά και παραβίασε την αρχή της αναλογικότητα, αφού το εν λόγω ποσό κατά την κοινή πείρα, την δικαστηριακή πρακτική και την περί δικαίου συνείδηση, υπολείπεται και μάλιστα καταφανώς του συνήθως επιδικαζόμενου σε παρόμοιες περιπτώσεις. Σελ. 647   

Αναιρείται Εφετειακή απόφαση που επιδίκασε στα τέκνα για τον θάνατο της μητέρας τους, ηλικίας 45 ετών, (συνυπαίτιας σε ποσοστό 30% λόγω μη χρήσης ζώνης ασφαλείας και διότι δέχθηκε να επιβιβασθεί στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο σύζυγός της με άλλα 5 άτομα), α) ανά 2.000.000 δρχ σε καθένα από τα τρία τέκνα, β) 3.000.000 δρχ σε καθένα από τα άλλα τρία τέκνα, γ) 5.000.000 δρχ σε άλλο τέκνο. Τα ανωτέρω επιδικασθέντα ποσά κρίθηκαν δυσανάλογα μικρά σε σχέση με τα αιτηθέντα και τα συνήθως επιδικαζομένα, κατά παράβαση της Συνταγματικής Αρχής της Αναλογικότητας και καθ’ υπέρβαση των ορίων της διακριτικής του ευχέρειας του ως άνω Δικαστηρίου. H έννοια της αναλογικότητας είναι έννοια αυστηρότερη του “ευλόγου” και συνακόλουθα το “εύλογο” εμπεριέχεται αναγκαίως στο “ανάλογο”.  Σελ. 655

Αναιρείται κατ΄άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ Εφετειακή απόφαση που επιδίκασε στα τέκνα για τον θάνατο της μητέρας τους, ηλικίας 45 ετών, (συνυπαίτιας σε ποσοστό 30% λόγω μη χρήσης ζώνης ασφαλείας και διότι δέχθηκε να επιβιβασθεί στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο σύζυγός της με άλλα 5 άτομα), α) ανά 2.000.000 δρχ σε καθένα από τα τρία τέκνα, β) 3.000.000 δρχ σε καθένα από τα άλλα τρία τέκνα, γ) 5.000.000 δρχ σε άλλο τέκνο. Τα ανωτέρω επιδικασθέντα ποσά κρίθηκαν δυσανάλογα μικρά σε σχέση με τα αιτηθέντα και τα συνήθως επιδικαζομένα, κατά παράβαση της Συνταγματικής Αρχής της Αναλογικότητας και καθ’ υπέρβαση των ορίων της διακριτικής του ευχέρειας του ως άνω Δικαστηρίου. H έννοια της αναλογικότητας είναι έννοια αυστηρότερη του “ευλόγου” και συνακόλουθα το “εύλογο” εμπεριέχεται αναγκαίως στο “ανάλογο”.    Σελ. 655

Η αναιρεσείουσα ασφαλιστική εταιρία με τις ένδικες αναγωγές της επικαλούμενη το άρθρο 6α § 4 Ν. 489/1976 καθώς και τα άρθρα 26, 27 του ίδιου νόμου που εγκαθιδρύουν την ευθύνη του εναγομένου Ν.Π.Ι.Δ.< ΓΔΑ>, ζητεί αναγωγικά από αυτό το 50% οποιουδήποτε ποσού υποχρεωθεί να καταβάλει στους ενάγοντες των κύριων αγωγών αποζημίωσης, συνεπεία του ένδικου τροχαίου ατυχήματος. Το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφαση του απέρριψε τις αναγωγές ως αόριστες και ανεπίδεκτες δικαστικής εκτιμήσεως (άρθρο 216 § 1 ΚΠολΔ), καθόσον στα δικόγραφα δεν γίνεται επίκληση των περιστατικών συγκλίνουσας υπαιτιότητας και αιτιώδους συμβολής των ασφαλιζομένων από την αλλοδαπή εταιρία προσώπων που συνδέονται με το ασφαλιζόμενο απ’ αυτήν ρυμουλκούμενο όχημα και δεν εκτίθεται σε τι συνίσταται η αιτιώδης συμμετοχή των προσώπων τούτων στο ατύχημα, που προκλήθηκε από τον ενιαίο συρμό. Τούτο διότι μόνη η ως άνω διάταξη του άρθρου 6α Ν. 489/1976 που προβλέπει το δικαίωμα της αναγωγής, δεν θεμελιώνει άνευ άλλου ευθύνη του εναγομένου ΝΠΙΔ, χωρίς την ύπαρξη αστικής ευθύνης των ως άνω προσώπων. Έτσι, που έκρινε το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφαση του και απέρριψε ως αόριστες τις ένδικες παρεμπίπτουσες αγωγές της αναιρεσείουσας ασφαλιστικής εταιρίας, δεν παραβίασε τις ουσιαστικές διατάξεις των άρθρων 1 παρ. α’ εδ. β’ ν. 489/76, 2, 4 του ν. ΓΠΝ/1911, τις οποίες ορθώς δεν εφάρμοσε με την υπαγωγή της ευθύνης του ιδιοκτήτη ρυμουλκούμενου σ’ αυτές, αλλά ούτε και την ΑΚ 914 για την εφαρμογή της οποίας, τα αιτιώδη για την πρόκληση του ενδίκου τροχαίου θανατηφόρου ατυχήματος περιστατικά, που παρατέθηκαν στα δικόγραφα των ενδίκων αγωγών αναγωγής, αφορούσαν πράξεις και παραλείψεις, (εκτροπή του ενιαίου συρμού στο αντίθετο ρεύμα σε εθνική οδό λόγω υπερβολικής για της περιστάσεις ταχύτητα και θραύση ελαστικού του ρυμουλκού οφειλόμενη σε πλημμελή συντήρηση του αυτοκινούμενου οχήματος), του οδηγού και του ιδιοκτήτη μόνο του ρυμουλκού. Με βάση τα ίδια περιστατικά ουδεμία ευθύνη στοιχειοθετείται για τον ιδιοκτήτη του ρυμουλκούμενου οχήματος, εφόσον στις ένδικες αγωγές δεν εκτίθενται περιστάσεις και γεγονότα αναφορικά με τη συμβολή του ρυμουλκούμενου οχήματος στο τροχαίο ατύχημα. Σελ. 662

           

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡ. 559 ΑΡ.1β ΚΠολΔ

Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο εκ του αριθ. 1β του άρθρ. 559 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης της Εφετειακής απόφασης που έκρινε συνυπαίτιους σε ποσοστό 50% αμφότερους τους οδηγούς, καθότι με την κρίση του αυτή το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ορθά ερμήνευσε, εφάρμοσε και δεν παραβίασε, τις ουσιαστικές διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330, 914, 932 του ΑΚ, καθώς και εκείνες των άρθρων 12 παρ. 1 και 19 παρ.1 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ),            Σελ. 176

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤ ΆΡΘΡ.559 ΑΡ.1 ΚΑΙ 19 ΚΠολΔ

Κρίθηκε απορριπτέος ο εκ του κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης με τον οποίο παραπονούνται οι αναιρεσείοντες (οδηγός – ιδιοκτήτης και ασφαλιστική εταιρία) ότι, η προσβαλλομένη έκρινε ότι ο παθών δικαιούται να αξιώσει Ηθική Βλάβη σε βάρος τους εκ του τροχαίου ατυχήματος, σωρευτικά με την Ηθική Βλάβη που του επιδικάσθηκε με την ήδη τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά την διαδικασία των εργατικών διαφορών, παραβιάζοντας τις διατάξεις των άρθρ. 481, 926 και 927 ΑΚ, καθώς και τις διατάξεις του κ.ν. 551/1915. Η προσβαλλομένη εφετειακή απόφαση διέλαβε πλήρης και σαφείς αιτιολογίες και ορθά ερμήνευσε τις ανωτέρω διατάξεις.   Σελ. 9

Αναιρείται κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ εφετειακή απόφαση που επιδίκασε για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης : Α) ανά 10.000 ευρώ σε καθένα από τους γονείς του 29χρονου θανόντος (αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 80.000 ευρώ), Β) ανά 7.000 ευρώ σε καθένα από τα τέσσερα αδέλφια (αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 40.000 ευρώ). Κρίνοντας έτσι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας, δεδομένου ότι τα ποσά αυτά, κατά την κοινή πείρα, τη δικαστηριακή πρακτική και τη συνείδηση για το δίκαιο, υπολείπονται, και μάλιστα καταφανώς, εκείνων που συνήθως επιδικάζονται σε παρόμοιες περιπτώσεις χρηματικής ικανοποίησης,, παραβιάζοντας την αρχή της αναλογικότητας και εκείνης του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγματος.    Σελ. 96

           

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡ. 559 ΑΡ.1α, 9, 19 ΚΠολΔ

Αναιρείται Εφετειακή απόφαση που δέχθηκε ότι, δεν υπάρχει διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, ως προς την πρώτη ενάγουσα, ερμηνεύοντας εσφαλμένα τον Κανονισμό (Ε.Κ) με αριθμό 44/2001 του Συμβουλίου της 22 Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις και ειδικότερα, τη διάταξη του άρθρου 60 παρ. 1 περ. β αυτού, (σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1β και 11 παρ. 2 του Κανονισμού), αναφορικά με το κρίσιμο ζήτημα της έδρας της 1ης αναιρεσείουσας, που καθιερώνεται ως βάση της διεθνούς δικαιοδοσίας των Ελληνικών Δικαστηρίων, αρκούμενο σε λιγότερα στοιχεία, από όσα η ανωτέρω ουσιαστική διάταξη απαιτεί για την πλήρωση του πραγματικού αυτής. Συγκεκριμένα το Εφετείο αρκέστηκε μόνον στα τυπικά στοιχεία της καταστατικής έδρας και όχι και της πραγματικής έδρας του νομικού προσώπου (1η αναιρεσείουσα), όπως ορίζει ο Κανονισμός, ενώ συγχρόνως διέλαβε ελλιπή αιτιολογία ως προς τα προσδιοριστικά στοιχεία της πραγματικής έδρας της 1ης αναιρεσείουσας. Πλέον τούτων, το Εφετείο δεν έλαβε υπόψη του τον αυτοτελή ισχυρισμό της 1ης αναιρεσείουσας, αναφορικά με την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας στην Ελλάδα, τον οποίο ουδόλως ερεύνησε, ούτε αξιολόγησε, αν και σύμφωνα με το ιστορικό της αγωγής, η πραγματική διοίκηση της 1ης αναιρεσείουσας ασκείται στην Ελλάδα, ότι στην Ελλάδα επίσης είναι μόνιμα εγκατεστημένα τα φυσικά πρόσωπα, που τη διοικούν, που είναι Έλληνες πολίτες (2ος και 3ος ενάγοντες και ήδη αναιρεσείοντες), ότι η 1η αναιρεσείουσα είναι εταιρεία ελληνικών συμφερόντων, ότι το προσωπικό της αποτελείται από Έλληνες πολίτες, ασφαλισμένους σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα – ΙΚΑ και ότι τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί για τις μεταφορές είναι ταξινομημένα και στην Ελλάδα και επιβαρύνονται με φόρους υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Επομένως, ιδρύεται η αναιρετική πλημμέλεια εκ του άρθρου 559 αρ. 1α, 19 και 8 του ΚΠολΔ.   Σελ. 102

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡ. 559 ΑΡ.8 ΚΠολΔ

Δεκτός ο εκ του άρθρ. 559 αρ.8 περ.β ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης καθότι, το Εφετείο δεν έλαβε υπόψη τα πραγματικά περιστατικά που αναλυτικά περιέγραψε ο ενάγων – παθών και αποτελούσαν την ιστορική βάση της αγωγής του, με τα οποία θεμελίωνε την μελλοντική επιδείνωση της υγείας του.   Σελ. 282      

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡ. 559 ΑΡ.11γ ΚΠολΔ

Δεκτός ο εκ του άρθρ. 559 αρ.11γ ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης αφού το Εφετείο κατέληξε στο προαναφερόμενο αποδεικτικό του πόρισμα, χωρίς να μνημονεύει είτε να αντικρούει την αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, με την οποία κηρύχθηκε ένοχη η οδηγός του ζημιογόνου οχήματος, για την εις βάρος του αναιρεσείοντος σωματική βλάβη από αμέλεια και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών.       Σελ. 91

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡ. 559 ΑΡ.16 ΚΠολΔ

          

Κρίθηκε ότι το Εφετείο παρά το νόμο δέχθηκε ότι απορρέει δεδικασμένο από την προηγούμενη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου, εφόσον τα νεότερα πραγματικά περιστατικά, που συνιστούσαν επιδείνωση της υγείας του και εκτίθενται στην ένδικη αγωγή δεν είχαν καταχθεί προς κρίση στη δίκη επί της αρχικής αγωγής, ούτε κρίθηκαν, απ’ αυτό και επομένως δεν συντρέχει ταυτότητα ιστορικής αιτίας μεταξύ των δύο δικών. Επομένως, το Εφετείο κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 321-322, 324-325 και 331 ΚΠολΔ δέχτηκε τη συνδρομή των προϋποθέσεων του δεδικασμένου κατά την εκτίμηση του περιεχομένου της αγωγής και της τελεσίδικης ως άνω απόφασης και συνεπώς, ιδρύεται και η αναιρετική πλημμέλεια εκ του άρθρου 559 αρ. 16 ΚΠολΔ.     Σελ. 282

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡ. 559 ΑΡ.19 ΚΠολΔ

Οι αιτιάσεις του αναιρεσείοντα που σχετίζονται με τις ειδικότερες ελλείψεις της προσβαλλόμενης απόφασης και αφορούν τον ακριβέστερο προσδιορισμό της ταχύτητας της μοτοσικλέτας, τον κατά την κρίση του Εφετείου καθορισμό ίσων ποσοστών συνυπαιτιότητας, που, αναιτιολογήτως κατ΄ αυτόν καταλογίστηκαν σε έκαστο των εμπλεκομένων οδηγών, προβάλλονται απαράδεκτα, διότι αυτές αφορούν την πληρέστερη κατά την άποψη του αναιρεσείοντος ανάλυση του αποδεικτικού υλικού, και, υπό την επίφαση της πλημμέλειας του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολΔ πλήττεται η ανέλεγκτη περί των πραγμάτων εκτίμηση των αποδείξεων από το Δικαστήριο ουσίας (άρθρ. 561 αρ. 1 ΚΠολΔ), απορριπτομένου του σχετικού λόγου αναίρεσης.             Σελ. 176

Αποκλειστική υπαιτιότητα του 86χρονου πεζού, ο οποίος επιχείρησε αιφνίδια κατερχόμενος από το δεξιό πεζοδρόμιο, να περάσει διαμέσου σταθμευμένων οχημάτων, με αποτέλεσμα να κτυπήσει στο δεξιό καθρέπτη διερχόμενου ΙΧΕ οχήματος, και να πέσει στο οδόστρωμα, τραυματιζόμενος. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δέχθηκε ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η οδηγός του ανωτέρω οχήματος, καθότι α) είχε ρυθμίσει την ταχύτητά της στα κατώτερα δυνατά επίπεδα, β) δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει, την αιφνίδια κάθοδο του πεζού, γ) δεν μπορούσε, να ενεργήσει οποιονδήποτε αποφευκτικό ελιγμό, αφού δεξιά και αριστερά της υπήρχαν σταθμευμένα αυτοκίνητα, αλλά ούτε είχε και το χρονικό περιθώριο να το πράξει. Με την ανωτέρω κρίση του, το Εφετείο διέλαβε στην απόφασή του ασαφείς, ανεπαρκείς και αντιφατικές αιτιολογίες, ως προς το ουσιώδες ζήτημα της έλλειψης υπαιτιότητας της οδηγού στην πρόκληση του ένδικου αυτοκινητικού ατυχήματος, καθότι δεν διευκρινίζεται με σαφήνεια η πορεία του ζημιογόνου αυτοκινήτου, το ακριβές σημείο του ατυχήματος, πόση ήταν η απόσταση από την διασταύρωση από την οποία είχε εισέλθει προηγούμενα στην οδό το ζημιογόνο όχημα, το πλάτος του οδοστρώματος της οδού, προκειμένου από την διανυθείσα απόσταση να διαπιστωθεί ο χρόνος αντίδρασης της οδηγού του αυτοκινήτου και αν μπορούσε να αντιληφθεί εγκαίρως τον πεζό και αντιδρώντας με την κατάλληλη τροχοπέδηση ή αποφευκτικό ελιγμό ν’ αποφύγει την πρόσκρουση του αυτοκινήτου της σ’ αυτόν, έστω και αν δεξιά και αριστερά υπήρχε σειρά σταθμευμένων αυτοκινήτων, και εάν το εναπομένον κενό πλάτος του δρόμου, ανάλογα με το σημείο που βρισκόταν ο πεζός (το οποίο δεν διευκρινίζεται), επέτρεπε αποφευκτικό ελιγμό. Τέλος, δεν προσδιορίζει το σημείο πτώσης του ενάγοντος – πεζού μετά την παράσυρσή του, ούτε τα σημεία που τραυματίστηκε ο ενάγων και τη σοβαρότητα των τραυμάτων του. Δεκτός ο εκ του άρθρ.559 αρ.19 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης (έλλειψη νόμιμης, λόγω ανεπαρκών, ασαφών και αντιφατικών αιτιολογιών).   Σελ. 91

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 50.000 ευρώ πλέον Ηθική Βλάβη – ΑΚ 932 90.000 ευρώ. Μη Παραβίαση της Αρχής της Αναλογικότητας ούτε και Υπέρβαση των Ακραίων Ορίων της Διακριτικής Ευχέρειας του Δικάσαντος Εφετείου – Απορριπτέος ο σχετικός λόγος αναίρεσης (559 αριθ. 19 ΚΠολΔ).         Σελ. 414

Ανεπαρκείς και Αντιφατικές Αιτιολογίες της προσβαλλόμενης ως προς το κρίσιμο ζήτημα της ύπαρξης ζημίας λόγω απώλειας εισοδήματος του ενάγοντος, κριθέντος ανάπηρου σε ποσοστό 80%, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα από του τραυματισμού του στις 30/6/2012 έως και 1/8/2015 της πλήρους ανικανότητάς του προς εργασία. Παρά το ότι κατά τις παραδοχές της προσβαλλομένης προσκομίστηκαν από τον ενάγοντα αντίγραφο μηνιαίας κατάστασης εσόδων – εξόδων της περιόδου από 1/6/2012 έως 30/6/2012 και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ των ετών 2011 και 2012. Δεκτός ο λόγος Αναίρεσης ως προς την ορθή εφαρμογή των άρθρων 298 και 929 ΑΚ από το Εφετείο το οποίο απέρριψε την αγωγή του ενάγοντος ως προς το κονδύλιο λόγω απώλειας εισοδημάτων.          Σελ. 584

ΑΝΑΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δεκτή η Ανακοπή των Δικαιούχων Απαιτήσεων που ήδη άσκησαν αγωγή αποζημίωσης επί της οποίας εκδόθηκε μη οριστική δικαστική απόφαση ως προς τον πρώτο ενάγοντα (πολυτραυματία) ως προς τον οποίο διατάχθηκε ιατρική πραγματογνωμοσύνη και η προσκόμιση βεβαίωσης του ΙΚΑ ή του ΕΟΠΠΥ, και οριστική ως προς την δεύτερη ενάγουσα στην οποία επιδικάσθηκε αποζημίωση υλικών ζημιών.Απορριπτέοι οι περί απαραδέκτου της συζήτησης της ανακοπής λόγω εκκρεμοδικίας της καθ΄ ης η ανακοπήυπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας. Διατάσσεται η μεταρρύθμιση της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση με σκοπό να συμπεριληφθούν σε αυτήν οι απαιτήσεις των ανακοπτόντων: α) για μεν τον πρώτο ενάγοντα ύψους 301.560,08 ευρώ, και β) για την δεύτερη ενάγουσα ύψους 600 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής τους.            Σελ. 544

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Δεκτή η Ανακοπή κατά της καθ΄ ου υπό ασφαλιστική εκκαθάριση Ασφαλιστικής Εταιρίας. Διατάσσεται η μεταρρύθμιση της προσβαλλόμενης Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση της καθ’ ης ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτήν οι απαιτήσεις των ανακοπτόντων που αναγνωρίσθηκαν με την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της ένδικης αγωγής από 7/1/2015 έως τις 23/2/2018, καθώς και η απαίτηση της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης, ποσού 1.700 ευρώ, συμμέτρως για τον καθένα.    Σελ. 670

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

(Βλ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ) 

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΦ οχήματος, ο οποίος παραβίασε την διαχωριστική γραμμή και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, εκτελώντας αναστροφή, με αποτέλεσμα να παρεμβληθεί στην πορεία του κανονικώς κινούμενου δικύκλου οχήματος. Ανυπαίτιος ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος αιφνιδιασθείς δεν είχε άλλο περιθώριο αντίδρασης, πέραν της γενόμενης από αυτόν τροχοπέδησης.  Σελ. 306

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΦΜ ΔΙΑΔΙΚΟΥ

Η παράλειψη αναφοράς στο δικόγραφο του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του διαδίκου που επιδίδει ή υποβάλλει το δικόγραφο δεν συνεπάγεται από μόνο το λόγο αυτό ακυρότητα του δικογράφου, γιατί η τήρηση της υποχρέωσης αυτής δεν έχει ορισθεί με ποινή ακυρότητας, ούτε για την παράβαση αυτής χωρεί αναίρεση ή αναψηλάφηση. Για να προβληθεί βάσιμος λόγος ακυρότητας από την ανωτέρω παράλειψη, θα πρέπει αυτή να επιφέρει τη συνδρομή βλάβης στον διάδικο, που την προτείνει, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά, παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας κατ’ άρθρ. 159 παρ. 3 ΚΠολΔ. Σελ. 283

           

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΗ

(βλ. ΥΠΑΞΙΑ)     Σελ. 538

ΑΝΤΕΦΕΣΗ – ΝΟΜΟΤΥΠΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ

Η κρινόμενη αντέφεση των εφεσιβλήτων – εναγόντων ασκήθηκε νομότυπα καθώς τηρήθηκε η έγγραφη προδικασία του άρθρου 591 παρ. 1 εδ. ζ΄ ΚΠολΔ, αφού ασκήθηκε με ιδιαίτερο δικόγραφο που κατατέθηκε και επιδόθηκε πριν οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες από τη συζήτηση της έφεσης.    Σελ. 520   

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η επίδοση στον αντιπρόσωπο διακανονισμού των ζημιών της στρεφόμενης κατά της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας αγωγής και κλήσης προς συζήτησή της, αρκεί για την ολοκλήρωση της άσκησης της αγωγής (κατάθεση και επίδοσή της) και δεν απαιτείται, για να θεωρηθεί νόμιμη η επίδοση και κλήτευσή της σε δίκη, να γίνει επίδοση και στην ίδια την αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση.        Σελ. 616

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ

Το Εφετείο με το να απορρίψει ως ουσιαστικά αβάσιμο το σχετικό κονδύλιο ποσού 11.300 ευρώ, που αφορά την αγορά ανυψωτικού μηχανήματος στην κουπαστή της κλίμακας, για τις ανάγκες ανόδου και καθόδου του ενάγοντος στο διαμέρισμά του στον τρίτο όροφο, δεν υπέπεσε στην από τον αριθ. 1 ΚΠολΔ του άρθρου 559 πλημμέλεια της διατάξεως του άρθρου 298 ΑΚ, αλλά ούτε και εκείνης του άρθρου 929 ΑΚ, τις οποίες ορθώς δεν εφάρμοσε.    Σελ. 177 Σελ. 176

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Η απόδειξη στα Τροχαία Ατυχήματα, υπό Αναστασίου Στ. Τριανταφύλλου, Επ. Καθηγητή Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.  Σελ. 562

           

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ – ΑΚ 931

(Βλ. ΑΚ 931 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΩΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΑΝΟΝΤΟΣ)

Ο ενάγων εξαιτίας του τραυματισμού του , κατέστη λόγω της βαριάς κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης τετραπαραπληγικός και χωρίς έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Κρίθηκε ότι η ως άνω μόνιμη αναπηρία του επιδρά στην επαγγελματική, κοινωνική και οικονομική του εξέλιξη, και συνεπώς λαμβανομένων υπόψη μεταξύ των άλλων, των συνθηκών τέλεσης του ατυχήματος, της αποκλειστικής υπαιτιότητας του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος, το βαθμό υπαιτιότητας του ίδιου λόγω μη χρήσης προστατευτικού κράνους, δικαιούται αποζημίωση, κατ’ άρθρο 931 ΑΚ, ύψους 100.000 ευρώ (πλέον 100.000 ευρώ εξ ΑΚ 932).          Σελ. 55

Ο ακρωτηριασμός του δεξιού κάτω άκρου που υπέστη ο 35χρονος ενάγων θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία άσκησης οποιουδήποτε επαγγέλματος που απαιτεί παρατεταμένη βάδιση και ορθοστασία. Η σωματική αυτή βλάβη, η οποία είναι μη αναστρέψιμη, δημιούργησε μόνιμη αναπηρία και παραμόρφωση της εξωτερικής του εμφάνισης, η οποία επιδρά δυσμενώς στο επαγγελματικό, οικονομικό και κοινωνικό μέλλον του και επηρεάζει τη ζωή του ως νέου ανθρώπου. Συνεπώς δικαιολογείται η επιδίκαση του αυτοτελούς εξ ΑΚ 931 κονδυλίου, ύψους 80.000 ευρώ ως εύλογο.     Σελ. 125

Απορριπτέο το σχετικό κονδύλιο εφόσον η Αναπηρία δεν είναι Μόνιμη και οι Σωματικές Βλάβες δεν επιδρούν δυσμενώς στο μέλλον του παθόντος.     Σελ. 177

           

Απορρίπτεται το σχετικό κονδύλιο καθόσον η ενάγουσα δεν προσκόμισε σχετική γνωμάτευση από δημόσιο φορέα ή δημόσιο νοσοκομείο, σχετικά με την μόνιμη μερική ανικανότητά της για κάθε εργασία, σε ποσοστό 25% κατά τους ισχυρισμούς της. Εξάλλου η δυσχέρεια στην άνοδο – κάθοδο σκαλιών, η παρατεταμένη ορθοστασία και βάδιση και συνακόλουθα η άσκηση του επαγγέλματός της, ως σχεδιάστρια αρχιτεκτονικών σχεδίων σε τεχνική εταιρία δεν αποδείχθηκε ότι θα έχει οποιαδήποτε επιρροή στο οικονομικό, κοινωνικό και επαγγελματικό μέλλον της.   Σελ. 206

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 50.000 ευρώ πλέον Ηθική Βλάβη – ΑΚ 932 90.000 ευρώ – Ακρωτηριασμός αριστερού κάτω άκρου πάνω από το γόνατο με δημιουργία κολοβώματος και επιπλεγμένο υπερδιακονδύλιο κάταγμα δεξιού μηριαίου οστού ανοικτό του ιγνύος (κοιλότητα πίσω επιφάνειας γόνατος) με εξωτερική οστεοσύνθεση και στη συνέχεια με ενδομυελική ήλωση. Συνεπεία του τραυματισμού του στο ένδικο τροχαίο ατύχημα, ο ενάγων, ηλικίας 37 ετών, άγαμος, εργάτης αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου, κρίθηκε από τα αρμόδια ΚΕΠΑ ανάπηρος σε ποσοστό 70% εφόρου ζωής.Μη Παραβίαση της Αρχής της Αναλογικότητας ούτε και Υπέρβαση των Ακραίων Ορίων της Διακριτικής Ευχέρειας του Δικάσαντος Εφετείου Απορριπτέος ο σχετικός λόγος αναίρεσης (559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ).   Σελ. 414

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος ανακόπτων κατέστη ανίκανος για εκτέλεση επαγγέλματος- εργασίας που απαιτεί σωματική καταπόνηση ή ορθοστασία ή βάδιση σε ποσοστό 100% από του σοβαρού τραυματισμού του στο ένδικο ατύχημα μέχρι και το μέλλον, της ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας του, 17 ετών, της μη αποκατάστασης της υγείας του, των μελλοντικών χειρουργικών επεμβάσεων και νοσηλείων στις οποίες πρέπει να υποβληθεί, και της έλλειψης εργασίας και κοινωνικής ζωής, πιθανολογείται ότι ο τραυματισμός του θα έχει ουσιώδη επίδραση και θα επιφέρει προβλήματα στην μελλοντική κοινωνική και επαγγελματική του ζωή, και δικαιούται προς αποζημίωσή του κατ΄ άρθρο 931 ΑΚ το ποσό των 100.000 ευρώ.     Σελ. 546

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις – Έκπτωση Νοητικών Λειτουργιών – Επιληπτικές Κρίσεις – Κάκωση Αορτής – Επιδικασθέν ποσό 20.000 ευρώ – Αναιρετική Διαδικασία (άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ)

Παραβίαση της Αρχής της Αναλογικότητας (άρθρ. 25 παρ.1 του Συντάγματος) και υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου. Κρίθηκε, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του Εφετείου επιδικάζοντας στον ενάγοντα το ποσό των 20.000 ευρώ λόγω της μόνιμης βαριάς αναπηρίας του κατ΄ άρθρο 931 ΑΚ, υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας αλλά και παραβίασε την αρχή της αναλογικότητα, αφού το εν λόγω ποσό κατά την κοινή πείρα, την δικαστηριακή πρακτική και την περί δικαίου συνείδηση, υπολείπεται και μάλιστα καταφανώς του συνήθως επιδικαζόμενου σε παρόμοιες περιπτώσεις.  Σελ. 647

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

(Βλ. και ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ – ΑΚ 931 -ΤΕΧΝΗΤΟ ΜΕΛΟΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ – ΑΚ 931) 

Απορριπτέα ως αβάσιμα στο σύνολό τους κρίθηκαν τα κονδύλια για αγορά φαρμάκων, ιατρικών ειδών, ορθοπαιδικών ειδών, για μίσθωση αντίστοιχων ειδών, μίσθωση ασθενοφόρου και ταξί, αμοιβών ιατρών, λογοθεραπευτών, εναλλακτικών θεραπειών, φυσιοθεραπευτών, καθόσον δεν προσκομίζονται σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και τιμολόγια, δεδομένου οι σχετικές αποδείξεις δαπανών (μικρότερων ποσών των αιτουμένων) προσκομίσθηκαν απαραδέκτως το πρώτον με την προσθήκη αντίκρουση, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται υπόψη, και επιπλέον, μόνη η ένορκη βεβαίωση της Ε.Π. ελλείψει σχετικών νομίμων παραστατικών δεν αρκεί προς απόδειξη των σχετικών κονδυλίων.       Σελ. 55

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

(Βλ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ)         

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

(Βλ. και ΥΠΑΞΙΑ)

Για το ορισμένο της αγωγής αποζημιώσεως στην περίπτωση επισκευαστικών εργασιών του ζημιωθέντος σε σύγκρουση αυτοκινήτου, δεν απαιτείται να αναφέρονται στην αγωγή ο καθορισμός των επί μέρους απαιτούμενων υλικών, η ποσότητα και η αξία τους και συνεπώς ο καθορισμός του ζημιωθέντος μέρους του αυτοκινήτου στο οποίο αυτά προσαρμόζονται, ούτε ο καθορισμός των επί μέρους ποσών και των επισκευαστικών εργασιών. Επίσης δεν απαιτείται ο προσδιορισμός του είδους και του βαθμού της βλάβης των βλαβέντων καθώς και αν αυτά είναι δεκτικά, επισκευής, καθόσον τα στοιχεία αυτά είναι περιγραφικά στοιχεία της ζημίας, που θα προκύψουν από τις αποδείξεις.   Σελ. 65 

Η επιδικασθείσα μικρότερη βλάβη της επισκευής του οχήματος αποτελεί το έλασσον της αξιούμενης με την αγωγή απαίτησης για ολική καταστροφή δεν επέρχεται μεταβολή της βάσης της αγωγής. Επισκευή Υλικών Ζημιών με Προσφορά Συνεργείου. Επιδίκαση και του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.      Σελ. 439           

ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ

Αποζημίωση Αποθετικής Ζημίας – (ΑΚ 298, 929) δεν Απαιτείται η Προσκόμιση Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων ή Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδημάτων της αρμόδιας ΔΟΥ ή Ισολογισμών της Ατομικής Επιχείρησης          Σελ. 584

ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Επιδικάσθηκαν οι σχετικές αποδοχές που αναλογούν στο σχετικό ποσό αποδοχών πενθημέρου, ως και των αντιστοίχων που αφορούν τις νυκτερινές αποδοχές, (βάσει των σχετικών σημειωμάτων αποδοχών), απορριπτομένου ως αβάσιμου του ποσού των τακτικών μηνιαίων αποδοχών, που η ενάγουσα ελάμβανε κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής της άδειας, καθώς η ενάγουσα έλαβε από την υπηρεσίας της το ποσό αυτό.     Σελ. 390

ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΕΡΓΑΤΗ

Τα διαφυγόντα εισοδήματα του ενάγοντος, τα οποία δικαιούται να ζητήσει, πρέπει να προσδιορισθούν στο ποσό των 965,24 ευρώ μηνιαίως, το οποίο αποτελούσε τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του, χωρίς να προστεθούν οι εργατικές και εργοδοτικές εισφορές, δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εισφορές δεν αποτελούν στην προκειμένη περίπτωση απωλεσθέντα εισοδήματα για τον ενάγοντα, αφού έχει ήδη λάβει αναπηρική σύνταξη, και συνεπώς δεν θα καταβάλει ο ίδιος με ασφαλιστικές εισφορές για την θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης. (ΣΣ βλέπε και υπ΄αριθμ. 5 Σχόλιο – Παρατηρήσεις μας).    Σελ. 126 

ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΜΑΓΕΙΡΑ

Ο ενάγων, απόφοιτος της σχολής μαγειρικής, ασκούσε το επάγγελμα του μάγειρα από το έτος 2013. Μετά την πρακτική του εργάσθηκε ως βασικός μάγειρας στο εστιατόριο με μηνιαίο μισθό 1.000 ευρώ, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Κατά το χρόνο του ατυχήματος δεν εργαζόταν, πλην όμως βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για να εργασθεί ως μάγειρας για τη θερινή περίοδο για ένα εξάμηνο, είτε στο ξενοδοχείο στη Ρόδο, είτε στο εστιατόριο στο Περιστέρι. Συνεπεία του τραυματισμού του, της απότοκης αυτού ανικανότητας του προς εργασία επί ένα έτος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία του ως μάγειρα απαιτεί πολύωρη χειρωνακτική εργασία και ορθοστασία και, ως εκ τούτου απώλεσε τα εισοδήματά του από Ιούνιο 2016 έως και Νοέμβριο 2016, με μηνιαίο μισθό 1.000 ευρώ και συνολικά απώλεσε το ποσό των (1.000 ευρώ Χ6 μήνες)= 6.000 ευρώ.       Σελ. 439

           

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ

Αποδείχθηκε περαιτέρω ότι κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο νοσοκομείο μετά την έξοδό του από τη Μ.Ε.Θ., αλλά και μέχρι του χρόνου κατάθεσης της αγωγής ο ενάγων δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί λόγω της κατάστασης της υγείας του και είχε ανάγκη παροχής πρόσθετων υπηρεσιών και φροντίδων, τις οποίες προσέφεραν οι γονείς καθώς και οι παππούδες του, με υπερένταση των προσπαθειών τους και καθ’ υπέρβαση του καθήκοντος αυτών, οι οποίοι του παρείχαν υπηρεσίες βοηθού, και όχι αποκλειστικής νοσοκόμας, όπως αβασίμως αιτείται ο ενάγων, ελλείψει ειδικών γνώσεων αυτών. Επομένως, για την αιτία αυτή δικαιούται ο ενάγων, κατ’ άρθρο 930 παρ. 3 ΑΚ, να αξιώσει από τους εναγομένους την καταβολή του ποσού που θα δαπανούσε για την αιτία αυτή, υπολογιζομένου του ποσού αυτού σε 800 ευρώ μηνιαίως. Από το επιδικαζόμενο για την αιτία αυτή ανωτέρω ποσό πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 783,30 ευρώ που ο ενάγων λαμβάνει εφ΄όρου ζωής ως εξωϊδρυματικό επίδομα, όπως προκύπτει από τις παραδεκτά προσκομιζόμενες κατόπιν αιτήματος της δεύτερης εναγομένης αποφάσεις του ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ. Σημειώνεται ότι δεν αποδεικνύεται η πρόσληψη οικιακών βοηθών ελλείψει σχετικών αποδείξεων. Συνεπώς η διαφορά που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ανωτέρω εξωϊδρυματικού επιδόματος από το ποσό των 800 ευρώ, το εναπομένον σχετικό ποσό πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο.         Σελ. 56      

Η ενάγουσα από την ημέρα του τραυματισμού της ενόψει του είδους της βλάβης του σώματος που Ο ενάγων, λόγω του τραυματισμού του, νοσηλεύθηκε αρχικά για διάστημα 22 ημερών, κλινήρης, πλήρως ανίκανος να μετακινηθεί αυτοδύναμα και αυτοεξυπηρετηθεί, έχοντας ανάγκη νοσηλευτικών υπηρεσιών και διαρκούς φροντίδας, επί 24ώρου βάσεως, τρίτου προσώπου το οποίο ασχολείτο αποκλειστικά με την περιποίησή του. Τις υπηρεσίες αυτές προσέφεραν χωρίς αντάλλαγμα η σύζυγός του, Π.Μ., και η κουνιάδα του, Μ.Μ, με εντατικοποίηση των δυνάμεών τους, με υπερένταση των προσπαθειών τους και σε βάρος των άλλων απασχολήσεών τους. Συνεπώς, ο ενάγων δικαιούται το ποσό που θα κατέβαλε σε τρίτο πρόσωπο (αποκλειστική νοσοκόμο) αν προσλάμβανε για την κάλυψη των ως άνω αναγκών του. Το ποσό αυτό υπολογίζεται σε 40 ευρώ για κάθε μία από τις δύο ημερήσιες βάρδιες και σε ποσό 50 ευρώ για τη βραδινή βάρδια, ήτοι στο ποσό των 130 ευρώ ημερησίως, και συνολικά το ποσό των 2.860 ευρώ. Επιπρόσθετα για τις ίδιες υπηρεσίες επιδικάσθηκε συνολικό ποσό 3.900 ευρώ για τα επί πλέον χρονικά διαστήματα, που απαιτείτο, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση.     Σελ. 125

υπέστη και σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, κρίθηκε ότι δεν ήταν σε θέση να αυτοεξυπηρετηθεί πλήρως και είχε την ανάγκη βοήθειας τρίτου προσώπου (αποκλειστικής νοσοκόμου – οικιακής βοηθού), υπηρεσίες που προσέφερε σ΄ αυτήν η μητέρα της. Επομένως δικαιούται να απαιτήσει από την εναγόμενη κατ ‘άρθρο 930 παρ.3 του ΑΚ, την λόγω δαπάνη, που αποτιμάται με βάση την αμοιβή που θα καταβαλλόταν για τις αντίστοιχες υπηρεσίες, για απασχόληση 10 ωρών ημερησίως, στο ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 784 (1 μήνας X 500€ + 17ημ. = 500 + 284 =) ευρώ, απορριπτομένου του επί πλέον αιτουμένου ποσού ως υπερβολικού.     Σελ. 206

Η ενάγουσα αποδείχθηκε ότι είχε την ανάγκη τρίτου προσώπου για την κάλυψη των αναγκών της για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, καθώς λόγω της φύσης του τραυματισμού της αδυνατούσε να αυτοεξυπηρετηθεί. Τις υπηρεσίες αυτές παρείχε άνευ ανταλλάγματος η μητέρα της. Η εν λόγω δαπάνη με βάση την αμοιβή που θα καταβάλλονταν για τις αντίστοιχες υπηρεσίες, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα (60 ημερών) (απορριφθέντος του αιτήματος για χρονικό διάστημα 5 μηνών) αποτιμάται στο συνολικό ποσό των 2.400,00 ευρώ (40 ευρώ Χ 60 ημέρες).     Σελ. 390

Συνεπεία του τραυματισμού του ο ενάγων (πολυτραυματίας) και της χειρουργικής επέμβασης στο δεξιό άνω άκρο και της συνακόλουθης ανικανότητας του να αυτοεξυπηρετηθεί είχε ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας και προσοχής τόσο κατά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο επί 12 ημέρες, χωρίς να απαιτείται προς τούτο ιατρική γνωμάτευση, όσο και κατά την κατ΄ οίκον νοσηλεία του επί δύο (2) μήνες, υπηρεσίες που του παρείχαν χωρίς αντάλλαγμα η μητέρα και η αδελφή του. Συνεπώς για την αιτία αυτή δικαιούται το ποσό των (40 ευρώ Χ 12 ημερησίως) = 480 ευρώ για αποκλειστική νοσοκόμο.       Σελ. 438 

Αποκλειστική Νοσοκόμος επιδικάσθηκαν 35.830,08 ευρώ επί 3 έτη και 5 μήνες με βάση το κατώτατο ωρομίσθιο 4,32 ευρώ, πλέον προσαύξησης 25% για την νυχτερινή εργασία και προσαύξηση 75% τις Κυριακές (αριθ. 49556/2374/2008 Υπουργική Απόφαση περί του καθορισμού αποδοχών αποκλειστικών αδελφών και νοσοκόμων).        Σελ. 547

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ –ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Τραυματισμός Εργάτη Αποκομιδής Απορριμμάτων ισταμένου στα σκαλοπάτια του απορριμματοφόρου κατά τη διενέργεια οπισθοπορείας. Αποκλειστικός υπαίτιος ο οδηγός του απορριμματοφόρου φορτηγού αποκομιδής απορριμμάτων, ο οποίος ενεργώντας απαγορευμένη οπισθοπορεία και ενώ ο ενάγων, συνοδός εργάτης αποκομιδής απορριμμάτων, στέκονταν όρθιος πάνω στα σκαλοπάτια στην πίσω δεξιά πλευρά του απορριμματοφόρου, από έλλειψη της προσήκουσας προσοχής, που όφειλε και μπορούσε να καταβάλει, προσέκρουσε με το πίσω δεξιό μέρος του σε μεταλλικό κάδο αποκομιδής οικοδομικών απορριμμάτων, που ήταν τοποθετημένος στο αριστερό μέρος της οδού, Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να τραυματισθεί σοβαρά ο ενάγων, λόγω της σύνθλιψης των δύο ποδιών του ανάμεσα στο μεταλλικό κάδο και το απορριμματοφόρο (παράβαση άρθρων 12 παρ. 1 και 19 παρ. 1, 2, 3 και 22 παρ. 1 ΚΟΚ). Ο ανωτέρω υπαίτιος οδηγός ανέλαβε εξολοκλήρου την ευθύνη, χωρίς να αποδειχθεί ότι πριν από τη οπισθοπορεία ζήτησε από τον ενάγοντα να κατέβει από το απορριμματοφόρο και να τον καθοδηγήσει.      Σελ. 415

           

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Για τις επαγγελματικές του μετακινήσεις ο ενάγων χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο του. Συνεπεία της ένδικης σύγκρουσης το αυτοκίνητο του καταστράφηκε ολοσχερώς και έτσι απώλεσε μέρος των εισοδημάτων του μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015. Απορριπτέο ως αβάσιμο το κονδύλιο για το μεταγενέστερο χρονικό διάστημα καθώς μπορούσε να αντικαταστήσει το όχημά του ή να ενοικιάσει άλλο όχημα.     Σελ. 427

           

ΑΡΘΡ.105 Εισ.ΝΑΚ

(Βλ. ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)

Πρόσκρουση σε Ανεπαρκή Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας. Ευθύνη Δημοσίου υπό το πρίσμα του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ. Ο παράνομος χαρακτήρας της ζημιογόνου πράξης, παράλειψης ή υλικής ενέργειας αρκεί για τη στοιχειοθέτηση της ευθύνης του Δημοσίου χωρίς να απαιτείται η διαπίστωση πταίσματος του οργάνου. Προϋπόθεση Αποζημίωσης ο Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παράνομης πράξης ή παράλειψης ή υλικής ενέργειας ή παράλειψης υλικής ενέργειας του Δημοσίου Οργάνου και της επελθούσας ζημίας. Δεν διακόπτεται ο αιτιώδης σύνδεσμος σε περίπτωση συνυπαιτιότητας του παθόντος.              Σελ. 482

ΑΡΘΡΑ-ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα Εγκλήματα της Διατάραξης της Συγκοινωνίας – Συγκριτική επισκόπηση με τις προϊσχύσασες διατάξεις και τα βασικά στοιχεία των άρθρων 290, 290Α, 291 και 298 του νέου Π.Κ, υπό Αναστασίας Καρατζά, Δικηγόρου ΧίουΜΔΕ Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών ΑΠΘ. Σελ. 82

Τροχαία ατυχήματα από κακοτεχνίες σε οδούς – Ευθύνη ΟΤΑ – Δημοσίου υπό Ευγενίας Β. Πρεβεδούρου, Καθηγήτριας Νομικής Σχολής ΑΠΘ – Διοικητικό Δίκαιο.           Σελ. 162

Ζητήματα ποινικής διαδικασίας επί τροχαίων ατυχημάτων α) δέσμευση πολιτικών δικαστηρίων από αθωωτική ποινική απόφαση β) περιεχόμενο κλητηρίου θεσπίσματος και αιτιολογίες ποινικής απόφασης, υπό Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Πρόεδρου Πρωτοδικών, Εκπρόσωπου Τύπου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.         Σελ. 242

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από Τροχαία Ατυχήματα από απόσταση – Σύμβαση με ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός Ελλάδας υπό Έφης Τζίβα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.          Σελ. 322

ΟΙ θέσεις της νομολογίας μας για την τύχη των εκκρεμών δικών επί των ασφαλιστικών εκκαθαρίσεων που επέρχονται μετά την 1.1.2016 (Ν.4364/2016). Μία διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση (κριτική στιες αποφάσεις των Εφετείων και του Αρείου Πάγου), υπό Γεωργίου Αμπατζή.       Σελ. 402

Η απόδειξη στα Τροχαία Ατυχήματα, υπό Αναστασίου Στ. Τριανταφύλλου, Επ. Καθηγητή Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.  Σελ. 562

Δικαστική επανόρθωση Νομοθετικής Αδικίας και Δικαστικό ένσημο επί Αναγνωριστικών Αγωγών υπό Χρήστου Δ. Νικολαΐδη, Δικηγόρου Σελ. 642

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΦΜ) ΔΙΑΔΙΚΟΥ

Η παράλειψη αναφοράς στο δικόγραφο του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του διαδίκου που επιδίδει ή υποβάλλει το δικόγραφο δεν συνεπάγεται από μόνο το λόγο αυτό ακυρότητα του δικογράφου, γιατί η τήρηση της υποχρέωσης αυτής δεν έχει ορισθεί με ποινή ακυρότητας, ούτε για την παράβαση αυτής χωρεί αναίρεση ή αναψηλάφηση. Για να προβληθεί βάσιμος λόγος ακυρότητας από την ανωτέρω παράλειψη, θα πρέπει αυτή να επιφέρει τη συνδρομή βλάβης στον διάδικο, που την προτείνει, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά, παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας κατ’ άρθρ. 159 παρ. 3 ΚΠολΔ.      Σελ. 283          

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΑΓΩΓΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ

Αν και το αίτημα των εναγόντων αφορά συνολικό ποσό κατώτερο αυτού που καθορίζει κατ’ ελάχιστο όριο την καθ’ ύλη αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου (άνω των 20.000 ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 Κ.Πολ.Δ., το παρόν Δικαστήριο είναι αρμόδιο κατ’ άρθρο 31 παρ.3-2 Κ.Πολ.Δ. λόγω συνάφειας της υπό κρίση αγωγής με την προαναφερθείσα υπό στοιχείο α αγωγή, αρμοδιότητάς του, τόσο καθ’ ύλη, όσο και κατά τόπο, εφόσον αμφότερες οι αγωγές ερείδονται στο ίδιο επίδικο τροχαίο ατύχημα, και αφορούν αξιώσεις των σε αυτές εναγόντων, σε βάρος όσων φέρουν την αστική ευθύνη, από την κυκλοφορία του εμπλακέντος στο συγκεκριμένο ατύχημα φερομένου ως ζημιογόνου οχήματος.   Σελ. 65

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από Τροχαία Ατυχήματα από απόσταση – Σύμβαση με ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός Ελλάδας υπό Έφης Τζίβα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.          Σελ. 322

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

Προαιρετική Ασφάλιση για την ασφαλιστική κάλυψη των μεταφερόμενων πραγμάτων Απαιτείται χωριστή σύμβαση ασφαλίσεως Ιδίων Ζημιών. Η εξαίρεση ασφαλιστικής κάλυψης του μεταφερόμενου πράγματος προτείνεται και κατά του ζημιωθέντος ιδιοκτήτη του καθώς αφορά την έκταση της ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρίας.         Σελ. 493

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Εξαιρούνται από την Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης(άρθ. 6 παρ.2 εδ. γ΄ Ν. 489/1976 (Εναρμόνιση με άρθρ. 2 παρ. 2 της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ της 30/12/1983). Υπαιτιότητα Οδηγού του Ασφαλισμένου Γερανοφόρου Οχήματος για τις προκληθείσες ζημίες στο Μεταφερόμενο Ανυψωτικό Μηχάνημα.          Σελ. 493

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(Βλ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΕΥΘΥΝΗ

(Βλ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ)        

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ασφάλιση Aστικής Eυθύνης από Tροχαία Aτυχήματα από απόσταση – Σύμβαση με ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός Ελλάδας υπό Έφης Τζίβα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.          Σελ. 322

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Ν.4364/2016)

Παραδεκτή η ασκηθείσα ανακοπή εντός της προθεσμίας των 45 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων (άρθ. 242 παρ. 2 Ν. 4364/2016) και Νόμιμη κατ΄ άρθρ. 92 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007) που εφαρμόζεται συμπληρωματικά και κατ΄άρθρ. 242 παρ.2 Ν.4364/2016 που εφαρμόζεται αναλογικά.        Σελ. 230

Οι θέσεις της νομολογίας μας για την τύχη των εκκρεμών δικών επί των ασφαλιστικών εκκαθαρίσεων που επέρχονται μετά την 1.1.2016 (Ν.4364/2016). Μία διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση (κριτική στιες αποφάσεις των Εφετείων και του Αρείου Πάγου), υπό Γεωργίου Αμπατζή.       Σελ. 402

Δεν απαιτείται Αναγγελία των Απαιτήσεων Δικαιούχων   στην ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων , α) όταν οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζημιών έχουν δηλώσει την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης και έχει καταχωρηθεί η δήλωση στα βιβλία της ασφαλιστικής επιχείρησης και β) όταν έχουν ασκηθεί για αυτές αγωγή πολλώ δε μάλλον όταν έχουν επιδικασθεί με δικαστική απόφαση. Η αναγγελία μπορεί να περιέχεται και σε αγωγή ή ανταγωγή ή άλλο ένδικο βοήθημα. Σκοπός της ασφαλιστικής εκκαθάρισης είναι η ικανοποίηση των δικαιούχων από ασφάλιση. Δεκτή η Ανακοπή των Δικαιούχων Απαιτήσεων που ήδη άσκησαν αγωγή αποζημίωσης επί της οποίας εκδόθηκε μη οριστική δικαστική απόφαση ως προς τον πρώτο ενάγοντα (πολυτραυματία) ως προς τον οποίο διατάχθηκε ιατρική πραγματογνωμοσύνη και η προσκόμιση βεβαίωσης του ΙΚΑ ή του ΕΟΠΠΥ, και οριστική ως προς την δεύτερη ενάγουσα στην οποία επιδικάσθηκε αποζημίωση υλικών ζημιών Απορριπτέοι οι περί απαραδέκτου της συζήτησης της ανακοπής λόγω εκκρεμοδικίας της καθ΄ ης η ανακοπή υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας. Διατάσσεται η μεταρρύθμιση της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση με σκοπό να συμπεριληφθούν σε αυτήν οι απαιτήσεις των ανακοπτόντων: α) για μεν τον πρώτο ενάγοντα ύψους 301.560,08 ευρώ, και β) για την δεύτερη ενάγουσα ύψους 600 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής τους.            Σελ. 544

Αναγνώριση Απαιτήσεων με Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση πλέον της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης των δικαιούχων – εναγόντων. Δεν Απαιτείται Αναγγελία των Απαιτήσεων Δικαιούχων

στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων α) όταν οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζημιών έχουν δηλώσει την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης και έχει καταχωρηθεί η δήλωση στα βιβλία της ασφαλιστικής επιχείρησης και β) όταν έχουν ασκηθεί για αυτές αγωγή πολλώ δε μάλλον όταν έχουν επιδικασθεί με δικαστική απόφαση. Οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι γνωστές στον εκκαθαριστή και έχει καταστεί σαφής η πρόθεση των δικαιούχων να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, αφού έχουν προβεί στην έγερση αγωγών. Οποιαδήποτε άλλη παραδοχή θα οδηγούσε στη ματαίωση της ικανοποίησης των εν λόγω απαιτήσεων και συνεπώς θα προσέκρουε στον σκοπό της εκκαθάρισης, θα κατέληγε δε στο νομικά αλλά και λογικά άτοπο να μην ικανοποιούνται απαιτήσεις που έχουν επιδικασθεί με δικαστικές αποφάσεις ή ενδέχεται μελλοντικά να επιδικασθούν. Σελ. 670

Δεκτή η Ανακοπή κατά της καθ΄ ου υπό ασφαλιστική εκκαθάριση Ασφαλιστικής Εταιρίας. Διατάσσεται η μεταρρύθμιση της προσβαλλόμενης Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση της καθ’ ης ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτήν οι απαιτήσεις των ανακοπτόντων που αναγνωρίσθηκαν με την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της ένδικης αγωγής από 7/1/2015 έως τις 23/2/2018, καθώς και η απαίτηση της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης, ποσού 1.700 ευρώ, συμμέτρως για τον καθένα. Σελ. 670

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μη εφαρμογή του Ν. 4364/2016 (έναρξη ισχύος 1/1/2016). Νόμιμο και Παραδεκτό το Ένδικο Μέσο και η Συζήτηση της Εφέσεως των διαδίκων μερών κατά της πρωτόδικης απόφασης, εκδοθείσας το έτος 2018. Δεκτή τυπικά και στην ουσία της η από 30/8/2018 έφεση του ενάγοντος- εκκαλούντος κατά της εναγομένης – εφεσίβλητης υπό ασφαλιστική εκκαθάριση αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας (στις 26/10/2016). Δεκτή τυπικά και απορριπτέα στην ουσία η από 24/10/2018 έφεση της εναγομένης – εκκαλούσας υπό ασφαλιστική εκκαθάριση αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας (στις 26/10/2016). (μετά σχετικού σχολίου Αθαν. Κρητικού Αντιπροέδρου ΑΠ ε.τ. Σελ. 508). Σελ. 499   Σελ. 500

Εφαρμογή του Ν. 4364/2016 (έναρξη ισχύος 1/1/2016). Απαράδεκτη Αυτεπάγγελτα η συζήτηση της εφέσεως κατά της υπό οριστική ασφαλιστική εκκαθάριση αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας   (άρθρ. 239 παρ. 3 Ν. 4364/2016) (μετά σχετικού Σχολίου Αθαν. Κρητικού, Αντιπροέδρου ΑΠ ε.τ. Σελ. 513).          Σελ. 509

ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ

Ένσταση Ποσοτικού Περιορισμού Ευθύνης Ασφαλιστή μέχρι του Ποσού της Ασφαλιστικής Κάλυψης – Δεκτή Εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε ασφαλιζόμενο κίνδυνο (θάνατος – σωματικές βλάβες και ξεχωριστά για υλικές ζημίες) . Δεν επιτρέπεται ο συνυπολογισμός και των δύο κατηγοριών ασφαλιζόμενων κινδύνων ώστε να κριθεί η υπέρβαση ή όχι του κατώτατου ασφαλιστικού ποσού. Σε περίπτωση συνδρομής ενός λόγου εκ του άρθρου 527 ΚΠολΔεπιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η προβολή της κατά την πρωτοβάθμια δεύτερη συζήτηση ή στο Εφετείο. Σελ. 191

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΤΡΟΦΗ

Ο ενάγων από την επομένη ημέρα της εξόδου του από το νοσοκομείο και για χρονικό διάστημα 6 μηνών, προς αντιμετώπιση της εξασθένησης του οργανισμού του, για καλύτερη και ταχύτερη ανάρρωση των τραυμάτων του, ως συνάγεται σε ανάλογες περιπτώσεις και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, έλαβε πέραν της συνήθους διατροφής του, (για την οποία δαπανούσε, προ του ατυχήματος, περί τα 8 ευρώ ημερησίως), τροφή πρόσθετη σε ασβέστιο, λευκώματα και πρωτεΐνες, καταβάλλοντας επί πλέον 5 ευρώ ημερησίως. Επιδικάσθηκε συνολικό 900 ευρώ (5 X 180 ημέρες). Σελ. 125          

Κρίθηκε ότι ο ενάγων για δύο (2) μήνες μετά την έξοδό του από το Νοσοκομείο είχε ανάγκη βελτιωμένης διατροφής για την ταχύτερη επούλωση των καταγμάτων του, αλλά και για να μπορεί το πεπτικό του σύστημα να ανταπεξέλθει στην τοξικότητα των φαρμάκων που λάμβανε καθημερινά (ισχυρά αντιφλεγμονώδη, αντιβιοτικά, αναλγητικά) κατά σύσταση των θεραπόντων ιατρών του νοσοκομείου, για την αντιμετώπιση των έντονων πόνων από τα κατάγματά του. Επίσης, η έλλειψη έγγραφης σύστασης των θεραπόντων ιατρών για τη λήψη βελτιωμένης τροφής από τον ενάγοντα δεν αποτελεί απόδειξη για τη μη αναγκαιότητα της, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο εναγόμενος, ούτε αποκλείει την προφορική σύσταση της λήψης της κατά τη συνταγογράφηση των φαρμάκων και τη χορήγηση οδηγιών κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο για την περαιτέρω κατ΄ οίκον αποθεραπεία του. Επιδικάσθηκε συνολικά το ποσό των 300 ευρώ (5 ευρώ ημερησίως Χ 60 ημέρες), το οποίο μειούμενο κατά το ποσοστό συνυπαιτιότητας του 20%, ανέρχεται σε 240 ευρώ (300Χ 20%= 60 ευρώ). Σελ. 367           

Απορρίπτεται ως αβάσιμο το σχετικό κονδύλιο, καθόσον, δεν προσκομίζεται κάποιο έγγραφο των θεραπόντων ιατρών της, με το οποίο να προτείνεται η λήψη συγκεκριμένων ειδών διατροφής πέραν των συνήθων. Άλλωστε η διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου εμπεριέχει σε κάθε περίπτωση τα απαραίτητα για τη σωματική υγεία και ευεξία του διατροφικά στοιχεία, η οποία σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει γαλακτοκομικά, κρέας, ψάρι και φρούτα. Σελ. 391      

Επιδικάσθηκαν: α) για βελτιωμένη τροφή 8 ευρώ ημερησίως για διάστημα δύο (2) μηνών. Σελ. 427         

ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ – ΠΡΟΚΑΛΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Εξαιρούνται από την Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης(άρθ. 6 παρ.2 εδ. γ΄ Ν. 489/1976 (Εναρμόνιση με άρθρ. 2 παρ. 2 της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ της 30/12/1983). Υπαιτιότητα Οδηγού του Ασφαλισμένου Γερανοφόρου Οχήματος για τις προκληθείσες ζημίες στο Μεταφερόμενο Ανυψωτικό Μηχάνημα.          Σελ. 493

ΓπΝ/1911 ΑΡΘΡ.7

Η ένσταση παραγραφής εν επιδικία την οποία προβάλλει ο εφεσίβλητος, λόγω παρόδου της διετίας του άρθρου 7 Ν. ΓΠΝ/1911 δεν ερευνάται ως άνευ αντικειμένου, καθότι κατά την αγωγή ευθύνεται ως προστήσας τον οδηγό του ζημιογόνου αυτοκινήτου και επομένως η ευθύνη του είναι εξ αδικοπραξίας εκ του άρθρου 922 ΑΚ, η οποία υπόκειται στην 5ετή παραγραφή του άρθρου 937 ΑΚ, η οποία εν προκειμένω δεν έχει παρέλθει.        Σελ. 295    

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ερημοδικία Εναγόντων λόγω Παράλειψης Καταβολής Δικαστικού Ενσήμου και Γραμματείου Προείσπραξης ΔΣΑ αμοιβής Πληρεξουσίου Δικηγόρου των Εναγόντων. Απόρριψη της Αγωγής ως Ουσία Αβάσιμης. Θεραπεύεται με την άσκηση έφεσης, η οποία συνοδεύεται με τα άνω ελλείποντα στοιχεία. Δεν απαιτείται προηγούμενη άσκηση ανακοπής. Προβολή από τον ενάγοντα όλων των πραγματικών ισχυρισμών, όπως και πρωτόδικα, χωρίς περιορισμούς από το άρθρ. 527 ΚΠολΔ.         Σελ. 378

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

   Εμπλοκή οχήματος που έφερε πινακίδες και αριθμό κυκλοφορίας ξένου κράτους, ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων ευθύνη σε αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία, που δεν εδρεύει στη Ελλάδα.Απορριπτέα ως αόριστη κρίθηκε η αγωγή κατά του εναγόμενου Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, καθότι δεν αναφέρεται ο τόπος συνήθους στάθμευσης του εμπλεκομένου οχήματος, ώστε να ερευνηθεί η ευθύνη αυτού (βλ. και σχετικό σημείωμα Αθανασίου Κρητικού, Αντιπροέδρου ΑΠ ε.τ. Σελ. 147).     Σελ. 144      

Αποδείχθηκε ότι ο τόπος συνήθους στάθμευσης του ζημιογόνου οχήματος κατά την έννοια της διάταξης του αρ. 1 περ. ε’ του Ν. 489/1976 είναι η Βουλγαρία, και όχι η Ελλάδα ως τόπος, στον οποίο έλαβε χώρα ατύχημα, όπως αβασίμως ισχυρίζονται οι εναγόμενοι. Δεδομένης όμως, της εν λόγω εθνικότητας του οχήματος, που αποτελεί κρίσιμο στοιχείο, σε αντίθεση με την εθνικότητα του ιδιοκτήτη ή κατόχου του, η πλαστότητα των πινακίδων, που ήταν προσαρτημένες στο ως άνω όχημα κατά τον ένδικο χρόνο, είναι αδιάφορη ως προς την υποχρέωση του ΓΔΑ να αποζημιώσει τους ζημιούμενους από ατύχημα, που προκαλείται στην Ελλάδα από τον οδηγό του ανωτέρω αυτοκινήτου. Η ευθύνη της πρώτης των εναγόμενων αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, αντιθέτως, έχει ως έρεισμά της τη σύναψη της ένδικης, έγκυρης ασφαλιστικής σύμβασης σε συνδυασμό με την κατά το εφαρμοστέο ελληνικό δίκαιο ευθεία ευθύνη αυτής έναντι των ζημιουμένων τρίτων. (Βλ. και σχετικό σχόλιο Αθαν.Κρητικού, Αντιπροέδρου ΑΠ. ε.τ.  Σελ. 458)

Η αναιρεσείουσα ασφαλιστική εταιρία με τις ένδικες αναγωγές της επικαλούμενη το άρθρο 6α § 4 Ν. 489/1976 καθώς και τα άρθρα 26, 27 του ίδιου νόμου που εγκαθιδρύουν την ευθύνη του εναγομένου Ν.Π.Ι.Δ.< ΓΔΑ>, ζητεί αναγωγικά από αυτό το 50% οποιουδήποτε ποσού υποχρεωθεί να καταβάλει στους ενάγοντες των κύριων αγωγών αποζημίωσης, συνεπεία του ένδικου τροχαίου ατυχήματος. Το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφαση του απέρριψε τις αναγωγές ως αόριστες και ανεπίδεκτες δικαστικής εκτιμήσεως (άρθρο 216 § 1 ΚΠολΔ), καθόσον στα δικόγραφα δεν γίνεται επίκληση των περιστατικών συγκλίνουσας υπαιτιότητας και αιτιώδους συμβολής των ασφαλιζομένων από την αλλοδαπή εταιρία προσώπων που συνδέονται με το ασφαλιζόμενο απ’ αυτήν ρυμουλκούμενο όχημα και δεν εκτίθεται σε τι συνίσταται η αιτιώδης συμμετοχή των προσώπων τούτων στο ατύχημα, που προκλήθηκε από τον ενιαίο συρμό. Τούτο διότι μόνη η ως άνω διάταξη του άρθρου 6α Ν. 489/1976 που προβλέπει το δικαίωμα της αναγωγής, δεν θεμελιώνει άνευ άλλου ευθύνη του εναγομένου ΝΠΙΔ, χωρίς την ύπαρξη αστικής ευθύνης των ως άνω προσώπων. Έτσι, που έκρινε το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφαση του και απέρριψε ως αόριστες τις ένδικες παρεμπίπτουσες αγωγές της αναιρεσείουσας ασφαλιστικής εταιρίας, δεν παραβίασε τις ουσιαστικές διατάξεις των άρθρων 1 παρ. α’ εδ. β’ ν. 489/76, 2, 4 του ν. ΓΠΝ/1911, τις οποίες ορθώς δεν εφάρμοσε με την υπαγωγή της ευθύνης του ιδιοκτήτη ρυμουλκούμενου σ’ αυτές, αλλά ούτε και την ΑΚ 914 για την εφαρμογή της οποίας, τα αιτιώδη για την πρόκληση του ενδίκου τροχαίου θανατηφόρου ατυχήματος περιστατικά, που παρατέθηκαν στα δικόγραφα των ενδίκων αγωγών αναγωγής, αφορούσαν πράξεις και παραλείψεις, (εκτροπή του ενιαίου συρμού στο αντίθετο ρεύμα σε εθνική οδό λόγω υπερβολικής για της περιστάσεις ταχύτητα και θραύση ελαστικού του ρυμουλκού οφειλόμενη σε πλημμελή συντήρηση του αυτοκινούμενου οχήματος), του οδηγού και του ιδιοκτήτη μόνο του ρυμουλκού. Με βάση τα ίδια περιστατικά ουδεμία ευθύνη στοιχειοθετείται για τον ιδιοκτήτη του ρυμουλκούμενου οχήματος, εφόσον στις ένδικες αγωγές δεν εκτίθενται περιστάσεις και γεγονότα αναφορικά με τη συμβολή του ρυμουλκούμενου οχήματος στο τροχαίο ατύχημα. Σελ. 662

           

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Οι εφεσίβλητοι – ενάγοντες επί της ένστασης παραγραφής των ενδίκων αξιώσεών τους, που πρόβαλαν οι εναγόμενοι – αναιρεσείοντες, απαντώντας – πρότειναν την αντένστασή τους, περί επιμήκυνσης της 5ετους παραγραφής των αξιώσεών τους σε 20ετία. Η ανωτέρω αντένσταση κρίθηκε και ως ουσιαστικά βάσιμη καθότι οι ένδικες αγωγικές αξιώσεις των εναγόντων (θετικές και αποθετικές ζημίες), καλύπτονται από το δεδικασμένο της εκδοθείσας το 2003 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Συγκεκριμένα αυτές, ως απότοκες από την απρόβλεπτη επιδείνωση της υγείας της ενάγουσας, αρχόμενη από το 2001, δεν έχουν υποκύψει στην πενταετή παραγραφή του άρθρ. 937 ΑΚ, αφού από το 2001 που άρχισε η νέα αυτή παραγραφή μέχρι την τελεσιδικία της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που επήλθε μετά από τριετία από τη δημοσίευσή της (2006), δεν παρήλθε πενταετία. Επομένως ο χρόνος παραγραφής των ένδικων αξιώσεων των εναγόντων επιμηκύνθηκε σε εικοσαετία, που εν προκειμένω δεν έχει παρέλθει. Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι, το Εφετείο αντικαθιστώντας με την αναιρεσιβαλλόμενη τις αιτιολογίες της εκκαλουμένης, ως προς την απόρριψη της ένστασης πενταετούς παραγραφής, την οποία πρωτόδικα παραδεκτά πρότειναν οι αναιρεσείοντες – εναγόμενοι και ακολούθως, κατά παραδοχή του εκ του άρθρ. 268 ΑΚ περί επιμήκυνσης της παραγραφής σε εικοσαετία ισχυρισμού που πρόβαλαν οι ενάγοντες – αναιρεσίβλητοι, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 268 εδ.1 και 937 παρ.1 ΑΚ απορρίπτοντας την έφεση.      Σελ. 23

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ – ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Δεν εμποδίζεται η μεταγενέστερη με νέα αγωγή, μεταξύ των ίδιων προσώπων, επιδίωξη αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη από την ανικανότητα για εργασία και για μεταγενέστερο χρόνο, σε σχέση με εκείνον της προηγούμενης αγωγής, υπό την προϋπόθεση της δυσμενούς απρόβλεπτης εξέλιξης της υγείας. Για το ορισμένο της αγωγής θα πρέπει ο παθών να επικαλεσθεί και να εκθέσει με την αγωγή του τα πραγματικά περιστατικά, που συνιστούν την επιδείνωση κατά τα άρθρα 111, 118 αριθμ. 4 και 216 παρ. 1 ΚΠολΔ. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για το προβλεπτό ή μη της μέλλουσας επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του παθόντος δεν ελέγχεται αναιρετικά, επειδή προκύπτει από τις αποδείξεις ή τα εκτιθέμενα στην αγωγή, ως εκτίμηση πραγματικών γεγονότων.    Σελ. 281

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ-ΕΚΤΑΣΗ

Η τελεσίδικη απόφαση που εκδόθηκε επί αγωγής αποζημιώσεως, λόγω θανάτωσης ή βλάβης του σώματος ή της υγείας προσώπου, αποτελεί δεδικασμένο για τη νέα δίκη αποζημίωσης, με την ίδια ιστορική και νομική αιτία, ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η αδικοπραξία, την ευθύνη του υπαιτίου, την τυχόν συνυπαιτιότητα του παθόντος και τη ζημία που έπαθε ο ενάγων για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην πρώτη αγωγή, όχι όμως και για το μεταγενέστερο χρόνο, κατά τον οποίο η αδικοπραξία είναι δυνατό να εξακολουθήσει να έχει επιζήμιες συνέπειες, που δεν είχαν προβληθεί, ούτε είχαν καταστεί αντικείμενο έρευνας, κατά την πρώτη αγωγή.          Σελ. 281

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ζητήματα ποινικής διαδικασίας επί τροχαίων ατυχημάτων α) δέσμευση πολιτικών δικαστηρίων από αθωωτική ποινική απόφαση,β) περιεχόμενο κλητηρίου θεσπίσματος και αιτιολογίες ποινικής απόφασης υπό Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Προέδρος Πρωτοδικών, Εκπρόσωπου Τύπου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων                 . Σελ. 242    

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Επί αμετάκλητης αθωωτικής ποινικής απόφασης, το τεκμήριο αθωότητας ΔΕΝ συνεπάγεται αποδεικτική δέσμευση του πολιτικού δικαστηρίου που οδηγεί υποχρεωτικά σε αποδεικτικό πόρισμα, σύμφωνο με την αθωωτική απόφαση και κατ΄ανάγκη σε αποκλεισμό της αστικής αδικοπρακτικής ευθύνης του αθωωθέντος συνακόλουθα δε σε ουσιαστική απόρριψη της αποζημιωτικής αγωγής, με αιτιολογία ότι δημιουργούνται αμφιβολίες για την αθώωση και παραβιάζεται η αρχή των άρθρ. 6 παρ.2 της ΕΣΔΑ και 14 παρ.3 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Σελ. 268

ΔΗΜΟΣΙΟ – ΕΥΘΥΝΗ

(Βλ. ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)

ΔΗΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗ-ΠΑΡΑΛΗΨΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

(Βλ. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ)      

ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΡΧΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ

Επανάληψη της διακοπείσας δίκης με κλήση των νόμιμων εξ αδιαθέτου κληρονόμων του στο 1/2 της κληρονομίας του αποβιώσαντος. Σελ. 378

ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τα Εγκλήματα της Διατάραξης της Συγκοινωνίας – Συγκριτική επισκόπηση με τις προϊσχύσασες διατάξεις και τα βασικά στοιχεία των άρθρων 290, 290Α, 291 και 298 του νέου Π.Κ, υπό Αναστασίας Καρατζά, Δικηγόρου Χίου, ΜΔΕ Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών ΑΠΘ. Σελ. 82

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Η αναβλητική ένσταση της μη καταβολής των εξόδων της προηγούμενης δίκης (άρθρ.263 περ.δ ΚΠολΔ) παρέχεται σε εκείνες μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται η καταβολή τέτοιων εξόδων, όπως επί της παραιτήσεως από του δικογράφου της αγωγής (ΚΠολΔ 295 § 2). Απορριπτέα κρίνεται ως απαράδεκτη η ένσταση άρνησης απάντησης, την οποία προέβαλε με τις προτάσεις του στην παρούσα συζήτηση ο εφεσίβλητος, γιατί οι εκκαλούντες δεν του κατέβαλαν το ποσό των 3.000 € που καταδικάστηκαν να του καταβάλουν για δικαστικά έξοδα με την προηγούμενη αναιρετική απόφαση του Δικαστηρίου.           Σελ. 295

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΤΑ

Απορριπτέος ως αόριστος κρίθηκε ο λόγος έφεσης περί επιδίκασης υπερβολικής δικαστικής δαπάνης, διότι δεν αναφέρεται στο δικόγραφο της έφεσης, το αποδιδόμενο στην πληττόμενη απόφαση νομικό σφάλμα, ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων περί δικαστικής δαπάνης. Περαιτέρω ο προβληθείς εκ μέρους του εναγόμενου ΟΤΑ λόγος έφεσής του, με τον οποίος ισχυρίζεται ότι η επιβληθείσα σε βάρος του δικαστική δαπάνη από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο είναι μη νόμιμη και υπερβολική, διότι δεν ορίσθηκε στο 50% των κατωτάτων ορίων που επιδικάζονται από τον Κώδικα Δικηγόρων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ.2 του Ν. 3463/2006, κρίνεται μη νόμιμος και ως εκ τούτου απορριπτέος, αφού εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου εάν θα μειώσει το ποσό της δικαστικής δαπάνης που επιβάλλει σε βάρος ΟΤΑ και μέχρι ποίου ποσού θα είναι αυτή η μείωση.           Σελ. 114

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τα θεμελιωτικά της ευθύνης του ανωτέρω οδηγού πραγματικά γεγονότα, ομολογούνται από τους εναγόμενους με προφορική δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, η οποία καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, εκλύει δε η ως άνω δικαστική ομολογία την κατ’ άρθρο 352 παρ. 1 ΚΠολΔ δεσμευτική της ενέργεια, αποτελώντας πλήρη απόδειξη σε βάρος των ομολογούντων. Σελ. 450       Σελ. 449

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ

Ερημοδικία Εναγόντων λόγω Παράλειψης Καταβολής Δικαστικού Ενσήμου (2)και Γραμματείου Προείσπραξης ΔΣΑ αμοιβής Πληρεξουσίου Δικηγόρου των Εναγόντων. Απόρριψη της Αγωγής ως Ουσία Αβάσιμης. Θεραπεύεται με την άσκηση έφεσης, η οποία συνοδεύεται με τα άνω ελλείποντα στοιχεία. Δεν απαιτείται προηγούμενη άσκηση ανακοπής. Προβολή από τον ενάγοντα όλων των πραγματικών ισχυρισμών, όπως και πρωτόδικα, χωρίς περιορισμούς από το άρθρ. 527 ΚΠολΔ.         Σελ. 378

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ ΕΠΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρ. 42 Ν.4640/2019 στις εκκρεμείς ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών αναγνωριστικές αγωγές, είτε αυτές ασκήθηκαν εξ αρχής ως αναγνωριστικές είτε ως καταψηφιστικές, που ετράπησαν ακολούθως σε αναγνωριστικές και εισήχθησαν προς συζήτηση μετά την 1η/1/2020, απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου κατ’ άρθ. 2 του ν. 111Ν/1912. Η προκαταβολική, όμως, είσπραξη του τέλους αυτού εκ μέρους του Δημοσίου, ήδη σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας της δίκης και επί ποσού κατά κανόνα μείζονος του τελικώς επιδικαζομένου, αντίκειται στις αρχές του κράτους δικαίου και της παροχής πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στους πολίτες, που θεμελιώνονται στις διατάξεις των αρθρ. 20 παρ.1, 26 παρ. 3, 94 παρ. 4, 95 παρ. 5 του Συντάγματος, 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, 1 του πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής, 2 παρ. 3 και 14 παρ. 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.Κρίθηκε ότι η επέκταση του δικαστικού ενσήμου, ΚΑΙ στις αναγνωριστικές αγωγές καθιστά αφενός μεν οικονομικά δυσβάσταχτη την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, αφετέρου δε περιορίζει σε πολλές περιπτώσεις και στερεί το συνταγματικό δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας.  Σελ. 49

Δικαστική επανόρθωση Νομοθετικής Αδικίας και Δικαστικό ένσημο επί Αναγνωριστικών Αγωγών υπό Χρήστου Δ. Νικολαΐδη, Δικηγόρου. Σελ. 642

ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΧΩΡΗΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ

Αποκλειστικά υπαίτιος στην πρόκληση του ένδικου τροχαίου ατυχήματος και του θανάσιμου τραυματισμού του οδηγού της μοτοσικλέτας, κρίθηκε ο οδηγός του ΙΧΦ αυτοκινήτου ο οποίος κινούμενος στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, με κατεύθυνση προς Πάτρα, όταν έφθασε στο ύψος καταστήματος εστίασης, σταμάτησε προσωρινά την πορεία του, πραγματοποίησε για λίγα μέτρα οπισθοπορεία και στη συνέχεια έχοντας ανάψει αριστερό φλας επιχείρησε αριστερό ελιγμό υπέρβασης της διπλής διαχωριστικής γραμμής των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας της οδού, διέσχισε κάθετα το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με πρόθεση να εισέλθει σε παρακείμενο χωμάτινο έρεισμα, με αποτέλεσμα να παρεμβληθεί στην κανονική πορεία της δίκυκλης μοτοσικλέτας προκαλώντας την ανατροπή της μοτοσικλέτας.      Σελ. 464

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων Μοτοσικλέτας και ΙΧΕ – Έξοδος από θέση στάθμευσης εκτός οδοστρώματος – Αναστροφή – Παραβίαση Διπλής Διαχωριστής Γραμμής. Παρεμβολή στην Κανονική Ευθεία Πορεία Μοτοσικλέτας. Σελ. 518

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι εισήλθε από τον παράδρομο στην Εθνική Οδό, με πρόθεση να στρίψει στη συνέχεια στα αριστερά στην οδό Ν. δεν χρησιμοποίησε το δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης (φλας), ούτε κοίταξε προσεκτικά για να ελέγξει αν το ρεύμα πορείας στα αριστερά του ήταν ελεύθερο από άλλα οχήματα, αλλά πραγματοποίησε απότομα ελιγμό προς τα αριστερά, παρεμβαλλόμενος κάθετα στο οδόστρωμα της Εθνικής οδού, στο ρεύμα όπου κινείτο η μοτοσικλέτα, την πορεία της οποίας απέκλεισε (παράβαση άρθρ. 12 παρ.1, 19 παρ. 1, 2, 3, 20 παρ.1, 21 παρ. 1, 2, 3 ΚΟΚ). Σελ. 204

ΕΚΤΡΟΠΗ

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων Με αποτέλεσμα την Εκτροπή και Παράσυρση Πεζού και εν συνεχεία Πρόσκρουση επί Σταθμευμένων Οχημάτων.         Σελ. 123

ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Δεν λαμβάνονται υπόψη οι προσκομισθείσες από τους ενάγοντες ένορκες βεβαιώσεις, αφού δεν επικαλούνται ούτε και προκύπτει προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου τους – άρθρα 671 § 1 εδ. γ’ και 681Α’ ΚΠολΔ, όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το άρθρο τέταρτο Ν. 4335/23-7-2015 και εφαρμόζονται εν προκειμένω.        Σελ. 295  

Ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο εφόσον, στην επιδοθείσα στους εναγόμενους κλήση προς λήψη αυτής, δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και η διεύθυνση κατοικίας του μάρτυρα, που επρόκειτο να εξετασθεί, όπως επιβάλει η διάταξη του άρθρου 422 παρ.1 ΚΠολΔ. Σελ. 144         

ΕΝΟΧΗ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ

Ο εξ αναγωγής δανειστής στρεφόμενος κατά του εξ αναγωγής οφειλέτη δικαιούται να αξιώσει και τα δικαστικά έξοδα της πρώτης δίκης, και τους δικονομικούς τόκους, ανάλογα με το ποσοστό συνευθύνης του εξ αναγωγής οφειλέτη. Σελ. 368            Σελ. 365

ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Ένσταση Ποσοτικού Περιορισμού Ευθύνης Ασφαλιστή μέχρι του Ποσού της Ασφαλιστικής Κάλυψης – Δεκτή Εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε ασφαλιζόμενο κίνδυνο (θάνατος – σωματικές βλάβες και ξεχωριστά για υλικές ζημίες) . Δεν επιτρέπεται ο συνυπολογισμός και των δύο κατηγοριών ασφαλιζόμενων κινδύνων ώστε να κριθεί η υπέρβαση ή όχι του κατώτατου ασφαλιστικού ποσού. Σε περίπτωση συνδρομής ενός λόγου εκ του άρθρου 527 ΚΠολΔεπιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η προβολή της κατά την πρωτοβάθμια δεύτερη συζήτηση ή στο Εφετείο. Σελ. 191         

ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΣ – ΑΚ 300

(Βλ. και ΚΡΑΝΟΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΗ – ΕΛΛΕΙΨΗ)        

Κρίθηκε, ότι το γεγονός ότι ο ενάγων μοτοσικλετιστής δεν διέθετε την απαιτούμενη από το νόμο άδεια ικανότητας οδήγησης ΔΕΝ συνδέεται με την πρόκληση του ένδικου ατυχήματος, καθόσον αυτός δεν είχε το περιθώριο αποφυγής του. Επομένως, απορριπτέος ως αβάσιμος ο προταθείς από τους εναγόμενους ισχυρισμός περί αποκλειστικής υπαιτιότητας του ενάγοντος στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος. Απορριπτέα ως αβάσιμη και η κατ΄άρθρ. 300 ΑΚ ένσταση συνυπαιτιότητας του ενάγοντος στην έκταση και φύση του τραυματισμού του κατά ποσοστό 80%, λόγω της οδήγησης χωρίς της σχετικής άδειας ικανότητας, καθόσον η απουσία άδειας ικανότητας εν προκειμένω δεν συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση του ατυχήματος.        Σελ. 55

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Εξαιρούνται από την Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης(άρθ. 6 παρ.2 εδ. γ΄ Ν. 489/1976 (Εναρμόνιση με άρθρ. 2 παρ. 2 της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ της 30/12/1983). Υπαιτιότητα Οδηγού του Ασφαλισμένου Γερανοφόρου Οχήματος για τις προκληθείσες ζημίες στο Μεταφερόμενο Ανυψωτικό Μηχάνημα.          Σελ. 493

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ-ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙΣΑ

Η άδεια οδήγησης είχε αφαιρεθεί για χρονικό διάστημα 60 ημερών, το οποίο καταλάμβανε το ένδικο τροχαίο ατύχημα λόγω βεβαίωσης παράβασης τροχαίου ατυχήματος. Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρ. 6β παρ. 1 εδ. α’ του Ν. 489/1976, μετά το Ν. 3557/2007, που εφαρμόζεται στην ένδικη υπόθεση λόγω του χρόνου του τροχαίου ατυχήματος (20-5-2010), δεν απαιτείται να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ελλείψεως της κατά νόμο απαιτούμενης άδειας οδήγησης και της ζημίας, που προκαλεί ο οδηγός ασφαλισμένου οχήματος. Αρκεί το γεγονός και μόνο ότι αυτός δεν διαθέτει κατά το χρόνο του ατυχήματος την προβλεπόμενη από το νόμο και για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί, άδεια ικανότητας οδηγού. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλιστής δικαιούται αναγωγικά στρεφόμενος κατά του οδηγού ή του ασφαλισμένου ή του λήπτη της ασφάλισης να απαιτήσει από αυτούς, όσα κατέβαλε ή θα καταβάλει στον παθόντα τρίτο.    Σελ. 336

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ – ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙΣΑ

Εξαίρεση ασφαλιστικής κάλυψης του ζημιογόνου αυτοκινήτου, επειδή ο ασφαλισμένος αναιρεσίβλητος οδηγός, ηλικίας 73 ετών κατά το ατύχημα, στερείτο της άδειας ικανότητας οδήγησης που είχε εκδοθεί στην Γερμανία. Η άδειά του είχε λήξει λόγω της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας του και δεν είχε ανανεωθεί νόμιμα, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, στην οποία αυτός υπάγεται, εφόσον είχε στο μεταξύ αποκτήσει κανονική διαμονή στην Ελλάδα. Αναιρείται Εφετειακή απόφαση που έκρινε ότι υφίσταται ανάγκη συνδρομής αιτιώδους συνάφειας εν προκειμένω στην περίπτωση έλλειψης της άδειας ικανότητας οδήγησης, και συνεπώς η απαλλαγή της ενάγουσας (ασφαλιστικής εταιρίας) δεν επέρχεται μόλις διαπιστωθεί η έλλειψη αυτή, αλλά εφόσον συντρέχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης του ασφαλιστικού βάρους και του τροχαίου ατυχήματος. Κρίνοντας έτσι το Εφετείο, παραβίασε ευθέως την ουσιαστικού κανόνα δικαίου διάταξη του άρθρου 6 περ. β’ παρ. 1 περ. α’ του Ν. 489/1976 (έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης) απαιτώντας για την εφαρμογή της τη συνδρομή αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της έλλειψης άδειας ικανότητας οδήγησης και της ζημίας που προκάλεσε σε τροχαίο ατύχημα ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου, αξιώνοντας περισσότερα στοιχεία από όσα ο νόμος απαιτεί, αν και αυτά δεν συνιστούσαν προϋπόθεση εφαρμογής της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης, ενώ συγχρόνως διέλαβε στην απόφασή του ανεπαρκή αιτιολογία ως προς το ανωτέρω νομικό ζήτημα, που καθιστά ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο για την εφαρμογή της ως άνω ουσιαστικής διάταξης και, συνεπώς ιδρύεται και η αναιρετική πλημμέλεια για την εκ πλαγίου παραβίαση αυτής σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1 Ν. 489/1976 και αυτές σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 2α, 94 παρ. 1 και 3, 95 παρ. 1, 3, 5α και 9 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ).     Σελ. 336

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ – ΜΕΘΗ ΟΔΗΓΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3557/2007, για να τύχει εφαρμογής ο όρος της ασφαλιστικής σύμβασης περί εξαίρεσης από την κάλυψη του ατυχήματος που προκλήθηκε υπό την επήρεια μέθης ή τοξικών ουσιών, πρέπει η μέθη ή η χρήση τοξικών ουσιών από τον υπαίτιο οδηγό να συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση του ατυχήματος.       Σελ. 214      

Κρίθηκε ότι ο εναγόμενος οδηγός οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος (0,31 και 0,40 ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα κατά την πρώτη και δεύτερη μέτρηση αντίστοιχα), συμπεριφορά περί την οδήγηση που εξαιρέθηκε από την ασφαλιστική κάλυψη με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η οποία επέδρασε στο ένδικο ατύχημα, αφού είχε μειωμένη ικανότητα αντίληψης, με συνέπεια να μην ασκεί τον έλεγχο και εποπτεία του οχήματος του και να προκαλέσει αιτιωδώς το επίδικο ατύχημα. Κατά συνέπεια επήλθε ο συμβατικός λόγος αποκλεισμού της ασφαλιστικής κάλυψης του ασφαλισμένου.             Σελ. 437

Όπως αποδείχθηκε ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος οδηγός οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος, ποσοστό 2,70 gr/l αίματος κατά την πρώτη μέτρηση και 0,80 gr/l κατά τη δεύτερη μέτρηση, γεγονός που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ένδικου ατυχήματος. Κατά συνέπεια, αφού συνέτρεχε η εξαίρεση της ασφαλιστικής του κάλυψης που αποτέλεσε όρο της ασφαλιστικής σύμβασης που κατάρτισε με την παρεμπιπτόντως ενάγουσα, ασφαλιστική εταιρία, δικαιούται η τελευταία να αξιώσει από τον ασφαλισμένο της οποιοδήποτε ποσό θα καταβάλει στους κυρίως ενάγοντες. Δεκτή ως βάσιμη η παρεμπίπτουσα αγωγή της ασφαλιστικής εταιρίας κατά του ασφαλισμένου της.      Σελ. 603      

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ-ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ-ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Στα ούρα της εναγομένης οδηγού ανιχνεύθηκε η ουσία 11-nor-Δ9-ΤΗC-9-καρβοξυλικό οξύ (11-nor THC-COOH), που αποτελεί τον κύριο μεταβολίτη της Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης, η οποία είναι δραστικό συστατικό της κάνναβης. Όμως δεν αποδείχθηκε βάσιμος ο ισχυρισμός της παρεμπιπτόντως ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρίας ότι η ανίχνευση τοξικών ουσιών στο αίμα της ασφαλισμένης της οδηγού συνδέεται αιτιωδώς με το ατύχημα.          Σελ. 213

ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΣ

Η αναβλητική ένσταση της μη καταβολής των εξόδων της προηγούμενης δίκης (άρθρ.263 περ.δ ΚΠολΔ) παρέχεται σε εκείνες μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται η καταβολή τέτοιων εξόδων, όπως επί της παραιτήσεως από του δικογράφου της αγωγής (ΚΠολΔ 295 § 2). Απορριπτέα κρίνεται ως απαράδεκτη η ένσταση άρνησης απάντησης, την οποία προέβαλε με τις προτάσεις του στην παρούσα συζήτηση ο εφεσίβλητος, γιατί οι εκκαλούντες δεν του κατέβαλαν το ποσό των 3.000 € που καταδικάστηκαν να του καταβάλουν για δικαστικά έξοδα με την προηγούμενη αναιρετική απόφαση του Δικαστηρίου.     Σελ. 295

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για μπομπονιέρες, τέλεση μνημοσύνου, και αγορά μνημείου . Η δαπάνη για τοποθέτηση μαρμάρων ποσού των 6.200 ευρώ κρίνεται υπερβολική και ως οφειλόμενη σε λόγους ιδιαίτερου καθήκοντος, και ως εκ τούτου απορριπτέα. Η εξειδίκευση των επιμέρους δαπανών κηδείας κατά είδος, έκταση και ποσό αρκεί για το ορισμένο του κονδυλίου αυτού. Στην προκειμένη περίπτωση, επιδικάσθηκε στον πατέρα του θανόντος που κατέβαλε τα έξοδα κηδείας του υιού του, ηλικίας 22 ετών, το συνολικό ποσό των 7.137,2 ευρώ 4.437,2 για έξοδα κηδείας: αγορά φερέτρου, μαξιλάρι, κορδέλες, υποδήματα, σάβανο, νεκροφόρο αυτοκίνητο, έκδοση άδειας ταφής αντίγραφα, διακόσμηση ναού, άνθη και φυτά, άνθη φερέτρου, ανθρώπους μεταφοράς, τακτοποίηση νεκρού, δημοσίευση σε εφημερίδα, αμοιβή γραφείου τελετών, έξοδα ταρίχευσης και συντήρησης νεκρού, αυτοκίνητο μεταφορά πραγμάτων, αγγελτήρια, μπομπονιέρες) + 1.600 (τέλεση μνημοσύνου) + 1.100 (αγορά μνημείου).             Σελ. 464

Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για κατασκευή μαρμάρινου τάφου και μνημοσύνων. Δεν περιλαμβάνονται οι συναφείς προς την κηδεία δαπάνες αγοράς στεφάνων ή σταυρών από άνθη.                        Σελ. 520

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες, που, είναι συνδεδεμένες με το πρόσωπο του θανόντος και τις κρατούσες αντιλήψεις και παραδόσεις του τόπου κατοικίας ή διαμονής του θανόντος (π.χ. χωριό). Συνεπώς επιδικαστέα είναι : τα έξοδα για την αγορά φέρετρου, και λουλουδιών για την διακόσμησή αυτού και της εκκλησίας, η δαπάνη για την παραμονή του νεκρού σε ψυκτικό θάλαμο, η δαπάνη για την κατασκευή μαρμάρινου τάφου, η δημοσίευση νεκρώσιμων αγγελιών, τα έξοδα τέλεσης της νεκρώσιμης (εξόδιου) ακολουθίας, τα δικαιώματα του ναού, οι αμοιβές των θρησκευτικών λειτουργιών και ψαλτών, τα απαιτούμενα για την ταφή έξοδα, η δαπάνη μεταφοράς του νεκρού και των γονέων του στο νεκροταφείο, τα δικαιώματα του νεκροταφείου για την ταφή, τα δικαιώματα του γραφείου κηδειών, οι δαπάνες συνεστίασης των προσκεκλημένων, εφόσον αυτές συνηθίζονται, καθώς και η δαπάνη για την εκτύπωση και τοιχοκόλληση αγγελτηρίων. Επίσης συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα κηδείας και η δαπάνη για μπομπονιέρες βάσει εθίμου επί θανατωθέντος αγάμου – νέου. Αντιθέτως δεν συμπεριλαμβάνονται οι καταθέσεις στεφάνων ή σταυρών από λουλούδια, που γίνονται σε εκπλήρωση ηθικού καθήκοντος και σεβασμού στη μνήμη του νεκρού, είτε από ελευθεριότητα και προς κατάδειξη της ιδιαίτερης στοργής και αγάπης του δαπανώντος προς το νεκρό. Για το ορισμένο δε της αγωγής, δεν είναι απαραίτητο να γίνεται αναλυτική εξειδίκευσή τους, καθόσον οι επιμέρους σχετικές δαπάνες είναι δυνατόν να προκύψουν από τις αποδείξεις. Σελ. 306

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΝΟΣΟΥ

Για το ορισμένο δεν είναι αναγκαίο η αναφορά στην αγωγή ότι η επιδείνωση της υγείας του ενάγοντος ήταν “απρόβλεπτη”. Αρκεί η επίκληση των μεταγενέστερων πραγματικών περιστατικών που συνιστούν τη μελλοντική επιδείνωση. Ο ενάγων δεν φέρει το βάρος να επικαλεστεί τη ζημία του ως απρόβλεπτη. Οι εναγόμενοι είναι υποχρεωμένοι να επικαλεστούν και να αποδείξουν ότι η ζημία είναι προβλεπτή. Αναιρείται Εφετειακή Απόφαση που απέρριψε ως απαράδεκτη τη μεταγενέστερη αγωγή αποζημίωσης του παθόντος, για διαφυγόντα εισοδήματα για το περαιτέρω χρονικό διάστημα από αυτό που επιδικάσθηκε με προηγούμενη τελεσίδικη απόφαση, αφού υπήρχε δέσμευση από το δεδικασμένο αυτής, εφόσον ο ενάγων – παθών δεν επικαλείτο απρόβλεπτη επιδείνωση της υγείας του μετά την άσκηση της αρχικής αγωγής του και την συνεπεία αυτής ανικανότητά του προς εργασία για το επίδικο χρονικό διάστημα (πενταετία).  Σελ. 282          

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Οι εφεσίβλητοι – ενάγοντες επί της ένστασης παραγραφής των ενδίκων αξιώσεών τους, που πρόβαλαν οι εναγόμενοι – αναιρεσείοντες, απαντώντας – πρότειναν την αντένστασή τους, περί επιμήκυνσης της 5ετους παραγραφής των αξιώσεών τους σε 20ετία. Η ανωτέρω αντένσταση κρίθηκε και ως ουσιαστικά βάσιμη καθότι οι ένδικες αγωγικές αξιώσεις των εναγόντων (θετικές και αποθετικές ζημίες), καλύπτονται από το δεδικασμένο της εκδοθείσας το 2003 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Συγκεκριμένα αυτές, ως απότοκες από την απρόβλεπτη επιδείνωση της υγείας της ενάγουσας, αρχόμενη από το 2001, δεν έχουν υποκύψει στην πενταετή παραγραφή του άρθρ. 937 ΑΚ, αφού από το 2001 που άρχισε η νέα αυτή παραγραφή μέχρι την τελεσιδικία της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που επήλθε μετά από τριετία από τη δημοσίευσή της (2006), δεν παρήλθε πενταετία. Επομένως ο χρόνος παραγραφής των ένδικων αξιώσεων των εναγόντων επιμηκύνθηκε σε εικοσαετία, που εν προκειμένω δεν έχει παρέλθει. Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι, το Εφετείο αντικαθιστώντας με την αναιρεσιβαλλόμενη τις αιτιολογίες της εκκαλουμένης, ως προς την απόρριψη της ένστασης πενταετούς παραγραφής, την οποία πρωτόδικα παραδεκτά πρότειναν οι αναιρεσείοντες – εναγόμενοι και ακολούθως, κατά παραδοχή του εκ του άρθρ. 268 ΑΚ περί επιμήκυνσης της παραγραφής σε εικοσαετία ισχυρισμού που πρόβαλαν οι ενάγοντες – αναιρεσίβλητοι, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 268 εδ.1 και 937 παρ.1 ΑΚ απορρίπτοντας την έφεση.      Σελ. 23

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η επίδοση στον αντιπρόσωπο διακανονισμού των ζημιών της στρεφόμενης κατά της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας αγωγής και κλήσης προς συζήτησή της, αρκεί για την ολοκλήρωση της άσκησης της αγωγής (κατάθεση και επίδοσή της) και δεν απαιτείται, για να θεωρηθεί νόμιμη η επίδοση και κλήτευσή της σε δίκη, να γίνει επίδοση και στην ίδια την αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση.        Σελ. 616

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

Αντισυνταγματική και μη Εφαρμοστέα η Διάταξη του Άρθρου 4 του Ν. 4092/2012 περίπτωσης δ’

(άρθρ. 19 παρ.8 ΠΔ 237/1986) που αφορά το παραδεκτό της αγωγής κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου. Κρίθηκε ότι η παραπάνω ρύθμιση με την οποία εισάγεται ιδιαίτερο προνομιακό καθεστώς υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου αντίκειται στο άρθρο 4 του Συντάγματος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Τούτο διότι δεν συντρέχει κανένας λόγος δημόσιας ωφέλειας που να δικαιολογεί αυτήν την άνιση υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου μεταχείριση έναντι των λοιπών διαδίκων, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, είτε για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Εξάλλου ήδη κρίθηκαν ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 19 ΠΔ 237/1986 από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (βλ. ΟλΑΠ 3,4,5/2017 και ΟλΑΠ 3/2019). Σελ. 677

ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις – Έκπτωση Νοητικών Λειτουργιών – Επιληπτικές Κρίσεις – Κάκωση Αορτής – Επιδικασθέν ποσό 20.000 ευρώ – Αναιρετική Διαδικασία (άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ)

Παραβίαση της Αρχής της Αναλογικότητας (άρθρ. 25 παρ.1 του Συντάγματος) και υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου. Κρίθηκε, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του Εφετείου επιδικάζοντας στον ενάγοντα το ποσό των 20.000 ευρώ λόγω της μόνιμης βαριάς αναπηρίας του κατ΄ άρθρο 931 ΑΚ, υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας αλλά και παραβίασε την αρχή της αναλογικότητα, αφού το εν λόγω ποσό κατά την κοινή πείρα, την δικαστηριακή πρακτική και την περί δικαίου συνείδηση, υπολείπεται και μάλιστα καταφανώς του συνήθως επιδικαζόμενου σε παρόμοιες περιπτώσεις. Σελ. 647   

ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

(Βλ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ)         

ΕΠΙΣΗΜΝΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ)

Συνυπαιτιότητα 30% του οδηγού λεωφορείου του ΚΤΕΛ, ο οποίος είχε σταθμεύσει το λεωφορείο στο δεξιό άκρο της επαρχιακής οδού από την προηγούμενη του ένδικου ατυχήματος, λόγω μηχανικής βλάβης, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνεται μεγάλο μέρος της λωρίδας κυκλοφορίας και να δημιουργείται πρόβλημα στη διέλευση άλλου οχήματος, που ήταν αναγκασμένο να εισέλθει ελαφρά στο αντίθετο ρεύμα, Ο ανωτέρω οδηγός παρέλειψε να τοποθετήσει τριγωνική πινακίδα και κώνους σε απόσταση 40 έως 50 μέτρων από το οπίσθιο τμήμα του. Συνυπαιτιότητα 70% της εναγομένης οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου, η οποία ενώ είχε αντιληφθεί το σταματημένο λεωφορείο, προσπάθησε να το προσπεράσει και όταν αντελήφθη έτερο όχημα ερχόμενο από το αντίθετο ρεύμα, προσπάθησε να επαναφέρει το όχημα της προς τα δεξιά, αλλά έχασε τον έλεγχο και επέπεσε με σφοδρότητα στο οπίσθιο αριστερό του λεωφορείου προξενώντας του ζημιές.       Σελ. 537  

ΕΠΙΣΗΜΝΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

(Βλ. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ)

ΕΡΓΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε ανώνυμη δημοτική οδό μηχάνημα φορτωτής ιδιοκτησίας του Δήμου, εκτελούσε έργα καθαρισμού και απολάσπωσης της οδού. Κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού ο χειριστής του μηχανήματος επιχείρησε ελιγμό με περιστροφή του μηχανήματος και ανύψωση του <κουβά> και στη συνέχεια τον κατέβασε στο έδαφος με αποτέλεσμα να επιπέσει αυτός στα δάκτυλα του αριστερού ποδιού του ενάγοντος που βρισκόταν πεζός πίσω από το μηχάνημα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Συνυπαίτιοι στην πρόκληση του ατυχήματος είναι: α) ο εναγόμενος Δήμος βαρύνεται με υπαιτιότητα (αμέλεια) σε ποσοστό 80%, συνισταμένης της ευθύνης του στην έλλειψη εκ μέρους των προστηθέντων αρμοδίων οργάνων του της απαιτούμενης προσοχής, καθόσον παρέλειψαν να τηρήσουν τη νόμιμη διαδικασία αποκλεισμού της οδού και απαγόρευσης της κυκλοφορίας (τοποθέτηση ταινίας αποκλεισμού του χώρου, πινακίδες σήμανσης προειδοποιητικής για την επικινδυνότητα που ενέχει η απερίσκεπτη προσέγγιση του χώρου, επιβολή περιορισμών (μερικού ή ολικού αποκλεισμού) ή απαγόρευση της κυκλοφορίας στην ανωτέρω οδό), όπως προβλέπεται από το άρθρο 52 του ΚΟΚ. β) ο ενάγων πεζός βαρύνεται με ποσοστό συνυπαιτιότητας 20% στην πρόκληση του τραυματισμού του, καθόσον αδικαιολόγητα στεκόταν πίσω από τον φορτωτή κατά την εκτέλεση των εργασιών και πλησίον του ερείσματος, καθιστώντας έτσι απροστάτευτο τον εαυτό του σε οποιοδήποτε ελιγμό που θα διενεργούσε ο φορτωτής.         Σελ. 365

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου, πέμπτου κατά σειρά των προπορευόμενων αυτού οχημάτων στη ΝΕΟ Αθηνών – Λαμίας, ο οποίος ενόψει και των ειδικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή (εκτέλεση έργων οδοποιίας με παράκαμψη και προειδοποιητικές πινακίδες, υγρό οδόστρωμα λόγω προηγούμενης βροχόπτωσης, μη επαρκής τεχνητός φωτισμός), δεν οδηγούσε με σύνεση και προσοχή και δεν ρύθμισε την ταχύτητα του, δεν έλαβε υπόψη τις προειδοποιητικές πινακίδες, οδηγούσε δε με υπερδιπλάσια ταχύτητα (130 χλμ/ω) από την ανώτατη επιτρεπόμενη (60 χιλ.ω), η οποία (αυξημένη ταχύτητα) ήταν ο καθοριστικός παράγοντας της σφοδρής σύγκρουση.       Σελ. 425

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

(Βλ. ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ)  

ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ

Ερημοδικία Εναγόντων λόγω Παράλειψης Καταβολής Δικαστικού Ενσήμου (2)και Γραμματείου Προείσπραξης ΔΣΑ αμοιβής Πληρεξουσίου Δικηγόρου των Εναγόντων. Απόρριψη της Αγωγής ως Ουσία Αβάσιμης. Θεραπεύεται με την άσκηση έφεσης, η οποία συνοδεύεται με τα άνω ελλείποντα στοιχεία. Δεν απαιτείται προηγούμενη άσκηση ανακοπής. Προβολή από τον ενάγοντα όλων των πραγματικών ισχυρισμών, όπως και πρωτόδικα, χωρίς περιορισμούς από το άρθρ. 527 ΚΠολΔ.         Σελ. 378

ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ

Αποκλειστική υπαιτιότητα του μη διαδίκου οδηγού, ο οποίος οδηγώντας με βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος, ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα, (160 χλμ./ώρα) για να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο για μεταφορά παράνομων μεταναστών, περιπολικού οχήματος που τον ακολουθούσε και παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με το καθέτως κανονικά κινούμενο όχημα. (παράβαση των άρθρων 6 παρ. 1 περ. β’ και 3,12 παρ. 1,19 παρ. 1-3 και 26 παρ. 1,4 και 6 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ).     Σελ. 450       

ΕΤΑΜ

Ο ενάγων δεν έλαβε παροχές ασθενείας ούτε επιδοτήθηκε από τον ασφαλιστικό του φορέα, ούτε πλέον δικαιούται, όπως προκύπτει από την βεβαίωση του ΕΦΚΑ σύμφωνα με την οποία δεν έχει υποβάλει δήλωση ατυχήματος, δεν έχει επιδοτηθεί και δεν δικαιούται να λάβει επιδότηση ασθενείας λόγω παρέλευσης εξαμήνου κατ΄άρθρο 40 παρ.6 ΑΝ 1846/1951. Σελ. 439    

ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Πρόσκρουση σε Ανεπαρκή Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας. Ευθύνη Δημοσίου υπό το πρίσμα του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ. Ο παράνομος χαρακτήρας της ζημιογόνου πράξης, παράλειψης ή υλικής ενέργειας αρκεί για τη στοιχειοθέτηση της ευθύνης του Δημοσίου χωρίς να απαιτείται η διαπίστωση πταίσματος του οργάνου. Προϋπόθεση Αποζημίωσης ο Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παράνομης πράξης ή παράλειψης ή υλικής ενέργειας ή παράλειψης υλικής ενέργειας του Δημοσίου Οργάνου και της επελθούσας ζημίας. Δεν διακόπτεται ο αιτιώδης σύνδεσμος σε περίπτωση συνυπαιτιότητας του παθόντος.              Σελ. 482

ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

(Βλ. ΤΡΟΧΑΙΑ ΜΕ ΖΩΑ-ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥΣ)

ΕΦΚΑ

Ο ενάγων δεν έλαβε παροχές ασθενείας ούτε επιδοτήθηκε από τον ασφαλιστικό του φορέα, ούτε πλέον δικαιούται, όπως προκύπτει από την βεβαίωση του ΕΦΚΑ σύμφωνα με την οποία δεν έχει υποβάλει δήλωση ατυχήματος, δεν έχει επιδοτηθεί και δεν δικαιούται να λάβει επιδότηση ασθενείας λόγω παρέλευσης εξαμήνου κατ΄άρθρο 40 παρ.6 ΑΝ 1846/1951. Σελ. 439

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κρίθηκε ότι το συντρέχον πταίσμα του ενάγοντος στην επέλευση του τραυματισμού του ιδίως στο κεφάλι λόγω μη χρήσης της ζώνης ασφαλείας ανέρχεται σε ποσοστό 30%.           Σελ. 500

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ

Απορριπτέα ως αβάσιμη η ένσταση των εκκαλούντων περί έλλειψης ζώνης ασφαλείας της θανούσας επιβαίνουσας αφού αφενός μεν οι εκκαλούντες δεν απέδειξαν τον ισχυρισμό τους και αφετέρου λόγω της σφοδρότητας των σωματικών βλαβών σε όλο το σώμα της θανούσας ακόμα και αν φορούσε ζώνη ασφαλείας δεν θα αποτρεπόταν ο θανάσιμος τραυματισμός της . Ομοίως απορριπτέα ως αβάσιμη η ένσταση της εκκαλούσας ασφαλιστικής εταιρίας περί συνυπαιτιότητας του τραυματισμού της συνοδηγού αφού δεν αποδείχθηκε, ενώ με βάση τους κανόνες της κοινής λογικής ο τραυματισμός της θα ήταν πολύ βαρύτερος και δεν θα περιορίζονταν στον κορμό και στα άκρα λόγω της σφοδρής σύγκρουσης. Σελ. 426

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Οι αγωγές αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, που θεμελιώνονται στις διατάξεις των άρθρων 57 – 59 ΑΚ άρθρων, υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα, που καθορίζεται: βάσει της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς και της φύσης αυτής. Όταν το κύριο αίτημα της αγωγής, το οποίο είναι καθοριστικό για τον προσδιορισμό της καθ’ ύλην αρμοδιότητας, αφορά χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που θεμελιώνεται στις παραπάνω διατάξεις για την προσβολή της προσωπικότητας, αρμόδιο καθ’ ύλην είναι ανάλογα με το αιτούμενο ποσό δικαστήριο και όχι το Πολυμελές Πρωτοδικείο λόγω του σωρευομένου μη περιουσιακής φύσεως αιτήματος για παράλειψη μελλοντικής προσβολής της προσωπικότητας. Κατά τη διάταξη του άρθρου 18 ΚΠολΔ, καθ’ ύλην αρμοδιότητα των πολυμελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι χρηματικώς αποτιμητές διαφορές που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων και των μονομελών πρωτοδικείων, που είναι δεικτικές χρηματικής αποτίμησης και έχουν αντικείμενο αξίας άνω των 250.000 ευρώ (άρθρο 14 ΚΠολΔ), καθώς και οι μη αποτιμητές σε χρήμα διαφορές που δεν υπάγονται στην κατ’ άρθρο 17 αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου και αν ακόμη η απόφαση μπορεί να έχει συνέπειες οικονομικής φύσης. Αν οι σωρευόμενες απαιτήσεις ή κάποια από αυτές δεν είναι αποτιμητή σε χρήμα ή υπάγεται στην εξαιρετική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου ή του Μονομελούς Πρωτοδικείου, συνυπολογισμός δεν χωρεί.   Σελ. 49

Ο ενάγων, ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος ήταν 18 ετών, άγαμος και άτεκνος συνοικώντας με τους γονείς του. Συνεπεία του σοβαρού τραυματισμού του δικαιούται χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, ποσού 100.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη μεταξύ των άλλων της αποκλειστικής υπαιτιότητας του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου, του βαθμού υπαιτιότητας του ίδιου στην έκταση του τραυματισμού του λόγω μη χρήσης προστατευτικού κράνους. Σελ. 56

           

Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου αναιρείται κατ΄ άρθρ. 559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ Εφετειακή απόφαση που επιδίκασε ποσό 7.000 ευρώ στον αναιρεσείοντα, για παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας. Το ποσό αυτό, κατά την κοινή πείρα, τη δικαστηριακή πρακτική και τη συνείδηση για το δίκαιο, υπολείπεται, και μάλιστα καταφανώς, εκείνου που συνήθως επιδικάζεται σε παρόμοιες περιπτώσεις, σύμφωνα με όσα αποδείχθηκαν σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος, το βαθμό συνυπαιτιότητας του παθόντος, το είδος και την έκταση των σωματικών βλαβών που υπέστη, ιδίως δε το μεγάλο διάστημα αποθεραπείας που απαιτείται για να επανέλθει η σωματική του υγεία στην κατάσταση που ήταν πριν από το ατύχημα, σε συνδυασμό με την ηλικία και την επαγγελματική απασχόληση στην οικογενειακή επιχείρηση.           Σελ. 177      

Ο 35χρονος ενάγων υπέστη ηθική βλάβη, για την οποία δικαιούται χρηματική ικανοποίηση, το ύψος της οποίας, λαμβανομένων υπόψη μεταξύ άλλων των συνθηκών του επίδικου ατυχήματος, της αποκλειστικής υπαιτιότητας του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος, την έλλειψη πταίσματος του ζημιωθέντος, την φύση και την βαρύτητα της μόνιμης σωματικής βλάβης (ακρωτηριασμός κάτω άκρου) , το σωματικό πόνο του, τη διάρκεια της νοσηλείας του, την υποβολή του σε συνεχείς ιατρικές εξετάσεις, την εν γένει σωματική και ψυχολογική ταλαιπωρία που υπέστη, πρέπει να οριστεί, στο ποσό των 120.000 ευρώ, το οποίο, μετά από στάθμιση των κατά νόμο στοιχείων, (άρθρο 932 του ΑΚ), κρίνεται ως εύλογο.     Σελ. 124      

Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του ένδικου τραυματισμού της ενάγουσας(κάκωση δεξιού γόνατος) και της μετατραυματικής ερπητικής ουλοστοματίτιδας αγγείτιδας τύπου πολύμορφου ερυθρήματος “Σύνδρομο Steven Jonson” (νεκρόλυση στο πρόσωπο, άνω και κάτω άκρα, μάτια, στόμα, κόλπο, και σε ολόκληρο το σώμα) προκληθέν λόγω της μετατραυματικής φαρμακευτικής αγωγής που έλαβε το μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο “brexin” προς αντιμετώπιση του τραυματισμού της στο ένδικο ατύχημα κατά σύσταση των ιατρών. επιδικάσθηκε Ηθική Βλάβη 14.000 ευρώ (πρωτοδίκως 12.000 ευρώ).     Σελ. 206 

Ο ενάγων υπέστη συντριπτικά κατάγματα 1ου -2ου -3ου και 4ου μεταταρσίου, με σύνθλιψη του δέρματος και μαλακών μορίων αριστερού άκρος ποδός και το κάταγμα του 10υμεταταρσίου ήταν ιδιαιτέρως συντριπτικό με έλλειμμα οστού μεταταρσίου. Μετά από αξιολόγηση από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α., διαπιστώθηκε ότι ο ενάγων φέρει μικρού βαθμού δυσκαμψία δακτύλων αριστερού άκρου ποδός, επί εδάφους καταγμάτων των μεταταρσίων, και ότι το ποσοστό αναπηρίας του ανέρχεται σε 15%. Επιδικάσθηκε ποσό 10.000 ευρώ εξ ΑΚ 932.    Σελ. 367      

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ των άλλων, τις συνθήκες του ατυχήματος, την αποκλειστική υπαιτιότητα της πρώτης εναγομένης οδηγού, καθώς επίσης το είδος, τη σοβαρότητα και την έκταση του τραυματισμού της, (κάταγμα κεφαλής περόνης αριστερά, άλγος αριστερού κνημιαίου κονδύλων και κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγος αριστερά άκρας χειρός) κρίνει ότι πρέπει να επιδικαστεί σ’ αυτήν ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 10.000,00 ευρώ, συνυπολογιζομένου και του μεταγενέστερου χρόνου που απαιτήθηκε για την αποθεραπεία της.   Σελ. 390

Ηθική Βλάβη 90.000 ευρώ πλεόν 50.000 ευρώ εξ ΑΚ 931 για ακρωτηριασμό αριστερού κάτω άκρου πάνω από το γόνατο με δημιουργία κολοβώματος και επιπλεγμένο υπερδιακονδύλιο κάταγμα δεξιού μηριαίου οστούανοικτό του ιγνύος.         Σελ. 414

Επιδικάσθηκαν 18.000 ευρώ στην παθούσα που χειρουργήθηκε με ανάταξη των συντριπτικών καταγμάτων άνω και κάτω αριστερού άκρου, τοποθετήθηκαν ορθοπεδικές λάμες εσωτερικής οστεοσύνθεσης.          Σελ. 427   

Επιδικάσθηκε στον ηλικίας 24 ετών ενάγοντα (πολυτραυματία) για ηθική βλάβη το ποσό των 22.000 ευρώ, αντί των 18.000 ευρώ που επιδικάσθηκαν πρωτόδικα.      Σελ. 439

Επιδικάσθηκε στον ανυπαίτιο στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος ενάγοντα, συνυπαίτιο όμως στην επέλευση του τραυματισμού του λόγω μη χρήσης της ζώνης ασφαλείας σε ποσοστό 30%, για την ηθική βλάβη που υπέστη από τον παραπάνω σοβαρό τραυματισμό του το ποσό των 40.000 ευρώ αντί των 35.000 ευρώ πρωτοδίκως.      Σελ. 501

Ο πρώτος ανακόπτων οδηγός της μοτοσικλέτας, ηλικίας 17 ετών κατά τον χρόνο του ατυχήματος, ήταν φοιτητής στην Γ΄ Τάξη του Εσπερινού Λυκείου Κ., όπου και διέμενε μόνιμα με την μητέρα του. Συνεπεία του σοβαρού τραυματισμού του (πολυτραυματίας) κατέστη ανίκανος για εκτέλεση επαγγέλματος- εργασίας που απαιτεί σωματική καταπόνηση ή ορθοστασία και βάδιση σε ποσοστό 100% από του τραυματισμού του στο ένδικο ατύχημα μέχρι και το μέλλον, δικαιούται προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστην από την εις βάρος του αδικοπραξία το ποσό των 150.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος και την έλλειψη οποιασδήποτε υπαιτιότητας του ίδιου (ανακόπτοντος) και του είδους της βλάβης που υπέστην.        Σελ. 546           

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ – ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιδικάζοντας το Εφετείο το ποσό των 30.000 ευρώ, για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστην ο ενάγων από τον τραυματισμό του (χειρουργηθέν διαυποτροχαντήριο κάταγμα με εξωτερική οστεοσύνθεση, χειρουργική ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση επιγονατίδας, νοσηλευθείς από του τραυματισμού του στις 9/6/2009 έως 18/6/2009 στο νοσοκομείο κλπ), όπως και πρωτοδίκως, δεν παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας ούτε και υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας, δεδομένου ότι το ποσό αυτό κατά την κοινή πείρα, την δικαστηριακή πρακτική και την συνείδηση για το δίκαιο, δεν υπερτερεί, και μάλιστα καταφανώς, εκείνων που επιδικάζονται σε παρόμοιες περιπτώσεις. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης.             Σελ. 578

Το Εφετείο επιδικάζοντας στον ενάγοντα για την αποκατάσταση της χρηματικής του ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης συνεπεία του σοβαρού ένδικου τραυματισμού του και της απότοκης αυτού μόνιμης αναπηρίας του, σε ποσοστό 80%, το ποσό των 90.000 ευρώ, αντί των 110.000 ευρώ που επιδικάσθηκαν πρωτόδικα, δεν παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας ούτε υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρου ποσού.                 Σελ. 585

Ηθική Βλάβη – ΑΚ 932 90.000 ευρώ α) Ακρωτηριασμός αριστερού κάτω άκρου πάνω από το γόνατο με δημιουργία κολοβώματος και β) επιπλεγμένο υπερδιακονδύλιο κάταγμα δεξιού μηριαίου οστού ανοικτό του ιγνύος. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ – Μη Παραβίαση της Αρχής της Αναλογικότητας ούτε και Υπέρβαση των Ακραίων Ορίων της Διακριτικής Ευχέρειας του Δικάσαντος Εφετείου – Απορριπτέος ο σχετικός λόγος αναίρεσης (559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ).       Σελ. 414

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΕΜΜΕΣΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ

Απορριπτέα ως μη νόμιμη κρίθηκε η αγωγή του τρίτου ενάγοντος, με αίτημα την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, αφού δεν επικαλείται βλάβη δικού του εννόμου αγαθού, αλλά την πρόκληση υλικών ζημιών στο όχημα των εναγόντων γονέων του, την οποία δικαιούνται μόνον οι τελευταίοι και όχι τρίτα πρόσωπα, που ανήκουν στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον τους, όπως ο υιός αυτών, έστω και αν υπέστη ψυχικό πόνο και ταλαιπωρία από την αδικοπραξία σε βάρος των οικείων του.              Σελ. 65

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ – ΕΝΝΟΙΑ ΕΥΛΟΓΟΥ

Ως ουσιώδη χαρακτηριστικά της έννοιας του “ευλόγου” είναι το είδος και η βαρύτητα της ηθικής προσβολής, η περιουσιακή, κοινωνική και προσωπική κατάσταση των μερών και κυρίως του παθόντος, η βαρύτητα του πταίσματος του δράστη (στον βαθμό που επηρεάζει την ένταση της ηθικής βλάβης), η βαρύτητα του τυχόν συντρέχοντος πταίσματος του θύματος, οι όλες ειδικότερες συνθήκες πρόκλησης της ηθικής βλάβης. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να οδηγούν τον δικαστή να σχηματίσει την κατά το άρθρο 932 ΑΚ εύλογη κρίση του (όχι κατά τις υποκειμενικές του ανέλεγκτες αντιλήψεις, αλλά) κατ’ εφαρμογή του αντικειμενικού μέτρου που θα εφάρμοζε και ο νομοθέτης, αν έθετε ο ίδιος τον κανόνα αποκατάστασης της ηθικής βλάβης στην ατομική περίπτωση. Σελ. 655

           

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΕΠΙ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

Συνεπεία της ένδικης σύγκρουσης το αυτοκίνητο του καταστράφηκε ολοσχερώς και έτσι απώλεσε μέρος των εισοδημάτων του μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015. .Για τις επαγγελματικές του μετακινήσεις ο ενάγων χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο του. Επιδικάσθηκαν 1.000 ευρώ για ηθική Βλάβη.       Σελ. 427

           

Επιδικάσθηκε στον ιδιοκτήτη του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, το ποσό των 300 ευρώ για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστην καθώς προσβλήθηκε το έννομο αγαθό της κυριότητας του επί του ζημιωθέντος οχήματός του. Έσφαλε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε το σχετικό κονδύλιο κρίνοντας ότι ο ενάγων δεν υπέστη ηθική βλάβη και πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσία βάσιμος ο σχετικός λόγος έφεσης.      Σελ. 538

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΩΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΑ ΘΑΝΟΝΤΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

Ηθική Βλάβη εκ του Τροχαίου Ατυχήματος 80.000 ευρώ του αρχικώς ενάγοντος και μετά από 7 χρόνια αποβιώσαντος – Δικαιούχοι οι νόμιμοι κληρονόμοι του – Επιδικάζεται σωρευτικά με την Ηθική Βλάβη επί Εργατικού Ατυχήματος (άρθρ. 16 παρ.1 του κ.ν. 551/1915) – Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ Ο παθών έχει σωρευτικά αυτοτελή αξίωση αποζημίωσης, κατά του εργοδότη του αλλά και κατά του υπαιτίου του τροχαίου ατυχήματος, οι οποίοι ΔΕΝ είναι εις ολόκληρον συνυπόχρεοι στην καταβολή της αποζημίωσης, η οποία στο σύνολό της μπορεί να υπερβαίνει την πραγματική ζημία του παθόντος. Ο παθών σε εργατικό ατύχημα δικαιούται Ηθικής Βλάβης ή σε περίπτωση θανάτου του οι συγγενείς του ψυχικής οδύνης, αρκεί να συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν κατά την διάταξη του άρθρ. 914 ΑΚ, δηλαδή αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια αυτών και όχι μόνον ειδική αμέλεια για την τήρηση των όρων ασφαλείας, κατ΄άρθρ.16 παρ. 1 του ιδίου νόμου. Κατά τη διάταξη της παρ. 3 του ανωτέρω κ.ν. 551/1915 σε περίπτωση επιλογής της αποζημίωσης κατά τον παρόντα νόμο, τα παθόντα πρόσωπα διατηρούν την κατά το κοινό αστικό δίκαιο αξίωσή τους εναντίον του υπαιτίου του ατυχήματος, εφόσον αυτό είναι διαφορετικό του προς αποζημίωση υπόχρεου. Εν προκειμένω, κρίθηκε απορριπτέος ο εκ του κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης με τον οποίο παραπονούνται οι αναιρεσείοντες (οδηγός – ιδιοκτήτης και ασφαλιστική εταιρία) ότι, η προσβαλλομένη έκρινε ότι ο παθών δικαιούται να αξιώσει Ηθική Βλάβη σε βάρος τους εκ του τροχαίου ατυχήματος, σωρευτικά με την Ηθική Βλάβη που του επιδικάσθηκε με την ήδη τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά την διαδικασία των εργατικών διαφορών, παραβιάζοντας τις διατάξεις των άρθρ. 481, 926 και 927 ΑΚ, καθώς και τις διατάξεις του κ.ν. 551/1915. Η προσβαλλομένη εφετειακή απόφαση διέλαβε πλήρης και σαφείς αιτιολογίες και ορθά ερμήνευσε τις ανωτέρω διατάξεις.                Σελ. 9

ΙΚΑ

Ο ενάγων δεν έλαβε παροχές ασθενείας ούτε επιδοτήθηκε από τον ασφαλιστικό του φορέα, ούτε πλέον δικαιούται, όπως προκύπτει από την βεβαίωση του ΕΦΚΑ σύμφωνα με την οποία δεν έχει υποβάλει δήλωση ατυχήματος, δεν έχει επιδοτηθεί και δεν δικαιούται να λάβει επιδότηση ασθενείας λόγω παρέλευσης εξαμήνου κατ΄άρθρο 40 παρ.6 ΑΝ 1846/1951. Σελ. 439     

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

Αποζημίωση Αποθετικής Ζημίας – (ΑΚ 298, 929) δεν Απαιτείται η Προσκόμιση Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων ή Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδημάτων της αρμόδιας ΔΟΥ ή Ισολογισμών της Ατομικής Επιχείρησης.         Σελ. 584

ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΟΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Τροχαία ατυχήματα από κακοτεχνίες σε οδούς – Ευθύνη ΟΤΑ – Δημοσίουυπό Ευγενίας Β. Πρεβεδούρου, Καθηγήτριας Νομικής Σχολής ΑΠΘ – Διοικητικό Δίκαιο.           Σελ. 162

ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ

Σύγκρουση Ομορρόπως Κινουμένων – Καραμπόλα σε Οδό που Εκτελούνταν Έργα Οδοποιίας με Παράκαμψη και Προειδοποιητικές Πινακίδες. Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου, πέμπτου κατά σειρά των προπορευόμενων αυτού οχημάτων στη ΝΕΟ Αθηνών – Λαμίας, ο οποίος ενόψει και των ειδικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή (εκτέλεση έργων οδοποιίας με παράκαμψη και προειδοποιητικές πινακίδες, υγρό οδόστρωμα λόγω προηγούμενης βροχόπτωσης, μη επαρκής τεχνητός φωτισμός), δεν οδηγούσε με σύνεση και προσοχή και δεν ρύθμισε την ταχύτητα του, δεν έλαβε υπόψη τις προειδοποιητικές πινακίδες, οδηγούσε δε με υπερδιπλάσια ταχύτητα (130 χλμ/ω) από την ανώτατη επιτρεπόμενη (60 χιλ.ω), η οποία (αυξημένη ταχύτητα) ήταν ο καθοριστικός παράγοντας της σφοδρής σύγκρουση.        Σελ. 425

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΚΗΣ

Η αναβλητική ένσταση της μη καταβολής των εξόδων της προηγούμενης δίκης (άρθρ.263 περ.δ ΚΠολΔ) παρέχεται σε εκείνες μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται η καταβολή τέτοιων εξόδων, όπως επί της παραιτήσεως από του δικογράφου της αγωγής (ΚΠολΔ 295 § 2). Απορριπτέα κρίνεται ως απαράδεκτη η ένσταση άρνησης απάντησης, την οποία προέβαλε με τις προτάσεις του στην παρούσα συζήτηση ο εφεσίβλητος, γιατί οι εκκαλούντες δεν του κατέβαλαν το ποσό των 3.000 € που καταδικάστηκαν να του καταβάλουν για δικαστικά έξοδα με την προηγούμενη αναιρετική απόφαση του Δικαστηρίου.   Σελ. 295  

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ

Η παράλειψη του ζημιωθέντος ενάγοντος να γνωστοποιήσει το ένδικο ατύχημα στην εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία να εξετάσει το ζημιογόνο αυτοκίνητό του, για τη διαπίστωση της ζημίας του, δεν καθιστά την κρινόμενη αγωγή καταχρηστική, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται η εναγομένη, καθώς δεν επιβάλλεται από το νόμο σχετική υποχρέωση του ζημιωθέντος, αλλά μόνο λόγοι αποδεικτικοί. Στην προκειμένη περίπτωση η ζημία του αρχικώς ενάγοντος αποδείχθηκε πλήρως από το αποδεικτικό υλικό, και ειδικότερα α) από το δελτίο τροχαίου ατυχήματος του ΤΤ Ελληνικού που επιλήφθηκε του ενδίκου ατυχήματος και κατέγραψε τις συγκρουσθείσες επιφάνειες των δύο οχημάτων, που υπέστησαν ζημίες και βλάβες β) από την τεχνική πραγματογνωμοσύνη του εκτιμητή της εταιρίας, η οποία κρίνεται αξιόπιστος, ως προς τις αναφερόμενες σ΄αυτή ζημίες, καθόσον αυτές αντιστοιχούν ακριβώς στα μέρη του οχήματος που υπέστησαν βλάβη από τη σύγκρουση, όπως βεβαιώνεται και στο ανωτέρω δελτίο οδικού ατυχήματος (εμπρόσθιο μέρος, εμπρόσθια διαγώνια, παρμπρίζ).                 Σελ. 379

           

ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΔΕΞΙΟ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το γεγονός ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν οδηγούσε, στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος (άρθρ. 16 παρ.1 ΚΟΚ), αν και αληθινού υποτιθέμενου, κρίθηκε ότι δεν βρίσκεται σε αιτιώδη σύνδεσμο με την πρόκληση του ατυχήματος, ώστε να καταλογισθεί συνυπαιτιότητα στον οδηγό του αυτοκινήτου για το αποτέλεσμα που επήλθε. Η ανωτέρω διάταξη έχει θεσπισθεί για να διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων που ακολουθούν το ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας και όχι για την αποφυγή συγκρούσεων, εφόσον ο οδηγός ο οποίος κινείται στο προορισμένο για αυτόν ρεύμα κυκλοφορίας δεν είναι υποχρεωμένος να θεωρήσει, έστω και ως πιθανή, την αντικανονική κίνηση εκείνου που εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.    Σελ. 64

Η κίνηση του οδηγού της μοτοσικλέτας στο αριστερό μέρος του οδοστρώματος, πλησιέστερα στον άξονα της λεωφόρου, και όχι στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, δεν αρκεί, σε συνδυασμό με την παραπάνω συμπεριφορά του περί την οδήγηση, για να κριθεί ότι αυτή ήταν η αιτία του ατυχήματος και να θεμελιώσει αυτοτελώς αμέλεια εις βάρος του και δη την οποιαδήποτε συνυπαιτιότητά του στην πρόκληση του ατυχήματος, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι αυτή η κίνηση συνδέεται αιτιατά με την πρόκληση του ατυχήματος επηρεάζοντας δυσμενώς τον τρόπο οδήγησης της μοτοσικλέτας και την έγκαιρη αντίληψη του κινδύνου από τον ίδιο, και συνεπώς δεν συνδέεται αιτιωδώς με το ζημιογόνο αποτέλεσμα της ένδικης σύγκρουσης και των συνεπειών της. Σελ. 519    

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΥΠΑΙΤΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σε περίπτωση θανατώσεως του ευθυνόμενου οδηγού, η υποχρέωση προς αποζημίωση μεταβιβάζεται στους καθολικούς κληρονόμους του (1710 § 1 ΑΚ) . Η αγωγή αντί κατ΄αυτού, πρέπει να ασκηθεί κατά των κληρονόμων του (εκ του νόμου ή εκ διαθήκης), οι οποίοι με την αποδοχή της κληρονομιάς του, υπεισέρχονται στην θέση αυτού και εφόσον δεν έχουν αποδεχθεί την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής (άρθρο 1901 ΑΚ), ευθύνονται κατά τον λόγο της κληρονομικής τους μερίδας (άρθρο 1885 ΑΚ) και όχι εις ολόκληρον (άρθρο 926, 927 ΑΚ).    Σελ. 64

ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ

Ζητήματα ποινικής διαδικασίας επί τροχαίων ατυχημάτων α) δέσμευση πολιτικών δικαστηρίων από αθωωτική ποινική απόφαση,β) περιεχόμενο κλητηρίου θεσπίσματος και αιτιολογίες ποινικής απόφασης υπό Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Προέδρος Πρωτοδικών, Εκπρόσωπου Τύπου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.            Σελ. 242         

ΚΟΚ 4

Σελ. 123

ΚΟΚ 5

Σελ. 306, 464

ΚΟΚ 6

Σελ. 450

ΚΟΚ 8

Σελ. 306

ΚΟΚ 12

Σελ. 114, 176, 204, 223, 294, 294, 306, 360, 379, 390, 415, 426, 437, 464, 601

ΚΟΚ 13

Σελ. 336

ΚΟΚ 16

Σελ. 306, 464   

ΚΟΚ 17

Σελ. 294

ΚΟΚ 19

Σελ. 114, 176, 204, 223, 294, 415, 450

ΚΟΚ 20

Σελ. 123, 204, 426, 601

ΚΟΚ 21

Σελ. 114, 204, 306, 379, 464

ΚΟΚ 22

Σελ. 415

ΚΟΚ 23

Σελ. 114, 437

ΚΟΚ 26

Σελ. 114, 223, 450

ΚΟΚ 29

Σελ. 537

ΚΟΚ 34

Σελ. 537

ΚΟΚ 42

Σελ. 294, 601

ΚΟΚ 52

Σελ. 365

ΚΟΚ 89

Σελ. 537

ΚΟΚ 94

Σελ. 336

ΚΟΚ 95

Σελ. 336

ΚΡΑΝΟΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ

Ο παθών (ελαιοχρωματιστής) κατά την ημέρα του ατυχήματος δεν φορούσε κράνος προστασίας, αν και ήταν αναγκαίο λόγω των συνθηκών της εργασίας του και παρά τις εντολές των εργοδοτών του. Η μη χρήση προστατευτικού κράνους, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τον βαρύτατο τραυματισμό του στο κεφάλι, αφού η χρήση κράνους θα μπορούσε να μειώσει τις συνέπειες του ατυχήματος. Κρίθηκε συνυπαίτιος του τραυματισμού του, κατά ποσοστό 20%.       Σελ. 7

ΚΡΑΝΟΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΗ – ΕΛΛΕΙΨΗ

Κρίθηκε συνυπαίτιος σε ποσοστό 40% στην έκταση και τη φύση του τραυματισμού του λόγω της έκτασης του τραυματισμού του στο κεφάλι, συνεπεία του οποίου κατέστη τετραπαραπληγικός και ανάπηρος κατά ποσοστό 100% εφ’ όρου ζωής.        Σελ. 55

Εν προκειμένω κρίθηκε ότι η παράλειψη χρήσης προστατευτικού κράνους εκ μέρους του θανόντος μοτοσικλετιστή δεν συνδέεται αιτιωδώς με το επελθόν ζημιογόνο αποτέλεσμα, καθότι αποδείχθηκε ότι ο θάνατος αυτού επήλθε από τον τραυματισμό του στον αυχένα, ο οποίος σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, θα είχε προκληθεί, ακόμη και εάν αυτός φορούσε το κράνος ασφαλείας, αφού η χρήση του κράνους θα προστάτευε μόνο την κεφαλή του και όχι τον αυχένα του. Επομένως απορρίπτεται ως αβάσιμη η σχετική ένσταση συντρέχουσας αμέλειας του θανόντος στην έκταση του τραυματισμού του και στην επέλευση του θανάτου του.          Σελ. 114

Απορρίπτεται ως αβάσιμη η ένσταση της εφεσίβλητης ασφαλιστικής περί συντρέχοντος πταίσματος του θανόντος μοτοσικλετιστή, λόγω έλλειψης προστατευτικού κράνους. Όπως αποδείχθηκε σύμφωνα και με μαρτυρική κατάθεση φίλου του, ο θανών φορούσε προστατευτικό κράνος, το οποίο όμως λόγω της πρόσκρουσης της κεφαλής του, στο εμπρόσθιο αριστερό τμήμα του πλαστικού προφυλακτήρα του ζημιογόνου οχήματος, αποχωρίστηκε από την κεφαλή του και βρέθηκε στο άκρο δεξιό τμήμα της οδού. Σελ. 223

Το γεγονός ότι ο θανών μοτοσικλετιστής υπέστη κάκωση και στο κρανίο δεν συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι δεν φορούσε το κράνος, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο να απώλεσε αυτό λόγω της πτώσης και του συρσίματός του στο οδόστρωμα και της σύγκρουσης. Κρίθηκε δε ότι ο θανάσιμος τραυματισμός του, θα επήρχετο ακόμη και εάν δεν είχε τραυματισθεί στο κρανίο, από τις υπόλοιπες πολλαπλές κακώσεις των λοιπών ζωτικών οργάνων αυτού, (θώρακα, κοιλίας, σπληνός, πνευμόνων, ήπατος και μεσεντερίου). Συνεπώς, απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμη η σχετική ένσταση συνυπαιτιότητας του, ως προς την πρόκληση και την έκταση της σωματικής του βλάβης.  Σελ. 306

Αποδείχθηκε ότι ο θανών φορούσε κράνος σύμφωνα με την έκθεση πραγματογνωμοσύνης των μηχανολόγων μηχανικών που προσκομίζεται. Το γεγονός ότι υπέστη κάκωση και στο κρανίο δεν συνηγορεί στο ότι δεν φορούσε κράνος. Και στην υποθετική περίπτωση ότι δεν φορούσε κράνος, η παράλειψη αυτή δεν συνδέεται αιτιωδώς με το θανάσιμο τραυματισμό του, ο οποίος θα επερχόταν ακόμη και αν δεν τραυματιζόταν στο κρανίο, από τις πολλαπλές κακώσεις που υπέστη στα λοιπά ζωτικά του όργανα (θώρακας, κοιλία, σπλήνα, πνεύμονες, ήπαρ, μεσεντέριο). Συνεπώς απορριπτέα ως ουσία αβάσιμη η σχετική ένσταση της εναγομένης περί συνυπαιτιότητας του θανόντος ως προς την πρόκληση και την έκταση της σωματικής του βλάβης στο κεφάλι.           Σελ. 464

Απορριπτέος ως αβάσιμος κρίθηκε ο ισχυρισμός του εναγόμενου Δήμου περί αποκλειστικής υπαιτιότητας του θανόντα οδηγού στην πρόκληση του θανάσιμου τραυματισμού του, λόγω έλλειψης προστατευτικού κράνους, αφού ούτε από την έκθεση αυτοψίας της Τροχαίας, ούτε από τις μαρτυρικές καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της δικογραφίας επιβεβαιώνεται το συγκεκριμένο γεγονός. Επιπρόσθετα κρίθηκε ότι ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους ενδεχομένως να συντέλεσε ή να συνέβαλε στην επέλευση της ζημιάς, δεν αποτέλεσε όμως την αποκλειστική αιτία αυτής (στον ισχυρισμό περί αποκλειστικής υπαιτιότητας, σημειωτέον, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιέχεται και ισχυρισμός περί συνδρομής συντρέχοντος πταίσματος και γι΄ αυτό δεν μπορεί να εξεταστεί ως τέτοιος εν προκειμένω. Σελ. 624

ΜΕΘΗ ΟΔΗΓΟΥ

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού δίκυκλου μοτοποδηλάτου και συνακόλουθα του θανάσιμου τραυματισμού του, ο οποίος, οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος, (1,14 gr/lt αίματος) μη φέροντας προστατευτικό κράνος. Λόγω των ελαττωμένων αντανακλαστικών και της μειωμένης οδικής ικανότητας εξαιτίας της ανωτέρω μέθης δεν ασκούσε τον έλεγχο και την εποπτεία του οχήματός του, με συνέπεια καθό χρόνο το φορτηγό τον προσπερνούσε, σε σημείο που το οδόστρωμα ήταν ανώμαλο (σαμαράκια), να χάσει την ισορροπία του, να παρεκκλίνει προς τ’ αριστερά, να πέσει στο πίσω μέρος του φορτηγού και να ανατραπεί, γεγονός που αν ήταν νηφάλιος και είχε τεταμένη την προσοχή του θα απεφεύγετο με φρένο ή ελιγμό στα σαμαράκια ή κρατώντας σφιχτά το τιμόνι.       Σελ. 294

Κρίθηκε ότι ο εναγόμενος οδηγός οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος (0,31 και 0,40 ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα κατά την πρώτη και δεύτερη μέτρηση αντίστοιχα), συμπεριφορά περί την οδήγηση που εξαιρέθηκε από την ασφαλιστική κάλυψη με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η οποία επέδρασε στο ένδικο ατύχημα, αφού είχε μειωμένη ικανότητα αντίληψης, με συνέπεια να μην ασκεί τον έλεγχο και εποπτεία του οχήματος του και να προκαλέσει αιτιωδώς το επίδικο ατύχημα. Κατά συνέπεια επήλθε ο συμβατικός λόγος αποκλεισμού της ασφαλιστικής κάλυψης του ασφαλισμένου.             Σελ. 437

Όπως αποδείχθηκε ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος οδηγός οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος, ποσοστό 2,70 gr/l αίματος κατά την πρώτη μέτρηση και 0,80 gr/l κατά τη δεύτερη μέτρηση, γεγονός που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ένδικου ατυχήματος. Κατά συνέπεια, αφού συνέτρεχε η εξαίρεση της ασφαλιστικής του κάλυψης που αποτέλεσε όρο της ασφαλιστικής σύμβασης που κατάρτισε με την παρεμπιπτόντως ενάγουσα, ασφαλιστική εταιρία, δικαιούται η τελευταία να αξιώσει από τον ασφαλισμένο της οποιοδήποτε ποσό θα καταβάλει στους κυρίως ενάγοντες. Δεκτή ως βάσιμη η παρεμπίπτουσα αγωγή της ασφαλιστικής εταιρίας κατά του ασφαλισμένου της. Σελ. 603

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ

Στην περίπτωση που προκύπτει απρόβλεπτη δυσμενής συνέπεια από τη ζημιογόνο πράξη άρχεται νέα χωριστή παραγραφή. Ο ενάγων δεν έχει το βάρος να επικαλεσθεί το χαρακτηρισμό της ζημίας του ως απρόβλεπτης, αλλά ο εναγόμενος, ως ενιστάμενος, έχει το βάρος να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι η ζημία ήταν από την αρχή προβλεπτή, διότι αυτό είναι το περιεχόμενο της ενστάσεώς του.              Σελ. 282

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΧΟΥ

Απαιτείται Έκδοση Νέας Άδειας Κυκλοφορίας και Ενημέρωση των Αρμόδιων Υπηρεσιών για την Έκδοση Αδειών Κυκλοφορίας, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 88 παρ.3 του ΚΟΚ (άρθ. 89 παρ.1, 2 του ΚΟΚ σε συνδ. με άρθρ. 31 παρ.1 Ν 3904/23/ 12/2010). Ο παραβάτης των παραπάνω διατάξεων τιμωρείται με κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο 3.000 ευρώ (άρθρ. 89 παρ.3 του ΚΟΚ).          Σελ. 360

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

(Βλ. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)          

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ STEVEN JOHNSON

Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του ένδικου τραυματισμού της ενάγουσας(κάκωση δεξιού γόνατος) και της μετατραυματικής ερπητικής ουλοστοματίτιδας αγγείτιδας τύπου πολύμορφου ερυθρήματος “Σύνδρομο Steven Jonson” (νεκρόλυση στο πρόσωπο, άνω και κάτω άκρα, μάτια, στόμα, κόλπο, και σε ολόκληρο το σώμα) προκληθέν λόγω της μετατραυματικής φαρμακευτικής αγωγής που έλαβε το μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο “brexin” προς αντιμετώπιση του τραυματισμού της στο ένδικο ατύχημα κατά σύσταση των ιατρών.           Σελ. 204

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ

Ο ενάγων προτίθεται να προβεί στην μετατροπή οχήματος, προκειμένου να διαμορφωθεί ειδικά σύμφωνα με τις ανάγκες του, για να το χρησιμοποιεί ο ίδιος, επειδή η χρήση του αποτελεί για αυτόν αδήριτη ανάγκη για τις μετακινήσεις του και για την κάλυψη των πάσης φύσεως προσωπικών και οικογενειακών του αναγκών, όντας και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Το κόστος της εν λόγω μετατροπής ανέρχεται σε 2.800 ευρώ, όπως αποδεικνύεται από έγγραφη προσφορά από το συνεργείο αυτοκινήτων, δαπάνη επιδικαστέα.            Σελ. 126

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ

(Βλ. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ)

Ν.4092/2012

Αντισυνταγματική και μη Εφαρμοστέα η Διάταξη του Άρθρου 4 του Ν. 4092/2012 περίπτωσης δ’

(άρθρ. 19 παρ.8 ΠΔ 237/1986) που αφορά το παραδεκτό της αγωγής κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου. Κρίθηκε ότι η παραπάνω ρύθμιση με την οποία εισάγεται ιδιαίτερο προνομιακό καθεστώς υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου αντίκειται στο άρθρο 4 του Συντάγματος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Τούτο διότι δεν συντρέχει κανένας λόγος δημόσιας ωφέλειας που να δικαιολογεί αυτήν την άνιση υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου μεταχείριση έναντι των λοιπών διαδίκων, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, είτε για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Εξάλλου ήδη κρίθηκαν ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 19 ΠΔ 237/1986 από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (βλ. ΟλΑΠ 3,4,5/2017 και ΟλΑΠ 3/2019). Σελ. 677

Ν.4364/2016

(Βλ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ)

ΟΙ θέσεις της νομολογίας μας για την τύχη των εκκρεμών δικών επί των ασφαλιστικών εκκαθαρίσεων που επέρχονται μετά την 1.1.2016 (Ν.4364/2016). Μία διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση (κριτική στιες αποφάσεις των Εφετείων και του Αρείου Πάγου), υπό Γεωργίου Αμπατζή.       Σελ. 402

Ν.4640/2019 ΑΡΘΡ.42

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρ. 42 Ν.4640/2019 στις εκκρεμείς ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών αναγνωριστικές αγωγές, είτε αυτές ασκήθηκαν εξ αρχής ως αναγνωριστικές είτε ως καταψηφιστικές, που ετράπησαν ακολούθως σε αναγνωριστικές και εισήχθησαν προς συζήτηση μετά την 1η/1/2020, απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου κατ’ άρθ. 2 του ν. 111Ν/1912. Η προκαταβολική, όμως, είσπραξη του τέλους αυτού εκ μέρους του Δημοσίου, ήδη σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας της δίκης και επί ποσού κατά κανόνα μείζονος του τελικώς επιδικαζομένου, αντίκειται στις αρχές του κράτους δικαίου και της παροχής πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στους πολίτες, που θεμελιώνονται στις διατάξεις των αρθρ. 20 παρ.1, 26 παρ. 3, 94 παρ. 4, 95 παρ. 5 του Συντάγματος, 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, 1 του πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής, 2 παρ. 3 και 14 παρ. 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.         Σελ. 49

Ν.489/1976 ΑΡΘΡ6 ΠΑΡ.2

Εξαιρούνται από την Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης(άρθ. 6 παρ.2 εδ. γ΄ Ν. 489/1976 (Εναρμόνιση με άρθρ. 2 παρ. 2 της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ της 30/12/1983). Υπαιτιότητα Οδηγού του Ασφαλισμένου Γερανοφόρου Οχήματος για τις προκληθείσες ζημίες στο Μεταφερόμενο Ανυψωτικό Μηχάνημα.          Σελ. 493

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΠΟΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ, η ενάγουσα δικαιούται να αξιώσει από τους υπόχρεους σε αποζημίωσή της εναγομένους τα νοσήλια που κατέβαλε για λογαριασμό της, ως ανασφάλιστης, στο Νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε, η Δ/ση Κοινωνικής Πρόνοιας Αγρινίου στα πλαίσια της Κοινωνικής Πρόνοιας, για τον προφανή λόγο ότι κατέβαλε τα ανωτέρω νοσήλια όχι με την ιδιότητα του Ασφαλιστικού Φορέα αλλά στα πλαίσια της Κοινωνικής Πρόνοιας και ότι δεν υπάρχει διάταξη η οποία να προβλέπει την υποκατάσταση στην καταβολή των ανωτέρω νοσηλίων. Σελ. 205

ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ΙΧΕ αυτοκινήτου, ο οποίος οδηγώντας υπό την επίδραση τοξικών ουσιών (ψευδαισθησιογόνα – παραισθησιογόνα), ως η έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας με ταχύτητα 100 χλμ/ω (ανώτατο επιτρεπόμενο όριο 80 χλμ/ω) και πίσω από το ΙΧΕ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ενάγων στη δεξιά λωρίδα, ενήργησε αιφνίδια ελιγμό προς τα δεξιά και εισήλθε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, μη λαμβάνοντας υπόψη του την απόσταση από το προπορευόμενο αυτοκίνητο του ενάγοντος και την ταχύτητα με την οποία εκινείτο, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με το εμπρόσθιο μέρος του αυτοκινήτου του στο πίσω δεξιό μέρος του αυτοκινήτου του ενάγοντος.      Σελ. 500

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

(Βλ. και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ)

Επιδικάσθηκε ποσό 5.000 ευρώ εξ ΑΚ 930.3 μειωμένο κατά ποσοστό 30% του συντρέχοντος πταίσματος του ενάγοντος στην επέλευση του τραυματισμού του) επί 16 μήνες και 20 ημέρες προς 300 ευρώ μηνιαίως. Πρωτοδίκως επιδικάσθηκαν 600 ευρώ. Σελ. 501        

Συνεπεία του τραυματισμού του ο ενάγων (πολυτραυματίας) και της χειρουργικής επέμβασης στο δεξιό άνω άκρο και της συνακόλουθης ανικανότητας του να αυτοεξυπηρετηθεί είχε ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας και προσοχής τόσο κατά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο επί 12 ημέρες, χωρίς να απαιτείται προς τούτο ιατρική γνωμάτευση, όσο και κατά την κατ΄ οίκον νοσηλεία του επί δύο (2) μήνες, υπηρεσίες που του παρείχαν χωρίς αντάλλαγμα η μητέρα και η αδελφή του. Επιδικάσθηκε το ποσό των (650 ευρώ μηνιαίως συνηθισμένη αμοιβή Χ 2μήνες) = 1.300 ευρώ για οικιακή βοηθό, σύμφωνα με το άρθρο 930.3 ΑΚ, αφού η οικειοθελής εκ μέρους των οικείων του προσφορά των υπηρεσιών αυτών δεν αποβαίνει σε προς όφελος του υπόχρεου προς αποζημίωση.                Σελ. 438  

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ – ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

για πλασματική δαπάνη οικιακής βοηθού (υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στην παθούσα από την μητέρα της) 550 ευρώ μηνιαίως για διάστημα τριών (3) μηνών.      Σελ. 427

ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(Βλ. και ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ)

   Εφόσον το συνολικό κόστος επισκευής, (συνυπολογιζόμενης της μειώσεως της εμπορικής της αξίας), υπερβαίνει και δη ουσιωδώς την προ του ατυχήματος αγοραστική αξία της μοτοσικλέτας του ενάγοντος (1.500 ευρώ), αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί ολοσχερώς κατεστραμμένη, υπό οικονομική έννοια και η αποζημίωση του ενάγοντος (ιδιοκτήτη) να προσδιοριστεί στην προ του ατυχήματος αξία αυτής, αφαιρουμένων των διασωθέντων μερών αυτής (σώστρα) των οποίων η αξία ανέρχεται, κατά τα διδάγματα κοινής πείρας, στο ποσό των 500 ευρώ. Σελ. 307

Η δαπάνη επισκευής υπερβαίνει την προ του ατυχήματος εμπορική αξία, αποδεικνυόμενη από αξιόπιστη πραγματογνωμοσύνη ως προς τις ζημίες που αντιστοιχούν με αυτές που βεβαιώνονται στο δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος του ΤΤ Ελληνικού.       Σελ. 380

Για τις επαγγελματικές του μετακινήσεις ο ενάγων χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο του. Συνεπεία της ένδικης σύγκρουσης το αυτοκίνητο του καταστράφηκε ολοσχερώς και έτσι απώλεσε μέρος των εισοδημάτων του μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015. Απορριπτέο ως αβάσιμο το κονδύλιο για το μεταγενέστερο χρονικό διάστημα καθώς μπορούσε να αντικαταστήσει το όχημά του ή να ενοικιάσει άλλο όχημα. Σελ. 427

Η επιδικασθείσα μικρότερη βλάβη της επισκευής του οχήματος αποτελεί το έλασσον της αξιούμενης με την αγωγή απαίτησης για ολική καταστροφή δεν επέρχεται μεταβολή της βάσης της αγωγής. Επισκευή Υλικών Ζημιών με Προσφορά Συνεργείου. Επιδίκαση και του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.    Σελ. 439

Εξαιτίας της σύγκρουσης το όχημα δέχθηκε στο μέσον της αριστερής πλευράς χτύπημα από το ζημιογόνο αυτοκίνητο με ταχύτητα ανερχόμενη σε 160,00 χλμ/ώρα και διαιρέθηκε κατά την πρόσκρουση σε δύο τμήματα, που εκτινάχθηκαν προς δύο κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα να επέλθει πλήρης στρέβλωση και αλλοίωση των δομικών στοιχείων του αυτοκινήτου, καθώς και πλήρης καταστροφή όλων των επιμέρους στοιχείων του. Επιδικάσθηκε η αξία του οχήματος κατά τον χρόνο του ατυχήματος (3.000 ευρώ), επιμεριζόμενη ανά 1.500 ευρώ σε καθεμία των εναγουσών που αντιστοιχεί στο εξ αδιαθέτου ποσοστό εκάστης (1/2) επί της κληρονομιαίας περιουσίας του θανόντος.     Σελ. 450

ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑ

Τραυματισμός Εργάτη Αποκομιδής Απορριμμάτων ισταμένου στα σκαλοπάτια του απορριμματοφόρου κατά τη διενέργεια οπισθοπορείας.        Σελ. 415

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΡΥΘΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

Αποκλειστική υπαιτιότητα του μη διαδίκου οδηγού, ο οποίος οδηγώντας με βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος, ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα, (160 χλμ./ώρα) για να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο για μεταφορά παράνομων μεταναστών, περιπολικού οχήματος που τον ακολουθούσε και παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με το καθέτως κανονικά κινούμενο όχημα. (παράβαση των άρθρων 6 παρ. 1 περ. β’ και 3,12 παρ. 1,19 παρ. 1-3 και 26 παρ. 1,4 και 6 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ).                 Σελ. 450

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 5ΕΤΗΣ

Η ένσταση παραγραφής εν επιδικία την οποία προβάλλει ο εφεσίβλητος, λόγω παρόδου της διετίας του άρθρου 7 Ν. ΓΠΝ/1911 δεν ερευνάται ως άνευ αντικειμένου, καθότι κατά την αγωγή ευθύνεται ως προστήσας τον οδηγό του ζημιογόνου αυτοκινήτου και επομένως η ευθύνη του είναι εξ αδικοπραξίας εκ του άρθρου 922 ΑΚ, η οποία υπόκειται στην 5ετή παραγραφή του άρθρου 937 ΑΚ, η οποία εν προκειμένω δεν έχει παρέλθει.          Σελ. 295      

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 5ΕΤΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 20ΕΤΙΑ

Οι εφεσίβλητοι – ενάγοντες επί της ένστασης παραγραφής των ενδίκων αξιώσεών τους, που πρόβαλαν οι εναγόμενοι – αναιρεσείοντες, απαντώντας – πρότειναν την αντένστασή τους, περί επιμήκυνσης της 5ετους παραγραφής των αξιώσεών τους σε 20ετία. Η ανωτέρω αντένσταση κρίθηκε και ως ουσιαστικά βάσιμη καθότι οι ένδικες αγωγικές αξιώσεις των εναγόντων (θετικές και αποθετικές ζημίες), καλύπτονται από το δεδικασμένο της εκδοθείσας το 2003 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Συγκεκριμένα αυτές, ως απότοκες από την απρόβλεπτη επιδείνωση της υγείας της ενάγουσας, αρχόμενη από το 2001, δεν έχουν υποκύψει στην πενταετή παραγραφή του άρθρ. 937 ΑΚ, αφού από το 2001 που άρχισε η νέα αυτή παραγραφή μέχρι την τελεσιδικία της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που επήλθε μετά από τριετία από τη δημοσίευσή της (2006), δεν παρήλθε πενταετία. Επομένως ο χρόνος παραγραφής των ένδικων αξιώσεων των εναγόντων επιμηκύνθηκε σε εικοσαετία, που εν προκειμένω δεν έχει παρέλθει. Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι, το Εφετείο αντικαθιστώντας με την αναιρεσιβαλλόμενη τις αιτιολογίες της εκκαλουμένης, ως προς την απόρριψη της ένστασης πενταετούς παραγραφής, την οποία πρωτόδικα παραδεκτά πρότειναν οι αναιρεσείοντες – εναγόμενοι και ακολούθως, κατά παραδοχή του εκ του άρθρ. 268 ΑΚ περί επιμήκυνσης της παραγραφής σε εικοσαετία ισχυρισμού που πρόβαλαν οι ενάγοντες – αναιρεσίβλητοι, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 268 εδ.1 και 937 παρ.1 ΑΚ απορρίπτοντας την έφεση.      Σελ. 23

Στην ένδικη υπόθεση οι ενάγοντες και ήδη αναιρεσίβλητοι με την ένδικη αγωγή τους αξίωσαν αποζημίωση για στέρηση διατροφής για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα από 26/10/2013 έως 25/10/2016, συνεπεία του θανάσιμου τραυματισμού του συζύγου και πατέρα τους στο ένδικο τροχαίο ατύχημα (της 22/10/2001). Οι εναγόμενοι (φυσικά πρόσωπα) – εκκαλούντες και ήδη αναιρεσείοντες πρόβαλαν ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου την ένσταση πενταετούς (5τους) παραγραφής (άρθρ. 937 ΑΚ) και της διετούς (2ετους) παραγραφής (άρθρ. 10 παρ.2 Ν. 489/1976) των ένδικων αξιώσεων των εναγόντων για στέρηση διατροφής. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο κρίνοντας νόμιμη την παραπάνω ένσταση απέρριψε την αγωγή. Το Εφετείο έκρινε ότι εσφαλμένα το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δέχθηκε την παραπάνω ένσταση παραγραφής καθόσον οι αξιώσεις του παθόντος τρίτου κατά του ασφαλιστή υπόκεινται στη διετή παραγραφή και όχι κατά του υπαιτίου του ατυχήματος για τις οποίες εφαρμόζεται η πενταετής παραγραφή του άρθρου 937 ΑΚ, και κατά   παραδοχή ως βάσιμου του σχετικού λόγου έφεσης των εναγόντων δέχθηκε την αγωγή. Επιπλέον, έκρινε ότι η παραπάνω αξίωση των εναγόντων δεν έχει υποπέσει στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 937 ΑΚ, δεδομένου ότι με την τελεσίδικη 245/2005 απόφαση του Εφετείου Αιγαίου, επιμηκύνθηκε ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των εναγόντων, ακόμα και αυτών που ανάγονται σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, σε είκοσι έτη, κατ’ άρθρο 268 ΑΚ. Έτσι που έκρινε το Εφετείο ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε και δεν παραβίασε της περί παραγραφής διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου,          Σελ. 351

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 5ΕΤΗΣ- ΝΕΑ

Στην περίπτωση που προκύπτει απρόβλεπτη δυσμενής συνέπεια από τη ζημιογόνο πράξη άρχεται νέα χωριστή παραγραφή. Ο ενάγων δεν έχει το βάρος να επικαλεσθεί το χαρακτηρισμό της ζημίας του ως απρόβλεπτης, αλλά ο εναγόμενος, ως ενιστάμενος, έχει το βάρος να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι η ζημία ήταν από την αρχή προβλεπτή, διότι αυτό είναι το περιεχόμενο της ενστάσεώς του.      Σελ. 282

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΝ ΕΠΙΔΙΚΙΑ

Η ένσταση παραγραφής εν επιδικία την οποία προβάλλει ο εφεσίβλητος, λόγω παρόδου της διετίας του άρθρου 7 Ν. ΓΠΝ/1911 δεν ερευνάται ως άνευ αντικειμένου, καθότι κατά την αγωγή ευθύνεται ως προστήσας τον οδηγό του ζημιογόνου αυτοκινήτου και επομένως η ευθύνη του είναι εξ αδικοπραξίας εκ του άρθρου 922 ΑΚ, η οποία υπόκειται στην 5ετή παραγραφή του άρθρου 937 ΑΚ, η οποία εν προκειμένω δεν έχει παρέλθει.        Σελ. 294

ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Αποκλειστική υπαιτιότητα της οδηγού ΙΧΕ οχήματος η οποία δεν αντιλήφθηκε την ενάγουσα Τροχονόμο που ρύθμιζε την κυκλοφορία σε μέτρα διέλευσης του Πρωθυπουργού εντός διασταύρωσης, φορώντας ειδικό φωσφορούχο γιλέκο και πλήρες τροχονομικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με το εμπρόσθιο μέρος του οχήματος της πάνω της, να την εκτινάξει στον αέρα, να προσκρούσει στο εμπρόσθιο παρμπρίζ του οχήματος και να εκσφενδονιστεί στο πεζοδρόμιο (παράβαση άρθρ. 12 παρ. 1 ΚΟΚ) .Την αποκλειστική υπαιτιότητά της συνομολογούν και οι εναγόμενες (οδηγός και ασφαλιστική εταιρία) με δήλωση του πληρεξουσίου τους δικηγόρου, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και με τις έγγραφες προτάσεις τους.             Σελ. 390

ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΠΕΖΟΥ

Αποκλειστική υπαιτιότητα του 86χρονου πεζού, ο οποίος επιχείρησε αιφνίδια κατερχόμενος από το δεξιό πεζοδρόμιο, να περάσει διαμέσου σταθμευμένων οχημάτων, με αποτέλεσμα να κτυπήσει στο δεξιό καθρέπτη διερχόμενου ΙΧΕ οχήματος, και να πέσει στο οδόστρωμα, τραυματιζόμενος. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δέχθηκε ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η οδηγός του ανωτέρω οχήματος, καθότι α) είχε ρυθμίσει την ταχύτητά της στα κατώτερα δυνατά επίπεδα, β) δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει, την αιφνίδια κάθοδο του πεζού, γ) δεν μπορούσε, να ενεργήσει οποιονδήποτε αποφευκτικό ελιγμό, αφού δεξιά και αριστερά της υπήρχαν σταθμευμένα αυτοκίνητα, αλλά ούτε είχε και το χρονικό περιθώριο να το πράξει. Με την ανωτέρω κρίση του, το Εφετείο διέλαβε στην απόφασή του ασαφείς, ανεπαρκείς και αντιφατικές αιτιολογίες, ως προς το ουσιώδες ζήτημα της έλλειψης υπαιτιότητας της οδηγού στην πρόκληση του ένδικου αυτοκινητικού ατυχήματος, καθότι δεν διευκρινίζεται με σαφήνεια η πορεία του ζημιογόνου αυτοκινήτου, το ακριβές σημείο του ατυχήματος, πόση ήταν η απόσταση από την διασταύρωση από την οποία είχε εισέλθει προηγούμενα στην οδό το ζημιογόνο όχημα, το πλάτος του οδοστρώματος της οδού, προκειμένου από την διανυθείσα απόσταση να διαπιστωθεί ο χρόνος αντίδρασης της οδηγού του αυτοκινήτου και αν μπορούσε να αντιληφθεί εγκαίρως τον πεζό και αντιδρώντας με την κατάλληλη τροχοπέδηση ή αποφευκτικό ελιγμό ν’ αποφύγει την πρόσκρουση του αυτοκινήτου της σ’ αυτόν, έστω και αν δεξιά και αριστερά υπήρχε σειρά σταθμευμένων αυτοκινήτων, και εάν το εναπομένον κενό πλάτος του δρόμου, ανάλογα με το σημείο που βρισκόταν ο πεζός (το οποίο δεν διευκρινίζεται), επέτρεπε αποφευκτικό ελιγμό. Τέλος, δεν προσδιορίζει το σημείο πτώσης του ενάγοντος – πεζού μετά την παράσυρσή του, ούτε τα σημεία που τραυματίστηκε ο ενάγων και τη σοβαρότητα των τραυμάτων του. Δεκτός ο εκ του άρθρ.559 αρ.19 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης (έλλειψη νόμιμης, λόγω ανεπαρκών, ασαφών και αντιφατικών αιτιολογιών).       Σελ. 91

Αποκλειστική υπαιτιότητα εναγομένου οδηγού του Α΄ αυτοκινήτου, ο οποίος παραβιάζοντας πινακίδα Ρ-2 (ΣΤΟΠ) εισήλθε σε διασταύρωση και επέπεσε με σφοδρότητα με το εμπρόσθιο μέρος του στην δεξιά οπίσθια πλευρά του καθέτως κινουμένου Β΄ αυτοκινήτου, το οποίο εκτράπηκε προς τα αριστερά, λόγω της ώθησης που δέχθηκε στη δεξιά πλευρά του και επέπεσε πάνω στον πρώτο ενάγοντα πεζό, ο οποίος τη στιγμή εκείνη βρισκόταν μπροστά και αριστερά από το εμπρόσθιο τμήμα του σταθμευμένου Γ΄ οχήματος, συμπιέζοντας αυτόν στο εμπρόσθιο τμήμα του σταθμευμένου Γ΄ οχήματος του δεύτερου ενάγοντος. Στην συνέχεια προσέκρουσε με την οπίσθια αριστερή πλευρά του στην εμπρόσθια αριστερή γωνία του Γ΄οχήματος του δεύτερου ενάγοντος, το οποίο μετακινήθηκε και προσέκρουσε με το οπίσθιο μέρος του στο σταθμευμένο σε σειρά πίσω του Δ΄ αυτοκινήτου, ακολούθως κινήθηκε προς τα δεξιά και προσέκρουσε εκ νέου με το εμπρόσθιο μέρος του στο σταθμευμένο στην απέναντι πλευρά της οδού Ε αυτοκίνητο, (παράβαση διατάξεων άρθρ. 4 παρ. 3, 12 παρ. 1, 19 παρ. 1,2 ,3 και 20 παρ. 1 του ΚΟΚ). Σελ. 123

ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

(Βλ.ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ-ΜΕΘΗ ΟΔΗΓΟΥ)    

ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΙΟΝΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ – ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

Ο εξ αναγωγής δανειστής στρεφόμενος κατά του εξ αναγωγής οφειλέτη δικαιούται να αξιώσει και τα δικαστικά έξοδα της πρώτης δίκης, και τους δικονομικούς τόκους, ανάλογα με το ποσοστό συνευθύνης του εξ αναγωγής οφειλέτη. Σελ. 368            Σελ. 365

ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ – ΜΕΘΗ ΟΔΗΓΟΥ

(Βλ. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ-ΜΕΘΗ ΟΔΗΓΟΥ)

ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ-ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

(Βλ. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ)      

ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

(Βλ. και ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ-ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ)

ΠΑΡΕΜΠΙΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ – ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ – ΚΑΝΝΑΒΗ

Στα ούρα της εναγομένης οδηγού ανιχνεύθηκε η ουσία 11-nor-Δ9-ΤΗC-9-καρβοξυλικό οξύ (11-nor THC-COOH), που αποτελεί τον κύριο μεταβολίτη της Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης, η οποία είναι δραστικό συστατικό της κάνναβης. Όμως δεν αποδείχθηκε βάσιμος ο ισχυρισμός της παρεμπιπτόντως ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρίας ότι η ανίχνευση τοξικών ουσιών στο αίμα της ασφαλισμένης της οδηγού συνδέεται αιτιωδώς με το ατύχημα.          Σελ. 213

ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΕΞ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ

Αποκλειστική Υπαιτιότητα του οδηγού του ρυμουλκού ασφαλισμένου στην αναιρεσείουσα ασφαλιστική εταιρία. Δεν αναφέρονται στα δικόγραφα των αναγωγών τα περιστατικά συγκλίνουσας υπαιτιότητας και αιτιώδους συμβολής των ασφαλιζομένων από την αλλοδαπή εταιρία προσώπων, που συνδέονται με το ασφαλιζόμενο απ’ αυτήν ρυμουλκούμενο όχημα και δεν εκτίθεται σε τι συνίσταται η αιτιώδης συμμετοχή των προσώπων τούτων στο ατύχημα, που προκλήθηκε από τον ενιαίο συρμό. Μόνη η διάταξη του άρθρου 6α Ν. 489/1976 που προβλέπει το δικαίωμα της αναγωγής, δεν θεμελιώνει άνευ άλλου ευθύνη του εναγομένου ΝΠΙΔ, χωρίς την ύπαρξη αστικής ευθύνης των ανωτέρω προσώπων. Σελ. 661

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Αξίωση Διατροφής για Μεταγενέστερο Χρόνο. Δεν αποτελούν περιοδικές παροχές οι απλές δόσεις που προβλέπονται από το νόμο ή από σύμβαση για την καταβολή μιας ενιαίας οφειλής η οποία εξοφλείται τμηματικά.            Σελ. 351

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΠΛΑΣΤΕΣ

Η πλαστότητα των πινακίδων, που φέρει το ζημιογόνο όχημα, επιδρά στον προσδιορισμό του τόπου συνήθους στάθμευσης του αυτοκινήτου, μόνο όταν το εν λόγω όχημα δεν φέρει κατά τον ίδιο χρόνο νομίμως πινακίδες κυκλοφορίας, εκδοθείσες από αλλοδαπή Αρχή, ή όταν οι νομίμως εκδοθείσες τέτοιες πινακίδες έχουν λήξει ή έχουν απολέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ισχύ τους ή η εθνικότητα του ζημιογόνου αυτοκινήτου δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο (πχ λόγω εγκατάλειψης του τόπου του ατυχήματος).    Σελ. 449

ΠΛΑΓΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ανυπαίτιος κρίθηκε ο οδηγός του φορτηγού οχήματος, ο οποίος επιχείρησε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 17 παρ. 1 και 5 του ΚΟΚ να προσπεράσει το μοτοποδήλατο από αριστερά, αναπτύσσοντας ταχύτητα εντός των επιτρεπομένων ορίων και αφήνοντας σ’ αυτό κατά την προσπέραση αρκετό χώρο παραπλεύρως. Απορριπτέος ως αβάσιμος κρίθηκε ο ισχυρισμός των εναγόντων ότι ο οδηγός του φορτηγού προκάλεσε το ατύχημα, διότι πραγματοποίησε την προσπέραση πλησιάζοντας κατά πολύ το μοτοποδήλατο (περί το 1 μ.), με αποτέλεσμα το ωστικό κύμα αέρα που δημιουργείτο από την κίνηση του φορτηγού να το εκτρέψει της πορείας του. Αν ίσχυε αυτό, η εκτροπή του μοτοποδηλάτου θα γινόταν προς τα δεξιά και όχι προς τ’ αριστερά, όπως συνέβη.      Σελ. 294

Ανυπαίτιος κρίθηκε ο οδηγός του φορτηγού οχήματος, ο οποίος επιχείρησε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 17 παρ. 1 και 5 του ΚΟΚ να προσπεράσει το μοτοποδήλατο από αριστερά, αναπτύσσοντας ταχύτητα εντός των επιτρεπομένων ορίων και αφήνοντας σ’ αυτό κατά την προσπέραση αρκετό χώρο παραπλεύρως. Απορριπτέος ως αβάσιμος κρίθηκε ο ισχυρισμός των εναγόντων ότι ο οδηγός του φορτηγού προκάλεσε το ατύχημα, διότι πραγματοποίησε την προσπέραση πλησιάζοντας κατά πολύ το μοτοποδήλατο (περί το 1 μ.), με αποτέλεσμα το ωστικό κύμα αέρα που δημιουργείτο από την κίνηση του φορτηγού να το εκτρέψει της πορείας του. Αν ίσχυε αυτό, η εκτροπή του μοτοποδηλάτου θα γινόταν προς τα δεξιά και όχι προς τ’ αριστερά, όπως συνέβη.     Σελ. 294

ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

(Βλ. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΛΑΣΤΕΣ)

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Ζητήματα ποινικής διαδικασίας επί τροχαίων ατυχημάτων α) δέσμευση πολιτικών δικαστηρίων από αθωωτική ποινική απόφαση β) περιεχόμενο κλητηρίου θεσπίσματος και αιτιολογίες ποινικής απόφασης, υπό Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Πρόεδρου Πρωτοδικών, Εκπρόσωπου Τύπου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.         Σελ. 242

Ζητήματα ποινικής διαδικασίας επί τροχαίων ατυχημάτων α) δέσμευση πολιτικών δικαστηρίων από αθωωτική ποινική απόφαση,β) περιεχόμενο κλητηρίου θεσπίσματος και αιτιολογίες ποινικής απόφασης υπό Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Προέδρος Πρωτοδικών, Εκπρόσωπου Τύπου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Σελ. 242

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Μη αναγκαία η Διενέργειά της προς διερεύνηση των αποκλίσεων των τριών τοξικολογικών   εξετάσεων για τον ποσοτικό προσδιορισμό αιθανόλης. Σελ. 602

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αποδείχθηκε ότι ο τόπος συνήθους στάθμευσης του ζημιογόνου οχήματος κατά την έννοια της διάταξης του αρ. 1 περ. ε’ του Ν. 489/1976 είναι η Βουλγαρία, και όχι η Ελλάδα ως τόπος, στον οποίο έλαβε χώρα ατύχημα, όπως αβασίμως ισχυρίζονται οι εναγόμενοι. Δεδομένης όμως, της εν λόγω εθνικότητας του οχήματος, που αποτελεί κρίσιμο στοιχείο, σε αντίθεση με την εθνικότητα του ιδιοκτήτη ή κατόχου του, η πλαστότητα των πινακίδων, που ήταν προσαρτημένες στο ως άνω όχημα κατά τον ένδικο χρόνο, είναι αδιάφορη ως προς την υποχρέωση του ΓΔΑ να αποζημιώσει τους ζημιούμενους από ατύχημα, που προκαλείται στην Ελλάδα από τον οδηγό του ανωτέρω αυτοκινήτου. Η ευθύνη της πρώτης των εναγόμενων αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, αντιθέτως, έχει ως έρεισμά της τη σύναψη της ένδικης, έγκυρης ασφαλιστικής σύμβασης σε συνδυασμό με την κατά το εφαρμοστέο ελληνικό δίκαιο ευθεία ευθύνη αυτής έναντι των ζημιουμένων τρίτων. (Βλ. και σχετικό σχόλιο Αθαν.Κρητικού, Αντιπροέδρου ΑΠ. ε.τ. Σελ. 458)             Σελ. 449

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

(Βλ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ

Δεν επιτρέπεται να προσεπικληθεί ήδη διάδικος (άλλος συνεναγόμενος), όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση η προσεπικαλουμένη, συνεναγομένη στην κύρια αγωγή, οδηγός, χωρίς να θίγεται, ως προς την ανωτέρω, η ενωθείσα με την προσεπίκληση, παρεμπίπτουσα αγωγή. Σελ. 215

ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Συνεπεία του ατυχήματος ο παθών άσκησε την αγωγή αποζημίωσης του στρεφόμενη κατά του οδηγού – χειριστή του μηχανήματος και κατά του ιδιοκτήτη του Δήμου Καλαμάτας. Ο εναγόμενος Δήμος της κύριας αγωγής άσκησε την ανακοίνωση δίκης – προσεπίκληση- παρεμπίπτουσα αγωγή με την οποία ανακοίνωσε τη δίκη στην ήδη εκκαλούσα ασφαλιστική εταιρία την οποία προσεπικάλεσε σε αναγκαστική παρέμβαση, ενώ με την ενωμένη παρεμπίπτουσα αγωγή του ζήτησε σε περίπτωση που γίνει δεκτή η εναντίον του κύρια αγωγή, να υποχρεωθεί η παρεμπιπτόντως εναγομένη ασφαλιστική εταιρία να του καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για κεφάλαιο, τόκους και δικαστικά έξοδα που θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον κυρίως ενάγοντα, νομιμότοκα από την επομένη της καταβολής σε αυτόν μέχρι την εξόφληση. Η προσεπικαλούμενη σε αναγκαστική παρέμβαση- παρεμπιπτόντως εναγομένη και ήδη εκκαλούσα ασφαλιστική εταιρία με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου της δικηγόρου στο ακροατήριο άσκησε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του δεύτερου κυρίως εναγομένου Δήμου. Σελ. 366

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ

Απόρριψη σχετικών Κονδυλίων καθώς δεν προσκομίσθηκαν οι σχετικές αποδείξεις ενώ οι μικρότερων ποσών προσκομισθείσες το πρώτον με την προσθήκη – αντίκρουση είναι απαράδεκτες. Σελ. 56

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

(Βλ. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)          

ΠΡΟΣΤΗΣΗ

Η ένσταση παραγραφής εν επιδικία την οποία προβάλλει ο εφεσίβλητος, λόγω παρόδου της διετίας του άρθρου 7 Ν. ΓΠΝ/1911 δεν ερευνάται ως άνευ αντικειμένου, καθότι κατά την αγωγή ευθύνεται ως προστήσας τον οδηγό του ζημιογόνου αυτοκινήτου και επομένως η ευθύνη του είναι εξ αδικοπραξίας εκ του άρθρου 922 ΑΚ, η οποία υπόκειται στην 5ετή παραγραφή του άρθρου 937 ΑΚ, η οποία εν προκειμένω δεν έχει παρέλθει.        Σελ. 295    

ΠΡΟΣΤΗΣΗ – 5ΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Η ένσταση παραγραφής εν επιδικία την οποία προβάλλει ο εφεσίβλητος, λόγω παρόδου της διετίας του άρθρου 7 Ν. ΓΠΝ/1911 δεν ερευνάται ως άνευ αντικειμένου, καθότι κατά την αγωγή ευθύνεται ως προστήσας τον οδηγό του ζημιογόνου αυτοκινήτου και επομένως η ευθύνη του είναι εξ αδικοπραξίας εκ του άρθρου 922 ΑΚ, η οποία υπόκειται στην 5ετή παραγραφή του άρθρου 937 ΑΚ, η οποία εν προκειμένω δεν έχει παρέλθει.        Σελ. 295

           

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΕΙΟΥ

Επισκευή Υλικών Ζημιών με Προσφορά Συνεργείου. Επιδίκαση και του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Σελ. 439

ΡΥΜΟΥΛΚΟ-ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ

Τροχαίο ατύχημα Ρυμουλκού μετά Ρυμουλκούμενου (Επικαθήμενου) με ΙΧΕ αυτοκίνητο. Παρεμπίπτουσες Αγωγές εξ Αναγωγής της εις ολόκληρον Ευθυνόμενης Ασφαλιστικής εταιρίας κατά του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης – Απορριπτέες. Αποκλειστική Υπαιτιότητα του οδηγού του ρυμουλκού ασφαλισμένου στην αναιρεσείουσα ασφαλιστική εταιρία. Σελ. 661

ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού δίκυκλου μοτοποδηλάτου και συνακόλουθα του θανάσιμου τραυματισμού του, ο οποίος, οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος, (1,14 gr/lt αίματος) μη φέροντας προστατευτικό κράνος. Λόγω των ελαττωμένων αντανακλαστικών και της μειωμένης οδικής ικανότητας εξαιτίας της ανωτέρω μέθης δεν ασκούσε τον έλεγχο και την εποπτεία του οχήματός του, με συνέπεια καθό χρόνο το φορτηγό τον προσπερνούσε, σε σημείο που το οδόστρωμα ήταν ανώμαλο (σαμαράκια), να χάσει την ισορροπία του, να παρεκκλίνει προς τ’ αριστερά, να πέσει στο πίσω μέρος του φορτηγού και να ανατραπεί, γεγονός που αν ήταν νηφάλιος και είχε τεταμένη την προσοχή του θα απεφεύγετο. με φρένο ή ελιγμό στα σαμαράκια ή κρατώντας σφιχτά το τιμόνι.      Σελ. 294

ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κρίθηκε συνυπαίτιο του θανάσιμου τραυματισμού του οδηγού του ΔΧΕ αυτοκινήτου ταξί σε ποσοστό 20% το Δημόσιο, από την παράνομη παράλειψη των αρμοδίων οργάνων του, κατά την ενάσκηση της εξουσίας τους που τους έχει ανατεθεί για την ασφαλή συντήρηση των δρόμων και την ορθή τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας. Ειδικότερα, κατά την κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης, ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού προέκυψε από την είσοδο της μπάρας ασφαλείας μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου (ταξί) που οδηγούσε ενώ η παραμόρφωση του οχήματος και ο χαρακτήρας του ατυχήματος δεν δικαιολογούν θανάσιμο τραυματισμό. του οδηγού. Συνυπαίτιος του θανάσιμου τραυματισμού του σε ποσοστό 80% κρίθηκε ο οδηγός του ΔΧΕ αυτοκινήτου (ταξί), ο οποίος κινούμενος στη ΝΕΟ Αθηνών Λαμίας, έχασε τον έλεγχό του, εξετράπη της πορείας του, συγκρούσθηκε με ΙΧΕ αυτοκίνητο, και τελικά προσέκρουσε στα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό συνεπεία των βαρύτατων σωματικών κακώσεων κεφαλής, θώρακος και άκρων που υπέστη.           Σελ. 482

ΣΤΟΠ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου, ο οποίος παραβιάζοντας πινακίδα ρυθμιστικής της κυκλοφορίας Ρ2, με την ένδειξη SΤΟΡ, εισήλθε σε διασταύρωση, με αποτέλεσμα να παρεμβληθεί στην πορεία του ενάγοντος οδηγού της μοτοσικλέτας, με συνέπεια o τελευταίος να επιπέσει στην εμπρόσθια αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου και ακολούθως ο ίδιος να εκτοξευθεί της μοτοσικλέτας και να καταλήξει στο οδόστρωμα, βαρύτατα τραυματισμένος (παράβαση άρθρ. 4 παρ. 3, 12 παρ. 1, 19 παρ. 1, 26 παρ. 1 και 4 ΚΟΚ).            Σελ. 55

Αποκλειστική υπαιτιότητα εναγομένου οδηγού του Α΄ αυτοκινήτου, ο οποίος παραβιάζοντας πινακίδα Ρ-2 (ΣΤΟΠ) εισήλθε σε διασταύρωση και επέπεσε με σφοδρότητα με το εμπρόσθιο μέρος του στην δεξιά οπίσθια πλευρά του καθέτως κινουμένου Β΄ αυτοκινήτου, το οποίο εκτράπηκε προς τα αριστερά, λόγω της ώθησης που δέχθηκε στη δεξιά πλευρά του και επέπεσε πάνω στον πρώτο ενάγοντα πεζό, ο οποίος τη στιγμή εκείνη βρισκόταν μπροστά και αριστερά από το εμπρόσθιο τμήμα του σταθμευμένου Γ΄ οχήματος, συμπιέζοντας αυτόν στο εμπρόσθιο τμήμα του σταθμευμένου Γ΄ οχήματος του δεύτερου ενάγοντος     Σελ. 123

Σύγκρουση καθέτως κινουμένων οχημάτων σε ισόπεδο κόμβο με σήμανση (πινακίδα Ρ-2 – ΣΤΟΠ) Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων ΙΧΕ και ΜοτοσικλέταςΠαραβίαση ΣΤΟΠ και Πινακίδας Υποχρεωτικής πορείας προς τα ΔεξιάΣυνυπαιτιότητα 50% αμφοτέρων των οδηγών – Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.1β ΚΠολΔ.          Σελ. 176

και Φωτεινούς Σηματοδότες που αναβοσβήνουν (αναλάμπον φως).Στους κόμβους η προτεραιότητα ορίζεται με κατάλληλη σήμανση και οι ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφορίας υπερισχύουν των ενδείξεων των πινακίδων σήμανσης οι οποίες καθορίζουν την προτεραιότητα.    Σελ. 196

Αποκλειστική υπαιτιότητα της οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου,η οποία παραβιάζοντας ρυθμιστική πινακίδα κυκλοφορίας Ρ-2 (STOP), που υπήρχε στην πορεία της, εισήλθε σε οδικό κόμβο, χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο επ’ αυτού ή παρακώληση της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί το κανονικά κινούμενο δίκυκλο, αν και η ορατότητά της δεν περιορίζονταν, ούτε από το παρανόμως σταθμευμένο όχημα, ενόψει του ότι η μοτοσικλέτα εκινείτο στο αριστερό άκρο της οδού, το πλάτος της οποίας ήταν μεγάλο, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με αυτό και να τραυματισθεί θανασίμως ο μοτοσικλετιστής, (παράβαση των άρθρ.12 παρ. 1 εδ. β’, 19 παρ. 1 και 26 παρ. 4 σε συνδ. προς 4 παρ. 3 ν. 2696/1999).        Σελ. 223

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού δίκυκλης μοτοσικλέτας, ο οποίος αν και στην πορεία του υπήρχε αριστερή στροφή και επί του οδοστρώματος διπλή διαχωριστική διαγράμμιση, οδηγώντας εν μέθη (0,65 gr/l με την μέθοδο της αιμοληψίας) και με υπερβολική ταχύτητα απώλεσε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με το κανονικώς κινούμενο σε αυτό ως άνω αυτοκίνητο (παράβαση άρθρ. 4 παρ. 3, 5 παρ. 3 α, 8, 12 παρ. 1, 19 παρ. 1, 2, 3, 16 παρ. 4 του Κ.Ο.Κ.).  Σελ. 64

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ΙΧ Φορτηγού οχήματος, ο οποίος έχοντας την πρόθεση να στρίψει αριστερά για να εισέλθει σε κάθετο οδό, δεν ενεργοποίησε έγκαιρα τον αριστερό δείκτη κατεύθυνσης του οχήματος του, ώστε να προειδοποιήσει τους χρήστες της οδού, αλλά εισήλθε αιφνίδια στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με την αντιθέτως κινούμενη μοτοσικλέτα, ο οδηγός της οποίας δεν είχε περιθώρια τροχοπέδησης ή αποφευκτικού ελιγμού (παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12 παρ.1, 19 παρ.1, 2, και 3 , 21 παρ.1 και 2, 23 παρ.2 και 26 παρ.1 και 5 του ΚΟΚ).     Σελ. 114

Αποκλειστική υπαιτιότητα της οδηγού του ΙΧΕ οχήματος, η οποία οδηγώντας με μεγαλύτερη της επιτρεπόμενης ταχύτητας (70 χλμ/ω αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 30χλμ/ω), δεν κινήθηκε στο δεξιό μέρος της οδού, πέρασε τη διπλή συνεχόμενη διαχωριστική γραμμή και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί μετωπικά με την αντιθέτως κανονικά κινούμενη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο θανών οδηγός (παράβαση άρθρων 5 παρ. 3α, 8α,12 παρ.1, 16 παρ.1,4, 19 παρ.1, 2, 3, 20 παρ.2 σε συνδ. με άρθ. 4 παρ.3 ΚΟΚ).   Σελ. 213

Αποκλειστικός υπαίτιος ο οδηγός του ΙΧΕ αυτοκινήτου, ο οποίος στην επίδικη διασταύρωση επιχείρησε αιφνιδιαστικά ελιγμό – αλλαγή κατεύθυνσης προς τα αριστερά χωρίς να διακόψει την πορεία του και να ελέγξει την κίνηση οχημάτων, στο αντίθετο ρεύμα και να αναμένει την διέλευσή τους, ακόμα και αν άλλο όχημα του παραχώρησε προτεραιότητα (που δεν αποδείχθηκε), με συνέπεια με την αμελή αυτή συμπεριφορά του να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα όπου εκινείτο κανονικά η μοτοσικλέτα του ενάγοντος και να παρεμβληθεί στην πορεία της και να προκαλέσει τη σύγκρουση των οχημάτων, με το εμπρόσθιο μέρος της μοτοσικλέτας στο εμπρόσθιο πλάγιο δεξιό μέρος του ΙΧΕ αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τις υλικές ζημίες της μοτοσικλέτας και τον τραυματισμό του ενάγοντος οδηγού της (παράβαση 12 και 23 παρ.2 ΚΟΚ).                 Σελ. 437

Αποκλειστικά υπαίτιος στην πρόκληση του ένδικου τροχαίου ατυχήματος και του θανάσιμου τραυματισμού του οδηγού της μοτοσικλέτας, κρίθηκε ο οδηγός του ΙΧΦ αυτοκινήτου ο οποίος κινούμενος στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, με κατεύθυνση προς Πάτρα, όταν έφθασε στο ύψος καταστήματος εστίασης, σταμάτησε προσωρινά την πορεία του, πραγματοποίησε για λίγα μέτρα οπισθοπορεία και στη συνέχεια έχοντας ανάψει αριστερό φλας επιχείρησε αριστερό ελιγμό υπέρβασης της διπλής διαχωριστικής γραμμής των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας της οδού, διέσχισε κάθετα το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με πρόθεση να εισέλθει σε παρακείμενο χωμάτινο έρεισμα, με αποτέλεσμα να παρεμβληθεί στην κανονική πορεία της δίκυκλης μοτοσικλέτας προκαλώντας την ανατροπή της μοτοσικλέτας.     Σελ. 464

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΦ οχήματος, ο οποίος παραβίασε την διαχωριστική γραμμή και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, εκτελώντας αναστροφή, με αποτέλεσμα να παρεμβληθεί στην πορεία του κανονικώς κινούμενου δικύκλου οχήματος. Ανυπαίτιος ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος αιφνιδιασθείς δεν είχε άλλο περιθώριο αντίδρασης, πέραν της γενόμενης από αυτόν τροχοπέδησης.  Σελ. 306

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΘΕΤΩΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου, ο οποίος παραβιάζοντας πινακίδα ρυθμιστικής της κυκλοφορίας Ρ2, με την ένδειξη SΤΟΡ, εισήλθε σε διασταύρωση, με αποτέλεσμα να παρεμβληθεί στην πορεία του ενάγοντος οδηγού της μοτοσικλέτας, με συνέπεια o τελευταίος να επιπέσει στην εμπρόσθια αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου και ακολούθως ο ίδιος να εκτοξευθεί της μοτοσικλέτας και να καταλήξει στο οδόστρωμα, βαρύτατα τραυματισμένος (παράβαση άρθρ. 4 παρ. 3, 12 παρ. 1, 19 παρ. 1, 26 παρ. 1 και 4 ΚΟΚ).            Σελ. 55

Αποκλειστική υπαιτιότητα εναγομένου οδηγού του Α΄ αυτοκινήτου, ο οποίος παραβιάζοντας πινακίδα Ρ-2 (ΣΤΟΠ) εισήλθε σε διασταύρωση και επέπεσε με σφοδρότητα με το εμπρόσθιο μέρος του στην δεξιά οπίσθια πλευρά του καθέτως κινουμένου Β΄ αυτοκινήτου, το οποίο εκτράπηκε προς τα αριστερά, λόγω της ώθησης που δέχθηκε στη δεξιά πλευρά του και επέπεσε πάνω στον πρώτο ενάγοντα πεζό, ο οποίος τη στιγμή εκείνη βρισκόταν μπροστά και αριστερά από το εμπρόσθιο τμήμα του σταθμευμένου Γ΄ οχήματος, συμπιέζοντας αυτόν στο εμπρόσθιο τμήμα του σταθμευμένου Γ΄ οχήματος του δεύτερου ενάγοντος. Στην συνέχεια προσέκρουσε με την οπίσθια αριστερή πλευρά του στην εμπρόσθια αριστερή γωνία του Γ΄οχήματος του δεύτερου ενάγοντος, το οποίο μετακινήθηκε και προσέκρουσε με το οπίσθιο μέρος του στο σταθμευμένο σε σειρά πίσω του Δ΄ αυτοκινήτου, ακολούθως κινήθηκε προς τα δεξιά και προσέκρουσε εκ νέου με το εμπρόσθιο μέρος του στο σταθμευμένο στην απέναντι πλευρά της οδού Ε αυτοκίνητο, (παράβαση διατάξεων άρθρ. 4 παρ. 3, 12 παρ. 1, 19 παρ. 1,2 ,3 και 20 παρ. 1 του ΚΟΚ).     Σελ. 123

Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο εκ του αριθ. 1β του άρθρ. 559 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης της Εφετειακής απόφασης που έκρινε συνυπαίτιους σε ποσοστό 50% αμφότερους τους οδηγούς, καθότι με την κρίση του αυτή το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ορθά ερμήνευσε, εφάρμοσε και δεν παραβίασε, τις ουσιαστικές διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330, 914, 932 του ΑΚ, καθώς και εκείνες των άρθρων 12 παρ. 1 και 19 παρ.1 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), καθόσον από τα ανελέγκτως δεκτά γενόμενα ως αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, προκύπτει χωρίς αμφιβολία ότι : Α) η συνυπαιτιότητα του ενάγοντος (οδηγού της μοτοσικλέτας) στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος, στο οποίο τραυματίστηκε, συνίσταται στην εκ μέρους του επισφαλή οδηγική συμπεριφορά. Β) Η συνυπαιτιότητα του εναγομένου οδηγού του ΙΧΕ οχήματος συνίσταται στο ότι αυτός παρότι αντελήφθη ότι στην πορεία του υπήρχε πινακίδα με την ένδειξη υποχρεωτική πορεία με στροφή στα δεξιά, εντούτοις την αγνόησε και εισήλθε καθέτως προς την πορεία του οδό, με σκοπό να επιχειρήσει παράνομα στροφή προς τα αριστερά.        Σελ. 176

Στους κόμβους η προτεραιότητα ορίζεται με κατάλληλη σήμανση και οι ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφορίας υπερισχύουν των ενδείξεων των πινακίδων σήμανσης οι οποίες καθορίζουν την προτεραιότηταΑποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου, ο οποίος αν και στην πορεία του υπήρχε ρυθμιστική πινακίδα Ρ-2 (SΤΟΡ) υποχρεωτικής διακοπής της πορείας των κινουμένων οχημάτων πριν τη διασταύρωση αλλά και επιπλέον φωτεινός σηματοδότης, ο οποίος κατά τον προαναφερόμενο χρόνο εξέπεμπε κίτρινο αναλάμπον φως κυκλικής μορφής, που τον υποχρέωνε να συνεχίσει την κίνησή του με ιδιαίτερη προσοχή και να παραχωρήσει προτεραιότητα στα οχήματα, που κινούνταν στην κάθετη Ενωτική Οδό, δεν ήλεγξε την κίνηση των οχημάτων επί της τελευταίας αυτής οδού και δεν βεβαιώθηκε ότι δύναται να διασχίσει την οδό αυτή χωρίς κίνδυνο, ούτε διέκοψε την κίνησή του παραχωρώντας προτεραιότητα στο κινούμενο επί της ανωτέρω οδού όχημα του εναγομένου, αλλά εισήλθε στην προαναφερθείσα διασταύρωση εντελώς αιφνίδια παραβιάζοντας τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3, 6 παρ. 1δ, 12 παρ. 1, 26 παρ. 1 και 4 του ΚΟΚ. Με βάση τις παραδοχές αυτές το Εφετείο απέρριψε κατ’ ουσία την έφεση των αναιρεσειόντων κατά της πρωτόδικης απόφασης, που απέρριψε ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν την ένδικη αγωγή τους για επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης εξαιτίας της θανάτωσης του συγγενούς τους  Σελ. 196

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι εισήλθε από τον παράδρομο στην Εθνική Οδό, με πρόθεση να στρίψει στη συνέχεια στα αριστερά στην οδό Ν., δεν χρησιμοποίησε το δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης (φλας), ούτε κοίταξε προσεκτικά για να ελέγξει αν το ρεύμα πορείας στα αριστερά του ήταν ελεύθερο από άλλα οχήματα, αλλά πραγματοποίησε απότομα ελιγμό προς τα αριστερά, παρεμβαλλόμενος κάθετα στο οδόστρωμα της Εθνικής οδού, στο ρεύμα όπου κινείτο η μοτοσικλέτα, την πορεία της οποίας απέκλεισε (παράβαση άρθρ. 12 παρ.1, 19 παρ. 1, 2, 3, 20 παρ.1, 21 παρ. 1, 2, 3 ΚΟΚ).     Σελ. 204

Αποκλειστική υπαιτιότητα της οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου,η οποία παραβιάζοντας ρυθμιστική πινακίδα κυκλοφορίας Ρ-2 (STOP), που υπήρχε στην πορεία της, εισήλθε σε οδικό κόμβο, χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο επ’ αυτού ή παρακώληση της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί το κανονικά κινούμενο δίκυκλο, αν και η ορατότητά της δεν περιορίζονταν, ούτε από το παρανόμως σταθμευμένο όχημα, ενόψει του ότι η μοτοσικλέτα εκινείτο στο αριστερό άκρο της οδού, το πλάτος της οποίας ήταν μεγάλο, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με αυτό και να τραυματισθεί θανασίμως ο μοτοσικλετιστής, (παράβαση των άρθρ.12 παρ. 1 εδ. β’, 19 παρ. 1 και 26 παρ. 4 σε συνδ. προς 4 παρ. 3 ν. 2696/1999).        Σελ. 223

Αποκλειστική υπαιτιότητα του μη διαδίκου οδηγού, ο οποίος οδηγώντας με βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος, ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα, (160 χλμ./ώρα) για να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο για μεταφορά παράνομων μεταναστών, περιπολικού οχήματος που τον ακολουθούσε και παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με το καθέτως κανονικά κινούμενο όχημα. (παράβαση των άρθρων 6 παρ. 1 περ. β’ και 3,12 παρ. 1,19 παρ. 1-3 και 26 παρ. 1,4 και 6 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ).               Σελ. 450

Αποκλειστικά υπαίτια στην πρόκληση του ένδικου τροχαίου ατυχήματος και του θανάσιμου τραυματισμού του οδηγού της μοτοσικλέτας, κρίθηκε η οδηγός του ΙΧΕ αυτοκινήτου, η οποία οδηγώντας αμελώς, απρόσεκτα και απερίσκεπτα εξήλθε από το χώρο στάθμευσης εκτός οδοστρώματος, χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί λόγω της περιορισμένης ορατότητας ότι δεν κινούνταν οχήματα στη λεωφόρο όπου είχε πρόθεση να εισέλθει, επιχείρησε αναστροφή από τα δεξιά προς τα αριστερά, παραβίασε τη διπλή συνεχόμενη διαχωριστική γραμμή, διέσχισε κάθετα και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και εισήλθε κάθετα εξ ολοκλήρου στο ρεύμα πορείας της οδηγούμενης από τον θανόντα συγγενή των εναγόντων μοτοσικλέτας.           Σελ. 518

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΟΜΟΡΡΟΠΩΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού που επιχείρησε αιφνίδια αλλαγή από την δεξιά λωρίδα στη αριστερή, με πιθανή πρόθεση να επιχειρήσει παράνομη αναστροφή, εφόσον στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε απαγορευτική σήμανση και συνεχόμενη διπλή διαχωριστή γραμμή (παράβαση άρθρ. 21 παρ.1,2 και 12 παρ.1 του ΚΟΚ).     Σελ. 379           

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ΙΧΕ αυτοκινήτου, ο οποίος οδηγώντας υπό την επίδραση τοξικών ουσιών (ψευδαισθησιογόνα – παραισθησιογόνα), ως η έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας με ταχύτητα 100 χλμ/ω (ανώτατο επιτρεπόμενο όριο 80 χλμ/ω) και πίσω από το ΙΧΕ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ενάγων στη δεξιά λωρίδα, ενήργησε αιφνίδια ελιγμό προς τα δεξιά και εισήλθε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, μη λαμβάνοντας υπόψη του την απόσταση από το προπορευόμενο αυτοκίνητο του ενάγοντος και την ταχύτητα με την οποία εκινείτο, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με το εμπρόσθιο μέρος του αυτοκινήτου του στο πίσω δεξιό μέρος του αυτοκινήτου του ενάγοντος.Στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος δεν συνετέλεσε πταίσμα του ενάγοντος. Το γεγονός δε ότι αυτός κινιόταν με ταχύτητα 90 χλμ/ω, ήτοι μεγαλύτερη κατά 10χλμ/ω του επιτρεπόμενου ορίου των 80χλμ/ω, δεν συνετέλεσε αιτιωδώς στην επέλευση του ατυχήματος ή την έκταση των ζημιών, καθώς λόγω της αιφνίδιας και δυνατής ώθησης που δέχτηκε το αυτοκίνητό του αυτός δεν θα είχε περιθώρια αντίδρασης και επαναφοράς του αυτοκινήτου και αν ακόμη οδηγούσε με ταχύτητα 80χλμ/ω.

     Σελ. 500

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΟΜΟΡΡΟΠΩΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤ΄ΑΝΕΠΙΤΥΧΕΣ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΜΑ

Αποκλειστική υπαιτιότητα του ενάγοντος οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος οδηγώντας με υπερβολική ταχύτητα (80 χ/ω), επιχείρησε προσπέραση προπορευόμενου οχήματος, από τα αριστερά, μολονότι το διάστημα που υπήρχε μεταξύ του οχήματος και της διαχωριστικής νησίδας δεν ήταν επαρκές, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με τις αριστερές πόρτες του προπορευόμενου αυτοκινήτου, να απολέσει τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, να ανέβει στη διαχωριστική νησίδα, να ανατραπεί και ακολούθως να προσκρούσει σε κολώνα φωτισμού, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του. Απορριπτέα κρίθηκε η αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη.   Σελ. 143

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού δίκυκλου μοτοποδηλάτου και συνακόλουθα του θανάσιμου τραυματισμού του, ο οποίος, οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος, (1,14 gr/lt αίματος) μη φέροντας προστατευτικό κράνος. Λόγω των ελαττωμένων αντανακλαστικών και της μειωμένης οδικής ικανότητας εξαιτίας της ανωτέρω μέθης δεν ασκούσε τον έλεγχο και την εποπτεία του οχήματός του, με συνέπεια καθό χρόνο το φορτηγό τον προσπερνούσε, σε σημείο που το οδόστρωμα ήταν ανώμαλο (σαμαράκια), να χάσει την ισορροπία του, να παρεκκλίνει προς τ’ αριστερά, να πέσει στο πίσω μέρος του φορτηγού και να ανατραπεί, γεγονός που αν ήταν νηφάλιος και είχε τεταμένη την προσοχή του θα απεφεύγετο. με φρένο ή ελιγμό στα σαμαράκια ή κρατώντας σφιχτά το τιμόνι (παράβαση άρθρ. 12 §§ 1 & 6, 19 § 1 και 42 § 1 ΚΟΚ).     Σελ. 294

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού δίκυκλου μοτοποδηλάτου και συνακόλουθα του θανάσιμου τραυματισμού του, ο οποίος, οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος, (1,14 gr/lt αίματος) μη φέροντας προστατευτικό κράνος. Λόγω των ελαττωμένων αντανακλαστικών και της μειωμένης οδικής ικανότητας εξαιτίας της ανωτέρω μέθης δεν ασκούσε τον έλεγχο και την εποπτεία του οχήματός του, με συνέπεια καθό χρόνο το φορτηγό τον προσπερνούσε, σε σημείο που το οδόστρωμα ήταν ανώμαλο (σαμαράκια), να χάσει την ισορροπία του, να παρεκκλίνει προς τ’ αριστερά, να πέσει στο πίσω μέρος του φορτηγού και να ανατραπεί, γεγονός που αν ήταν νηφάλιος και είχε τεταμένη την προσοχή του θα απεφεύγετο. με φρένο ή ελιγμό στα σαμαράκια ή κρατώντας σφιχτά το τιμόνι       Σελ. 294

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΟΜΟΡΡΟΠΩΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ-ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΠΟ ΚΕΛΙΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Αποκλειστικά υπαίτιος κρίθηκε ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος οδηγός ΙΧΦ και εκινείτο στην ΕΟ, ο οποίος οδηγόντας με υπερβολική ταχύτητα   και υπό την επήρεια μέθης 2,70 gr/l περιεκτικότητα οινοπνεύματος κατά την πρώτη μέτρηση και 0,80 grl κατά τη δεύτερη μέτρηση αιμοληψίας, γεγονός που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ένδικου ατυχήματος, παρέκκλινε προς τα δεξιά από την πορεία του στο έρεισμα της ΕΟ πέραν της οριογραμμής του οδοστρώματος, δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα το έμπροσθεν αυτού κινούμενο ΙΧΕ αυτοκίνητο και με σφοδρότητα προσέκρουσε με το εμπρόσθιο μέρος του ΙΧΦ στο οπίσθιο μέρος του ΙΧΕ αυτοκινήτου.   Σελ. 601

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΟΜΟΡΡΟΠΩΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ – ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ

(Βλ. και ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ) 

ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Η παράλειψη του ζημιωθέντος ενάγοντος να γνωστοποιήσει το ένδικο ατύχημα στην εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία να εξετάσει το ζημιογόνο αυτοκίνητό του, για τη διαπίστωση της ζημίας του, δεν καθιστά την κρινόμενη αγωγή καταχρηστική, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται η εναγομένη, καθώς δεν επιβάλλεται από το νόμο σχετική υποχρέωση του ζημιωθέντος, αλλά μόνο λόγοι αποδεικτικοί. Στην προκειμένη περίπτωση η ζημία του αρχικώς ενάγοντος αποδείχθηκε πλήρως από το αποδεικτικό υλικό, και ειδικότερα α) από το δελτίο τροχαίου ατυχήματος του ΤΤ Ελληνικού που επιλήφθηκε του ενδίκου ατυχήματος και κατέγραψε τις συγκρουσθείσες επιφάνειες των δύο οχημάτων, που υπέστησαν ζημίες και βλάβες β) από την τεχνική πραγματογνωμοσύνη του εκτιμητή της εταιρίας, η οποία κρίνεται αξιόπιστος, ως προς τις αναφερόμενες σ΄αυτή ζημίες, καθόσον αυτές αντιστοιχούν ακριβώς στα μέρη του οχήματος που υπέστησαν βλάβη από τη σύγκρουση, όπως βεβαιώνεται και στο ανωτέρω δελτίο οδικού ατυχήματος (εμπρόσθιο μέρος, εμπρόσθια διαγώνια, παρμπρίζ).          Σελ. 379

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ

Επί αμετάκλητης αθωωτικής ποινικής απόφασης, το τεκμήριο αθωότητας ΔΕΝ συνεπάγεται αποδεικτική δέσμευση του πολιτικού δικαστηρίου που οδηγεί υποχρεωτικά σε αποδεικτικό πόρισμα, σύμφωνο με την αθωωτική απόφαση και κατ΄ανάγκη σε αποκλεισμό της αστικής αδικοπρακτικής ευθύνης του αθωωθέντος συνακόλουθα δε σε ουσιαστική απόρριψη της αποζημιωτικής αγωγής, με αιτιολογία ότι δημιουργούνται αμφιβολίες για την αθώωση και παραβιάζεται η αρχή των άρθρ. 6 παρ.2 της ΕΣΔΑ και 14 παρ.3 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Σελ. 268

Επί αμετάκλητης αθωωτικής ποινικής απόφασης, το τεκμήριο αθωότητας ΔΕΝ συνεπάγεται αποδεικτική δέσμευση του πολιτικού δικαστηρίου που οδηγεί υποχρεωτικά σε αποδεικτικό πόρισμα, σύμφωνο με την αθωωτική απόφαση και κατ΄ανάγκη σε αποκλεισμό της αστικής αδικοπρακτικής ευθύνης του αθωωθέντος συνακόλουθα δε σε ουσιαστική απόρριψη της αποζημιωτικής αγωγής, με αιτιολογία ότι δημιουργούνται αμφιβολίες για την αθώωση και παραβιάζεται η αρχή των άρθρ. 6 παρ.2 της ΕΣΔΑ και 14 παρ.3 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Σελ. 268

ΤΕΧΝΗΤΟ ΜΕΛΟΣ

Λόγω του υψηλού μηριαίου ακρωτηριασμού του δεξιού ποδιού του ενάγοντος και του νεαρού της ηλικίας του (35 ετών), απαιτείται η κατασκευή από εξειδικευμένη εταιρία, ενός ειδικού τεχνητού μέλους μηρού με θήκη σύνδεσμο και άξονα τιτανίου, κάλτσα σιλικόνης και ασφάλεια εγκλωβισμού μηρού, συνολικού κόστους 79.100 ευρώ (με ΦΠΑ). Εκ του ανωτέρω ποσού αφαιρούνται 5.348,57 ευρώ, που αποδόθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ και επιδικάσθηκε τελικό ποσό 73.751,43 ευρώ. Λόγω του ότι το ανωτέρω προσθετικό μέλος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το νερό, ο ενάγων έχει ανάγκη μίας δεύτερης μηριαίας τελικής πρόθεσης μπάνιου με αδιάβροχα υλικά, τόσο για την καθημερινή φροντίδα της προσωπικής του υγιεινής (μπάνιο), όσο και για κολύμβηση, το κόστος δε αυτής ανέρχεται σε συνολικά σε 12.995 ευρώ, το οποίο πρέπει και να επιδικασθεί . Τα επιπλέον αιτηθέντα κονδύλια για την αντικατάσταση του τεχνητού προσθετικού μέλους, άλλες δύο φορές έως την συμπλήρωση του 78ου έτους της ηλικίας του και για την συντήρηση του τεχνητού προσθετικού μέλους, κάθε 3 χρόνια, πρέπει να απορριφθούν ως προώρως ασκηθέντα. Σελ. 124

ΤΟΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΟΤΑ

   Η υποχρέωση των ΟΤΑ προς καταβολή τόκων επί χρηματικών οφειλών αρχίζει από την επίδοση της αγωγής και ανέρχεται σε 6% ετησίως (άρθρ. 21 Δ/τος της 26-6/10/7/1944). Η παραπάνω διάταξη δεν αντίκειται στα άρθρα 4 παρ.1 και 2, 20 παρ.1, 25 παρ.1, 28 παρ.1 του Συντάγματος, 6 παρ.1 της Διεθνούς Συμβάσεως της Ρώμης της 4-3-1950, 14 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, 1 του πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Επί δικών κατά του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 346 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 Ν. 4055/2012 περί εξαίρεσης τόκων υπερημερίας και όχι επιδικίας- Απορριπτέο το σχετικό αίτημα της εκκαλούσας ασφαλιστικής εταιρίας.            Σελ. 367

ΤΟΚΟΙ ΕΠΙΔΙΚΙΑΣ

Η εναγομένη ασφαλιστική εταιρία οφείλει να καταβάλει στους ενάγοντες τα επιδικαζόμενα ποσά με το νόμιμο (αυξημένο) τόκο επιδικίας κατ΄ άρθρο 346 ΑΚ όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 2 Ν. 4055/2012, αφού δεν αποδείχθηκε η συνδρομή εύλογης αντιδικίας και αμφίβολης έκβασης της δίκης, ούτε αποδείχθηκε η συνδρομή εξαιρετικής περίπτωσης για την καταβολή εκ μέρους της τόκων υπερημερίας με χαμηλότερο επιτόκιο. Επιπλέον δεν αποδείχθηκαν οι προς τούτο περιστάσεις που να δικαιολογούν την δυνητική εφαρμογή του άρθρου 346 εδ. δ’ και ε’ ΑΚ.      Σελ. 520

Ο νόμιμος τόκος μετά την επίδοση της αγωγής είναι πλέον ο αυξημένος τόκος επιδικίας (άρθρ. 2 Ν.4055/2012 που αντικατάστησε το άρθρο 346 ΑΚ). Από τα πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι η ασφαλιστική εταιρία εξακολουθεί να αντιδικεί ακόμα και στον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας για τα αγωγικά κονδύλια, ενώ δεν έχει αναγνωρίσει δικαστικά ή εξώδικα την οφειλή της με τους ενάγοντες. Ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις και ορθά ερμήνευσε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και επιδίκασε τα οφειλόμενα ποσά με το νόμιμο τόκο επιδικίας, και τα αντίθετα ισχυριζόμενα από την ασφαλιστική εταιρίας απορρίπτονται ως αβάσιμα.    Σελ. 427

ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ορθά εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις και επιδίκασε τα ανωτέρω ποσά στους ενάγοντες λόγω ψυχικής οδύνης με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, με την αιτιολογία ότι οι επιδικαζόμενες αξιώσεις τους για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής τους ανάγονται στην εύλογη κρίση του Δικαστηρίου. Σελ. 215     Σελ. 213

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΘΗΣ

Μη αναγκαία η Διενέργειά της προς διερεύνηση των αποκλίσεων των τριών τοξικολογικών   εξετάσεων για τον ποσοτικό προσδιορισμό αιθανόλης.       Σελ. 602

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Τραυματισμός Εργάτη Αποκομιδής Απορριμμάτων ισταμένου στα σκαλοπάτια του απορριμματοφόρου κατά τη διενέργεια οπισθοπορείας. Αποκλειστικός υπαίτιος ο οδηγός του απορριμματοφόρου φορτηγού αποκομιδής απορριμμάτων, ο οποίος ενεργώντας απαγορευμένη οπισθοπορεία και ενώ ο ενάγων, συνοδός εργάτης αποκομιδής απορριμμάτων, στέκονταν όρθιος πάνω στα σκαλοπάτια στην πίσω δεξιά πλευρά του απορριμματοφόρου, από έλλειψη της προσήκουσας προσοχής, που όφειλε και μπορούσε να καταβάλει, προσέκρουσε με το πίσω δεξιό μέρος του σε μεταλλικό κάδο αποκομιδής οικοδομικών απορριμμάτων, που ήταν τοποθετημένος στο αριστερό μέρος της οδού, Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να τραυματισθεί σοβαρά ο ενάγων, λόγω της σύνθλιψης των δύο ποδιών του ανάμεσα στο μεταλλικό κάδο και το απορριμματοφόρο (παράβαση άρθρων 12 παρ. 1 και 19 παρ. 1, 2, 3 και 22 παρ. 1 ΚΟΚ). Ο ανωτέρω υπαίτιος οδηγός ανέλαβε εξολοκλήρου την ευθύνη, χωρίς να αποδειχθεί ότι πριν από τη οπισθοπορεία ζήτησε από τον ενάγοντα να κατέβει από το απορριμματοφόρο και να τον καθοδηγήσει.       Σελ. 415

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ

(Βλ. ΕΠΙΣΗΜΝΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ)      

ΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ

Συνιστά μερική παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και η αγωγή θεωρείται μεν, ως προς το σημείο αυτό, ως μη ασκηθείσα ως διαδικαστική πράξη και δεν οφείλονται τόκοι επιδικίας κατά το άρθρο 346 ΑΚ, η επίδοση όμως αυτής ισχύει ως όχληση και συνεπώς οφείλονται τόκοι υπερημερίας από το εν λόγω χρονικό σημείο σύμφωνα με τα άρθρα 340, 345 του ΑΚ και 215 παρ. 1 εδ. α’, 221 παρ. 1, 223 και 295 παρ. 1 του ΚΠολΔ.             Σελ. 307      

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Ο ζημιωθείς μπορεί να ασκήσει ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου της κατοικίας του σε κράτος – μέλος ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή, εφόσον το οικείο δίκαιο επιτρέπει την άσκηση τέτοιας αγωγής και ο ασφαλιστής έχει την έδρα του στο έδαφος κράτους – μέλους. Ήδη τέτοια ρύθμιση εισάγεται με το άρθρο 5 της Πέμπτης Κοινοτικής Οδηγίας της 11-5-2005, η οποία θα έπρεπε να καταστεί εσωτερικό δίκαιο μέχρι 11-6- 2007. Συνεπώς ο αλλοδαπός ασφαλιστής του ζημιογόνου στην αλλοδαπή αυτοκινήτου μπορεί να εναχθεί από τον παθόντα και μόνιμο κάτοικο της Ελλάδος ενώπιον Ελληνικού δικαστηρίου, με αίτημα επιδίκαση αποζημιώσεως για τη ζημία την οποία υπέστη από αυτό.Αναιρείται Εφετειακή απόφαση που δέχθηκε ότι, δεν υπάρχει διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, ως προς την πρώτη ενάγουσα, ερμηνεύοντας εσφαλμένα τον Κανονισμό (Ε.Κ) με αριθμό 44/2001 του Συμβουλίου της 22 Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις και ειδικότερα, τη διάταξη του άρθρου 60 παρ. 1 περ. β αυτού, (σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1β και 11 παρ. 2 του Κανονισμού), αναφορικά με το κρίσιμο ζήτημα της έδρας της 1ης αναιρεσείουσας, που καθιερώνεται ως βάση της διεθνούς δικαιοδοσίας των Ελληνικών Δικαστηρίων, αρκούμενο σε λιγότερα στοιχεία, από όσα η ανωτέρω ουσιαστική διάταξη απαιτεί για την πλήρωση του πραγματικού αυτής.           Σελ. 102

ΤΡΟΧΑΙΑ ΜΕ ΖΩΑ – ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥΣ

Θανάσιμος Τραυματισμός Μοτοσικλετιστή κατά την εκτέλεση αποφευκτικού ελιγμού προς αποφυγή αδέσποτου σκύλου. Αστική Ευθύνη Δήμου λόγω μη περισυλλογής αδέσποτου ζώου. Το επίδικο ατύχημα προήλθε από την παράνομη παράλειψη των οργάνων του εναγόμενου Δήμου να μεριμνήσουν για την περισυλλογή του αδέσποτου ζώου από το συγκεκριμένο σημείο, που αποτελεί κεντρικό δρόμο του Δήμου, στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας και της ζωής των κατοίκων, αλλά και της λήψης μέτρων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, κατά παράβαση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ.1 εδ.α’ του ν.3170/2003 και 75 παρ.Ι περ.γ στοιχ. 4, 10, 11 και 28 του ν.3463/2006, που ίσχυαν κατά τον κρίσιμο χρόνο.       Σελ. 623

ΤΡΟΧΑΙΑ ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Τροχαίο Ατύχημα με Όχημα του Πυροσβεστικού Σώματος Ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου – Ειδική Διαδικασία Αυτοκινήτων – Περιουσιακών Διαφορών. Σελ. 593

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Τροχαίο Ατύχημα με Όχημα του Πυροσβεστικού Σώματος Ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου – Ειδική Διαδικασία Αυτοκινήτων – Περιουσιακών Διαφορών. Σελ. 593

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Αγωγή αποζημίωσης παθούσης κατά της εδρεύουσας στη Βουλγαρία Ασφαλιστικής Εταιρείας. Ο αλλοδαπός ασφαλιστής του ζημιογόνου στην αλλοδαπή αυτοκινήτου μπορεί να εναχθεί από την παθούσα ελληνική εταιρεία ταχυμεταφορών με έδρα την Ελλάδα ενώπιον του ελληνικού δικαστηρίου, με αίτημα αποζημίωσης. Εφαρμοστέο το Βουλγάρικο Δίκαιο ως δίκαιο του τόπου που διαπράχθηκε το αδίκημα, αλλά και ως δίκαιο που διέπει την σύμβαση ασφάλισης ενόψει των ειδικών συνθηκών. Νόμιμη Επίδοση Αγωγής στον Αντιπρόσωπο Διακανονισμού Ζημιών Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρίας.(μετά σχετικών παρατηρήσεων Αλκίνοου – Θωμά Κωνή, Σελ. 622)       Σελ. 616

ΤΡΟΧΑΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ

Ο ενάγων ξεκίνησε το σπατουλάρισμα και το τρίψιμο της οροφής εξώστη του πρώτου ορόφου της οικοδομής, ανεβασμένος σε κινητό ικρίωμα, το οποίο δεν ήταν προσδεμένο στην οικοδομή, αλλά ήταν τοποθετημένο σε αδιαμόρφωτο έδαφος, εξωτερικά της οικοδομής, ακουμπώντας κατά ένα μέρος στο οδόστρωμα και κατά το υπόλοιπο τμήμα του στο πεζοδρόμιο. Ο πρώτος των εκκαλούντων, οδηγός μπετονιέρας περνώντας μπροστά από την οικοδομή για μερικά μέτρα και μετά οδηγώντας με την όπισθεν έστριψε το όχημα στην οδό …, ώστε να το τοποθετήσει με το πίσω μέρος έναντι της πρέσας. Κατά την αποχώρηση του από το σημείο διερχόμενος μπροστά από τη ανεγειρόμενη οικοδομή, όπου εργαζόταν ο ενάγων, παρέσυρε εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ, το οποίο είχε κάνει καμπύλη, με αποτέλεσμα αυτό να μετακινηθεί από το σημείο από όπου είχε τοποθετηθεί, να παρασύρει ακολούθως και το ικρίωμα και να καταπέσει αυτό μαζί με τον ενάγοντα στο οδόστρωμα. Εξαιτίας της πτώσης του ο ενάγων υπέστη βαρύτατη εγκεφαλική κάκωση και ευρισκόμενος σε κατάσταση άγρυπνου κώματος – μόνιμης φυτικής κατάστασης επί επτά χρόνια στη συνέχεια απεβίωσε. Υπαιτιότητα 50% του οδηγού της μπετονιέρας. Ο παθών έχει σωρευτικά αυτοτελή αξίωση αποζημίωσης, κατά του εργοδότη του αλλά και κατά του υπαιτίου του τροχαίου ατυχήματος, οι οποίοι ΔΕΝ είναι εις ολόκληρον συνυπόχρεοι στην καταβολή της αποζημίωσης, η οποία στο σύνολό της μπορεί να υπερβαίνει την πραγματική ζημία του παθόντος.Ο παθών σε εργατικό ατύχημα δικαιούται Ηθικής Βλάβης ή σε περίπτωση θανάτου του οι συγγενείς του ψυχικής οδύνης, αρκεί να συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν κατά την διάταξη του άρθρ. 914 ΑΚ, δηλαδή αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια αυτών και όχι μόνον ειδική αμέλεια για την τήρηση των όρων ασφαλείας, κατ΄άρθρ.16 παρ. 1 του ιδίου νόμου. Κατά τη διάταξη της παρ. 3 του ανωτέρω κ.ν. 551/1915 σε περίπτωση επιλογής της αποζημίωσης κατά τον παρόντα νόμο, τα παθόντα πρόσωπα διατηρούν την κατά το κοινό αστικό δίκαιο αξίωσή τους εναντίον του υπαιτίου του ατυχήματος, εφόσον αυτό είναι διαφορετικό του προς αποζημίωση υπόχρεου. Εν προκειμένω, κρίθηκε απορριπτέος ο εκ του κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης με τον οποίο παραπονούνται οι αναιρεσείοντες (οδηγός – ιδιοκτήτης και ασφαλιστική εταιρία) ότι, η προσβαλλομένη έκρινε ότι ο παθών δικαιούται να αξιώσει Ηθική Βλάβη σε βάρος τους εκ του τροχαίου ατυχήματος, σωρευτικά με την Ηθική Βλάβη που του επιδικάσθηκε με την ήδη τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά την διαδικασία των εργατικών διαφορών, παραβιάζοντας τις διατάξεις των άρθρ. 481, 926 και 927 ΑΚ, καθώς και τις διατάξεις του κ.ν. 551/1915. Η προσβαλλομένη εφετειακή απόφαση διέλαβε πλήρης και σαφείς αιτιολογίες και ορθά ερμήνευσε τις ανωτέρω διατάξεις.    Σελ. 7

ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟ

Σε ανώνυμη δημοτική οδό μηχάνημα φορτωτής ιδιοκτησίας του Δήμου, εκτελούσε έργα καθαρισμού και απολάσπωσης της οδού. Κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού ο χειριστής του μηχανήματος επιχείρησε ελιγμό με περιστροφή του μηχανήματος και ανύψωση του <κουβά> και στη συνέχεια τον κατέβασε στο έδαφος με αποτέλεσμα να επιπέσει αυτός στα δάκτυλα του αριστερού ποδιού του ενάγοντος που βρισκόταν πεζός πίσω από το μηχάνημα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Συνυπαίτιοι στην πρόκληση του ατυχήματος είναι: α) ο εναγόμενος Δήμος βαρύνεται με υπαιτιότητα (αμέλεια) σε ποσοστό 80%, συνισταμένης της ευθύνης του στην έλλειψη εκ μέρους των προστηθέντων αρμοδίων οργάνων του της απαιτούμενης προσοχής, καθόσον παρέλειψαν να τηρήσουν τη νόμιμη διαδικασία αποκλεισμού της οδού και απαγόρευσης της κυκλοφορίας (τοποθέτηση ταινίας αποκλεισμού του χώρου, πινακίδες σήμανσης προειδοποιητικής για την επικινδυνότητα που ενέχει η απερίσκεπτη προσέγγιση του χώρου, επιβολή περιορισμών (μερικού ή ολικού αποκλεισμού) ή απαγόρευση της κυκλοφορίας στην ανωτέρω οδό), όπως προβλέπεται από το άρθρο 52 του ΚΟΚ. β) ο ενάγων πεζός βαρύνεται με ποσοστό συνυπαιτιότητας 20% στην πρόκληση του τραυματισμού του, καθόσον αδικαιολόγητα στεκόταν πίσω από τον φορτωτή κατά την εκτέλεση των εργασιών και πλησίον του ερείσματος, καθιστώντας έτσι απροστάτευτο τον εαυτό του σε οποιοδήποτε ελιγμό που θα διενεργούσε ο φορτωτής.         Σελ. 365

ΥΠΑΞΙΑ

Η τοποθέτηση καινούργιων ανταλλακτικών δεν αυξάνει την αξία του λεωφορείου, αφού αφενός δεν χρησιμοποιήθηκαν τα αυθεντικά της μητρικής εταιρίας και αφετέρου τα μεταχειρισμένα είναι πολύ επισφαλή και είθισται να αποφεύγονται, και ως εκ τούτου απορρίπτεται η ένσταση της εναγομένης περί συνυπολογισμού ζημίας και ωφέλους.      Σελ. 538

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

Αποζημίωση Αποθετικής Ζημίας – (ΑΚ 298, 929) δεν Απαιτείται η Προσκόμιση Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων ή Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδημάτων της αρμόδιας ΔΟΥ ή Ισολογισμών της Ατομικής Επιχείρησης.         Σελ. 584

ΦΠΑ-ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ

Επισκευή Υλικών Ζημιών με Προσφορά Συνεργείου. Επιδίκαση και του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Σελ. 439         Σελ. 437

ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΠΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Σύγκρουση καθέτως κινουμένων οχημάτων σε ισόπεδο κόμβο με σήμανση (πινακίδα Ρ-2 – ΣΤΟΠ) και Φωτεινούς Σηματοδότες που αναβοσβήνουν (αναλάμπον φως).Στους κόμβους η προτεραιότητα ορίζεται με κατάλληλη σήμανση και οι ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφορίας υπερισχύουν των ενδείξεων των πινακίδων σήμανσης οι οποίες καθορίζουν την προτεραιότητα.   Σελ. 196

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Μελλοντικές Χειρουργικές Επεμβάσεις σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο. Επιδικάσθηκε το συνολικό ποσό των 12.600 ευρώ. Οι ως άνω δαπάνες αφορούν ιδιωτική κλινική χωρίς να υποχρεούται ο ενάγων να επιλέξει κρατικό νοσοκομείο ενόψει της σημασίας που έχει η αποκατάσταση της υγείας για τον άνθρωπο. Σελ. 438

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ

Ψυχική Οδύνη 340.000 ευρώ για τον θάνατο του 25ετούς ανυπαιτίου θανόντος, επιμεριζόμενα : ανά 100.000 ευρώ σε καθένα γονέα., ανά 60.000 ευρώ σε καθένα από τα δύο αδέλφια, 20.000 ευρώ στον παππού.          Σελ. 114

Ψυχική Οδύνη 350.000 ευρώ επιμεριζόμενα ανά: 80.000 ευρώ σε καθένα γονέα, ανά 60.000 ευρώ σε καθένα από τα δύο αδέλφια, 50.000 ευρώ στη μνηστή, 20.000 ευρώ στην γιαγιά,(Σ.Σ. όσο και πρωτοδίκως). Σελ. 214       Σελ. 213

Επιδικάζονται για το θάνατο ανυπαιτίου 18 ετών μαθητή του ΕΠΑΛ με ειδικότητα του ηλεκτρονικού συστημάτων ασφαλείας, σπουδαστή βυζαντινής μουσικής και αθλητή του στίβου, ποσά ψυχικής οδύνης συνολικού ποσού 320.000 ευρώ, επιμεριζόμενα ανά 100.000 ευρώ στον πατέρα και στην μητέρα (όσο και πρωτοδίκως), 70.000 ευρώ στον αδελφό (όσο και πρωτοδίκως), ανά 25.000 ευρώ στον παππού και την γιαγιά εκ μητρικής γραμμής (αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 50.000 ευρώ).        Σελ. 223

Ψυχική Οδύνη 150.000 ευρώ για τον θάνατο 52χρονου επιμεριζόμενα ανά:70.000 ευρώ στην μητέρα, ανά 40.000 ευρώ σε καθεμία από τις δύο αδελφές. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την υπ΄αριθμ. 776/2018 εκκαλουμένη απόφασή του ορθώς εκτίμησε τα προσδιοριστικά στοιχεία της χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ψυχική οδύνης και επιδίκασε τα ανωτέρω ποσά. Ας σημειωθεί ότι η αποκλειστική υπαιτιότητα της εναγόμενης οδηγού του ασφαλισμένου στην εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία ζημιογόνου αυτοκινήτου συνομολογείται από την τελευταία. Η υπαίτια οδηγός, ηλικίας 75 ετών, με άδεια οδήγησης που είχε λήξει και το συντρέχον πταίσμα του θανόντος οδηγού της μοτοσικλέτας σε ποσοστό 30%, λόγω η χρήσης προστατευτικού κράνους, κρίθηκε τελεσίδικα με την υπ΄αριθμ. 1153/2017 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, λόγω μη άσκησης ενδίκων μέσων κατ΄αυτής. Η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε επί αγωγής άλλων συγγενών (ήτοι της συζύγου του θανόντος και του ανηλίκου τέκνου της), στους οποίους επιδικάσθηκε στην κάθε μια από αυτές το ποσό των 70.000 ευρώ.       Σελ. 301

Ψυχική Οδύνη 340.000 ευρώ για τον Θάνατο 22χρονου επιμεριζόμενα: ανά 90.000 σε καθένα από τους γονείς, ανά 50.000 ευρώ σε κάθε μία από τις δύο αδελφές, ανά 20.000 ευρώ στις δύο γιαγιάδες και στον παππού.      Σελ. 306

Για το θάνατο της ανυπαίτιας επιβαίνουσας, 28 ετών, άγαμης, επιδικάσθηκαν συνολικά 220.000 ευρώ, επιμεριζόμενα: ανά 120.000 ευρώ στον πατέρα και στην μητέρα (αντί των 150.000 ευρώ πρωτοδίκως) , 80.000 ευρώ στην αδελφή (αντί των 100.000 ευρώ πρωτοδίκως), 20.000 ευρώ στην γιαγιά (αντί των 35.000 ευρώ πρωτοδίκως).                Σελ. 426

Ψυχική Οδύνη 110.000 ευρώ για το θάνατο 64χρονου, επιμεριζόμενα ανά: 65.000 ευρώ, στη μητέρα, 50.000 ευρώ στην αδελφή.     Σελ. 450          

Ψυχική Οδύνη 340.000 ευρώ για το θάνατο του ανυπαίτιου στενού συγγενή των εναγόντων, ηλικίας 22 ετών, επιμεριζόμενα ανά : 90.000 ευρώ στον πατέρα, 90.000 ευρώ στη μητέρα, 50.000 ευρώ στην αδελφή, 50.000 ευρώ στην ανήλικη αδελφή, 20.000 ευρώ στη γιαγιά, 20.000 ευρώ στον παππού,20.000 ευρώ στη γιαγιά.       Σελ. 465

Επιδικάσθηκαν 330.000 ευρώ στους ενάγοντες στενούς συγγενείς του 18χρονου ανυπαίτιου θανόντος οδηγού, για χρηματική Ικανοποίηση λόγω Ψυχικής Οδύνης από το θάνατό του, (όπως και πρωτόδικα),   επιμεριζόμενα ανά : 100.000 ευρώ στον πατέρα, 100.000 ευρώ στη μητέρα, 70.000 ευρώ στον αδελφό, 20.000 ευρώ στη γιαγιά,20.000 ευρώ στον παππού, 20.000 ευρώ στη γιαγιά.          Σελ. 520

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ – ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αναιρείται κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ εφετειακή απόφαση που επιδίκασε για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης : Α) ανά 10.000 ευρώ σε καθένα από τους γονείς του 29χρονου θανόντος (αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 80.000 ευρώ), Β) ανά 7.000 ευρώ σε καθένα από τα τέσσερα αδέλφια (αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 40.000 ευρώ). Κρίνοντας έτσι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας, δεδομένου ότι τα ποσά αυτά, κατά την κοινή πείρα, τη δικαστηριακή πρακτική και τη συνείδηση για το δίκαιο, υπολείπονται, και μάλιστα καταφανώς, εκείνων που συνήθως επιδικάζονται σε παρόμοιες περιπτώσεις χρηματικής ικανοποίησης,, παραβιάζοντας την αρχή της αναλογικότητας και εκείνης του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγματος.    Σελ. 96

Απορριπτέος ο Αναιρετικός Λόγος περί Υπέρβασης Εξουσίας του Δικαστηρίου ως προς το ύψος των επιδικασθέντων ποσών. Επιδικάσθηκαν για το θάνατο του συνυπαίτιου στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος και του θανάσιμου τραυματισμού του σε ποσοστό 80%, οδηγού του ΙΧΕ αυτοκινήτου ταξί, ηλικίας 34 ετών, λόγω ψυχικής οδύνης 240.176 ευρώ, νομιμοτόκως 6% ετησίως, επιμεριζόμενα ανά: 70.176 ευρώ στη σύζυγο, 100.000 ευρώ στην κόρη, 70.000 ευρώ στην μητέρα.     Σελ. 483

Απορρίπτεται ο εκ του άρθρου 559 παρ.1 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης του Δημοσίου για επιδίκαση υπερβολικών ποσών στους στενούς συγγενείς του ανυπαίτιου θανόντος στην πρόκληση του ένδικου τροχαίου ατυχήματος, συνυπαίτιου σε ποσοστό 30% στην πρόκληση του θανάσιμου τραυματισμού του λόγω μη χρήσης κράνους. Με την προσβαλλόμενη απόφαση του Εφετείου επιδικάσθηκαν λόγω ψυχικής οδύνης τα παρακάτω χρηματικά ποσά: 60.000 ευρώ στη σύζυγο, 52.000 ευρώ στο καθένα από τα δύο τέκνα, 15.000 ευρώ στο καθένα από τα τρία ανήλικα εγγόνια,12.000 ευρώ στη νύμφη. Επιδικάζοντας το Εφετείο τα ανωτέρω ποσά λόγω ψυχικής οδύνης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού και του συντρέχοντος πταίσματος του θανόντος σε ποσοστό 30% λόγω μη χρήσης κράνους, δεν υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας και δεν παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας που ελέγχονται αναιρετικά ως πλημμέλειες από το άρθ. 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ. Συνεπώς απορριπτέος ο σχετικός λόγος αναίρεσης του Δημοσίου.            Σελ. 593

Αναιρείται Εφετειακή απόφαση που επιδίκασε στα τέκνα για τον θάνατο της μητέρας τους, ηλικίας 45 ετών, (συνυπαίτιας σε ποσοστό 30% λόγω μη χρήσης ζώνης ασφαλείας και διότι δέχθηκε να επιβιβασθεί στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο σύζυγός της με άλλα 5 άτομα), α) ανά 2.000.000 δρχ σε καθένα από τα τρία τέκνα, β) 3.000.000 δρχ σε καθένα από τα άλλα τρία τέκνα, γ) 5.000.000 δρχ σε άλλο τέκνο. Τα ανωτέρω επιδικασθέντα ποσά κρίθηκαν δυσανάλογα μικρά σε σχέση με τα αιτηθέντα και τα συνήθως επιδικαζομένα, κατά παράβαση της Συνταγματικής Αρχής της Αναλογικότητας και καθ’ υπέρβαση των ορίων της διακριτικής του ευχέρειας του ως άνω Δικαστηρίου. H έννοια της αναλογικότητας είναι έννοια αυστηρότερη του “ευλόγου” και συνακόλουθα το “εύλογο” εμπεριέχεται αναγκαίως στο “ανάλογο”. Σελ. 655           

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Οι   αναιρεσείοντες, αλβανικής καταγωγής, περιλαμβάνονται στα πρόσωπα που αποτελούν την “οικογένεια” του θύματος, , ως γονείς και αδελφοί, κατά το ελληνικό δίκαιο (ΑΚ 932), το οποίο εφαρμόζεται άμεσα στην ερευνώμενη υπόθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 1 και 2 του 864/2007 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11-7-2009, που άρχισε να εφαρμόζεται από τις 11-1-2009 (άρθρ. 31 και 32 αυτού), αν ληφθεί υπόψη ότι το ζημιογόνο γεγονός έλαβε χώρα στη στις 9-11-2009 (μετά την ισχύ του εν λόγω Κανονισμού.              Σελ. 96

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Επί εφέσεων των εναγομένων και αντέφεσης των εναγόντων, εκδόθηκε η απόφαση του Εφετείου, η οποία επιδίκασε λόγω ψυχικής οδύνης το ποσό των 70.000 ευρώ στην πρώτη ενάγουσα, και σε καθένα από τους αδελφούς το ποσό των 20.000 ευρώ. Επί αναιρέσεως των εναγόντων κατά της ανωτέρω απόφασης του Εφετείου, ο Άρειος Πάγος δέχθηκε την αναίρεση των εδώ εναγόντων, ως προς την επιδικασθείσα χρηματική τους ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης και παρέπεμψε την υπόθεση στο παρόν Δικαστήριο, ενώ απέρριψε την αναίρεση ως προς την πρώτη ενάγουσα. Μετά από παραπομπή από τον Άρειο Πάγο η κατωτέρω Εφετειακή απόφαση επιδίκασε το ποσό των 60.000 ευρώ για την αιτία αυτή σε καθένα από τα τέσσερα αδέλφια του θανόντος, συνολικά 240.000 ευρώ, πλέον των 70.000 ευρώ που επιδικάσθηκαν με την προηγούμενη απόφαση του Εφετείου.       Σελ. 610

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ – ΚΑΙ Η ΜΝΗΣΤΗ

Ο θανών είχε μνηστευθεί την πέμπτη ενάγουσα στις 15/8/2014, με την οποία ήταν ζευγάρι από το Νοέμβριο του 2008, και ο γάμος τους είχε προγραμματιστεί το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι του 2018. Μετά τον αρραβώνα τους ζούσαν μαζί αρμονικά αρχικά στην μητρική του κατοικία και από το Σεπτέμβριο του 2016 σε μισθωμένο διαμέρισμα στο όνομα και των δύο, στο οποίο εξακολουθούσε η μνηστή του να διαμένει και μετά το θάνατο του μνηστήρα της. Σελ. 214

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ – ΕΝΝΟΙΑ ΕΥΛΟΓΟΥ

Ως ουσιώδη χαρακτηριστικά της έννοιας του “ευλόγου” είναι το είδος και η βαρύτητα της ηθικής προσβολής, η περιουσιακή, κοινωνική και προσωπική κατάσταση των μερών και κυρίως του παθόντος, η βαρύτητα του πταίσματος του δράστη (στον βαθμό που επηρεάζει την ένταση της ηθικής βλάβης), η βαρύτητα του τυχόν συντρέχοντος πταίσματος του θύματος, οι όλες ειδικότερες συνθήκες πρόκλησης της ηθικής βλάβης. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να οδηγούν τον δικαστή να σχηματίσει την κατά το άρθρο 932 ΑΚ εύλογη κρίση του (όχι κατά τις υποκειμενικές του ανέλεγκτες αντιλήψεις, αλλά) κατ’ εφαρμογή του αντικειμενικού μέτρου που θα εφάρμοζε και ο νομοθέτης, αν έθετε ο ίδιος τον κανόνα αποκατάστασης της ηθικής βλάβης στην ατομική περίπτωση. Σελ. 655