Αρχική Νομολογία Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου Αγωγή εργαζομένων σε ΝΠΔΔ για Αναγνώριση των αλλεπάλληλων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με τον εργοδότη τους ως Ενιαίας Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου και υποχρέωσης αυτού για αποδοχή της εργασίας τους υπό τους αυτούς όρους του παρελθόντος

Αγωγή εργαζομένων σε ΝΠΔΔ για Αναγνώριση των αλλεπάλληλων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με τον εργοδότη τους ως Ενιαίας Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου και υποχρέωσης αυτού για αποδοχή της εργασίας τους υπό τους αυτούς όρους του παρελθόντος

BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΕΟ 260x95 004

Αγωγή εργαζομένων σε ΝΠΔΔ για Αναγνώριση των αλλεπάλληλων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με τον εργοδότη τους 

ως Ενιαίας Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου και υποχρέωσης αυτού για αποδοχή της εργασίας τους  υπό τους αυτούς όρους του παρελθόντος

 

Διακρίσεις μεταξύ Συμβάσης Εργασίας Αορίστου και Ορισμένου χρόνου αντίστοιχα

Λόγοι και διατυπώσεις λύσης της τελευταίας 

Ο χαρακτηρισμός Σύμβασης Εργασίας ως Ορισμένου ή Αορίστου Χρόνου ανήκει στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων χωρίς να δεσμεύονται από τα μέρη

BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΕΟ 260x95 004

«Εν προκειμένω οι συμβάσεις εργασίας των εναγόντων, οδηγών απορριμματοφόρων στον Δήμο… δεν είχαν αποκτήσει το χαρακτήρα μιας ενιαίας συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πριν από την έναρξη της ισχύος των τροποποιημένων διατάξεων του άρθρου 103 παρ. 7 και 8 του Συντάγματος (17-4-2001) και συγκεκριμένα δεν ήταν διαδοχικές διότι μεταξύ τους μεσολαβούσαν μεγάλα κενά χρονικά διαστήματα. Ως εκ τούτου η αγωγή τους απορρίφθηκε ως μη νόμιμη».  

 

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Απορριπτόμενοι οι τρεις πρώτοι  λόγοι αναιρέσεως κατ΄άρθρο 559 αρ.1εδ.α΄ ΚΠολΔ

Το εφετείο, το οποίο με την προσβαλλόμενη απόφαση του, αν και με εν μέρει διαφορετική αιτιολογία (άρθρο 578 ΚΠΟΛΔ), κατέληξε στο ίδιο αποτέλεσμα (απέρριψε την αγωγή ως μη νόμιμη) και δέχθηκε την έφεση του εναγομένου Δήμου Λαρισαίων κατά της αποφάσεως του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, με την οποία είχε γίνει δεκτή η αγωγή των εναγόντων ως νόμιμη και κατ’ ουσίαν βάσιμη, δεν υπέπεσε στην αναιρετική πλημμέλεια του άρθρου 559 αριθ. 1 εδ. α Κ.Πολ.Δ. και συγκεκριμένα δεν παραβίασε με εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του άρθρου 10 της ΣυνθΕΚ, της ρήτρας 5 της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ και των άρθρων 1 και 8 παρ. 3 ν. 2112/1920, άρθρα 21 ν 2190/1994. Γι’ αυτό οι τρείς πρώτοι λόγοι αναιρέσεως, με τους οποίους οι ανωτέρω αναιρεσείοντες υποστηρίζουν τα αντίθετα είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.

Περαιτέρω, και οι λοιποί λόγοι αναίρεσης (559 αριθ.8 ΚΠολΔ)  απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι, και εν τέλει απορρίφθηκε στο σύνολό της η αναίρεση.   

ΑΠ…..

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας