facebook

Με την προσβαλλόμενη απόφαση του το Εφετείο απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμο το κονδύλιο της ενάγουσας δικηγόρου για διαφυγόντα κέρδη με την αιτιολογία ότι δεν αποδεικνύεται από κανένα αποδεικτικό μέσο και με σαφή τρόπο ποιες συγκεκριμένες υποθέσεις δεν ανέλαβε ως δικηγόρος η ενάγουσα λόγω της αδυναμίας ορθοστασίας και δυσκολίας βάδισης και ποια ήταν η προσδοκώμενη αμοιβή για κάθε υπόθεση, ενώ δε αρκεί η γενική αναφορά περί απώλειας εισοδήματος και μάλιστα χωρίς προγενέστερη περίοδο σύγκρισης δεδομένου ότι η ενάγουσα ήταν νέα δικηγόρος χωρίς προηγούμενη επαγγελματική ενασχόληση. Συνεπώς έσφαλε ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που έκανε δεκτό το σχετικό αγωγικό κονδύλιο, δεκτού γενομένου ως ουσιαστικά βάσιμου των σχετικών λόγων της έφεσης των εκκαλούντων.

 

Έτσι, όμως,  που έκρινε το Εφετείο όσον αφορά την απόρριψη του αγωγικού κονδυλίου της αναιρεσείουσας – ενάγουσας για επιδίκαση διαφυγόντος κέρδους σ’ αυτήν, παραβίασε ευθέως τη διάταξη του άρθρου 298 ΑΚ, καθόσον απαίτησε ως προϋπόθεση για την ύπαρξη διαφυγόντος κέρδους της τη συνδρομή (βασιμότητα) περιστατικών που καθιστούν βέβαιη την εργασιακή ενασχόληση της ενάγουσας, ως δικηγόρου, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα (απόδειξη ανάληψης συγκεκριμένων υποθέσεων, προσδοκώμενης αμοιβής για κάθε μία από αυτές), αν και το διαφυγόν κέρδος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ειδικότερα στη μείζονα σκέψη, αποτελεί μέγεθος, που προσδιορίζεται μόνο υποθετικά και για την αποκατάστασή του, αρκεί η πιθανότητα της πραγματοποίησής του, εάν δεν μεσολαβούσε το ζημιογόνο γεγονός. 

 

 Δεκτός ως βάσιμος ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.

 

 

Μέλλουσα Ζημία Νοσηλίων  

Περιλαμβάνονται  και οι Μελλοντικές Πλαστικές Επεμβάσεις

(Μετεγχειρητικές Ουλές) (1)

Κριτήριο για την αποκατάστασης τους αποτελεί η ανάγκη για την πραγματοποίηση τους και όχι η πραγματοποίησή τους Δεν Απαιτείται Βεβαιότητα αλλά αρκεί Πιθανότητα.

 

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθ. 559 αρ.19 ΚΠολΔ

 

 Αναιρετέα η προσβαλλόμενη απόφαση του Εφετείου η οποία απέρριψε το κονδύλιο για μελλοντικές πλαστικές επεμβάσεις.

 

Κρίθηκε ότι στον όρο “νοσήλια” περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που έγινε ή κρίθηκε αναγκαία να γίνει προς αποκατάσταση της υγείας του παθόντος, όπως π.χ. διάφορες εγχειρήσεις στις οποίες ο παθών πρέπει να υποβάλλεται μέχρις ότου ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία της αποθεραπείας του, ιδιαίτερα στα κατάγματα, πλαστικές εγχειρήσεις. Συνεπώς, ο παθών, σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας του, δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση και για μέλλουσα ζημία (όπως π.χ. για τη δαπάνη μελλοντικής χειρουργικής επέμβασης προς διόρθωση ουλών), η αποκατάσταση της οποίας μπορεί να αξιωθεί και πριν από την πραγματοποίησή της, αρκεί αυτή να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Δεν απαιτείται γι’ αυτό βεβαιότητα, αλλά αρκεί πιθανότητα κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων, πράγμα που πρέπει να προκύπτει από τις ιδιαίτερες περιστάσεις. Κριτήριο, δηλαδή, για το “τι είναι νοσήλια”, που αποκαθίστανται αποτελεί η ανάγκη για πραγματοποίηση της δαπάνης και όχι η πραγματοποίησή της

 

Αναιρετέα η προσβαλλόμενη απόφαση του Εφετείου η οποία απέρριψε ως αβάσιμο το αγωγικό κονδύλιο της μελλοντικής πλαστικής χειρουργικής επεμβάσεως, με την αιτιολογία  ότι όχι γιατί δεν υπάρχει ανάγκη για πραγματοποίηση της επέμβασης, αλλά γιατί είναι αμφίβολο εάν η ενάγουσα και ήδη αναιρεσείουσα θα υποβληθεί τελικά στην επέμβαση αυτή, παρά το ότι είχε δεχθεί την ύπαρξη δύσμορφων μετεγχειρητικών ουλών στην ενάγουσα, εξαιτίας του ένδικου τροχαίου ατυχήματος και τις οποίες λεπτομερώς περιγράφει. Περαιτέρω  όσον αφορά το στοιχείο της αναγκαιότητας της υποβολής της ενάγουσας στην επέμβαση αυτή, ουδέν διαλαμβάνει. Συγκεκριμένα, δεν αιτιολογεί εάν υφίσταται ανάγκη πραγματοποιήσεως στο μέλλον της εν λόγω χειρουργικής επέμβασης και σε θετική περίπτωση, εάν μπορεί η δαπάνη για την αποκατάσταση αυτής της μελλοντικής αυτής επέμβασης να προσδιοριστεί εκ των προτέρων, καθιστώντας έτσι ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο και στερώντας την απόφασή του νόμιμης βάσης.

Δεκτός.

 

Απόφ.ΑΠ……

 

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας